Mobiel Vlaanderen

Toekomst voor de drie regionale luchthavensBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 21-05-2008
TEKST : Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits, ook bevoegd voor regionale luchthavens, heeft de Vlaamse Regering voor de luchthaven Antwerpen beslist dat men kan overgaan tot de Best and Final Offer (BAFO) van het Consortium. Zo wordt overgegaan tot de finale besprekingen voor de PPS-structuur voor het beheer en de exploitatie van de luchthaven Antwerpen. Daarnaast worden versneld bijkomende infrastructurele ingrepen gedaan aan de R11 om een oplossing te bieden aan de mobiliteitsproblematiek. Voor de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem wordt het voorontwerp van decreet, na advies Serv en het bevoegde sectorcomité, dat een nieuwe beheersvorm mogelijk maakt, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het wordt nu ingediend in het Vlaams Parlement. Het ontwerp van selectiedossier voor de beide luchthavens wordt opgesteld waarmee de markt kan geconsulteerd worden op zoek naar een private partner met de juiste know-how en de bereidheid te investeren in de exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge of Kortrijk-Wevelgem.

PPS Luchthaven Antwerpen

Reeds in 2003 besliste de Vlaamse Regering om voor de luchthaven Antwerpen een PPS-formule in het leven te roepen, waarbij aan de PPS-vennootschap volgende opdrachten gegeven worden:
  • de aanleg van een verplichte veiligheidsstrook in het verlengde van de startbaan, kant Borsbeek; dit vereist dat de R11 ter hoogte van de startbaan wordt omgelegd en aangelegd in een ondiepe ingraving.
  • de aanleg van een bedrijventerrein
  • de exploitatie van de luchthaven en de realisatie van de hiervoor noodzakelijke investeringen.
In de PPS-vennootschap zouden het Vlaamse Gewest en een private partner, alsook regionale publieke en private partners participeren, in een verhouding van 50% overheid en 50% particuliere sector. Het commercieel risico van de luchthavenexploitatie wordt gedragen door de PPS-vennootschap die ook de inkomsten uit deze exploitatie verwerft. De Vlaamse overheid staat daarentegen verder in voor de publieke taken inzake luchthavenbeveiliging en luchtvaartveiligheid, en draagt hiervan de kosten van personeel en investeringen. Aldus blijven de luchthaveninspectie beveiliging en operaties en de luchthavenbrandweer verder bij de Vlaamse overheid. Deze sluit met de PPS-vennootschap een “service level agreement” af, waarin de werking en de taakomschrijving precies worden geregeld. De kosten van luchtvaartveiligheid en luchthavenbeveiliging worden geraamd op 3,1 miljoen per jaar.

De Vlaamse Regering zal verder onderhandelen met het consortium rond het Britse bedrijf AIM, waarvan ook VLM Airlines en Flying Partners, de twee grootste bedrijven op de luchthaven, deel uitmaken. Met het oog op de aanleg van de veiligheidsstrook zal het Vlaamse Gewest de nodige gronden ter beschikking stellen van het Consortium waarvoor de middelen voor de verwerving van deze gronden reeds voorzien werden op de begroting 2007.

In het kader van de uitvoering van de Publiek Private Samenwerking voor de ontwikkeling van de luchthaven van Antwerpen heeft minister Hilde Crevits maatregelen voorzien om de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de omgeving van de luchthaven te kunnen garanderen. De maatregelen aan de kruispunten van de R11 met Gasthuishoeve, de De Robianostraat en de Herentalsebaan worden getroffen in het kader van de verkeersveiligheid en garanderen tevens de ontsluiting van de hele regio naar de E313 (zie bijlage voor details).

Het Vlaams Gewest stelt ook de gronden voor het bedrijventerrein ter beschikking van de PPS-vennootschap. De aanleg van het bedrijventerrein is een essentieel onderdeel van het PPS-project, omdat hieruit de financiële middelen moeten gehaald worden voor de financiering van de aanleg van de veiligheidsstrook en de omlegging van de Krijgsbaan.

