Mobiel Vlaanderen

Oprichting van het Fietsberaad Vlaanderen: nieuwe mijlpaal in het fietsbeleidBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 07-03-2014
TEKST :

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil de gemeenten ondersteunen bij het uitbouwen van een modern fietsbeleid. Daarom wordt naar analogie met de fietslanden Nederland en Denemarken een Fietsberaad opgericht. Het Fietsberaad Vlaanderen is een nieuw kenniscentrum dat zal instaan voor de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor het fietsbeleid. Om het kenniscentrum op te kunnen starten, geeft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een subsidie van 450.000 euro. Concreet staat het Fietsberaad Vlaanderen in voor de verspreiding van know how en ervaringen naar de gemeenten. Zo zullen ook de lokale niveaus de nodige ondersteuning krijgen om verplaatsingen met de fiets aantrekkelijker te maken. Fietsberaad Vlaanderen zal de dynamiek rond het lokaal fietsbeleid versterken. Tegen het begin van de zomer zal het Fietsberaad operationeel zijn.

Te vaak nog grijpen we naar de auto om korte afstanden af te leggen. Slechts 12,7% van onze verplaatsingen doen we met de fiets. Terwijl toch 53% van onze verplaatsingen korter zijn dan de fietsbare afstand van 5 km. Wanneer er voldoende, veilige en comfortabele fietsvoorzieningen voorhanden zijn, die bovendien makkelijk te combineren zijn met het openbaar vervoer, zullen meer mensen ook effectief voor de fiets kiezen. Alle middelen zijn welkom om die mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Met het Fietsberaad Vlaanderen schakelen we nu een versnelling hoger.

Waarom een Fietsberaad Vlaanderen?

Ongeveer 60% van de 12.000 km van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) ligt langs gemeentewegen. Gemeenten zijn nu vaak te weinig op de hoogte van wat er allemaal bestaat en mogelijk is om het lokaal fietsbeleid uit te bouwen en het fietsgebruik te stimuleren. Nu moeten lokale besturen telkens afzonderlijk de nodige kennis vergaren. Daarom ontstond de nood om een orgaan te ontwikkelen dat de kennis van het bovenlokale niveau (Vlaamse Overheid en provincies) vlot naar het lokale niveau van de gemeenten kan verspreiden. Fietsberaad Vlaanderen inspireert, ondersteunt en helpt lokale besturen daadwerkelijk werk te maken van een coherent fietsbeleid.

Minister Hilde Crevits is ervan overtuigd dat de steden en gemeentes door de dynamiek van het Fietsberaad Vlaanderen sneller en efficiënter kunnen investeren in hun fietsbeleid. Het Fietsberaad zal met andere woorden zorgen voor een sneeuwbaleffect in het aantal fietsinitiatieven.

Fietsbeleid Nederland en Denemarken als inspirerende voorbeelden

Het Fietsberaad Nederland en de Cycling Embassy of Denmark fungeren hierbij als inspirerende voorbeelden. Deze organisaties zijn er in geslaagd om het fietsbeleid in Nederland en Denemarken verder te professionaliseren. In die mate zelfs dat fietsproducten en fietsdiensten van die landen echte exportproducten zijn geworden. Ook Vlaanderen zetten we nu als fietsregio definitief op de kaart door de ondersteuning van het Fietsberaad. Via de uitwisseling van kennis en voorbeeldprojecten met Denemarken en Nederland kan ook Vlaanderen een grote stap vooruit zetten. Na Denemarken en Nederland is Vlaanderen de derde fietsregio in Europa. Fietsberaad Vlaanderen moet de kloof tussen die twee topfietslanden en Vlaanderen definitief dichten.

Taken Fietsberaad Vlaanderen

Het Fietsberaad Vlaanderen zal verantwoordelijk zijn voor een brede waaier aan activiteiten en taken :

 • Systematisch detecteren van knelpunten en behoeften van de gemeenten om het fietsbeleid sterker uit te bouwen;
 • De introductie van innovatieve producten ondersteunen en begeleiden of zelf pilootprojecten uitvoeren op basis van knelpunten/behoeften voor uitvoering van beleid bij lokale besturen;
 • Verzamelen en beheren van kennis, expertise en goede praktijken op één overzichtelijk forum;
 • Multimediaal verspreiden van de kennis via diverse media (website, publicaties, digitale nieuwsbrief, praktijkenbank, netwerkbijeenkomsten, communicatie-kanalen van verschillende actoren,...);
 • Aanbieden van gerichte coaching en consultancy aan gemeenten die sterk op fietsbeleid willen inzetten;
 • Organiseren van kennisbemiddeling via helpdesks, FAQ's,...;
 • Inzetten op netwerking via organiseren van specifieke bijeenkomsten en/of deelname aan diverse evenementen;
 • Fietsbeleid introduceren als onderdeel van een globaler beleid bij andere beleidsdomeinen zoals veiligheid, sociaal beleid, vrijetijdsbeleid, omgevingsbeleid.

