Mobiel Vlaanderen

Forse investeringen in openbaar vervoer in regio LeuvenBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 02-04-2007
TEKST : In 2007 worden forse investeringen gedaan in openbaar vervoer in de regio Leuven. Het gaat om de nieuwe Ringbus 600 Leuven, een herstructurering van lijn 16 Leuven – Lubbeek - Tienen en het doortrekken van lijn 630 naar de industriezone in Haasrode. Leuven en de omliggende regio krijgen daardoor meer en beter openbaar vervoer.

Dit kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt aan naar aanleiding van de start van de nieuwe Ringbus 600. Louis Tobback, burgemeester van Leuven, engageerde zich om te werken aan een goede doorstroming van het openbaar vervoer en aan betere haltes.

Het nieuwe aanbod van De Lijn kadert in netmanagement. Minister Van Brempt trekt hiervoor tot en met 2009 42 miljoen euro in Vlaanderen voor uit. Netmanagement moet de missing links in het openbaar vervoer wegwerken, capaciteitsproblemen oplossen, een duurzaam alternatief voor woon-werkverkeer bieden, laatavond- en nachtlijnen voorzien, enzovoort.

De regio Leuven heeft een heel aantal noden op vlak van openbaar vervoer. Daarom start minister Van Brempt drie nieuwe projecten op.

Nieuwe Ringbus 600 Leuven: nieuwe snelle verplaatsingen op de ring

De laatste jaren zijn er heel wat aantrekkingspolen op de ring van Leuven bijgekomen. Om in te spelen op deze steeds groeiende verplaatsingsmarkt in relatie met de bestemmingen rond de Leuvense ring, wordt de Ringbus 600 gelanceerd.

Deze circulaire buslijn heeft een dubbel voordeel:
 • Enerzijds hoeven reizigers het stadscentrum niet meer te doorkruisen wanneer ze naar een bestemming op de ring willen reizen. Ze hebben nu een sneller alternatief met de Ringbus.
 • Anderzijds kunnen we extra capaciteit bieden aan de reizigers die wel, met de vaak overvolle bussen, in het centrum moeten zijn door het wegblijven van reizigers die hun bestemming op de ring hebben.
Dankzij dit dubbele voordeel kan De Lijn de verdere reizigersgroei in de Leuvense regio opvangen.

Ringbus 600 rijdt in een cirkel via de singels en de vesten. Deze cirkel wordt enkel in tegenwijzerzin uitgevoerd. Van maandag tot vrijdag tussen 6 en 20 uur rijdt ze om de tien minuten. Op zaterdag, zon- en feestdagen zijn er geen ritten.

Verwacht wordt dat de nieuwe Ringbus op jaarbasis 200.000 reizigers zal vervoeren.

Herstructurering lijn 16: opvangen capaciteitsproblemen

Lijn 16 Leuven – Lubbeek – Tienen is een erg succesvolle lijn. Gemiddeld stappen 74 reizigers per rit op. In vier jaar tijd kende de lijn een groei van meer dan 800.000 reizigers op jaarbasis. De keerzijde van de medaille is echter dat de lijn hierdoor te kampen heeft met structurele capaciteitsproblemen. Deze problemen situeren zich vooral tijdens de ochtend-, avond- en woensdagmiddagspits, maar overstijgen de spits ook. Een neveneffect van deze capaciteitsproblemen is bovendien een slechte doorstroming. Door de grote hoeveelheid op- en afstappers loopt deze lijn stelselmatig vertragingen op. Nieuwe ontwikkelingen langsheen de lijn, zoals de Kop van Kessel-Lo, zullen het gebruik van lijn 16 in de toekomst alleen maar doen toenemen.

Daarnaast kent lijn 16 geen eenduidige reisweg en duurt de reisweg voor inwoners van Lubbeek naar Leuven te lang.

Omwille van bovenstaande redenen zal lijn 16 worden geherstructureerd. Belangrijkste wijziging is de splitsing van lijn 16 in twee verschillende lijnen met elk een specifieke functie en reisweg:
 1. stadslijn 3 Leuven, Campus Gasthuisberg – Pellenberg, UZ - Lubbeek Stadslijn 3 zal de bestaande reisweg van lijn 16 volgen tussen de haltes Leuven, Gasthuisberg en Pellenberg, Kliniek. De meeste ritten rijden na de bediening van het UZ Pellenberg verder naar Lubbeek Dorp. Het UZ Pellenberg wordt overdag om de 15 minuten bediend (nu: om het uur).
 2. streeklijn 385 Leuven – Lubbeek – Binkom – Tienen Streeklijn 385 verbindt Lubbeek en Binkom zo direct mogelijk met Tienen via de bestaande reisweg. Vanuit Lubbeek wordt een nieuwe reisweg gevolgd naar Leuven. Ze rijdt via de Diestsesteenweg, waar ze slechts twee keer halt houdt. Ze kan er ook gebruik maken van de nieuwe busbaan tussen de Wolvendreef en de Molenstraat. Met lijn 385 ontstaat zo een snelle verbinding voor de inwoners van Vissenaken, Binkom en Lubbeek met Leuven. Zij zullen een tijdswinst maken van negen minuten.
Een reizigersgroei van 1.000.000 reizigers na vijf jaren is de doelstelling.

