Mobiel Vlaanderen

Minister Peeters richt Flanders Inland Shipping Network opBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 23-04-2007
TEKST :

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met alle belangrijke binnenvaartactoren tijdens een Ronde Tafel van gedachten gewisseld over de toekomstige rol van de binnenvaart.
De binnenvaart wordt geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen. Als antwoord hierop heeft minister Peeters het ‘Flanders Inland Shipping Network’ opgericht dat kadert binnen zijn project “Flanders Logistics”. Het heeft als doel enerzijds 6 strategische doelstellingen te formuleren en anderzijds te komen tot acties voor het wegwerken van knelpunten die het rendement van de binnenvaart hypothekeren.
Een eerste reeks acties werd hierbij geformuleerd. Minister Peeters start alvast met het opstellen van een inventaris aangaande de lopende en nieuwe initiatieven m.b.t. het geïntensifieerde gebruik van de binnenvaart.
Verder heeft minister Peeters beslist tot het uitvoeren van een analyse bij alle betrokken actoren van de problematiek van de kleine volumes containerbinnenvaart door de beide waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart alsook het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Daarnaast werd op de ronde tafel afgesproken dat er concreet werk zal gemaakt worden van het opzetten van een communicatienetwerk voor de sector, het onderzoeken hoe de toegang tot kapitaal kan worden verruimd en praktische drempels worden verminderd, het stimuleren van samenwerking tussen opleidingcentra onderling en tussen opleidingcentra en de binnenvaartondernemers, het opzetten en evalueren van proefprojecten inzake innovatieve vervoer- en verslagoplossingen en het uitvoeren van een probleemanalyse van kleine volumes containerbinnenvaart.

Het initiatief 'Flanders Inland Shipping Network' gericht naar de binnenscheepvaart heeft - net als 'Flanders Port Area', het actieprogramma dat minister Peeters op 8 maart lanceerde voor de 4 Vlaamse zeehavens -, als doel om Vlaanderen logistiek beter op de kaart te zetten en de logistieke opportuniteiten van Vlaanderen optimaal te benutten. Beide initiatieven kaderen binnen het project Logistiek Vlaanderen/ Flanders Logistics van minister Peeters.

Minister Peeters wil de logistieke sector in Vlaanderen verankeren en verder versterken. Vandaag zijn reeds een aantal tendensen duidelijk :

 1. de vraag naar transport zal verder toenemen;

 2. de beschikbaarheid van fossiele brandstof zal afnemen waardoor fossiele brandstof ook duurder zal worden;

 3. in het kader van Kyoto moeten we komen tot een ontkoppeling van economische groei en de ecologische impact ervan.

Binnen Flanders Logistics zijn er daarom een aantal belangrijke opportuniteiten voor de binnenvaart :

 • de binnenvaart vormt de meest milieuvriendelijke modus inzake CO2-uitsoot. De binnenvaart gebruikt immers per vervoerde ton lading het laagste aantal liter fossiele brandstof en is dus de transportmodus bij uitstek die reductiebeperkend kan werken.

 • Daarnaast heeft de binnenvaart als belangrijke troef dat er nog vrije en beschikbare capaciteit is.

Het is dus duidelijk dat de binnenvaart naar de toekomst toe steeds belangrijker kan worden.


Uitdagingen in kader van Flanders Logistics

De binnenvaart staat dan ook in het kader van Flanders Logistics voor een aantal belangrijke uitdagingen :

 • De binnenvaart dient als volwaardige moderne transportmodus verder te worden ingeschakeld in de totale logistieke keten;

 • Vlaanderen als vestigingsplaats voor logistieke activiteiten dient te worden gepromoot. De binnenvaart biedt daartoe aanvullende troeven;

 • de knelpunten die het gebruik van de binnenvaart als transportmodus hinderen, dienen duidelijk te worden onderkend en te worden aangepakt. Mogelijke knelpunten zijn het ontbreken van een communicatienetwerk, drempels bij instroom in het beroep, niet optimaal gebruik van bestaande netwerken, ... ;

 • Er dienen afspraken gemaakt te worden hoe we die knelpunten zullen aanpakken, zodat een homogeen pakket kan aangeboden worden aan potentiële klanten (investeerders).

