Mobiel Vlaanderen

Extra geld naar Leefmilieu en Openbare Werken in kader van Vlaamse Begrotingscontrole 2005BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 25-03-2005
TEKST : Naar aanleiding van de begrotingscontrole zijn vandaag op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur volgende begrotingsitems goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Bodemsanering

Via een bepaling in het begrotingsdecreet worden een aantal resterende fondsen bij OVAM verzameld in het bodembeschermingsfonds en beschikbaar gemaakt voor nieuwe projecten ter waarde van 4 miljoen euro. Bovendien wordt 700.000 euro extra aan de OVAM ter beschikking gesteld voor bodemsaneringsprojecten onder meer in het kader van het START-programma (regio Zaventem).

Aan nv De Scheepvaart wordt 800.000 euro extra ter beschikking gesteld voor de sanering van vervuilde gronden langs het Albertkanaal die daardoor opnieuw ter beschikking kunnen gesteld worden van het bedrijfsleven.

Veilige schoolomgevingen

Door herschikkingen in het budget wordt 13,2 miljoen euro vrijgemaakt voor een programma om de schoolomgevingen op gewestwegen veiliger te maken (toepassing federaal KB ivm zone 30 rond schoolomgevingen). Met dit bedrag zal er gezorgd worden om maximaal dynamisch de snelheidsbeperking aan te geven (enkel tijdens de schooluren). Bovendien zijn er middelen om de afdwingbaarheid te verzekeren met snelheidscontrole-camera’s.

Rioleringsprojecten - containerparken

Door de recuperatie van in het verleden niet benutte kredieten wordt 10 miljoen euro extra ter beschikking gesteld aan de gemeenten voor de subsidiëring van rioleringsprojecten en wordt 5 miljoen euro extra ter beschikking gesteld om de achterstand weg te werken ten aanzien van de ingediende subsidieringsdossiers voor de installatie van containerparken en de toepassing van het diftar-systeem bij de huisvuilinzameling.

Milieuverenigingen

Ten behoeve van de leefmilieu-verenigingen en in het kader van duurzame ontwikkeling wordt 2,5 miljoen euro extra ter beschikking gesteld. Met deze middelen zal de indexering van de betoelaging verzekerd worden, alsook de subsidiering van 5 nieuwe verenigingen die op het einde van de vorige legislatuur nog werden erkend. Ook het ondersteuningsprogramma voor duurzame ontwikkeling in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met gemeenten en provincies kan nu gerealiseerd worden (project met BBL en vzw Vlaamse organisatie voor Duurzame ontwikkeling).

Luchthaven Deurne

De Vlaamse overheid zal 500.000 euro extra investeren in de modernisering van de infrastructuur van de luchthaven van Deurne (onthaal en catering). Ook de private sector brengt 500.000 euro extra in.

Vilvoorde

De nv Waterwegen & Zeekanaal krijgt 2,5 miljoen euro extra om de gevolgen te dragen van de calamiteiten die zich hebben voorgedaan (Verbrande brug en instorting oever te Vilvoorde). Met deze middelen zal het mogelijk zijn de herstellingswerken binnen het voorziene tijdschema af te werken. De integratie van het Cargovil-fonds in het Vlaams infrastructuurfonds maakt het mogelijk de nodige middelen vrij te maken voor de ontsluiting van de verouderde industrieterreinen in de regio Vilvoorde (programma van 8 mio euro in het kader van het START-project).

persinfo:
Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters: 02-552.66.44
persdienst.peeters@vlaanderen.be