Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > 100 miljoen euro voor meer dan 200 projecten aan fietsinfrastructuur

100 miljoen euro voor meer dan 200 projecten aan fietsinfrastructuurBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 09-04-2010
TEKST :

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelt het eerste geïntegreerde fietsinvesteringsprogramma 2010 voor. Op het programma staat 100 miljoen euro voor meer dan 200 fietsinfrastructuurprojecten. Het Fietsteam werkt nu een meerjarenprogramma uit voor 2011-2014. Minister Crevits stelt ook het tweede fietspadenrapport voor. Er werden 7.167,9 kilometer fietspaden langs gewestwegen gecontroleerd op comfort. In vergelijking met twee jaar geleden is het comfort toegenomen: 9,5% scoort onvoldoende waar dat in het rapport van 2008 nog 11,5% was. Minister Crevits neemt een vlakheidsnorm op in het Standaardbestek 250. Deze vlakheidsnorm garandeert een comfortabel oppervlak van het fietspad bij aanleg.

1) Eerste Integraal FietsInvesteringsprogramma (IFI)

Waarom is er nood aan een Integraal FietsInvesteringsprogramma?

Vlaanderen heeft een Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) van ongeveer 12.000 kilometer. Dit netwerk is onvoltooid. Verschillende overheidsdiensten en verschillende overheden kunnen fietsinfrastructuur aanleggen. Op het terrein leidt dit soms tot een versnippering van de infrastructuur bij het tot stand brengen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). Tussen de diensten onderling bestaat onduidelijkheid over wie dan wel instaat voor een bepaalde strook fietspad of de aanleg van een fietstunnel of fietsbrug. Met als gevolg dat missing links in het BFF niet opgelost worden. Om dit te stroomlijnen stelde minister Crevits een Fietsteam samen.

Wat doet het Fietsteam?

Het Fietsteam is samengesteld met vertegenwoordigers, die optreden als projectmanager, van:

 • het departement MOW, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid;
 • het Agentschap Wegen en Verkeer;
 • Waterwegen en Zeekanaal nv;
 • nv De Scheepvaart;
 • het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust;
 • De Lijn;
 • de 5 provincies;
 • de VVSG.

Het Fietsteam maakt collegiaal een voorstel van integraal investeringsprogramma voor fietsinfrastructuur op en legt het aan de minister voor. Het Fietsteam bekijkt welke dienst het best geplaatst is voor de uitvoering van de onderscheiden projecten en doet een voorstel van financiering en planning voor elk project. De projectmanagers zorgen voor de uitvoering en opvolging van het goedgekeurde investeringsprogramma.

Dit eerste integraal fietsinvesteringsprogramma bestaat in eerste instantie uit fietspaden langs gewestwegen en gemeentewegen, inclusief fietsbruggen en -tunnels. Daarnaast doen de Vlaamse waterwegbeheerders (Waterwegen en Zeekanaal nv en De Scheepvaart nv) investeringen in de aanleg van (verharde) jaagpaden en fietsbruggen. Ook De Lijn draagt zijn steentje bij door het voorzien in fietsenstallingen op halteplaatsen en in stationsomgevingen. Samen goed voor meer dan 200 projecten aan fietsinfrastructuur.

Hoe gebeurt de financiering?

De 'Fietspot' omvat een bundeling van de middelen uit de verschillende diensten, zodat het integrale fietsinvesteringsprogramma op een efficiënte en gecoördineerde wijze kan gerealiseerd worden. De Fietspot 2010 bedraagt 100 miljoen euro.

De aanwezigheid van alle provincies in het Fietsteam is vereist, gelet op hun rol van beheerder van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk in opdracht van de Vlaamse overheid. Bovendien besteden de provincies samen nog eens 10 miljoen euro extra via het Fietsfonds aan de subsidiëring van fietspaden langs gemeentewegen. Aangezien ca. 60% van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk gelegen is langs gemeentewegen, is de aanwezigheid en betrokkenheid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in het Fietsteam evident.

Uit wat bestaat het Integraal FietsInvesteringsprogramma 2010?

Het integraal fietsinvesteringsprogramma 2010 bestaat uit eigen investeringen van de Vlaamse overheid langs gewestwegen en waterwegen (zowel vastlegging als begin van uitvoering in 2010) en subsidies aan lokale overheden voor fietspaden langs gewestwegen (vastlegging in 2010) en gemeentewegen (vastlegging en uitvoering in 2010).

Minister Crevits gaf haar goedkeuring aan het Integraal FietsInvesteringsprogramma 2010. Tegelijkertijd heeft ze aan het Fietsteam de opdracht gegeven om nu een meerjarenprogramma uit te werken voor 2011-2014. De eerste stappen daartoe zijn ondernomen.

Minister Hilde Crevits: "Deze geïntegreerde samenwerking zorgt er voor dat de neuzen in dezelfde richting staan met het oog op het realiseren van 1 globaal programma. Voor de fietsers is het niet belangrijk wie de investeringen uitvoert. Voor de fietsers telt enkel het resultaat."

Enkele voorbeelden uit het Fietsinvesteringsprogramma:

 • West-Vlaanderen: 49 projecten
  • Zwevegem: kruising van de secundaire N391 met de nonstopfietsroute (fietssnelweg) 'Guldensporenpad'. Daar wordt een ongelijkvloerse kruising van de N391 (fietstunnel) aangelegd.

   De integratie bestaat uit de samenwerking met de provincie West-Vlaanderen als beheerder van de Spoorwegbedding Kortrijk - Zwevegem. De kostprijs van deze fietstunnel wordt gedeeld tussen AWV en de provincie.