Doortrekking lijn 630 tot industriezone Haasrode: nieuwe woon-werkverbinding

De ambachtszone en het researchpark van Haasrode stellen ongeveer 7.500 mensen tewerk. De meesten daarvan wonen in een straal van 20km. Deze industriezone wordt nu bediend door lijn 4 die door het centrum rijdt. Er is echter nood aan een frequente en rechtstreekse verbinding met het station van Leuven. Deze snelle woon-werkverbinding komt er met de doortrekking van de huidige lijn 630 Remysite – Leuven station – Philipssite via de Geldenaaksebaan. De lijn zal in de spits om de 15 minuten rijden, waardoor er eveneens een goede overstap ontstaat met de treinen.

De werknemers zullen tijdens de spits gemiddeld 6 minuten sneller zijn met lijn 630 dan met lijn 4, in werkelijkheid vaak zelfs meer. In de daluren is de tijdswinst zelfs 9 minuten.

Per jaar zullen er 250.000 reizigers extra worden vervoerd.

Engagementen stad Leuven – De Lijn

Engagementen van de lokale besturen zijn onontbeerlijk om de projecten in het kader van netmanagement succesvol te maken. De kwaliteit van het openbaar vervoer hangt voor een groot deel af van de stiptheid, het comfort aan de halte, de betaalbaarheid en goede informatie. Steden, gemeenten en het agentschap infrastructuur delen in de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in de aanleg van busbanen, het uitbouwen van halte-infrastructuur, derde betalersystemen en informatie aan de bevolking. Projecten in het kader van netmanagement kunnen maar worden opgestart indien de lokale besturen bereid zijn een mobiliteitsconvenant af te sluiten met concrete engagementen.

De stad Leuven en De Lijn gaan een aantal engagementen aan om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren.
 1. Doorstromingsmaatregelen
  1. Engagementen stad Leuven
   • Realisatie van de busbaan met doseerlicht op N2 (samenwerking met het Agentschap Infrastructuur).
   • De doorsteek N3 Tervuursesteenweg – Gasthuisberg via Hertogenweg zal aangelegd worden in 2008 (samenwerking met het Agentschap Infrastructuur).
   • Behoud van de bestaande doorstromingsmaatregelen:
   • Busbaan Dirk Boutslaan (richting Martelarenplein)
   • Busbaan in tegenrichting op Kapucijnenvoer (richting Gasthuisberg)
   • Bussen in tegenrichting op de Waversebaan
   • Doorsteek tussen busstation en stelplaats
   • Doorsteek Martelarenplein tussen Bondgenotenlaan en Tiensevest
   • Doorsteek tussen Margarethaplein en Fochplein
   • Doorsteek thv De Sterrekes
   • Doorsteek over de Grote Markt
   • Doorsteek Oudebaan en Elisabethlaan
   • Onderzoek naar het verbeteren van de doorstroming op Bondgenotenlaan: optimalisatie van het laden en lossen op de Bondgenotenlaan en uitwerken van de handhaving hiervan. De stad zal onder andere onderzoeken of de uren van het laden en lossen kunnen worden aangepast in functie van de spitsuren van De Lijn.

  2. Engagementen stad Leuven en De Lijn
   De stad Leuven en De Lijn wensen de doorstroming te verbeteren en daartoe zullen zij samen volgende onderzoeken uitvoeren:
   • Momenteel is het niet mogelijk om komende van Gasthuisberg snel de singels op te rijden (doorsteek Herenstraat - singels ontbreekt). Deze doorsteek is belangrijk voor de sneldienst 410 om via Gasthuisberg snel naar het station te rijden. Ook voor het in twee richtingen rijden van de ringbus is deze doorsteek noodzakelijk. De stad Leuven en De Lijn zullen in samenwerking met het Agentschap Infrastructuur de concrete mogelijkheden voor het realiseren van deze doorsteek onderzoeken.
   • De stad Leuven, het Agentschap Infrastructuur, en De Lijn onderzoeken hoe de doorstroming op de Ludenscheidsingel richting Artoisplein kan verbeterd worden. Momenteel ondervinden de lijnen 652, 307 en 410 hier doorstromingsproblemen. Voor de toekomstige sneldiensten en het in twee richtingen rijden van de ringbus is het bevorderen van de doorstroming eveneens belangrijk.
   • Een onderzoek zal uitgevoerd worden voor de verbetering van de doorstroming op het kruispunt van de Geldenaaksebaan en de Pakenstraat via een systeem van verkeerslichtenbeïnvloedingen.
   • Het onderzoek naar het bevorderen van de doorstroming voor de bussen bij de herinrichting van de Martelarenlaan en de Koning Albertlaan zal opgestart worden.
   • In samenwerking met het Agentschap Infrastructuur zal onderzocht worden hoe de algemene doorstroming ter hoogte van het kruispunt van de Vuurkruisenlaan en de Oude Diestsesteenweg bevorderd kan worden met verkeerslichtenbeïnvloeding.

