Mobiel Vlaanderen

Aanpak zone 30 aan schoolomgevingen langs Vlaamse gewestwegenBRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Kris Peeters en Kathleen Van Brempt
DATUM : 30-08-2005
TEKST : Vanaf 1 september 2005 geldt in alle schoolomgevingen een maximumsnelheid van 30 km/u. Vandaag, dinsdag 30 augustus, hebben Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, toelichting gegeven bij de maatregelen die de Vlaamse overheid heeft genomen om tegemoet te komen aan de federale wetgeving die de zone 30 in schoolomgevingen invoert. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 13,2 miljoen euro en geeft hiermee gevolg aan een prioriteit uit het Vlaams regeerakkoord om de verkeersveiligheid ter hoogte van de schoolomgevingen gelegen langs gewestwegen verder te verhogen.

Daarnaast kreeg elke Vlaamse basisschool een educatief pakket "Veilig naar School" toegezonden. Dit instrument ondersteunt hen bij verkeerseducatie en het werken rond veiliger verkeer in de omgeving van de school. Ministers Peeters en Van Brempt stelden ook de campagne "30, de max" voor om de bekendheid van de zone 30 nog een zetje in de rug te geven. Op de persconferentie werd het "30 de max"- campagnelied en de bijhorende clip in première voorgesteld.

Waarom Zone 30?

Het koninklijk besluit van 26/04/2004 (Belgisch Staatsblad 30/04/2004) stelt dat tegen 1 september 2005 de betrokken wegbeheerders (de gewesten, de provincies en de gemeenten) zones 30 moeten inrichten in alle schoolomgevingen. Een snelheidsbeperking tot 30 km/u is immers een belangrijke maatregel om de leerlingen veilig van en naar school te laten gaan en aldus de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dat schoolomgevingen extra aandacht verdienen op het vlak van verkeersveiligheid, tonen de ongevallencijfers aan. Jonge fietsers en voetgangers zijn ontzettend kwetsbaar in het verkeer. In 2002 vielen er in ons land 190 doden en zwaargewonden onder de voetgangers tot 17 jaar en 216 doden en zwaargewonden onder de fietsers tot 17 jaar. Ongeveer 1/3 van die ongevallen gebeurt op weg van en naar school.

Kinderen verdienen als kwetsbare weggebruikers extra aandacht op het vlak van verkeersveiligheid.

Onderzoek toont aan dat de snelheid waarbij een ongeval optreedt belangrijke gevolgen heeft voor de zachte weggebruikers. 5% van de voetgangers die door een voertuig met een snelheid van 30km/u wordt aangereden, overlijdt. Bij een snelheid van 50 km/u bedraagt het dodenaantal 45% en dit stijgt tot 85% als het voertuig 65 km/u rijdt.

Het verlagen van de maximale snelheid tot 30 km/u in schoolomgevingen vergroot dus de verkeersveiligheid aan scholen. De verhoogde verkeersveiligheid kan natuurlijk alleen tot stand komen als de maatregel ook in de praktijk daadwerkelijk wordt nageleefd. Regelgeving alleen volstaat niet. De schoolomgeving zal in de eerste plaats als zone 30 moeten worden afgebakend door het plaatsen van borden en andere structurele ingrepen.

Vaste of variabele borden

De Vlaamse Regering trekt 13,2 miljoen euro uit voor de realisatie van zone 30 aan de 440 scholen gelegen langs gewestwegen.

Zones 30 in schoolomgevingen

(Voor de cijfergegevens klikt u op de link onderaan deze webpagina.)

De snelheidsbeperking is ofwel altijd van kracht, ofwel alleen als de leerlingen onderweg zijn van en naar school.

De zone 30 in een schoolomgeving is dus permanent of tijdelijk. Een permanente zone wordt aangeduid door de "gewone" (= vaste) verkeersborden die het begin en het einde van een zone 30 aangeven.

Een tijdelijke zone 30 kan aangegeven worden met dynamische (= variabele) borden. Een dynamisch bord bestaat uit kleine lampen (LED's) die men van op afstand kan besturen. Het bord kan aan- of uitgezet worden afhankelijk van de verkeerssituatie. Dergelijke borden kunnen de snelheid beperken wanneer er leerlingen op weg zijn, voor en na de schooluren. Op andere tijdstippen, in het weekend en tijdens schoolvakanties kan het bord ofwel worden uitgezet zodat de gewone snelheidslimiet van 50 of 70 km/u geldt ofwel wordt de gewone snelheidslimiet op het bord aangegeven.