  • Middelkerke: aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N33 van Kalsijdebrug tot Kromme Elleboog.
   Ter hoogte van de Kalsijdebrug (kruising van de N33 en Kanaal Nieuwpoort - Plassendale) wordt een oud veiligheidsknelpunt op de nonstopfietsroute langs het kanaal weggewerkt door een koker in de gewestweg N33 te voorzien. Tegelijkertijd wordt in Gistel structureel onderhoud uitgevoerd op de fietspaden langs de N33 en worden langs de N358 ter hoogte van de afrit van de N33 veilige fietspaden aangelegd.

 • Oost-Vlaanderen: 48 projecten
  • Beveren: N485 aanleg van fietspaden tussen N70 en E17 enerzijds via module 13 (subsidies aan lokale overheid) en anderzijds via hierop aansluitende fietspaden door investeringen van AWV. De aanleg van deze fietspaden verloopt gelijktijdig.

  • Gent: bouwen van een fietsbrug over de R4 t.h.v. J. Kennedylaan en D. Eisenhowerlaan).

 • Antwerpen (45 projecten) & Vlaams-Brabant (52 projecten)
  • In het Fietsinvesteringsprogramma 2010 worden subsidies opgenomen voor de realisatie van de fietsroute langs spoorlijn 12 in Kalmthout tussen Heuvel en Vogelenzang (onderdeel van fietssnelweg Antwerpen-Essen) en langs de spoorlijn in Lint tussen Veldstraat en Kontich-Station (onderdeel van de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen). De realisatie van de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen vordert snel. Zo wordt in Duffel gewerkt aan de bouw van 2 fietsbruggen, respectievelijk over de Nete en de N14 Mechelsebaan aan de oostzijde van de spoorlijn 27 (subsidies Vlaamse overheid 2009).

  • Wat de fietssnelweg Mechelen-Diest betreft, werden volgende trajecten opgenomen in het Fietsinvesteringsprogramma 2010: verharding jaagpad langs de Dijle tussen Werchter en Rijmenam, de bouw van een fietsersbrug over de Demer in Aarschot en de verharding van het jaagpad tussen Aarschot en Langdorp.

 • Limburg: 27 projecten
  • Lummen: aanleg van ca. 7 km fietspaden langs de N725 (Blanklaarstraat - Meldertsebaan - Dikke Eikstraat - Thiewinkelstraat)


2) Staat van de bestaande fietspaden

In 2008 stelde minister Hilde Crevits het allereerste fietspadenrapport voor. Toen werd ruim 6.600 kilometer fietspaden door ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer onderzocht per fiets op zichtbare gebreken en in kaart gebracht in het rapport. Uit deze inspecties bleek dat ongeveer 11,5% van de geïnspecteerde fietspaden in slechte staat was.

Voor het tweede rapport werd er 7.167,9 kilometer gecontroleerd. Dit is zo'n 531 kilometer meer (toename o.a. door overname provinciewegen). De inspecties werden uitgevoerd door ongeveer 120 inspecteurs in 27 districten op de fiets.

9,5% op het totaal aantal gecontroleerde kilometer scoort onvoldoende of slecht (was 11,5% in 2008).

Het is belangrijk om te stellen dat de conclusies van dit onderzoek enkel betrekking hebben op de comfortparameters. Een gelijkgronds aanliggend fietspad kan dan wel comfortabel zijn, het is niet (altijd) veilig. Een vrijliggend fietspad en een gemarkeerd aanliggend fietspad werden in deze rapportage met andere woorden op eenzelfde manier beoordeeld.

  2009
gelijkgronds aanliggend fietspad 2984,8 km 41%
verhoogd aanliggend fietspad 916,9 km 13%
vrijliggend fietspad 3266,2 km 46%

De inspecties werden uitgevoerd overeenkomstig de handleiding "Inspectie Fietspaden". Daarbij werden de volgende parameters opgetekend:

 • problemen met waterafvoer
 • overgroeiing
 • obstakels
 • lokale onvlakheden
 • globale onvlakheden

De tabel geeft een overzicht van het aantal kilometer geïnspecteerde fietspaden per provincie en het aantal kilometer dat voldoet (som van de klassen uitstekend, goed en voldoende) en niet voldoet (som van de klassen slecht en zeer slecht).

Uit de tabel blijkt dat het aandeel fietspaden dat voldoet sinds 2007 is toegenomen, maar dat er verschillen zijn per provincie. Het comfort van de fietspaden in Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen is er op vooruit gegaan. Oost-Vlaanderen is status quo gebleven. Vlaams-Brabant is er op achteruit gegaan.

aantal kilometer geïnspecteerde fietspaden 2009 vs 2007
provincie totaal voldoende of beter onvoldoende
  2009 2009 2007 2009 2007
Antwerpen 1423,5 1326,0 93,15% 87,38% 97,5 6,85% 12,62%
Limburg 1387,4 1294,3 93,29% 91,70% 93,1 6,71% 8,30%
Oost-Vlaanderen 1654,0 1544,2 93,36% 93,33% 109,8 6,64% 6,67%
Vlaams-Brabant 990,0 855,4 86,40% 89,27% 134,6 13,60% 10,73%
West-Vlaanderen 1713,0 1462,7 85,39% 82,86% 250,3 14,61% 17,14%
totaal 7167,9 6482,6 90,44% 88,49% 685,3 9,56% 11,51%

Om het comfort van fietspaden structureel te verbeteren, heeft minister Hilde Crevits de beslissing genomen in het Standaardbestek 250 een afdwingbare vlakheidsnorm voor fietspaden op te nemen. Deze vlakheidsnorm garandeert een comfortabel oppervlak van het fietspad bij aanleg.


Persinfo:© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info