Ronde Tafel 'Flanders Inland Shipping Network'

Om een antwoord te geven op deze uitdagingen, dient de overheid samen met alle actoren die betrokken zijn bij het Vlaamse binnenvaartgebeuren, de handen in elkaar te slaan.

Daarom heeft minister Peeters beslist tot de Ronde Tafel vandaag, met als doel :

 1. het creëren van een netwerk tussen de verschillende binnenvaartactoren die in Vlaanderen actief zijn rond het vervoer via water;

 2. het komen tot een consensus omtrent de strategische doelstellingen;

 3. het afspreken van acties voor het wegwerken van knelpunten die het rendement van de binnenvaart hypothekeren.


Strategische doelstellingen en acties

Om aan de gestelde uitdagingen tegemoet te komen, heeft minister Peeters een zestal strategische doelstellingen geformuleerd met daaraan concrete acties gekoppeld.


Strategische doelstelling 1: Opwaardering van de binnenvaart binnen de logistieke keten

Om ervoor te zorgen dat de binnenvaart wordt benaderd als een fundamenteel onderdeel van de totale logistieke keten, is het noodzakelijk dat de binnenvaart samenwerkt met de havens en dat er aandacht is voor imagovorming en informatieverstrekking. Daarnaast is het van belang dat de regisseurs van de transportactiviteiten (als onderdeel van de totale logistieke keten) op de hoogte zijn van de concrete mogelijkheden van de binnenvaart.

Concreet betekent dit :

 • het afstemmen van de aanbodcapaciteit op de actuele en op de toekomstige vraag;

 • het verstrekken van informatie over de totale logistieke kost.

 • de verdere bundeling van goederenstromen;

Actie :

Op heden zijn reeds her en der acties lopende elk op hun terrein. Om de binnenvaart volwaardig te kunnen inschakelen in de logistieke keten, is het opstellen en actueel houden van een inventaris aangaande deze lopende en nieuwe initiatieven van de binnenvaart aangewezen. Minister Peeters voorziet een budget van 75.000 euro voor het inschakelen van experts bij het opstellen van de inventaris.


Strategische doelstelling 2: de binnenvaart als een volwaardige partner binnen de Vlaamse zeehavens.

Onze Vlaamse zeehavens kunnen niet zonder de binnenvaart en omgekeerd. Anderzijds kan niet worden ontkend dat de binnenvaart nood heeft aan specifieke voorzieningen binnen de havens.

Zo dient er aandacht te zijn voor de ondersteuning van de binnenvaart in de havens opdat een optimaal functioneren van de binnenvaartondernemers mogelijk blijft. Verder zal er gezamenlijk verder geijverd worden voor het oplossen van havenspecifieke knelpunten (documentenafhandeling, binnenvaartvriendelijkheid terminals, ...);

Ook dient de organisatie van containerstromen nader geoptimaliseerd tussen de havens en de inlandterminals.

Actie :

Het uitvoeren van een analyse bij alle betrokken actoren van de problematiek van de kleine volumes containerbinnenvaart. Dit initiatief gaat uit van de beide waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De totale kostprijs bedraagt 35.000 euro, waarvan elke partner 1/3 voor zijn rekening zal nemen.


Strategische doelstelling 3: Innovatie in de binnenvaart faciliteren/ondersteunen

Algemeen mag gesteld worden dat de logistieke sector grondige wijzigingen heeft ondergaan. Er mag dan ook verwacht worden dat in de toekomst andere nieuwe concepten, technieken (bijvoorbeeld schone motoren) en/of nieuwe materialen (het gebruik van koolstof) zich zullen aandienen.

Minister Peeters roept de binnenvaartsector dan ook op om zich in schakelen in deze innovatieve processen. Deze slaan zowel op organisatorische als technologisch ontwikkeling.

Innovatie is belangrijk om :

 • de binnenvaart haar plaats te laten behouden in de logistieke keten en

 • specifieke vervoeroplossingen aan te bieden.

