Mobiel Vlaanderen

Invoering vergoeding bij inzetten helicopter voor beloodsingBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 02-09-2005
TEKST : Immobilisatievergoedingen voor loodsverrichtingen

Op voorstel van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, hechtte de Vlaamse Regering vandaag enerzijds haar definitieve goedkeuring na positief advies van de Raad van State aan het ontwerp van besluit betreffende de invoering van de vergoeding voor het inzetten van een helikopter voor het beloodsen en het afhalen van een loods van vaartuigen. Anderzijds werden de aanpassingen aan het besluit betreffende de vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater goedgekeurd.

Helibeloodsingen

Om de bereikbaarheid van de Vlaamse havens bij slechte weeromstandigheden te verbeteren en bijgevolg de concurrentiepositie van de Vlaamse havens te verzekeren besliste de Vlaamse Regering reeds op 23 juni 1998 om de helibeloodsing geleidelijk in te voeren volgens een stappenplan waarbij in een eerste stap aan sommige schepen kosteloos helibeloodsing werd aangeboden bij een niet-werkende loodsdienst.

Door de snelheid van een helikopter kan het beloodsingsgebied sterk uitgebreid worden waardoor de veiligheid van de scheepvaart verbeterd wordt en dit zonder de beschikbaarheid van de loodsen in het gedrang te brengen.
Daarom werd vandaag op voorstel van minister Kris Peeters beslist om de helibeloodsing op te leggen aan bepaalde schepen. Deze beslissing legt helibeloodsing op voor schepen met een lengte vanaf 235m en/of een diepgang vanaf 12,5 m en voor grote autoschepen vanaf 190m lengte. Deze schepen worden ondergebracht onder de noemer "schepen die behoren tot de helicategorie".

Door de verplichting van de helibeloodsing zal het aantal beloodsingen per helikopter sterk stijgen waardoor het aandeel van de vaste heli-kosten per schip sterk zal dalen. Een prijsherziening per helibeloodsing was daarom noodzakelijk. De aangepaste vergoedingen gelden zowel voor de schepen behorende tot de helicategorie, die de helibeloodsing opgelegd krijgen, als voor de heli-operabele schepen die op verzoek van de exploitant beloodst worden door middel van de helikopter. Het toepassen van helibeloodsingen voor zowel inkomende als uitgaande vaart betekent een budgettaire nuloperatie voor de Vlaamse gemeenschap. Daarenboven kan door het toepassen van helibeloodsingen de veiligheid van de scheepvaart fors verbeterd worden.

Immobilisatievergoedingen

Het huidig besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater vermeldt dat de kapitein die zijn loods op de gebruikelijke plaats niet in- of ontscheept hiervoor een immobilisatievergoeding betaalt van 1.272 euro per etmaal of een gedeelte hiervan. Op dezelfde manier wordt deze vergoeding in het Scheldereglement, meer in het bijzonder met het besluit "Loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement", geregeld voor de vaart op de Vlaamse havens aan de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Beide besluiten zijn reeds in werking getreden met ingang van 1 oktober 2002.

Vandaag wordt in het ontwerpbesluit een nieuwe gedifferentieerde tariefstructuur voor deze immobilisatievergoedingen voorgesteld. Hierbij zullen de immobilisatievergoedingen voor de Scheldevaart gelijktijdig aangepast worden met deze voor de kustvaart. Deze aanpassing werd reeds principieel goedgekeurd door het Nederlands Loodswezen en de Nederlandse overheid.

Deze nieuwe tariefstructuur is er enerzijds op gericht om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen door een kostenconforme prijs aan te rekenen en anderzijds wordt er rekening mee gehouden dat de klanten gebruik kunnen maken van de dienstverlening "helibeloodsing".


persinfo : Luc De Seranno,
woordvoerder van minister Peeters
tel. 02 552 66 44
e-mail : persdienst.peeters@vlaanderen.be