Mobiel Vlaanderen

Gerichtere aanpak van het onderhoud van de bestaande fietspaden door inventarisatieBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 08-05-2008
TEKST : Minister van Openbare Werken Hilde Crevits stelde vandaag het allereerste rapport “fietspaden in Vlaanderen” voor. Ruim zesduizend kilometer fietspaden werden door ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer onderzocht per fiets op zichtbare gebreken en in kaart gebracht in het rapport. Uit deze inspecties bleek dat ongeveer 11% van de geïnspecteerde fietspaden in slechte staat zijn. Om de toekomstige inspecties te verfijnen wordt de inzet van automatisch meetapparatuur onderzocht. Op basis van dit allereerste rapport kan het structureel en gewoon onderhoud van de fietspaden nu gericht worden aangepakt. Voor het gewoon onderhoud zoals vegen en maaien wordt jaarlijks 5 miljoen euro per voorzien. Het structureel onderhoud voor het wegwerken van gebreken zoals putten en bulten wordt uitgevoerd in het kader van de normale investeringsprogramma’s, waarvoor minister Crevits jaarlijks 20 miljoen euro uittrekt. Om de gemeenten te ondersteunen kende minister Crevits al 4 miljoen euro toe voor de aankoop van veegmachines. Omwille van het succes trekt ze nog er eens 1 miljoen euro extra voor uit.

Jaarlijks wordt er 60 miljoen euro, waarvan 20 miljoen euro via de eigen investeringsbegroting, geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fietspaden en de renovatie van bestaande fietspaden om het netwerk uit te breiden. Daarnaast moeten ook de bestaande fietspaden goed onderhouden worden. Niets is zo vervelend om te fietsen over kiezels, bulten en putten.

Meten is weten. Voor een doeltreffende aanpak is het noodzakelijk om de staat van alle fietspaden langs gewestwegen in kaart te brengen. Op basis hiervan kan gericht worden ingegrepen. Daarom werden voor het eerst alle fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen onderworpen aan een grootschalige controle met de fiets.

De gemeten parameters doen geen uitspraak over de totale kwaliteit van het fietspad, enkel over de onderhoudstoestand en de staat van het structureel onderhoud van het fietspad dat per fiets werd gecontroleerd. Een vrijliggend fietspad of een aanliggend gemarkeerd fietspad worden in deze rapportage met andere woorden op eenzelfde manier beoordeeld.

Uit de inspectie blijkt dat ongeveer 11% (718 km) van deze fietspaden een onvoldoende hebben gekregen. Het rapport heeft de verdienste om duidelijk af te lijnen welke fietspaden prioritair hersteld dienen te worden of welke fietspaden een extra onderhoudsbeurt nodig hebben.

Een aantal fietspaden zijn zeer goed onderhouden. Hierbij vindt u een aantal goede praktijkvoorbeelden:
  Provincie Antwerpen
  • de N115 te Brecht
  • de 12 Kapellei te Zoersel
  • de N148 te Antwerpen

  Provincie Limburg
  • de N748 Peerderbaan te Neerpelt
  • de N730 Breekiezel te Meeuwen - Gruitrode
  • de N73 te Peer

  Provincie Oost-Vlaanderen
  • de N437 te Kruishoutem
  • de N467 te Berlare
  • de N47 te Lokeren

  Provincie Vlaams Brabant
  • de N227 te Steenokkerzeel
  • de N211 te Grimbergen (deels in uitvoering)

  Provincie West-Vlaanderen
  • de N330 te Koksijde
  • de N8 Leopoldlaan in Koksijde
  • de N370 te Wingene

Dit zijn fietspaden, die zich in een goede staat van structureel onderhoud bevinden. Een aantal van deze fietspaden zijn ook op het vlak van aanleg, breedte en andere criteria kwaliteitsvolle fietspaden. De minister verwijst in dit verband tevens naar de eerder uitgebrachte brochure over goede praktijkvoorbeelden bij de aanleg van fietspaden.

Minister Crevits besluit: “Voor het eerst werd de toestand van de fietspaden langs de gewestwegen per fiets in kaart gebracht. Op basis van deze resultaten kunnen de slechtste fietspaden eerst worden aangepakt. De opvolging van het onderhoud en van de resultaten van dit rapport zal worden overgenomen in een doelstelling voor het Agentschap Wegen en Verkeer en door de directieraad van het Agentschap worden opgevolgd.”

