Mobiel Vlaanderen

Dag van de Klant '05 : minister Peeters over hinder bij openbare werkenBRON : Kabinet van minister Kris Peeters - Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
DATUM : 24-09-2005
TEKST :

'Eind 2005 in elke provincie bereikbaarheidsadviseur aan de slag'

'Voorjaar 2006 alle provinciale coördinatieorganen operationeel'


Vandaag op de Dag van de Klant heeft Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, bevestigd dat er tegen eind dit jaar in elke Vlaamse provincie een bereikbaarheidsadviseur wordt aangesteld.
Deze adviseur is de schakel tussen enerzijds de zelfstandige ondernemer en anderzijds de actoren betrokken bij openbare werken. Tijdens de uitvoering van de werken moet hij zowel aandacht besteden aan het geven van informatie via infovergaderingen of infobrochures, als aan het ontvangen van klachten van zij die hinder ondervinden door werken.
Daarnaast zullen in het voorjaar 2006 alle provinciale coördinatieorganen van start gaan die als uniek aanspreekpunt dienen voor de verschillende aannemers en betrokkenen, inclusief de communicatie naar uitvoerders en opdrachtgevers.

Wegeniswerken in bebouwde omgevingen veroorzaken altijd hinder voor omwonenden en weggebruikers. Vooral zelfstandigen en ondernemers die hun zaak hebben langs of in de buurt van een weg waar werken plaats vinden, zien hierdoor hun inkomsten vaak aangetast.


Bereikbaarheidsadviseurs

Er zijn de voorbije jaren in enkele provincies reeds proefprojecten gestart met de inschakeling van bereikbaarheidsadviseurs die een brugfunctie vervullen tussen de zelfstandige ondernemers en de verschillende actoren betrokken bij openbare werken met hinder in een bebouwde omgeving.

Op basis van de ervaringen van die verschillende pilootprojecten, werd de inhoud van de functie van bereikbaarheidsadviseur verfijnd en wordt nu tegen eind dit jaar in alle provincies een dergelijke bereikbaarheidsadviseur aangesteld.

Hun opdracht omvat hoofdzakelijk :

  • Communicatie en overleg met de betrokken projectpartijen en de plaatselijke zelfstandigen in de voorontwerp- en ontwerpfase van een project; dit zowel op eigen initiatief als op uitnodiging van een van de actoren;

  • De argumentatie van de bouwheer in verband met het waarom van bepaalde keuzes overmaken en verdedigen bij de zelfstandige ondernemers;

  • verstrekken van tijdige informatie aan de plaatselijke zelfstandigen/ondernemers over de geplande werken;

  • vervullen van een brugfunctie tussen de plaatselijke zelfstandigen/ondernemers, ondernemersorganisaties en de betrokken projectpartijen (overheden, aannemer, nutsbedrijven …) tijdens de uitvoering van de werken;

  • opzetten van acties die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het project, een betere communicatie en een optimale bereikbaarheid, onder andere de bemiddeling bij en coördinatie van een uniform bewegwijzeringsysteem ten behoeve van de zelfstandigen/ondernemers;

  • informatie verstrekken in verband met de mogelijkheden die een aantal (nieuwe) wetgevingen bieden aan de handelaars tijdens werken;

  • uitbouwen van alle nuttige contacten met betrokken gemeentebesturen met het oog op mogelijke maatregelen en projecten ten aanzien van de hinderproblematiek met betrekking tot zelfstandigen/ondernemers.

  • Meewerken bij het tot stand komen van een provinciaal coördinatieorgaan dat voor de verschillende aannemers en betrokkenen als uniek aanspreekpunt geldt inclusief de communicatie naar uitvoerders en opdrachtgevers.

Deze bereikbaarheidsadviseurs kunnen voor allerlei projecten worden ingeschakeld waarbij zelfstandigen en ondernemers getroffen worden. Dit geldt zowel voor eigen projecten van de administratie Wegen en Verkeer (AWV), als voor het wegwerken van gevaarlijke punten en gesubsidieerde projecten waar de gemeente bouwheer is zoals de aanleg van fietspaden langs gewestwegen.

Op dit ogenblik is er reeds een bereikbaarheidsadviseur actief in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, voorlopig voornamelijk voor enkele eigen werken van AWV. De aanstellingsprocedure voor een bereikbaarheidsadviseur in Limburg die bij allerlei projecten kan ingeschakeld worden is ondertussen opgestart. Ook in West- en Oost-Vlaanderen zal nog dit jaar de aanstellingsprocedure van start gaan.


Provinciaal coördinatieorgaan


Naast de inschakeling van bereikbaarheidsadviseurs om de hinder ten gevolge van openbare werken voor de doelgroep van zelfstandigen en ondernemers te beperken, zal er per provincie ook werk worden gemaakt van de oprichting in het voorjaar 2006 van een provinciaal coördinatieorgaan dat als uniek aanspreekpunt geldt voor de verschillende aannemers en betrokkenen inclusief de communicatie naar uitvoerders en opdrachtgevers. Voor de uitwerking hiervan zal gebruik gemaakt worden van de ervaring die is opgedaan met de werken binnen het masterplan Antwerpen.


Lastenboeken

Om de hinder ten gevolge van werken te verminderen zullen ook de contractuele bepalingen in de lastenboeken voor de aannemers worden verfijnd. Korte termijnen zijn immers niet altijd mogelijk en dan is het zeker noodzakelijk dat de overlast kan beperkt worden. Dit is mogelijk door aparte posten te voorzien in de meetstaat, zoals tijdelijke steenslag voor toegangen, en tijdelijke platen over een sleuf. Maar ook afzonderlijke boeteclausules, tijdige communicatie, propere werven, enz. kunnen de overlast beperken.

"Het begrip minder hinder is niet iets dat nog even snel moet uitgewerkt worden tijdens de uitvoering. Minder hinder is een filosofie. Een ontwerper moet vanaf het ontwerp met dit begrip begaan zijn. De beste minder hinder manager tijdens de uitvoering is de werftoezichter zelf. Door het werken met goede lastenboeken, het uitleggen van geslaagde projecten, het aanreiken van een brochure met mogelijke minder hinder maatregelen, vormingsmomenten en dergelijke, wordt getracht om het begrip minder hinder als een rode draad te laten lopen doorheen het proces van infrastructuurwerken, van concept tot uitvoering", aldus minister Peeters.


persinfo :

Luc De Seranno
Woordvoerder van minister Peeters
tel. : 02 552 66 44
e-mail : persdienst.peeters@vlaanderen.be