Op technologisch vlak mag de binnenvaart haar milieuvoordeel niet uit handen geven. Daarnaast wijst minister Peeters erop dat er op organisatorisch vlak nog heel wat kan ontwikkeld worden in het licht van het bundelen van goederenstromen. Hij roept de sector hier de nodige aandacht aan te besteden.

Actie :

Het opzetten en evalueren van proefprojecten inzake innovatieve vervoers- en overslagoplossingen. (cf. project Waterslag waar onderzocht wordt hoe kleine duwbakken kunnen ingezet worden). - Het steunpunt goederenvervoer zal een proefproject op poten zetten, waarbij een studie wordt gemaakt inzake de kritische massa bij markten en vloot op kleine waterwegen.


Strategische doelstelling 4: het optimaliseren en stimuleren van het gebruik van waterwegen < CEMT-klasse IV.

Vlaanderen beschikt over een fijnmazig netwerk van waterwegen waarbij de vervoerscapaciteit van een aantal waterwegen om historische redenen vaak beperkt is tot schepen met een tonnenmaat van 1.000 ton of minder.

Minister Peeters heeft er resoluut voor gekozen om ook de binnenvaart op onze kleinere waterwegen te stimuleren.

Concreet betekent dit dat ook de ‘kleinere’ waterwegen optimaal dienen benut te worden in het kader van de logistieke dienstverlening.

Daarom dienen een aantal specifieke knelpunten die het inzetten van kleinere schepen bemoeilijken, gecoördineerd aangepakt te worden.

 • het te kort aan ‘kleine’ schepen in functie van de vraag

 • het gebrek aan interesse dat bij banken bestaat om te investeren in kleine schepen

Ook een markt- en gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk om nieuwe trafieken in kaart te brengen en te kunnen benutten

Actie :

Het opzetten en evalueren van proefprojecten inzake innovatieve vervoers- en overslagoplossingen. (cf. actie 3)


Strategische doelstelling 5: de problematiek van de tewerkstelling in de binnenvaart

De toekomstmogelijkheden van de binnenscheepvaart en de tendens naar grote schepen, leidt tot een nog sterkere vraag naar werknemers.
De binnenvaart wordt vandaag echter onvoldoende beschouwd als een potentiële werkgever.

De instroom in het beroep is relatief klein en er is een vrij snelle uitstroom van opgeleide/tewerkgestelde.

Concreet betekent dit dat :

 • De toegangsdrempels (vb. hoge investeringskosten, beroep is onvoldoende gekend,...) tot activiteit binnenvaartondernemer dienen verlaagd te worden;

 • De instroom van een nieuwe ondernemer wordt belemmerd door een aantal praktische en organisatorische, en financiële obstakels. De kwaliteitsvereisten van het ondernemerschap– management nemen toe. Ook belemmert een moeilijke toegang tot kapitaal het ontstaan van nieuwe diensten/bedrijven (zeer hoge investeringskosten).

Actie :
 • Stimuleren van de samenwerking tussen opleidingcentra onderling en tussen opleidingcentra en de binnenvaartondernemers.

 • Onderzoeken hoe de toegang tot kapitaal kan worden verruimd en praktische drempels worden verminderd.


Strategische doelstelling 6: de communicatieverbetering en imagoverbetering van de binnenvaart als transportmodus

Alhoewel reeds vele inspanningen zijn geleverd, wordt vastgesteld dat zelfs binnen de sector de actoren soms onvoldoende op de hoogte zijn van initiatieven van anderen.
Daarnaast blijkt dat, ondanks alle inspanningen, de binnenvaart nog onvoldoende gekend is bij potentiële klanten.
Tot slot blijkt de binnenvaart nog steeds te kampen met een gebrek aan imago bij het grote publiek.

Concreet betekent dit dat er werk moet gemaakt worden van :

 • het verbeteren van de communicatie naar de potentiële gebruikers, de sector, de media op het vlak van beleid, maatregelen en initiatieven;

 • het vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor binnenvaart bij de burger met als doel een verbetering van het imago.

Actie : Het opzetten van een efficiënt communicatienetwerk voor de sector.


persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be