Controle van de fietspaden

De inspecties werden uitgevoerd door een honderdtal inspecteurs van 28 Vlaamse wegendistricten. Deze inspecties zullen nu elke twee jaar worden herhaald. In het totaal werd nu 6428,6 kilometer fietspad geïnspecteerd.

 1. Wat zijn de resultaten?

  De onderstaande figuur geeft een overzicht van de globale staat van de fietspaden. Hieruit blijkt dat er ongeveer 11% (718 km) van deze fietspaden een onvoldoende hebben gekregen. Het rapport heeft de verdienste om duidelijk af te lijnen welke fietspaden prioritair hersteld dienen te worden of welke fietspaden een extra onderhoudsbeurt nodig hebben.

  Resultaten van de inspecties per provincie (grafiek)
  Resultaten van de inspecties per provincie (grafiek)


  De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal kilometer geïnspecteerde fietspaden per provincie en het aantal kilometer dat voldoet (de som van de klassen uitstekend, goed en voldoende) en niet voldoet (de som van de klassen slecht en zeer slecht).

  Aantal kilometer geïnspecteerde fietspaden
  provincie totaal (km) voldoende of beter (km) onvoldoende (km)
  Antwerpen 1.321,0 1.154,3 166,7
  Limburg 1.430,5 1.311,7 118,8
  Oost-Vlaanderen 1.514,1 1.413,1 101,0
  Vlaams-Brabant 606,6 541,5 65,1
  West-Vlaanderen 1.556,4 1.289,7 266,7
  Totaal Vlaanderen 6.428,6 5.710,3 718,3


 2. Hoe en wat werd er gemeten?

  De inspecties werden uitgevoerd door inspecteurs van de wegendistricten. Deze inspecties zullen nu elke twee jaar worden herhaald. Voor de inspectie van de fietspaden werd eerst een handleiding “Inspectie Fietspaden” opgesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer. Op deze manier wordt gegarandeerd dat alle inspecties op dezelfde wijze gebeuren.

  Daarbij werden de volgende parameters opgetekend per 100 meter:
  • problemen met waterafvoer
  • overgroeiing
  • obstakels
  • lokale onvlakheden
  • globale onvlakheden
  • langse gebreken

  Uit de visuele vaststellingen van de controles per fiets worden twee globale parameters bepaald. De globale onderhoudsparameter geeft de staat van het onderhoud weer van het betrokken fietspad op het vlak van overgroeiing, waterafvoer of onverwachte obstakels. De globale structuurparameter geeft weer hoe de structuur (putten, bulten, oneffenheden…) van het fietspad eruit ziet.

  Voor beide parameters wordt steeds de minst goede waarde behouden in de beoordeling, zodat steeds de strengste beoordelingsnorm behouden wordt. De gemeten parameters doen geen uitspraak over de totale kwaliteit van het fietspad, enkel over de onderhoudstoestand en de staat van het structureel onderhoud van het fietspad dat per fiets werd gecontroleerd.

  Een vrijliggend fietspad of een aanliggend gemarkeerd fietspad worden in deze rapportage met andere woorden op eenzelfde manier beoordeeld. Wel blijkt uit de resultaten van de metingen dat de aanliggende fietspaden minder goed scoren dan de verhoogd aanliggende fietspaden of de vrijliggende fietspaden. Dit bevestigt de beleidsintentie om met de jaarlijks beschikbare 60 miljoen euro voor de aanleg van fietspaden maximaal te streven naar de aanleg van vrijliggende of verhoogd aanliggende fietspaden.


Wat zijn de beleidsconclusies?

 1. Structureel onderhoud

  De middelen worden prioritair ingezet voor de fietspaden uit de categorie “onvoldoende”. De minister heeft aan het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht gegeven om de resultaten van dit rapport om te zetten in concrete acties. Voor deze concrete onderhoudsacties is jaarlijks ruim 5 miljoen euro beschikbaar. Aanvullend worden een aantal van de fietspaden die een onvoldoende score halen ook aangepakt via fietspaden- of andere investeringsprojecten.

  Volgende ingrepen staan concreet gepland bij de onderhoudswerken of in de meerjarenprogrammering:

  Provincie Antwerpen
  • N123 tussen Herentals en Lichtaart: snoeiwerken gepland op korte termijn
  • N10 Lier Aarschot: structurele onderhoudswerken gepland voor in 2008. Op het grondgebied van Heist – op – den - Berg wordt een module 13 project gepland.
  • R16 te Lier: de heraanleg van de fietspaden worden meegenomen in het kader van de aanpak van de gevaarlijke punten.

