Mobiel Vlaanderen

Motorrijders en bromfietsers prioriteit in Vlaams verkeersveiligheidsbeleidBRON : Kabinet van minister Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 12-04-2005
TEKST : Uit Europees onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de ongevallen met motorrijders veroorzaakt wordt door onoplettendheid van automobilisten of door verminderd zicht in de auto. Daarom is een campagne ‘Verlies motorrijders niet uit het oog’ belangrijk. Dit zei Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag tijdens een persconferentie.

Van Brempt: "De Vlaamse overheid zal blijven investeren in verkeersveiligheid van motorrijders. Naar analogie van het Europese onderzoek starten we in Vlaanderen ook een diepte-onderzoek naar verkeersongevallen met motorrijders. Ook de rijvaardigheidsprojecten voor motorrijders en bromfietsers zullen we volgend jaar verder zetten."

Onderzoek naar ongevallen motorrijders én motorrijders zelf

Omdat er vandaag nog te weinig geweten is over de oorzaken van ongevallen met motors, begint de Vlaamse overheid, ism met de Motorcycle Action Group (MAG), met een diepte-onderzoek van 250 ongevallen. Ze doet dit in navolging van het Europese MAIDS-onderzoek (Motorcycle Accident In Depth Study) dat onderzocht wat de oorzaak was van 900 motorongevallen in vijf landen. Uit dat onderzoek bleek onder andere dat de oplettendheid van automobilisten de veiligheid voor motorrijders bepaalt. Automobilisten die even niet geconcentreerd zijn op het verkeer of door zogenaamde dode hoeken in de auto verminderd zicht hebben, zijn voor de overgrote meerderheid verantwoordelijk voor de ongevallen waar gemotoriseerde tweewielers bij betrokken zijn. Daarom is een campagne om automobilisten alerter te maken op de aanwezigheid van moto’s zinvol.

Het Vlaamse onderzoek kan rekenen op de medewerking van de verzekeringsmaatschappij Mercator. Van Brempt: "Bedoeling van het onderzoek is niet alleen te kijken wie in fout is, welke ongevallen er juist gebeuren, maar ook te analyseren of dit ongeval (of de ernst ervan) had kunnen voorkomen worden door betere rijopleiding, infrastructuur,… Op die manier kunnen we ingrijpen op de cruciale factoren om de veiligheid te verbeteren." Het onderzoek start in het najaar.

Daarnaast wordt een profiel opgemaakt van motorrijders en bromfietsers. Hiervoor worden momenteel, door MAG, 1000 interviews gehouden met motorrijders en 200 met bromfietsers. Deze enquêtes worden afgelegd aan benzinestations en in scholen. De interviews brengen volgende elementen in kaart: leeftijd, genoten rijopleiding, ongevalsgeschiedenis, gereden kilometers, woon-werk of zondagsrijder, enzovoort.

Ook volgend jaar rijvaardigheidsprojecten motorrijders en bromfietsers

Minister Van Brempt kondigde aan dat een aantal lopende projecten voor motorrijders en bromfietsers ook volgend jaar zullen worden verder gezet, ism MAG.
- De screening van stuurvaardigheid van jongeren (scooters) loopt dit schooljaar (2004-2005) voor het eerst in 40 scholen. Niet alleen de stuurvaardigheid wordt getest, ook de kennis van het verkeersreglement. Ook worden jongeren attent gemaakt op de juridische gevolgen van hun rijgedrag (opdrijven van motoren, rijden zonder verzekering, meenemen van passagiers, enzovoort).
- De screening van de stuur- en rijvaardigheid van motorrijders loopt al drie jaar. Elk jaar worden 1000 motorrijders getest. Op basis van deze screenings werden ernstige gebreken vastgesteld, vooral bij motorrijders die de moto occasioneel gebruiken.
Aanpassing weginfrastructuur

Eén van de obstakels op de weg voor motorrijders, is de weginfrastructuur. Vaak is die niet aangepast aan motorrijders, zoals gevaarlijke vangrails, boordstenen met scherpe kanten en gladde wegmarkeringen.
Vorig jaar werd er bij de Vlaamse overheid werk gemaakt van nieuwe richtlijnen.
- De steunpaaltjes van klassieke metalen vangrails kunnen ernstige verwondingen veroorzaken bij motorrijders. Deze paaltjes worden afgeschermd door het aanbrengen van vlakke planken van minstens 100 meter lang. Nieuwe vangrails worden volgens de nieuwe normen aangebracht.
- De onderbroken boordstenen met scherpe kanten worden allemaal en nog dit jaar vervangen door die met afgeronde kanten.
- Voor de wegmarkeringen zijn strikte minimumnormen inzake stroefheid vastgelegd. Op ‘gladde’ markeringen kunnen motorrijders makkelijker slippen. De bestaande wegmarkeringen worden niet verwijderd, maar er wordt wel zo veel mogelijk vermeden nog nieuwe markeringen over de volle breedte van rijstroken aan te brengen. Ook wordt er gecontroleerd op stroefheid van de wegmarkering.

Regionalisering verkeersveiligheid nodig

Van Brempt concludeerde dat de regionalisering van het verkeersveiligheidsbeleid het sluitstuk vormt van verkeersveiligheid voor motorrijders. Bijvoorbeeld wat de rijbewijswetgeving betreft. "De afgelopen jaren werden er binnen de Vlaamse overheid specifieke initiatieven opgestart zoals de screening van motorrijders. Hieruit bleek dat heel wat motorrijders hun motor niet onder controle hebben. Indien het Vlaamse gewest eigen bevoegdheden zou hebben op het vlak van de rijbewijswetgeving en de rijscholen, dan zou dit ook voordelen hebben op het vlak van verkeersveiligheid. Dit zou trouwens nauw aansluiten bij verkeers- en mobiliteitseducatie die wél een Vlaamse bevoegdheid is. Door een regionalisering kan meer nadruk gelegd worden op aspecten die voor het Vlaamse beleid belangrijk zijn, zoals aandacht voor de zwakke weggebruikers, snelheid en defensief rijden," aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit.

Meer info:

Sara Vercauteren, persdienst minister Van Brempt, 02/552.63.69 of 0495/21.56.69