Mobiel Vlaanderen

Provinciewegen sterven uit vanaf 1 januari 2009BRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 29-12-2008
TEKST :

Vanaf 1 januari 2009 zijn de provinciewegen van gewestelijk belang eigendom van het Vlaams gewest. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft dit met de vijf provincies afgesproken. Daarnaast werd ook bepaald hoe de provinciewegen met een lokale functie tegen ten laatste 1 januari 2012 worden overgedragen aan de gemeenten. Voor Vlaams-Brabant is er al een akkoord.

Provinciewegen van gewestelijk belang

In overleg met de Vlaamse provincies en het gewest werden lijsten vastgelegd van de provinciewegen van gewestelijk belang. Het gaat daarbij om alle wegen, die in de respectievelijke structuurplannnen als secundaire wegen werden geselecteerd en om een aantal lokale wegen, die omwille van de onvolledige uitbouw van het infrastructuurnetwerk, nog steeds een gewestelijke rol spelen. De overdracht van deze wegen werd goedgekeurd door minister Crevits bij ministerieel besluit. Een overzicht van de wegen, die vanaf 1 januari 2009 in beheer komen bij het Vlaams gewest vindt u als bijlage bij dit persbericht. Concreet betekent deze overdracht dat het Vlaams Gewest met ingang van 1 januari 2009 wegbeheerder wordt van deze wegen.


Provinciewegen van lokaal belang

Voor de overdracht van de lokale wegen naar de lokale overheden werd een overleg opgestart met de Vlaamse provincies. De provincies dienen daarbij in te staan voor de overdracht van deze wegen aan de lokale overheden. Volgens het gemeentedecreet moet een weg zich in goede staat bevinden bij de overdracht aan de gemeente. Als dit niet het geval is, heeft de gemeente recht op een compensatievergoeding. De provincies hebben zich akkoord verklaard om deze compensatievergoedingen te betalen. Dit onder voorwaarde dat het Vlaamse Gewest voor eenzelfde bedrag als er compensatievergoedingen betaald worden, schulden van de provincies overneemt. Deze afspraken werden gemaakt in het kader van het pact tussen het Vlaamse Gewest en de Provincies.

De verdeling van deze schuldovername over de diverse provincies gebeurt Ć  rato van de investeringskost die nodig is om hun respectievelijke provinciewegen van lokaal belang in goede staat van berijdbaarheid te brengen. Het gaat om volgende bedragen:

  • Antwerpen: 5.266.880,62 euro;
  • Vlaams-Brabant: 610.566,00 euro;
  • Oost-Vlaanderen: 5.059.251,99 euro;
  • West-Vlaanderen: 3.493.406,14 euro.

Voor Vlaams-Brabant werd op 6 november 2008 reeds een akkoord bereikt en werden de provinciewegen van lokaal belang overgedragen aan de gemeenten Londerzeel, Steenokkerzeel, Kortenberg, Zoutleeuw en Meise.

Nu moet ook nog met de betrokken gemeenten in de overige provincies een akkoord worden bereikt. De betrokken gemeenten moeten zich akkoord verklaren met de overname van een bepaalde weg. Na goedkeuring van de overdracht door de gemeenteraad zal minister van Openbare Werken Hilde Crevits vervolgens de wegen overdragen naar de betrokken lokale overheden.

De provincies zullen er tevens naar streven om hun aandeel in de bestedingen voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk op te trekken.

Indien een gemeente niet akkoord kan gaan met de overdracht van de lokale provinciewegen, komt de weg ten laatste op 1 januari 2012 eveneens in beheer bij het Vlaams Gewest. In de tussenperiode blijft de betrokken provincie verantwoordelijk voor het beheer van de weg. Wel zal het Vlaams Gewest op alle betrokken wegen het nodige winteronderhoud voorzien.

Minister Hilde Crevits besluit: "Met de ondertekening van de protocols tussen de provincies en het Vlaams Gewest en de ministeriƫle besluiten voor de overname van provinciewegen bij het gewest, wordt de afspraak uit het kerntakendebat van 2003 en uit het Vlaams Regeerakkoord uitgevoerd. Deze overdrachten vereenvoudigen het wegbeheer in Vlaanderen, omdat in de toekomst enkel nog de steden en gemeenten en het Vlaams Gewest wegbeheerder zullen zijn."


Persinfo:
Link :Lijst met provinciewegen