Mobiel Vlaanderen

Toestand van autosnelwegen verbetert voor zesde jaar op rijBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 12-12-2013
TEKST :

Voor het zesde jaar op rij verbetert de toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen, zowel globaal als op het vlak van de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit de rapporten “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen die vandaag in het Vlaams Parlement zijn voorgesteld. Voor de gewestwegen is er dit jaar rapportering voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd ook het allereerste rapport over de toestand van de verschillende wegaanhorigheden (afschermende constructies, straatkolken, verlichtingspalen, geluidsschermen, seinbruggen, …) voorgesteld.

Voor het zesde jaar op rij verbetert de toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen, zowel globaal als op het vlak van de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit de rapporten “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen die vandaag in het Vlaams Parlement zijn voorgesteld. Voor de gewestwegen is er dit jaar rapportering voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd ook het allereerste rapport over de toestand van de verschillende wegaanhorigheden (afschermende constructies, straatkolken, verlichtingspalen, geluidsschermen, seinbruggen, ...) voorgesteld.

De afgelopen jaren werden onafgebroken inspanningen geleverd om de wegen opnieuw in goede staat te brengen en de historische onderhoudsachterstand weg te werken. Uit de cijfers van de toestand van het wegennet blijkt dat de inhaaloperatie zijn vruchten afwerpt, maar dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de autosnelwegen tegen eind 2015 in een goede staat te krijgen. De onderhoudsinspanningen moeten daarom ook de komende jaren worden volgehouden.

Het jaarlijkse rapport "Toestand van het wegennet" geeft een zicht op de toestand van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Hiertoe worden de wegen die behandeld worden in het rapport opgemeten met verschillende meettoestellen. Deze gegevens worden geanalyseerd en verwerkt om zo aan elk wegvak een categorie toe te kennen. Het rapport biedt een objectief beeld van welke wegen aan onderhoud toe zijn. Zowel de veiligheid (stroefheid en spoorvorming) als het comfort van het wegdek worden onderzocht.

Toestand autosnelwegen verbetert voor zesde jaar op rij

De meetresultaten van het rapport dateren voor autosnelwegen van het voorjaar van 2013, net na de winter.

Globaal gezien scoort 82,1% van de autosnelwegen in Vlaanderen behoorlijk tot uitstekend. Het aandeel autosnelwegen van goede en uitstekende kwaliteit stijgt voor het zesde jaar op rij, van 55,7% in 2011 tot 59,43% in 2012.

Omdat de meetgegevens dateren van het voorjaar 2013, net na de winter, is het resultaat van de grote wegenwerken van afgelopen zomer en najaar o.a. op de E40 (Oost-Vlaanderen), E403/E17 (West-Vlaanderen), E40 (Vlaams-Brabant) en de E34 (Antwerpen) nog niet in deze metingen vervat. De resultaten tonen aan dat de aanpak werkt. Er moet onverminderd worden doorgegaan met deze inhaalbeweging. Alleen zo kunnen we een sterk netwerk, noodzakelijk voor de verkeersveiligheid en voor een vlottere mobiliteit, realiseren. Daarom staan er ook voor 2014 heel wat werven op autosnelwegen gepland.

De cijfers verschillen sterk per provincie. De autosnelwegen in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen vertonen historisch gezien de grootste onderhoudsachterstand. Vlaams-Brabant en Limburg scoren beter. De provincies Antwerpen en Limburg hebben de meeste autosnelwegen die in uitstekende staat zijn. In de provincie West-Vlaanderen valt de vooruitgang van de wegvakken in goede en uitstekende staat met 20% het sterkst op.

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen
Uitstekend 37,76% 55,85% 14,88% 29,47% 24,44% 29,34%
Normaal 22,40% 26,89% 27,72% 36,93% 37,37% 30,09%
Behoorlijk 19,34% 6,64% 33,22% 19,01% 24,49% 22,67%
Matig 7,00% 3,49% 8,33% 5,56% 3,19% 5,92%
Onvoldoende 13,49% 7,13% 15,85% 9,03% 10,50% 11,99%

Tabel: toestand autosnelwegen volgens provincie


Bij de wegenwerken worden eerst die wegen aangepakt die op het vlak van veiligheid slecht scoren. Parameters die de veiligheid beïnvloeden zijn stroefheid en spoorvorming. Positief is dat deze veiligheidsparameters sinds 2007 verbeteren. De specifieke aandacht hiervoor werkt dus duidelijk.

Toestand van de gewestwegen

Twee jaar geleden werd de meetstrategie voor de gewestwegen in het rapport “Toestand van het Wegennet” herzien. In het verleden werden de meetgegevens van de gewestwegen om de 2 jaar verzameld. Het ene jaar werden alle primaire gewestwegen in Vlaanderen opgemeten, het andere jaar waren alle secundaire gewestwegen aan de beurt. Hierdoor kampte het Agentschap Wegen en Verkeer met verouderde meetgegevens en kon AWV nooit een goed zicht geven op de staat van alle wegen in een bepaalde provincie. Daarom werd ervoor gekozen om alle gewestwegen in een bepaalde provincie steeds in hetzelfde jaar op te meten. Deze keer zijn de provincies Oost- en West-Vlaanderen aan de beurt.

De metingen vonden plaats in 2012. Dat is na de strenge winters van de afgelopen jaren. De werkzaamheden van 2013 zijn niet in het rapport vervat.

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen zijn 62,41% van de gewestwegen in behoorlijke, normale of uitstekende staat. Het aantal uitstekende en goede wegvakken stijgt. Het aandeel gewestwegen dat onvoldoende scoort bedraagt 23,30%. West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn 58,47% van de gewestwegen in behoorlijke, normale of uitstekende staat. Het aantal uitstekende wegvakken stijgt. 24,37% van de West-Vlaamse gewestwegen scoort onvoldoende.

Planning van de werven met het Pavement Management System

Sinds dit jaar verloopt de opvolging van de kwaliteit van het weggennet anders door de ingebruikname van een Pavement Management Systeem. Het systeem maakt o.a. gebruik van historische gegevens over de opbouw van de weg en de ingrepen die al werden uitgevoerd. Op basis hiervan berekent dit systeem de meest optimale onderhoudsstrategie in functie van de gewenste kwaliteit of in functie van het beschikbare budget. Op die manier wordt dit systeem voor eerst gebruikt voor een optimale planning van de werven op autosnelwegen. Zodat de doelstelling voor autosnelwegen in 2015 kan worden gehaald.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: "De toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen is het afgelopen jaar verbeterd. Het is de bedoeling om de autosnelwegen tegen 2015 in een goede conditie te brengen. Voor het zesde jaar op rij stijgt het aandeel van de autosnelwegen in goede tot uitstekende staat en stijgt ook de verkeersveiligheid. Het rapport toont aan dat onze doelstellingen binnen bereik liggen, maar er is nog werk aan de winkel. Deze inspanningen moeten worden volgehouden. De minder hinder aanpak om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te beperken blijft een continu aandachtspunt."

Staat van de wegaanhorigheden in kaart gebracht

Naar analogie met het rapport “Toestand van het Wegennet” werd vandaag het allereerste rapport over de "Toestand van de Wegaanhorigheden" voorgesteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt dit op vraag van minister Crevits op.

In 2012 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met het IIR project. IIR staat voor Inventarisatie, Inspectie en Rapportering. Het uitrollen van dit project geeft een overzicht van welke wegaanhorigheden het agentschap beheert en in welke staat ze zich bevinden. Deze informatie wordt verzameld in één centrale databank. Het stelt het Agentschap Wegen en Verkeer in staat om een doordachte onderhoudsstrategie, zowel op korte als op lange termijn, uit te werken.

Het rapport "Toestand van de Wegaanhorigheden" zal tweejaarlijks worden opgesteld. In de eerste editie wordt de toestand van de straatkolken, afschermende constructies, geluidsschermen, verkeersborden, kunstwerken, verlichtingspalen, seinbruggen en markeringen beschreven. Bij elke nieuwe editie zal het aantal wegaanhorigheden systematisch worden uitgebreid.

Straatkolken

Op het moment van de inspectie vervulde 92,52% van de straatkolken langs gewest- en autosnelwegen zijn afwateringsfunctie perfect. Tussen 1 september en 1 december werd een reinigingsactie uitgevoerd om alle kolken te reinigen.

Afschermende constructies

Tijdens de inspectieronde werden de afschermende constructies (zoals vangrails en betonnen rijbaanafscheidingen) gecontroleerd op schuinstand, verzakking, roestvorming, beschadiging, … Bijna 80% van alle afschermende constructies is in goede staat. De staat van de afschermende constructies is het best in Oost-Vlaanderen. Bij het vervangen of herstellen van de afschermende constructies zal prioriteit worden gegeven aan bochten (bijvoorbeeld op- en afrittencomplexen)

Geluidsschermen

Uit de inspecties is gebleken dat 86,55% van de geluidsschermen in goede staat verkeert. De geluidsschermen in West-Vlaanderen zijn in de beste staat (96,54%). Deze in Vlaams-Brabant scoren het laagst, maar toch nog vrij hoog (78,29%). Vlaams-Brabant heeft dan ook de oudste geluidsschermen. Naast de algemene toestand werd er tijdens de inspecties speciale aandacht besteed aan vluchtdeuren. Voor bijna 80% van de geluidsschermen zijn de vluchtdeuren in goede staat. Tegen het volgende rapport zullen alle vluchtdeuren worden aangepakt en zal overal de nodige signalisatie voor het aanduiden van deze vluchtdeuren worden voorzien.

Verkeersborden

Op basis van de inventaris van alle verkeersborden via de verkeersbordendatabank zal tegen de volgende rapportering ook de zichtbaarheid de leesbaarheid van de politieborden in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kan er gericht actie worden ondernomen.

Kunstwerken (bruggen)

Alle bruggen in of over Vlaamse gewest en autosnelwegen krijgen elke 3 jaar een grondige inspectie. Op basis van deze inspectie worden ze ingedeeld in 5 klassen. Uit de huidige inspectieverslagen blijkt dat er voor 54,35% van de bruggen de volgende 9 jaar geen ingrepen nodig zijn. Nog eens 41,9% van de bruggen vertoont (kleine) gebreken die binnen de 6 jaar aangepakt moeten worden. Voor 22,67% van de bruggen gaat dit om kleine herstellingswerken. 19,23% vraagt een grondigere herstelling binnen de 6 jaar. Op korte termijn vraagt 1,51% van de bruggen een ingreep.

Verlichtingspalen

Alle verlichtingsinstallaties worden om de 4 à 5 maanden gecontroleerd. In het kader van dit rapport werd een extra inspectieronde georganiseerd waarbij een statistisch relevante steekproef van 3.608 palen werd geïnspecteerd. Elke paal werd ingedeeld in een bepaalde klasse waaruit blijkt welke ingreep nodig is. 73,6% van de geïnspecteerde verlichtingspalen is in goede tot zeer goede staat. 13,7% van de palen moet jaarlijks worden opgevolgd. 12,7% van de palen vraagt een herstelling binnen het jaar. Voor al deze palen zal binnen de gestelde termijn een gepaste actie (herstelling of verwijderen) ondernomen worden.

Seinbruggen (portieken) voor dynamisch verkeersmanagement

De seinbruggen voor dynamisch verkeersmanagement zijn nog relatief nieuw en verkeren dan ook in behoorlijke tot zeer goede staat.

Markeringen

In het kader van dit rapport werden de markeringen langs autosnelwegen voor het eerst al rijdend opgemeten met de mobiele retroreflectometer. Dit toestel wordt op een wagen gemonteerd. Hierdoor kan de nachtzichtbaarheid van markeringen snel en nauwkeurig worden gemeten. Uit de inspectieresultaten blijkt dat 80% van de markeringen langs autosnelwegen in matig tot uitstekende staat verkeren. 20% van de markeringen verkeert in slechte staat en moet in de volgende markeringsronde worden meegenomen. Alle markeringen op autosnelwegen die matig, slecht of zeer slecht scoren zullen tegen eind 2014 worden aangepakt zodat ze voldoen aan de verhoogde retroreflectiewaarden die midden 2011 werden ingevoerd.

Minister Hilde Crevits: "Meten is weten. Dat geldt ook voor de wegaanhorigheden zoals straatkolken, vangrails, geluidsschermen, verkeerborden, bruggen, verlichtingspalen, seinbruggen en markeringen. De rapporten “Toestand van het wegennet” en “Staat en inrichting Fietspaden” zijn zeer goede beleidsinstrumenten. Daarom is het noodzakelijk dat dit niet alleen opgemaakt voor de wegverharding maar ook voor alle wat naast onze wegen staat of ligt. Op basis van de eerste inventaris heeft het Agentschap Wegen en Verkeer per type concrete actiepunten op gelijst."

Persinfo :