  Provincie Limburg
  • N2 te Bilzen: structureel onderhoud gepland in 2009
  • N614 te Herstappe: structureel onderhoud voorzien in 2008

  Provincie Oost-Vlaanderen
  • N70 te Lokeren: herstellingen gepland in 2008
  • N8 te Lierde: moduleproject in voorbereiding
  • N9 te Lebbeke: herstel fietspaden opgenomen in het doortochtproject in 2008

  Provincie Vlaams Brabant
  • R23 rond Leuven: structurele onderhoudswerken gepland eind 2008
  • N223 te Aarschot: verbetering fietspaden voorzien in 2009
  • N10 Aarschot: aanleg van vrijliggende fietspaden en waterafvoer wordt in Begijnendijk voorzien voor 2008.

  Provincie West-Vlaanderen
  • N9 te Sijsele: structurele herstellingen in 2008 gepland
  • N358 te Zandvoorde-Oostende: in uitvoering via een module 13 project (subsidie van fietspaden)
  • N35 te Oostrozebeke: gepland in module 13
  • N375 te Ieper Dikkebus: de watergreppels werden hersteld

  Minister Crevits heeft aan het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht gegeven om de vastgestelde gebreken zo snel mogelijk aan te pakken en zo verder te streven naar een kwaliteitsverbetering. De opvolging van het rapport wordt door het Agentschap opgenomen in de afspraken van de directieraad en zal uitmonden in een jaardoelstelling voor het Agentschap. Als er een knelpunt is opgelost, wordt dit aangepast in het document.

 2. Gewoon onderhoud

  Wat de gewestwegen betreft, worden alle fietspaden langs gewestwegen tot 6 keer per jaar schoongeveegd via onderhoudscontracten. Op stukken waar de begroeiing het fietspad dreigt te overwoekeren of overhangende takken het fietsen bemoeilijkt, worden met respect voor het bermdecreet veiligheidsmaaibeurten uitgevoerd. Deze onderhoudscontracten voorzien overigens ook in het sneeuw- en ijsvrij houden van de fietspaden. Op die wijze besteedt het gewest jaarlijks ruim 5 miljoen euro aan het gewone onderhoud van fietspaden.

  Naast deze gewone en reguliere onderhoudswerken is er ook het jaarlijks beschikbare budget voor de aanpassing van fietspaden of de aanleg van nieuwe fietspaden langs gewestwegen. Elk investeringsproject van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt overigens ook getoetst aan het STOP-principe uit het regeerakkoord. Dit principe stelt dat er bij een ontwerp voor een wegenwerk prioritair aandacht wordt besteed aan stappers en trappers, vervolgens aan openbaar vervoer en ten slotte het privé-vervoer.

 3. Toekomstige inspecties

  In opdracht van minister Crevits onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel ook nog de inzet van automatische apparatuur om de kwaliteit van de fietspaden te meten. Een voorbeeld van een dergelijk apparaat is de trillingsmeter. Uit eerste proefresultaten blijken er een aantal nadelen verbonden te zijn aan deze apparatuur. Zo dient steeds gestreefd te worden naar identieke meetomstandigheden om vergelijkbare metingen te verkrijgen. Het Agentschap onderzoekt de mogelijkheid om de vlakheid van fietspaden op te meten, naar analogie met de vlakheidsmetingen zoals die op de gewestwegen en autosnelwegen gebeurt. Deze vlakheidsmetingen kunnen dan een aanvulling zijn op de visuele inspectie.

  De inspectie van deze fietspaden zal elke twee jaar worden herhaald. En evaluatierapport zal tweejaarlijks worden opgesteld.

 4. Ondersteuning van de lokale overheden

  Om de lokale overheden verder te ondersteunen bij een efficiënt onderhoud van de fietspaden, stelt minister Crevits bijkomend 1 miljoen euro ter beschikking voor de subsidiëring van de aankoop van veegmachines bovenop de 4 miljoen euro subsidies die al werden toegekend. Deze veegmachines kunnen door de lokale overheden ook gebruikt worden voor het reinigen van de fietspaden.

  De handleiding voor de inspectie van fietspaden zal via internet (www.wegen.vlaanderen.be) ter beschikking worden gesteld van alle lokale overheden. De handleiding biedt immers een goede leidraad om de onderhoudstoestand en structurele toestand van fietspaden na te gaan.


Alle kaartjes zijn ter beschikking op de website www.hildecrevits.bePersinfo:
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.beLink :www.wegen.vlaanderen.be
www.hildecrevits.be (voor kaartjes)