Op basis van deze beslissing kan het Vlaamse Gewest nu overgaan tot de finale besprekingen met het consortium voor de uitwerking van de PPS-structuur voor het beheer en de exploitatie van de luchthaven Antwerpen en nu wordt een BAFO van het consortium verwacht.

Luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem

De beheersvorm voor de luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem zal er in bestaan dat de basisinfrastructuur in handen komt van een NV van publiekrecht. De exploitatie wordt overgedragen aan geïnteresseerde publieke en private partners. De Vlaamse overheid zal voor deze economische poorten de kosten van luchthavenbeveiliging en luchtvaartveiligheid blijven dragen.

Voor de luchthavens Oostende en Kortrijk-Wevelgem opteert de Vlaamse Regering voor een dubbele beheersstructuur, bestaande uit een LuchthavenOntwikkelingsmaatschappij (LOM) die instaat voor de basisinfrastructuur en een LuchthavenExploitatiemaatschappij (LEM) die de eigenlijke exploitatie op zich neemt. Het Vlaamse Gewest krijgt een plaats in de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (voor Oostende in aanvang 100%, voor Kortrijk-Wevelgem in aanvang 51%), maar zal geen deel uitmaken van de LEM. Hiervoor wordt gezocht naar private partners, die zullen instaan voor het integrale beheer van de luchthaven.

Zij betalen een concessievergoeding aan de LOM voor het ter beschikking stellen van de basisinfrastructuur door de Vlaamse overheid, die verder zal instaan voor de belangrijke investeringswerken. Anderzijds krijgt de LEM van de Vlaamse overheid een vergoeding voor de uitvoering van de taken inzake luchthavenbeveiling en luchtvaartveiligheid. Die taken worden echter uitgeoefend door de LEM.

Deze formule heeft als belangrijkste kenmerken dat de overheid eigenaar blijft van de grond en de basisinfrastructuur van de luchthaven, en gaat uit van het principe van “eenheid van beheer”. Het volledige luchthavenpersoneel komt onder het hiërarchisch gezag van de luchthavenexploitant.

De Vlaamse overheid zal zich echter niet meer rechtstreeks inlaten met de eigenlijke luchthavenexploitatie en het commercieel beleid. Gelet op het strategische belang dat de Vlaamse Regering hecht aan de regionale luchthavens werd voor het personeel van de luchthaven Oostende-Brugge geopteerd voor een formule van terbeschikkingstelling van de statutaire personeelsleden. Hierdoor kunnen afdoende garanties geboden worden voor het personeel en de toekomstige exploitatie. Zo werd de regeling van het sociale overleg binnen de nieuwe beheerscontext verder uitgewerkt.

Aan het Sectorcomité XVIII werden de betrokken artikelen van het voorontwerp van decreet en de Memorie van Toelichting die voor het personeel rechtstreeks van belang zijn voorgelegd. Minister Hilde Crevits heeft daarbij met de syndicale organisaties een akkoord bereikt en een protocol van akkoord werd hierover reeds ondertekend.

Minister Hilde Crevits zal nu het goedgekeurde voorontwerp van decreet in naam van de Vlaamse Regering, indienen bij het Vlaams Parlement. Er werd in 2008 bijkomend 22 miljoen euro uitgetrokken als kapitaalinjectie in de Luchthaven Ontwikkeling Maatschappijen. Een kapitaalinjectie die het mogelijk maakt om de basisinfrastructuur gecertificeerd te maken en te houden.

Voor de verdere ontwikkeling van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem wordt opnieuw een concrete stap gezet. Nu wordt een ontwerp van selectiedossier voor de beide luchthavens opgesteld waarmee de markt kan geconsulteerd worden op zoek naar een private partner met de juiste know-how en de bereidheid te investeren in de exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge of Kortrijk-Wevelgem.

“Daarmee zitten we ook op schema om in 2009 van start te gaan met een nieuwe beheersvorm waarbij de exploitatie in handen komt van een private partner,” besluit Vlaams minister Hilde Crevits.Persinfo:
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.beLink :Volledige persbericht met bijlagen (.doc, 870 kB)