Mobiel Vlaanderen

Omleidingstracé als Noord-Zuidverbinding in LimburgBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 03-10-2008
TEKST : Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits van Openbare Werken heeft de Vlaamse regering op basis van de plan MER studie en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gekozen voor het omleidingstracé. De Vlaamse regering heeft daarbij tevens een omvangrijk programma met milderende maatregelen goedgekeurd. Deze definitieve keuze voor de omleiding betekent vooral meer ademruimte voor Limburg.

De Vlaamse regering heeft gekozen voor het omleidingstracé (zie kaart als bijlage). Op deze manier wordt de broodnodige ademruimte voor zowel de provincie Limburg als Houthalen-Helchteren gecreëerd. De weloverwogen keuze voor het omleidingstracé is de beste oplossing op lange termijn, zowel voor de leefkwaliteit van de omwonenden als voor de natuur en het leefmilieu.

Tegelijk kiezen we voor minimale onteigeningen en een beperkte verkeershinder tijdens de werken. Er wordt een grootschalig milderingsprogramma voorzien waardoor ook de natuur in de omgeving van de omleidingsweg en Houthalen-Helchteren gestimuleerd wordt. In totaal komt er 111 ha natuur bij. Hierdoor wordt er een aaneensluitend natuurgebied gerealiseerd tussen het militair domein in Beverlo en Meeuwen.

Minister Hilde Crevits: “Na jaren onzekerheid en talrijke studies is de beslissing over het tracé voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding eindelijk gevallen. Bij de keuze hebben we getracht om de leefbaarheid te verzoenen met natuur en milieu. Daarom voorzien we in het verdere traject overleg met de betrokkenen en een uitgebreid pakket verzachtende maatregelen. Ik hoop dat Limburg zich na 30 jaar van discussie eendrachtig achter deze beslissing kan scharen.”

Meer ademruimte voor Limburg dankzij de omleiding

De huidige Noord-Zuidverbinding belemmert de economische groei van de regio Limburg en heeft eveneens nefaste gevolgen voor de leef- en woonkwaliteit in de dorpskernen van Houthalen-Helchteren. Een omleiding zal het doorgaand verkeer en vrachtverkeer sneller, vlotter en veiliger van noord naar zuid en omgekeerd brengen. Hier wordt heel Limburg beter van.

Een oplossing op lange termijn

In het verlengde van de bestaande Noord-Zuidverbinding tot Hechtel-Eksel wordt ook hier gekozen voor een langetermijnoplossing rondom de dorpskernen in plaats van erdoorheen. De omleiding zal niet enkel economisch op zowel korte als lange termijn de beste oplossing blijken, maar zal ook de leefbaarheid van Houthalen-Helchteren en de omliggende woonkernen garanderen.

Minimale verkeershinder tijdens de werken

De keuze voor de omleiding vertaalt zich in een minimale verkeershinder. Een doortochtscenario zou Houthalen-Helchteren jarenlang omvormen tot een immense bouwwerf met negatieve gevolgen voor zowel bewoners, handelaars als lokale en regionale economie. De werken aan de omleidingweg zullen naar schatting minstens 2 jaar duren in vergelijking met de minstens 7 jaar bij het doortochtscenario. Door te kiezen voor een omleiding blijven de dorpskernen gespaard van jarenlange overlast. Na het voltooien van de omleiding worden de dorpskernen heringericht en opgewaardeerd. Wonen, winkelen en werken in Houthalen-Helchteren wordt bijgevolg een pak aangenamer.

Beperkt aantal onteigeningen

Door te kiezen voor het omleidingstracé blijft het aantal onteigeningen beperkt. De keuze voor het doortochttracé had onvermijdelijk geresulteerd in talloze onteigeningen bij zowel particulieren, handelaars als industrie. De onteigeningen die toch moeten gebeuren, zullen de komende maanden verder bestudeerd worden. Hierover wordt tijdig en persoonlijk contact opgenomen.

Sterke groene inpassing

De keuze voor de omleiding maakt het mogelijk de dorpskernen van Houthalen-Helchteren en de omgeving van de huidige Grote Baan op te waarderen. Het aanleggen van fiets- en wandelstroken en het aanplanten van groene zones zal de leefbaarheid bevorderen en onderstreept het groene karakter van Houthalen-Helchteren.

Bovendien zorgen de korte tunnels onder het Europees vogel- en habitatrichtlijngebied voor het behoud en de afscherming van dit ecologisch waardevolle gebied. Verder zorgt een uitgebreid pakket aan milderende maatregelen voor betere ecologische verbindingen en meer groen in de regio. Zo zullen de bedrijven op de kmo-zone in Helchteren geherlokaliseerd worden op beter gelegen plaatsen. Hierdoor kan deze zone gebruikt worden om een ecologische verbinding te maken tussen nu sterk afgescheiden groen- en natuurgebieden in Houthalen-Helchteren.

Sterke argumenten voor het omleidingstraject

Verschillende sterke argumenten hebben de doorslag gegeven voor de keuze van het omleidingstraject.
  • In eerste instantie betekent de keuze voor het omleidingstraject dat de Limburgse Noord-Zuidverbinding op korte termijn kan worden aangelegd. De werken duren slechts 2 à 3 jaar.
  • De keuze voor het omleidingtracé vertaalt zich bovendien in een minimale hinder voor zowel de lokale bewoners als het verkeer in Noord- en Midden-Limburg.
  • Daarbovenop moeten, in sterk contrast tot het doortochtscenario, maar weinig onteigeningen plaatsvinden.
  • Het sterkste argument voor het omleidingstracé is ongetwijfeld de sterk verhoogde leefkwaliteit en veiligheid in de twee dorpskernen. Uiteraard worden de nodige maatregelen genomen om de leefkwaliteit ook in de omliggende woongebieden langsheen het omleidingtraject te garanderen.
  • De keuze voor de omleiding zorgt ervoor dat de dorpskernen van Houthalen-Helchteren kunnen worden heringericht met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
Nadruk op nauw overleg met en betrokkenheid van actoren en omwonenden

Minister Crevits staat op een hoge betrokkenheid van de omwonenden en de actoren. Daarom wordt de keuze voor de omleiding uitgebreid gecommuniceerd. De Vlaamse overheid voorziet een gamma aan communicatiekanalen: de Vlaamse infolijn 1700, de website www.denoordzuid.be, een infokrant, een gratis digitale nieuwsbrief, een infotentoonstelling in november 2008 en bewonersbrieven.

Daarnaast voorziet ze ook in een aantal overlegplatformen en werkingsgroepen om het project verder uit te werken met maximale betrokkenheid van de omgeving: de inschakeling van een bereikbaarheidsadviseur, de organisatie van minder-hinder-workshops en het opstarten van verschillende overlegforums.Persinfo:
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.beLink :Figuur omleidingstracé (.pdf, 5.285 kB)
Bijlagen (.doc, 41 kB)