Mobiel Vlaanderen

Masterplan Vlaamse BaaienBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 09-05-2014
TEKST :

Na de zomer starten de onderzoeken in het kader van het Masterplan Vlaamse Baaien. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt daarvoor 3 miljoen euro vrij. Minister Crevits geeft ook de opdracht om te onderzoeken hoe een eerste reeks van maatregelen versneld kunnen worden gerealiseerd via een win-win situatie tussen de instandhouding en de verbetering van de maritieme toegang naar de haven van Zeebrugge versus kustbescherming. De Sinterklaasstorm van 2013 in Vlaanderen en de inhoud van het nieuwe VN-rapport over klimaatverandering bevestigen de urgentie om nog meer werk te maken van een doorgedreven kustbescherming. Met het Masterplan Vlaamse Baaien is een eerste synthese klaar van noodzakelijke onderzoeken en voorstellen om de kustregio klimaatbestendig te maken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits voorziet in de financiële middelen om de onderzoeken onmiddellijk na de zomer te starten.

Vlaanderen heeft nood aan actie om de klimaatwijzigingen op langere termijn het hoofd te kunnen bieden. Om de kwetsbaarheid van onze kust voor klimaatverandering te verminderen, zijn flexibele oplossingen nodig die over de jaren heen ook flexibel aanpasbaar zijn aan de stijging van de zeespiegel.

Masterplan Vlaamse Baaien

Het project Vlaamse Baaien is gestart als een VIA project van de Vlaamse regering dat ervoor moet zorgen dat de kust tegen 2100 bestand is tegen de veranderende klimaatomstandigheden, stormen en overstromingen. Via voortschrijdend inzicht en via intensief overleg met interne en externe stakeholders, werden in 2013 alle bestaande ideeën voor de inrichting van onze kust aan de realiteit getoetst. Het resultaat werd voorgesteld door Vlaams minister Hilde Crevits op het congres Superstormen, eind november 2013.

De onderzoekers van Vlaamse Baaien hebben zich laten inspireren door hoe de kustlijn vroeger was. Door aan de oostkust de vroegere duinengordel als eilanden in zee opnieuw aan te leggen, kunnen de huidige stranden en het achterland worden beschermd tegen overstromingen. Er zijn opportuniteiten voor de uitbreiding van de haven van Zeebrugge in westelijke richting. En er is plaats voor eilanden voor energie-opslag ten westen van de haven van Zeebrugge. Door zandmotoren aan de westkust te voorzien kunnen de stranden in de toekomst op een duurzame manier worden onderhouden.

Vandaag heeft de Vlaamse Regering kennis genomen van het Masterplan Vlaamse Baaien. Het Masterplan vat samen wat in vele onderliggende technische studies is onderzocht en gerapporteerd. Het Masterplan is te consulteren op de website www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien.

Met het opstellen van het Masterplan Vlaamse Baaien is in principe de fase van planvoorbereiding op de grootst mogelijke ruimtelijke schaal afgerond. De basis is nu gelegd om via een gefaseerde uitvoering deze toekomstvisie, met een slimme aanpak en al doende lerend, stap voor stap te realiseren.

Veel deelprojecten in het plan moeten nog grondig technisch-wetenschappelijk onderzocht worden. Voor dit jaar heeft Vlaams minister Hilde Crevits 3 miljoen euro vrijgemaakt om de onderzoeken voor de planuitwerkingsfase onmiddellijk na de zomer te starten.

Een win-win voor de kustbescherming en de maritieme toegang tot de havens

Vlaams minister Hilde Crevits stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de eerste stap van de uitvoering van het Masterplan Vlaamse Baaien kan starten. Het Masterplan toont aan dat de instandhouding en de verbetering van de maritieme toegang naar Zeebrugge versus kustbescherming op meerdere manieren hand in hand gaan. Via een publiek-private samenwerking is het mogelijk om de aanleg en het onderhoud van een eerste reeks van maatregelen uit het Masterplan versneld te realiseren en daarbij zelfs financiële win-win situaties te genereren.

Het gaat daarbij over:

de aanleg en instandhouding van zandmotoren en andere kustbeschermingsmaatregelen, de lokale verdieping van de zeebodem voor de haveningang van Zeebrugge met inbegrip van de relocatie van de vrijkomende fijn zandige specie, de combinatie van dit alles met een geoptimaliseerde bagger- en stortstrategie voor de instandhouding van de vaarpassen op zee met inbegrip van de voorhaven van Zeebrugge.

De Participatiemaatschappij Vlaanderen NV zal, in samenwerking met de bevoegde instanties van de Vlaamse overheid, onderzoeken op welke manier en met welke scope in ruimte en tijd een dergelijke samenwerking kan vorm gegeven worden.

Schelde-estuarium en samenwerking met Nederland

Het Masterplan legt de nadruk op het hele kustsysteem zodat ook het Schelde-estuarium in de belangstelling komt. Het Masterplan gaat verder dan alleen de creatie van een vooruitgeschoven brede zachte en meer attractieve kust. De afgelopen 100 jaar is de voortplanting van het getij tot diep in het Vlaamse achterland sterk toegenomen. Hierdoor zijn steden als Antwerpen, Dendermonde en Gent door overwegend menselijk toedoen bijzonder kwetsbaar gemaakt voor effecten van klimaatswijziging en het geweld van superstormen. De bescherming van deze dicht bevolkte gebieden mag daarom niet alleen afhangen van hoge maar kwetsbare dijken, maar dient aanvullend versterkt door het creëren van een eerste 'verdedigingslinie' in het mondingsgebied van de Schelde. Het Masterplan geeft daarbij een duidelijke richting over hoe we de Vlaamse Kust de komende decennia op een duurzame manier kunnen ontwikkelen. Deze linie kan niet alleen in Vlaanderen gevonden worden, maar ligt ook op het Nederlands grondgebied.

Eind 2013 werd de hand gereikt aan Nederland om samen na te denken over de prominente rol van de Scheldemonding en de aangrenzende kustzone in een robuuste bescherming tegen superstormen. Onder de koepel van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie VNSC werd inmiddels al een gezamenlijk 4-jarig onderzoeksprogramma 'Agenda voor de Toekomst' opgesteld, waarin aandacht gegeven wordt aan de invulling van de rol van de Scheldemondig voor beide landen, in samenhang met de ambities in Vlaanderen en Nederland voor de Kust en het Schelde-estuarium.

Partners in Vlaanderen

In Vlaanderen is de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de lead partner. Maar ook het Waterbouwkundig Laboratorium, de afdeling Kust (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust), Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester en het Agentschap voor Natuur en Bos zijn de overheidspartners die deelnemen aan onderzoeken en uitvoering.

Bij de planuitwerking zullen alle belanghebbenden (zoals de toeristische sector, de visserijsector, de natuursector, de havens, de private sector, ...) op een volwaardige manier betrokken worden.

Vlaams minister Crevits: "Het nieuwe VN-rapport over klimaatverandering benadrukt nogmaals het belang van een doorgedreven kustbescherming. Met het Masterplan Vlaamse Baaien werden de bouwstenen bepaald voor de kustbeschermingsmaatregelen van de toekomst. De realisatie van dit ambitieuze project kan alleen gebeuren in samenwerking met alle stakeholders in het gebied. Nu wordt werk gemaakt van de oprichting van een stakeholdersplatform om verdere onderzoeken te begeleiden en te bespreken. Zo komen we samen tot gedragen oplossingen voor de lange termijn."

Persinfo :
Link :www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien