Mobiel Vlaanderen

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen vormt leidraad toekomstig mobiliteitsbeleidBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 25-10-2013
TEKST :

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het ontwerp van het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen vastgesteld. Dat Mobiliteitsplan zet de bakens uit voor het toekomstige mobiliteitsbeleid op middellange (2030) en lange termijn (2050). Een duurzaam beleid met ambitieuze doelstellingen. Elke Vlaming kan binnenkort via het openbaar onderzoek zijn of haar mening geven en mee nadenken over een kwaliteitsvolle mobiliteit in Vlaanderen. Daarna kan er een definitief plan worden goedgekeurd.

Waarom een nieuw Mobiliteitsplan?

Elke Vlaming verplaatst zich : om naar school of naar het werk te gaan, om te winkelen, op bezoek te gaan of te reizen. Verplaatsingen moeten vlot en veilig kunnen gebeuren. Dat is nodig voor een goede levenskwaliteit. Daarnaast moeten tal van goederen van en naar hun bestemming worden gebracht. Vlaanderen wil de Europese draaischrijf voor logistiek en transport blijven. Het is daarom van groot belang dat alle belangrijke economische poorten goed bereikbaar zijn. Dat zorgt voor welvaart en werkgelegenheid. In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen is het geen sinecure om die verschillende doelstellingen op elkaar af te stemmen.

Het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen past binnen het toekomstproject Vlaanderen in Actie en reikt trends en ontwikkelingen aan om in de toekomst de juiste beleidskeuzes te maken. Het is een langetermijnvisie voor de volgende decennia.

Waar staan we?

Vlaanderen beschikt over één van de sterkst ontwikkelde vervoersnetwerken van Europa met een fijnmazig net van wegen, fietspaden, openbaar vervoer op wandelafstand, spoorwegen en bevaarbare waterwegen. Het netwerk heeft heel wat troeven, maar er zijn ook veel uitdagingen. Het kleinste incident kan volstaan om het netwerk te verstoren.

Evoluties en toekomst

De personenmobiliteit is tussen 2000 en 2010 met 14% gestegen. We leggen 81 miljard (personen)km af per jaar. Het goederenverkeer kende nog een grotere stijging met 25 % tussen 2000 en 2010 en komt op 45 miljard tonkilometer.

In alle toekomstscenario's wordt er uitgegaan van een stijgende en verouderende bevolking, een groeiende welvaart en een hogere kostprijs van de mobiliteit als gevolg van o.a. de toenemende brandstofkosten. Er zijn voorspellingen van een groei van de personenmobiliteit in de toekomst van 3% tot 15% en van de goederenmobiliteit van 19% tot 74%. Voor het openbaar vervoer is er een prognose van 31% tot 58%.

Door de groei van zowel de personen- als de goederenmobiliteit zal er een toenemende druk komen op de verkeers- en vervoersnetwerken waardoor de nood op het aansturen van het gebruik van het transportsysteem zal vergroten. Nieuwe technologieën kunnen het verkeer veiliger, betrouwbaarder en schoner maken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : "Per dag leggen alle Vlamingen samen 5500 maal de omtrek van de aarde af. De bevolking zal de volgende jaren verder groeien en vergrijzen en er zullen nog meer goederen vervoerd worden. Vlaanderen kiest daarom voor een duurzaam mobiliteitsmodel dat betaalbaar en rechtvaardig is, dat niemand uitsluit en dat veilig en efficiënt is. Het ondersteunt niet alleen onze welvaart, maar zorgt ook voor meer welzijn en een beter milieu."

Doel blijft dat alle steden, gemeenten en de economische poorten vlot bereikbaar zijn, dat de verschillende transportnetten optimaal op elkaar afgestemd zijn en dat bedrijven gebruik kunnen maken van flexibele en betrouwbare transportdiensten.

Ambitieuze strategische en operationele doelstellingen

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen schuift strategische doelstellingen naar voren voor het toekomstige mobiliteitsbeleid. Die zijn tot stand gekomen na een brede bevraging van de Vlamingen.

De 5 doelstellingen zijn bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en beperking van milieu- en natuurschade. Met daarbij telkens een aantal concrete doelstellingen. zoals :

 • het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is gedaald tot maximaal 133 op weg naar geen enkel slachtoffer meer in het verkeer (Vision Zero). Het aantal zwaargewonden is gedaald tot maximaal 1000 slachtoffers;
 • op congestiegevoelige wegen ligt de gemiddelde snelheid op 90 km per uur.
 • in steden zijn de reistijden met de fiets, bus en tram fors verbeterd, zodat ze de concurrentie met de auto gemakkelijk aankunnen;
 • mobiliteit blijft betaalbaar voor inkomenszwakke groepen;
 • rond de hoofdwegen en in stedelijke gebieden zijn alle knelpunten voor luchtkwaliteit weggewerkt;
 • de broeikasgasemissies in de transportsector zijn gedaald met een zesde ten opzichte van 2005.

