Mobiel Vlaanderen

A11 Brugge-Knokke-Heist : aanleg snelweg voor vlot en veilig verkeer gaat van startBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 21-02-2014
TEKST :

Op zaterdag 22 maart wordt de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen: de A11. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag bekend gemaakt. Deze 12-km lange nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 in Knokke-Heist. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar een betere mobiliteit om en rond het polder- en het havengebied van Zeebrugge. De nieuwe snelweg biedt nieuwe ontwikkelingskansen voor de haven en voor het toerisme aan de Oostkust. De nieuwe infrastructuur wordt aangelegd met respect voor mens en omgeving. De werkzaamheden omvatten constructies, verspreid over 18 zones. Na 42 maanden, in het najaar van 2017, moet de snelweg volledig klaar zijn. De pure bouwkost van de infrastructuur wordt geraamd op 460 miljoen euro. Inclusief BTW en financieringskosten investeert de Vlaamse overheid 674 miljoen euro voor de realisatie van deze 'missing link'.

Veiligheid, leefbaarheid en ontwikkelingskansen

Momenteel moet alle verkeer van en naar de haven langs de Havenrandweg-Zuid en de Dudzelestraat. Deze gewestweg telt één rijstrook in elke rijrichting en is minder geschikt voor zwaar verkeer. Met de komst van de A11 wordt het havenverkeer gescheiden van het lokale verkeer. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen. De A11 vormt een troef voor de ontwikkeling van de industriële activiteiten ten noorden van Brugge (Blauwe Toren), de haven van Zeebrugge en de lokale bedrijven. Ook het kusttoerisme krijgt meer kansen. Toch is de A11 meer dan een economische investering. De verbindingsweg is cruciaal voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de regio. Naast de aanleg van de A11, worden lokale wegen verbeterd en extra fietspaden aangelegd. AWV voert al deze werken uit met respect voor het open polderlandschap.

18 zones

In minder dan vier jaar tijd worden een heel aantal constructies gebouwd, gespreid over 18 zones. Samen zorgen zij voor de realisatie van drie doelstellingen: de verbinding tussen de N31 en de N49, de verbetering van het lokale wegennet en de aanleg van veilige fietsverbindingen.

De verbinding tussen de N31 en de N49 realiseren

De A11 is de ontbrekende schakel tussen de N31 ten noorden van Brugge en de N49 in Westkapelle. Die loopt van het bedrijventerrein De Blauwe Toren (Brugge) tot aan de Natiënlaan (N49) in Westkapelle. Over een afstand van 12 km komt er een nieuwe tweevaksweg met het statuut van een snelweg. Dit verbindingsstuk bevat 4 aansluitingscomplexen. In Brugge worden aansluitingen gebouwd met de N31 en de verbindingsweg met de Zeehaven (N350). De verbinding met het bedrijventerrein De Blauwe Toren wordt heraangelegd. In Knokke-Heist wordt de A11 aangesloten met de N49 in Westkapelle.

De A11 kruist spoorlijnen, het Boudewijnkanaal, het Leopold- en Schipdonkkanaal, de Heistlaan, de N376 en de N374. Voor elk van deze 'kruispunten' werd een oplossing gezocht en gevonden. Over de spoorlijn Brugge-Zeebrugge wordt een viaduct gebouwd. Over de kanalen worden bruggen aangelegd. De gewestwegen N376 en N374 worden ondertunneld. De Heistlaan wordt onder de A11 heen geleid. Havenverkeer beschikt over een nieuwe, bijkomende parallelweg.

Het lokale wegennet verbeteren

De A11 zal heel wat doorgaand verkeer uit de woonkernen van Westkapelle en Dudzele bannen. Om de weg geen barrière te laten vormen voor lokaal verkeer, worden tegelijkertijd nieuwe ontsluitingswegen aangelegd. Deze ingrepen geven bewoners en landbouwers de nodige mobiliteitskansen. De Stationsweg in Dudzele krijgt een tunnel onder de A11 en de spoorlijn. De lokale weg naar Heist krijgt een nieuwe brug over het Leopold- en Schipdonkkanaal en de Heistlaan wordt deels heraangelegd. In Westkapelle krijgt de N49 een onderdoorgang om de Oude Sabsweg en de Roden Ossenstraat met elkaar te verbinden. Er komt ook een nieuwe parallelweg naast de N49. Zo kunnen autobestuurders, landbouwers en fietsers zich op een veilige en aangename manier verplaatsen tussen de verschillende polderdorpen.

