Mobiel Vlaanderen

Eerste contracten estuaire vaart afgesloten. Uiterlijk 1 januari 2008 estuaire vaart operationeelBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 13-04-2007
TEKST : Op 2 november 2006 kondigde Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zijn betoelagingsvoorstel aan voor het vervoer van containers via binnenvaart en estuaire vaart van en naar de Vlaamse kusthavens Zeebrugge en Oostende.

In totaal maakte minister Peeters hiervoor een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro vrij, waardoor - vanaf het effectief inzetten van de schepen – de geselecteerde dienstverleners een betoelagingsbedrag kunnen bekomen gedurende de eerste jaren. De contracten met de geselecteerde dienstverleners zijn ondertussen afgesloten, zodat uiterlijk 1 januari 2008 de estuaire vaart operationeel kan zijn.

De beleidsnota van minister Peeters stelt dat het beleid inzake de hinterlandontsluiting van de zeehavens moet worden versterkt met aandacht voor de modal shift naar de binnenvaart en het spoor. Zowel in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) als in het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt aandacht besteed aan de verbinding van de kusthavens van Zeebrugge en Oostende met het hoofdwaterwegennet. Op dit ogenblik worden deze havens gekenmerkt door een lage ontsluiting van goederen via de binnenvaart.

Via de estuaire vaart, waarbij aangepaste binnenschepen op het deel van de zee tussen Zeebrugge en Vlissingen kunnen varen, wordt een oplossing aangereikt om de bereikbaarheid van de kusthavens te verbeteren. Om deze nieuwe route voldoende slaagkansen te geven, is betoelaging bij opstart noodzakelijk. De Vlaamse Regering besliste dan ook op 15 juli 2005, op voorstel van minister Peeters, een toelage toe te kennen voor het transport via deze estuaire vaart.

In opdracht van de minister werd nadien een betoelagingsvoorstel uitgewerkt, dat in het najaar 2006 door Europa werd goedgekeurd. Dit betoelagingsvoorstel richt zich tot dienstverleners die een (aangepaste) binnenvaartverbinding willen verzekeren tussen de kusthavens en de binnenvaartterminals in Vlaanderen en langs de Rijn. De betoelaging omvat enerzijds een deel van de (om)bouwkosten van estuaire schepen en anderzijds een tijdelijke betoelaging van de exploitatiekosten.

In totaal maakte minister Peeters hiervoor een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro vrij, waardoor - vanaf het effectief inzetten van de schepen – de geselecteerde dienstverleners een betoelagingsbedrag kunnen bekomen gedurende de eerste jaren.

Thans kunnen wij meedelen dat voor de uitvoering van het project estuaire vaart, na een open oproep en een offerteaanvraag, twee dienstverleners reeds zijn weerhouden: nl. de tijdelijke vereniging Stecy – Maes met een 220 TEU schip, en Patrick Hermans & Christiane Troch met een 350 TEU schip.

De raad van bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV, de waterwegbeheerder die belast is met de uitvoering van dit project, keurde hiervoor de overeenkomsten goed. Voor beide contracten samen is een betoelagingsbedrag voorzien van 900.000 euro. De dienstverleners dienen uiterlijk 1 januari 2008 met een schip te varen tussen Zeebrugge en het hinterland.

Een criterium voor de selectie van de dienstverleners was dat, na de opstartsteun, de levensvatbaarheid van deze transporten tot 2017 wordt verzekerd.

Via de betoelaging kan op termijn een jaarlijks volume van 790.000 TEU naar het binnenland en het Rijngebied via estuaire vaart worden vervoerd. Dit is het equivalent van een trafiek van 500.000 vrachtwagens of ruim 9.000 traditionele binnenschepen door Brugge per jaar.

"Dit nieuwe ontsluitingspad - via de estuaire vaart – voor de kusthavens verlicht de druk op de huidige wegen en waterwegen en is dan ook belangrijk binnen het Vlaamse mobiliteitsbeleid", besluit minister Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be