Mobiel Vlaanderen

Ontdubbeling Scheldebrug op de N16 te Temse/BornemBRON : Kabinet van minister Kris Peeters - Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
DATUM : 27-09-2005
TEKST :

'Minister Peeters zet vaart achter het project'

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft op zijn bezoek vandaag aan Temse/Bornem bevestigd dat zowel naar haalbaarheid als naar timing van het project alles op schema zit om in het voorjaar van 2007 met de uitvoeringswerken van de ontdubbeling Scheldebrug te kunnen starten.


 1. Situering van de opdracht

  Op 3 mei jl heeft minister Peeters beslist, na voorafgaand overleg met en instemming van de burgemeesters van Temse en Bornem en een vertegenwoordiging van het Wase bedrijfsleven, dat er vlak naast de bestaande brug een nieuwe brug zal gebouwd worden met twee rijvakken en een dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe brug zal dienen voor het wegverkeer in de richting van Bornem. Op de bestaande brug zullen twee rijvakken worden aangelegd voor het verkeer in de richting van Temse. Het volledige project moet definitief klaar zijn tegen mei 2009.

  Immers, decennia lang al vormt de brug over de Schelde te Temse/Bornem (N16) een zwaar verkeersprobleem. Op de gewestweg N16 gaat het verkeer van twee rijvakken - in beide richtingen - naar één vak op de brug over de Schelde, tussen Temse en Bornem. Dit veroorzaakt, vooral tijdens de spitsuren, verkeersproblemen. De ontdubbeling van de bestaande brug, door de bouw van een volledig nieuwe brug naast de bestaande, beoogt om de problematiek op een definitieve en duurzame wijze op te lossen.

  De nieuwe brug - met een opengaand deel voor de doorvaart van schepen - komt langs de kant van het centrum van de gemeente Temse te liggen. Hiervoor dient Belgomine, een groothandel in zand en grind te worden hergelokaliseerd verder stroomafwaarts, met een nieuwe kaaimuur van ongeveer 120 meter lengte.

  Het totaalproject is bijgevolg een combinatie van een brugproject en een kaaiproject.

  De werken aan de brug en kaai worden zodanig op elkaar afgestemd dat de mobiliteit voor omwonenden optimaal gegarandeerd blijft en de hinder voor het verkeer tijdens de werken tot een minimum wordt beperkt.

  Beschrijving van de opdracht

  A. Brugproject

  De nieuwe brug heeft twee rijstroken in de rijrichting Temse - Bornem. De bestaande brug wordt behouden in haar huidige toestand voor de rijrichting Bornem - Temse.
  De nieuwe brug bevat een zelfde beweegbaar deel als de bestaande zodat de doorvaartbreedte voor de scheepvaart dezelfde blijft. Voor dit beweegbare gedeelte werd voor de meest elegante oplossing gekozen, namelijk een dubbele basculebrug.

  Het ontwerp voor de nieuwe brug ziet er als volgt uit:

  Nieuwe pijlers worden ingeplant ter hoogte van de bestaande pijlers. Om de overspanningen te verkleinen, kunnen tussenpijlers voorzien worden, behalve ter hoogte van de kleinste doorvaartopening (overspanning l = 38 m) en de middenoverspanning van de brug (overspanning l = 70 m.) en dit om nautische- en veiligheidsredenen.
  Het vast gedeelte van de brug zal bestaan uit een mixtstructuur beton/staal.

  B. Kaaiproject

  De bouw van de tweede brug langs de bestaande brug vereist de herlokalisatie van de firma Belgomine, een groothandel in zand en grind. Dit kan door de bouw van een loskade aan de Schelde op de linkeroever, gelegen stroomafwaarts de "Scheldebrug", in een gebied dat volgens het gewestplan is bestempeld als een "industriegebied" en volgens het bijzonder plan van aanleg als een "nijverheidsgebied".

  De beoogde nieuwe loskade bestaat uit een kaaiplateau van 120 m lang en 48 m breed, in gewapend beton en gefundeerd op palen. De kaaimuur wordt deels uitgebouwd in de Schelde. Uitgangspunt blijft uiteraard de regelgeving voor de inplanting van de kaai buiten het vogelrichtlijngebied.

  Het is evident dat de bouw van de nieuwe loskade en het wegvallen van een aantal steigers voor de pleziervaart, die beide 'Schelde-afhankelijk' zijn, in overleg gebeurt met het bedrijf Belgomine, het gemeentebestuur en de Temse Watersportvereniging.

