Mobiel Vlaanderen

Kennedytunnel: veiligheidsonderzoekBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 26-04-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zegt in een reactie op het persbericht van Touring over het veiligheidsonderzoek dat de aangekondigde maatregelen betreffende de Kennedytunnel op schema zitten.

Omzetting tunnelrichtlijn

Naar aanleiding van enkele rampen in tunnels, waarbij de ramp in de Mont Blanctunnel van 24 maart 1999 met 39 doden ongetwijfeld nog in het geheugen ligt, heeft de Europese Unie een zogenaamde ‘tunnelrichtlijn’ opgesteld, waardoor elke tunnel langer dan 500 meter en gelegen in het trans Europees Route Netwerk (TERN) moet voldoen aan een reeks eisen. De richtlijn wil voor alle Europese burgers een uniform, constant en hoog beschermingsniveau in tunnels garanderen. Daartoe legt het vrij gedetailleerde veiligheidseisen op, zowel technische als meer procedurele (inzake infrastructuur, beheer, procedures voor goedkeuring en ingebruikstelling van tunnels enzovoort).

Op 2 maart 2007 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet goed dat de richtlijn 2004/54 van de Europese Commissie inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet, omzet in intern recht, voor wat betreft de gewestbevoegdheden. Dit decreet wordt actueel behandeld door het Vlaams Parlement.

Daarnaast zullen de specifiek technische veiligheidseisen in federale reglementering omgezet moeten worden, conform artikel 6, §3, 4°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen.

In het Vlaamse Gewest zijn er momenteel drie tunnels die onder de bepalingen van de richtlijn vallen, namelijk de Kennedytunnel en de Craeybeckxtunnel te Antwerpen en de Vier Armentunnel te Tervuren.

Voor al deze tunnels wordt nu een uitgebreid onderzoek gevoerd naar de conformiteit van de tunnel met de veiligheidseisen en waar nodig zullen dan de nodige maatregelen dienen genomen te worden. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de geometrie van de tunnel, de drainage, de vuurbestendigheid, de verlichting, de ventilatie, de communicatiesystemen. Maar ook operationele gegevens zoals noodprocedures, het transport van gevaarlijke goederen en de verkeersbewegingen worden onderzocht in functie van veiligheidsmaatregelen.

Kennedytunnel

Minister Kris Peeters kondigde in december een aantal begeleidende maatregelen aan in functie van de verkeersveiligheid van de Kennedytunnel in aanvulling op de 70km/u maatregel. Een aantal aanpassingen passen overigens al binnen de te nemen maatregelen in uitvoering van de hierboven vermelde tunnelrichtlijn.

In het kader van de doorstroming werd het tijdsvenster van de maatregel aangepast: de snelheidsbeperking geldt sinds december 2006 van 6.30 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds. Initieel was dit van 6.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds.

Om het aantal staartaanrijdingen beperkt te houden, werden in de week van 18 december 2006 mobiele tekstkarren geplaatst die het einde van een file aanduiden. De wegmarkering aan de oprit Linkeroever richting Nederland werd aangepast van twee naar één rijstrook op 15 december 2006.

De verlichting in de Kennedytunnel zal ook aangepast worden. In plaats van geel wordt het wit licht, om de zichtbaarheid te verhogen. Een aangepaste verlichting voor de Kennedytunnel werd reeds getest in het labo eind december 2006. Op 13 maart 2007 werd dan een proefopstelling geplaatst in de tunnel zelf over een lengte van 2 x 25 meter. De resultaten van deze proef zullen resulteren in een bestek dat allicht na het bouwverlof zal gepubliceerd worden, omdat sommige technische instrumenten niet eerder commercieel beschikbaar zijn.

Voor de plaatsing van de digitale snelheidscamera’s werden de typetesten van het aangeleverde toestel uit Nederland goed bevonden en overgemaakt aan het federale Ministerie van Economische Zaken. Actueel lopen er aanvullende testen zowel in het labo als op een proefsite op de weg in Hasselt om de software aan te passen in functie van de specifieke Belgische wetgeving. Deze testen worden eerstdaags gefinaliseerd zodat het federale Ministerie van Economische Zaken zich over het volledige dossier kan buigen om een modelgoedkeuring te verlenen, dewelke nodig is om de toestellen in België te gebruiken. Eens deze modelgoedkeuring bekomen wordt, kunnen de snelheidscamera’s aan de Kennedytunnel binnen één werkdag in werking gesteld worden. In functie hiervan worden er begin mei ook nog testen aan de Kennedytunnel zelf gepland. Hier zal de communicatie duidelijk maken aan de wegbestuurders dat er enkel getest wordt en dat de testen dus niet aangewend worden om te beboeten.

Ook de installatie van bijkomende meetapparatuur op de R1 – Ring rond Antwerpen - is volop lopende. Er dienen 31 bijkomende installaties te worden gebouwd voor detectie van het verkeer. De werken voor alle installaties werden opgestart en er zijn al 2 installaties operationeel. Voor de zomer zal reeds 2/3 van de installaties operationeel zijn, het laatste deel volgt dan tegen begin september.

Deze maatregelen moeten het mogelijk maken om te evolueren naar een dynamische snelheidsregeling in functie van de reële verkeerssituatie in de Kennedytunnel, en bij uitbreiding in een volgende fase de volledige Antwerpse Ring.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be