Om voor elke schoolomgeving de meest geschikte oplossing te vinden, werd er intensief overleg gepleegd tussen het Vlaamse Gewest, de lokale besturen en de politiezones. Deze laatsten hebben immers een belangrijke verantwoordelijkheid bij het handhaven van de snelheidslimieten.

Het nauwe overleg tussen het Vlaamse Gewest en de betrokken gemeenten was belangrijk omwille van volgende redenen:
-Precieze afbakening van de zone (in het verkeersreglement is de bepaling van "schoolomgeving" vrij ruim: "Schoolomgeving, zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en einde afgebakend zijn door desbetreffende verkeersborden"). Dit komt er in de praktijk op neer dat school per school werd bekeken wat de meest logische afbakening was.
-In een aantal gevallen strekt de schoolomgeving zich uit over zowel de gewestweg, als over de gemeenteweg, zodat op dit vlak nog intensiever overleg noodzakelijk was om de maatregelen op elkaar af te stemmen.
-Er moest ook school per school bekeken worden of men met dynamische of permanente signalisatie dient te werken. Indien er geopteerd werd voor dynamische signalisatie, moeten ook de nodige kabels getrokken worden, schooluren gedetailleerd bekeken en geprogrammeerd enz.

Indien de situatie dit vereist, kunnen bovenop de variabele of vaste borden, bijkomende maatregelen genomen worden die de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen moet verbeteren. Dit gaat onder meer over het versmallen van de rijstrook, het aanbrengen van asverschuivingen, het plaatsen van flitspalen, …

Voor een beperkt aantal schoolomgevingen was de instelling van een zone 30 niet opportuun. Er kan hier bijvoorbeeld verwezen worden naar belangrijke gewestwegen met een zeer uitgesproken verkeersfunctie (in principe primaire wegen). Ook hier kunnen evenwel een aantal maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen te verbeteren. In de betrokken schoolomgevingen kan bijvoorbeeld een beperkte snelheidsverlaging worden doorgevoerd. Om de veiligheid op die plaatsen te verzekeren, is de handhaving essentieel en zullen er extra flitspalen geplaatst worden.

Tot slot is het op een aantal locaties technisch niet haalbaar gebleken om de variabele borden operationeel te krijgen op 1 september. Op deze plaatsen wordt voorlopig een vast bord geïnstalleerd en zo snel mogelijk vervangen door een variabel bord.

Infrastructurele aanpassingen

Aan scholen waar borden de verkeersveiligheid niet voldoende kunnen waarborgen, wordt ook reeds verscheidene jaren de infrastructurele component van de schoolomgevingen aangepakt. De subsidiëring van de herinrichting van schoolomgevingen langs gewestwegen (module 10 van het mobiliteitsconvenantenbeleid) komt de verkeersveiligheid in de betrokken schoolomgevingen langs de gewestwegen ten goede. In 2004 werd hiervoor een bedrag van bijna 8 miljoen euro vastgelegd.

Verder dient ook beklemtoond te worden dat de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd niet enkel een gegeven is dat zich afspeelt in de betrokken schoolomgevingen, maar ook belangrijk is op weg van en naar de school, m.a.w. de verkeersveiligheid van de schoolroutes. Ook hier zal de zachte weggebruiker profiteren van een verhoogde verkeersveiligheid op de schoolroutes:
1. Om te beginnen subsidieert het Vlaams Gewest de gemeenten voor fiets- en doortochtenbeleid (langsheen Vlaamse gewestwegen). In 2005 is hiervoor 63 mio EUR voorzien (inclusief aanpak zone 30 aan schoolomgevingen).
2. Naast de aanleg van fietspaden, voorziet minister Peeters jaarlijks een budget van 100 mio EUR om de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen versneld weg te werken. De initiële doelstelling om op vijf jaar tijd tegen eind 2007 deze gevaarlijke punten aan te pakken, blijft op die manier onverkort gelden.

Educatie en sensibilisatie

Die infrastructurele ingrepen zijn broodnodig, maar nog altijd niet voldoende om een veilige schoolomgeving te garanderen. Verkeersveiligheid heeft immers niet alleen te maken met de omgeving maar vooral met het gedrag van de weggebruikers die zich in de omgeving voortbewegen.

Een goede communicatie naar de weggebruiker is dus een absolute noodzaak. Mensen moeten niet alleen weten dat ze maar 30 mogen rijden. Ze moeten ook weten waarom ze maar 30 mogen rijden. Het is cruciaal dat mensen overtuigd geraken van het belang van de zone 30. Zone 30 dus niet alleen op de borden, maar ook in de hoofden.