Het Fietsberaad zal ook concrete innovatieve en creatieve oplossingen promoten voor meer én veilig fietsgebruik, zoals bijvoorbeeld :

 • De inzet van fietskoeriers voor verzendingen door de gemeentelijke administratie;
 • Fietsdeelsystemen die een efficiënte aanvulling zijn op het openbaar vervoer binnen de gemeente;
 • Verlichting langs fietspaden die de fietser 'volgt' (verlichting die enkel brandt voor passerende fietsers en daarna automatisch weer dooft);
 • Innovatieve fietsenstallingen, bvb 'fietstrommels' in woonbuurten (waar geen ruimte is in de woningen zelf of woningen zonder stallingsmogelijkheden);
 • Inzet van fietstelpalen als enerzijds sensibiliserend 'community'-instrument anderzijds als bron van telgegevens als basis voor verder fietsbeleid;
 • Gebruik van fietsstraten als veilige fietsverbinding binnen stadscentra.

In de schoot van de VVSG

Het Fietsberaad Vlaanderen wordt ondergebracht bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Aangezien de belangrijkste doelgroep van het project de lokale besturen zijn, is de VVSG, de ledenvereniging van alle lokale besturen waarvan alle steden en gemeenten ook effectief lid zijn, voor Vlaanderen de meest representatieve koepel om het Fietsberaad onder te brengen.

De werking van Fietsberaad Vlaanderen is evenwel autonoom. De activiteiten en takenpakket zullen worden uitgevoerd door de inzet van Fietsberaadmedewerkers. De concrete samenwerking wordt verder bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de VVSG en de Vlaamse overheid.

Samenwerking tussen actoren

Fietsberaad Vlaanderen zal vooral faciliterend samenwerken met de diverse actoren die momenteel actief zijn in Vlaanderen. Deze actoren zijn bijvoorbeeld het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de provincies, VVP en de Fietsersbond. Al deze organisaties zullen actief vertegenwoordigd worden binnen de stuurgroep van Fietsberaad Vlaanderen. Deze samenwerking moet leiden tot een nog betere verspreiding van de expertise naar de doelgroep.

Brede doelgroep

Fietsberaad Vlaanderen richt zich op een brede doelgroep. Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van een fietsbeleid op lokaal vlak komt in aanmerking. De gemeentelijke en provinciale verkeerskundigen met 'fietsbeleid' in hun takenpakket behoren tot de belangrijkste doelgroep. Gaandeweg wordt dan de doelgroep verbreed tot ook politiefunctionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fietsendiefstal en fietsparkeerspecialisten. Fietsberaad Vlaanderen wil een zo groot mogelijke groep van lokale beleidsmensen en medewerkers bereiken voor wie fietsen op een of andere manier relevant en inspirerend is. Inspireren, met een brede basis aan kennis, is dan ook hét codewoord van het Fietsberaad Vlaanderen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: "Door de oprichting van Fietsberaad Vlaanderen zetten we een volgende stap naar een professioneel fietsbeleid, ook op lokaal niveau. Het verspreiden van kennis en goede praktijken zal ervoor zorgen dat ook op lokaal niveau het fietsbeleid een extra tandje kan bijsteken. Door alle kennis, know how en goede praktijkvoorbeelden te bundelen kan het beleid nog efficiënter gebeuren. Door het bieden van inspiratie kunnen fietsers nog meer in de watten gelegd worden. Het voorbeeld van Fietsberaad Nederland sterkt me in de overtuiging dat de oprichting van Fietsberaad Vlaanderen een nieuwe mijlpaal is voor het fietsbeleid binnen Vlaanderen. Ik wens de VVSG vzw alle succes toe bij de opstart en werking van Fietsberaad Vlaanderen. Tegen de zomer zal het Fietsberaad Vlaanderen operationeel zijn."