Om de ambities op het terrein waar te maken, definieert het Mobiliteitsplan Vlaanderen 4 operationele doelstellingen: een samenhangend en robuust vervoersnetwerk, een gebruiksvriendelijk, kwalitatief en comfortabel vervoersnetwerk, efficiënt en veilig, milieu-vriendelijk en energie-efficiënt. Die dienen om de grote lijnen uit het plan. Ook hier zijn er heel wat concrete doelstellingen tegen 2030 geformuleerd zoals:

 • het aantal autoverplaatsingen over afstanden tot 5 km is gehalveerd;
 • op het wegennet is het aantal verliesuren beperkt tot 5% van het totaal aantal gereden voertuiguren;
 • de snelheid op congestiegevoelige wegen bedraagt minimum 75% van de maximaal toegestane snelheid;
 • minstens 40 % van de woon-werkverplaatsingen gebeurt met collectieve vervoermiddelen, te voet of met de fiets;
 • het gezamenlijk aandeel van spoor en binnenvaart in het goederenverkeer neemt toe tot 30%;
 • Het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk langs gewestwegen is conform het vademecum gerealiseerd.
 • op de Park & Rides rond steden zoals Antwerpen, Brussel en Gent is een vlotte overstap mogelijk op het openbaar vervoer of de fiets;
 • de bussen en de treinen halen een stiptheidsniveau van 95% en de gemiddelde leeftijd van het voertuigenpark in het openbaar vervoer is sterk verlaagd;
 • de bezettings- en de beladingsgraden ven de verschillende vervoersmiddelen nemen toe;
 • efficiënte handhaving zodat het aandeel vastgestelde overtredingen ivm snelheid, gordeldracht en rijden onder invloed substantieel daalt;
 • voor personenwagens is het streefdoel te komen tot een aandeel van 53% diesel en 27% benzine (waarvan 47% diesel bij nieuwe aankoop) en 15% elektrische voertuigen;
 • er zijn geluidsreducerende maatregelen genomen op de 100 meest gehinderde locaties.

Keuzes en actielijnen

Om het Mobiliteitsplan Vlaanderen uit te werken zijn er 20 actiepunten over 4 actiedomeinen uitgestippeld.

De acties slaan op leesbaarheid van de wegen, intelligente modale netwerken, duidelijke handhaving, vergroening en sociale veiligheid, collectief vervoer en wegwerken missing links, snelle interventies bij storingen en calamiteiten, toegankelijkheid en comfort, attitudewijziging, kennis van duurzame mobiliteit zoals :

 • Ontvlechten lokale en doorgaande verkeersstromen;
 • Meetcapaciteit op de belangrijke fietsassen;
 • Intelligente Transport Systemen worden voor alle vervoersmodi geïntegreerd, ontwikkeling van open datasystemen;
 • Een Vlaams Informatieplatform zorgt voor informatie over vervoersmogelijkheden en biedt antwoorden op concrete vervoersvragen;
 • Integratie van en met deelsystemen van openbaar vervoer, fiets en auto in integratie collectief en individueel vervoer;
 • Wegwerken missing links, multimodale ontsluiting zeehavens;
 • Stations zijn multimodale knooppunten met een waaier aan vervoersmogelijkheden;
 • Slimme mobiliteitsoplossingen zoals mobiliteitsbudget, pendelfonds en shuttledecreet;
 • Ruimtelijk en locatiebeleid;
 • Meer stadsdistributie via binnenvaart;
 • Gedifferentieerde kilometerheffing.

Om het actieplan te realiseren is breed overleg nodig met de lokale besturen en de federale overheid, bijvoorbeeld de invoering van het rijbewijs met punten, de fiscale reglementering rond verplaatsingen en de verkeersfiscaliteit.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : "Het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen reikt de hand naar de toekomst. Het ontwerpplan tekent ambitieuze krijtlijnen uit voor een duurzaam mobiliteitsbeleid voor elke Vlaming, voor elk bedrijf, elke organisatie in het belang van welvaart en welzijn. Met oog ook voor innovatie. Sleutelwoorden zijn bereikbaar, toegankelijk, veilig, leefbaar en milieu- en natuurvriendelijk. In het plan staan duidelijke doelstellingen voor een vlotter en veiliger verkeer en ook voorstellen tot realisatie. Dat een modal en mental shift voor onze verplaatsingen nodig zijn, staat buiten kijf. Nu volgt het openbaar onderzoek. Iedereen krijgt de kans zijn of haar mening te geven over hoe onze mobiliteit er in de toekomst uit moet zien. Ik hoop dat veel Vlamingen aan dit openbaar onderzoek deel zullen nemen."

Bij dit omvangrijk project zijn er ook kritische succesvoorwaarden die soms moeilijk te voorspellen zijn. Enkele daarvan zijn maatschappelijk draagvlak, mobiliteitsbehoefte, financiële middelen, afstemming met het ruimtelijk beleid, innovaties enz.

Openbaar onderzoek : tijd voor discussie

Dit plan is opgemaakt door een planningscommissie en na een participatietraject. Nu kan elke Vlaming zijn of haar mening kwijt via het openbaar onderzoek. Dat loopt van 8 november 2013 tot en met 12 januari 2014.

De samenvattende brochure van het Mobiliteitsplan Vlaanderen is samen met de integrale teksten ervan te vinden op de website : www.mobiliteitsplanvlaanderen.be. Iedereen kan op die site zijn of haar mening kwijt.

Daarna worden alle opmerkingen en adviezen verzameld en door de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) overgemaakt aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Het Vlaams Parlement bespreekt vervolgens het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarna de Vlaamse regering een definitief Mobiliteitsplan zal goedkeuren, op basis van alle adviezen en amendementen.

Persinfo :
Link :www.mobiliteitsplanvlaanderen.be