  C. Herlokalisatie Temse watersportclub

  In de timing is de herlokalisatie van de jachthaven één van de eerste acties.
  Uit het onderzoek naar de mogelijkheden, kan besloten worden dat het verplaatsen van de jachthaven mogelijk is. Daarbij wordt geopteerd voor "de Zaat" te Temse.
  De onderhandelingen met alle betrokken actoren, W&Z NV, Belgomine, Watersportclub, de projectontwikkelaar Nieuw Temse en de gemeente Temse zijn lopende.


 2. Coördinatie van het project

  Met het oog op het welslagen van dit omvangrijk project is een goede voorbereiding van cruciaal belang. Minister Peeters heeft daarom Waterwegen en Zeekanaal NV formeel belast met de coördinatie van het project, waarbij een tijdelijke versterking van de reguliere diensten vereist was. Hij heeft hen hierbij nadrukkelijk de opdracht gegeven om een overleg op te zetten met alle betrokken diensten alsook met de lokale besturen. Voor de begeleiding van het project heeft minister Peeters twee werkgroepen opgericht:

  • een technische werkgroep (Stuurgroep, start op 3 mei jl en met een vergaderfrequentie om de 2 weken)
  • en een niet - technische werkgroep (Klankbordgroep, start op 22 juni jl en met een 4e vergadering op 16 september jl).

  De Stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • Waterwegen en Zeekanaal NV,
  • de Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten,
  • de Administratie Wegen en Verkeer,
  • AMINAL
  • De Administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

  Deze Stuurgroep volgt de technische en juridische kant van het project op en neemt de begeleiding en sturing op zich van de studies regelgeving in functie van het verkrijgen van een bouwvergunning.

  De Klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

  • Waterwegen & Zeekanaal NV
  • de gemeente Temse
  • de gemeente Bornem
  • UNIZO
  • VOKA

  Er kan steeds beslist worden dat andere belanghebbenden op ad hoc basis aan de vergadering deelnemen. De voornaamste taken van deze Klankbordgroep zijn:

  • bekomen en behouden van het maatschappelijk draagvlak
  • geven van daadwerkelijke inspraak in het project
  • organiseren van de informatiedoorstroming


 3. Huidige stand van de studies. Reeds genomen opties

  Een aantal technische studies zijn reeds uitgevoerd, o.m. een hydrografische en hydraulische/nautische studie, dit met als doel een optimale brug met peilers te kunnen construeren zodat de brug geen hinder voor de scheepvaart zal vormen.

  Een aantal andere technische studies zijn opgestart en in uitvoering. De diverse diensten werken hieraan intensief verder. De voornaamste studies betreffen:

  • geotechnische studie
  • technische stabiliteitsstudie van de brug
  • tracéstudie met aansluiting op de N16, zowel kant Bornem als kant Temse
  • elektromechanische/ -technische studie
  • milieutechnisch onderzoek en oriënterend bodemonderzoek
  • mobiliteits- en verkeerstechnische studie
  • opmaak voor de passende beoordeling brug en loskade
  • een milieusynthesedossier rondt deze studies af

  Een Milieu Effecten Rapport is niet vereist: wel is een passende beoordeling en een technische nota voor brug en kaai noodzakelijk.
  Samen met de plannen dient dit als input voor het opmaken van een Gewestelijk Ruimtelijk Uivoeringsplan (GRUP).


 4. Timing

  De strikte timing is dus als volgt:

  november 2005

  • passende beoordeling brug en kaai
  • redactie bijzonder bestek

  december 2005

  • finalisatie bestek met Veiligheid & Gezondheidsplan
  • publicatie der aanneming
  • opstart GRUP-procedure

  februari 2006

  • plenaire zitting GRUP-procedure

  juni 2006

  • aanbesteding der werken
  • openbaar onderzoek GRUP

  juli 2006

  • evaluatie der inschrijvingen
  • opmaak definitieve bouwaanvraag

  november 2006

  • goedkeuring GRUP
  • goedkeuring bouwaanvraag

  voorjaar 2007

  • start der werken

  mei 2009

  • beëindiging / openstelling

  "De oorspronkelijke timing blijft weerhouden. Dat wil zeggen dat midden 2006 alle voorbereidende en technische studies moeten zijn afgerond. Volgens deze planning vangen de uitvoeringswerken in het voorjaar van 2007 aan. In de huidige optiek is tegen mei 2009 de in gebruik name van de nieuwe brug voorzien. De ontdubbeling moet een einde maken aan het fileleed over de Schelde, tussen het Waasland en Klein-Brabant" aldus minister Peeters.


persinfo :

Luc De Seranno
Woordvoerder van Minister Peeters
tel. : 02 552 66 44
e-mail : persdienst.peeters@vlaanderen.be