Daarom wordt er niet alleen geïnvesteerd in borden, maar ook in het vergroten van het draagvlak door educatie en sensibilisatie. Minister Van Brempt investeert jaarlijks zo’n 700.000 euro in praktijkgerichte educatie en sensibilisatie op het vlak van verkeersveiligheid in en rond scholen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is een heel jaar lang bezig met opleiden in verkeersveiligheid. Het is natuurlijk niet eenvoudig om meer dan een miljoen leerlingen te bereiken. VSV werkt dan ook vooral volgens het principe teach the teachers. Elk jaar nemen 1315 ouders en leerkrachten deel aan de activiteiten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Er zijn ondertussen 267 geregistreerde verkeersouders.

Elke Vlaamse basisschool een gratis educatief pakket

De belangrijkste partners om de schoolomgeving te sensibiliseren zijn natuurlijk de scholen zelf. Daarom krijgen alle Vlaamse basisscholen (dat zijn er 3903) gratis een kant-en-klaar Veilig naar school-actiepakket. Dat pakket omvat onder andere de octopusactie van de voetgangersbeweging. Dat is een handig instrument waarmee scholen zelf kunnen werken aan veiliger verkeer rond de school en verkeerseducatie.

Het "veilig naar school" pakket" omvat affiches van de VSV en de octopusactie van de Voetgangersbeweging, flyers, een handleiding Veilig naar School en ander educatief materiaal.

De aandacht voor veilige schoolomgeving mag uiteraard niet stoppen na het schoolbegin. Daarom blijft de campagne Veilig naar School het hele jaar lopen. De VSV begeleidt scholen het hele jaar door op het vlak van praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie. Zo voorziet zij tweemaal per jaar provinciale navormingsdagen. Naast deze navormingsdagen biedt de VSV scholen ook opleidingen op maat aan : fietspooling, schoolvervoerplannen, schoolbereikbaarheidsplannen, …. Scholen kunnen ook een Veilig naar School-spandoek bestellen waarmee ze verkeersveiligheid een heel jaar door zichtbaar kunnen maken.

Campagne ‘30. De max’

Om de bekendheid en het belang van de zone 30 nog een extra zetje in de rug te geven, stellen ministers Peeters en Van Brempt vandaag de campagne "30, de max" voor. 30 is de max in de dubbele betekenis van het woord.

The Magical Flying Thunderbirds schreven het campagnelied "30 de max, is gewoon de max". De voornaamste radiozenders krijgen de single op 30 augustus.

Er werd ook een videoclip gemaakt. Die zal heel de maand september regelmatig op TV te zien zijn. Binnenkort is de clip te bekijken op de website www.mobielvlaanderen.be.

Tegelijk zullen 15.000 fluorescerende armbandjes die de boodschap "30 de max" ondersteunen verdeeld worden onder de schoolgaande kinderen. Op die manier kunnen de kinderen zelf de boodschap mee helpen uitdragen. De armbandjes zullen worden verdeeld door het onderwijsmagazine Klasse. Scholen kunnen via de Klasse-website extra armbandjes bestellen – zolang de voorraad strekt. Op die manier worden de kinderen letterlijk en figuurlijk de drager van de "zone 30"-boodschap.

Bezoek beide ministers op 1 september

Om de campagne mee te ondersteunen, brengen de ministers Peeters en Van Brempt op 1 september een bezoek aan de Vrije Basisschool Coloma te Mechelen(Colomalaan 3, 2800 Mechelen) waar zij vanaf 8 uur fluorescerende armbandjes zullen uitdelen aan de leerlingen.

Diezelfde dag delen de ’30. De max’-hosts en –hostessen armbandjes uit aan de schoolpoorten in :
-Limburg: Stedelijke Basisschool Kermt, Diestersteenweg165, 3510 Kermt-Hasselt, vanaf 8u.
-Oost-Vlaanderen: Vrije Basisschool De Luchtballon, Geraardsbergsesteenweg 77, 9320 Erembodegem-Aalst, vanaf 8.10u
-Vlaams-Brabant: Basisschool Gemeenschapsonderwijs, Stationsstraat 81, 3370 Boutersem, vanaf 8.15u.
-West-Vlaanderen: Vrije Basisschool Sint-Leo College, Blankenbergsesteenweg 219, 8000 Brugge, vanaf 7.50u.

Persinfo :

Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters
02-552.66.44, GSM: 0477-38.23.37
persdienst.peeters@vlaanderen.be

Steve D’Hulster, persdienst minister Van Brempt
02-552.63.41, GSM: 0478-78.06.46
steve.dhulster@vlaanderen.beLink :Volledige persmededeling met cijfergegevens