Veilige fietsverbindingen

Na de werken beschikken fietsers over 15 km nieuw fietspaden. Deze extra voorzieningen maken het fietsers gemakkelijk om van het ene polderdorp naar het andere te rijden, zonder dat de nieuwe snelweg een barrière vormt. Zowel de veiligheid als het comfort van de fietsers staan centraal: ze rijden door natuurlijk verlichte fietstunnels, door een waterlandschap of langs de havenrand, afgeschermd door groene dijken. Voor fietsers die vanaf de Damse Vaart naar Knokke rijden, is er een andere route voorzien. Via rustige en veilige landbouwwegen tussen Ramskapelle en Hoeke zullen ze de A11 overbruggen. Deze fietsverbinding wordt samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gerealiseerd.

Timing

Op zaterdag 22 maart 2014 wordt de eerste spadesteek gegeven en starten verschillende werfzones op. Aangezien het merendeel zich buiten de bestaande verkeersinfrastructuur bevindt, zullen deze eerste werken het verkeer relatief weinig hinderen. Vanaf eind 2015 wordt er grotere hinder verwacht. Op een bepaald ogenblik zullen verschillende werfzones parallel in uitvoering zijn. Eind 2017 zal het project A11 afgerond zijn.

Communicatie A11 Verbindt

De aanleg van de nieuwe autosnelweg gebeurt onder het motto 'A11 verbindt'. Een essentieel luik voor een dergelijk grootschalig project is goede communicatie.

AWV zal de volgende periode tijdig en uitgebreid communiceren over de werkzaamheden (digitale nieuwsbrieven, bewoners- en bedrijveninformatie, bereikbaarheidskaarten, overleg met betrokkenen…). Er is ook de gloednieuwe website www.A11verbindt.be.

Op 11 en 12 maart organiseert AWV informatievergaderingen in Knokke-Heist en Brugge. Op 20 maart worden de bedrijven uit de regio geïnformeerd.

Minder hinder maatregelen

Gedurende de werkzaamheden blijven de hoofdwegen zo veel mogelijk beschikbaar. De N31, N49, N300 en N350 blijven steeds open. Tijdens de bouw van tunnels zullen de N376 en N374 tijdelijk afgesloten zijn maar nooit gelijktijdig. Er wordt in een omleiding voorzien. Zo blijft de bereikbaarheid verzekerd, ook tijdens de werken. Alle bedrijventerreinen, woonzones en landbouwpercelen blijven toegankelijk met minimale omrijafstanden. Verder blijft het werfverkeer zo veel mogelijk uit woonbuurten.

Soms zullen bestaande rijstroken worden versmald. Het aantal rijstroken verminderen is een maatregel die zo weinig mogelijk wordt toegepast. Een efficiënte werfplanning beperkt de hinder tot een minimum. Bovendien worden de werkzaamheden afgestemd op andere werken in de omgeving.

Project A11: met respect voor mens en natuur

Bij het ontwerpen werd ruim aandacht besteedt aan de respectvolle inpassing van de snelweg in het landschap. Om de geluidshinder te beperken worden geluidsarms asfalt en plaatselijk geluidsschermen voorzien. De 32 ha natuurgebied die verdwijnen, worden elders heraangelegd. In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werd er voor de landbouwers een oplossing op maat uitgewerkt.

Publiek-Private Samenwerking

Om enkele missing links in het Vlaamse wegennet weg te werken worden er verschillende projecten uitgevoerd via Publiek-Private Samenwerking (PPS). In een PPS-project gaat de overheid in zee met een private partner en sluit een DBFM-overeenkomst af (Design, Build, Finance & Maintain). Dat wil zeggen dat een private projectvennootschap het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de A11 voor haar rekening neemt. In ruil betaalt de overheid jaarlijks een prestatie-afhankelijke vergoeding. Via een DBFM-overeenkomst draagt het Vlaamse gewest het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de A11 over aan de opdrachtnemer, de private projectvennootschap 'Via A11'.

Via A11 bestaat uit enerzijds de private partijen DG Infra+, Inframan, Aswebo, Ondernemingen Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, Aclagro en Franki Construct en anderzijds Via-Invest, een samenwerkingsverband tussen AWV en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : "Na een grondige voorbereiding kunnen we nu echt van start gaan met de aanleg van de A11, de nieuwe autosnelweg tussen Brugge en Knokke-Heist. We realiseren een belangrijke missing link om de haven van Zeebrugge en ook de Oostkust beter te ontsluiten. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio en voor het kusttoerisme. Daarnaast komen er nieuwe lokale wegen en 15 km nieuwe fietspaden om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid nog te verbeteren. Tijdens de werken die 3,5 jaar zullen duren zal het Agentschap Wegen en Verkeer alle mogelijke inspanningen doen om de hinder te beperken en om alle bewoners en betrokkenen zo goed mogelijk te informeren. 200 werknemers zullen permanent aan de slag zijn."

In bijlage : een overzichtskaart en timing van de werkzaamheden en meer info vindt u op www.A11verbindt.be.

Via deze link kunnen journalisten beelden en het filmpje van de A11 downloaden: www.wegenenverkeer.be/a11pers.

Persinfo :