 2. Inplanting haltes en halteaccommodatie
  1. Engagementen stad Leuven
   • De capaciteit van het busstation Leuven is onvoldoende. De Lijn stelt een uitbreiding voor door een nieuwe bushalte in de Diestsestraat te realiseren, tussen het station en onze huidige stelplaats. Deze halte is onder andere nodig voor de sneldiensten. De exacte locatie van deze nieuwe halte zal bepaald worden in functie van de inplanting van het Vlaams huis. De nieuwe bushalte moet ook voorzien worden van de nodige, aangepaste, halteaccommodatie.
   • In het kader van de verbetering van de halte-infrastructuur zal de stad Leuven samen met De Lijn de uitbouw van de centrumhalte op het Fochplein bestuderen met het oog op de heraanleg van het totale plein en deze halte voorzien van aangepaste halteaccommodatie.
   • Een bijkomende halte aan de Tiensepoort is wenselijk voor de ringbus. Deze vraag wordt meegenomen in de streefbeeldstudie en de haalbaarheid zal onderzocht worden.
   • De stad voorziet de nodige wachtaccommodatie aan de nieuwe halte Provinciehuis en aan de halte Sportcentrum.
   • De stad zal 10 haltes voorzien van een toegankelijke infrastructuur
   • De stad Leuven engageert zich voor het voorzien van meer schuilhuisjes met fietsenstalling en een vuilbak.

  2. Engagementen De Lijn
   • De Lijn voorziet realtime reizigersinformatie aan de halte “Fochplein”
   • De Lijn onderzoekt de mogelijkheid tot het bekomen van investeringsbudget voor het voorzien van realtime reizigersinformatie aan de halte Gasthuisberg, de nieuwe halte Diestsestraat en het busstation op de Geldenaaksebaan. De halte Diestsestraat zou eveneens voorzien worden van ARIbus (treinaansluitingen).

  3. Engagementen stad Leuven en De Lijn
   • De stad Leuven en De Lijn starten een studie voor de uitbouw van een eindpunt en busstation, met aangepaste accommodatie en de nodige voetgangersinfrastrucuur, op de Geldenaaksebaan ter hoogte van de Paul van Ostaijenlaan. Dit geeft de opportuniteit om de lijnen voor de bediening van de Philipssite te groeperen en de site te voorzien van een kwalitatief hoog aanbod.

 3. Engagementen derdebetalersystemen stad Leuven
  • Behoud overeenkomsten bestaande derdebetalersystemen
   • De studentenpas
   • De winkelactie Leuven (inclusief nachtvervoer)
   • P + Bus voor de centrumparkings
   • Gratis netabonnement voor -12-jarigen
   • Gratis netabonnement voor werknemers van de stad Leuven
  • De stad onderzoekt de mogelijkheid tot het aanbieden van goedkoop busvervoer voor de jeugd (12j – 14j)

 4. Bediening binnenstad engagementen De Lijn
  • De Lijn is bereid een maximale snelheid van 30 km/u op de Bondgenotenlaan te hanteren. Deze regel is enkel effectief indien deze samengaat met een goede regeling omtrent laden en lossen. De impressie van overlast wordt meer veroorzaakt door het optrekken van de bussen ingevolge stilstaande voertuigen dan door de snelheid. (cfr. engagementen stad Leuven laden en lossen)
  • De Lijn zal het aantal gelede bussen in de binnenstad tijdens de daluren verminderen
  • Inzetten van (prototype) ‘stille’ bus in Leuven.

 5. Studies engagementen stad Leuven en De Lijn
  • De Lijn en de stad Leuven zullen een studie voor de evaluatie van het busplan Leuven en voor het verminderen van de belasting van de binnenstad opstartenMeer info:
Sara Vercauteren, woordvoerster minister Van Brempt, 02-552.63.69 en 0495-21.56.69
Karen Vandenplas, woordvoerster De Lijn Vlaams-Brabant, 016-31.36.91 en 0476-80.44.02