Mobiel Vlaanderen

Seine-Schelde-Westproject: studieproject begeleid door breed maatschappelijk overlegBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 11-03-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de opdracht gegeven tot een studie die de al dan niet haalbaarheid van het Seine-Schelde-Westproject moet onderzoeken. Tegelijkertijd vindt minister Peeters het belangrijk dat deze studie gepaard gaat met een breed maatschappelijk overleg en daarom heeft hij een klankbordgroep opgericht, waarin alle betrokken actoren zijn vertegenwoordigd. Daarnaast heeft minister Peeters voor de uitwerking van dit studieproject 10 uitgangspunten bepaald. Het betreft onder meer de vertaling van de lokale bekommernissen met betrekking tot de realisatie van dit project. Het studieproject zal dus niet alleen op zijn economische merites worden beoordeeld maar zal alle mogelijke effecten van het project in kaart brengen, met name de meerwaarden op gebied van natuur, wonen, recreatie, waterbeheersing, en ruimtelijke kwaliteit. Alle bestudeerde aspecten moeten dan worden samengebracht en het beleid toelaten een onderbouwde beslissing te nemen: resultaten van de haalbaarheidsstudie worden verwacht tegen het voorjaar van 2008 en worden dan aan de Vlaamse regering voorgelegd.

Vlaanderen is door zijn ligging aan de Rijn–Schelde delta, de grote toegangspoort naar het Europese vasteland, en dus heel geschikt om een logistieke rol te vervullen. Vlaanderen beschikt bovendien over een uitgebreid netwerk van binnenvaartwegen die mede deze rol kan waarmaken.

Het transport via de binnenvaart is bovendien een milieuvriendelijk alternatief voor het wegtransport. Zo worden per tonkilometer vracht veel minder schadelijke gassen uitgestoten, in het bijzonder broeikasgassen, waardoor een verschuiving van transport van de weg naar de waterweg een bijdrage levert aan het behalen van de Kyotonorm. Door vrachtvervoer van de weg te halen draagt de binnenvaart ook bij tot de verkeersveiligheid op de wegen en tot de vermindering van de kosten door congestie op de wegen.

De aansluiting van de Vlaamse kusthavens op dit binnenvaartnetwerk is tot nu toe echter minimaal, waardoor het aandeel van de binnenvaart in het transport beperkt is.

Eerdere, omvangrijke plannen voor een betere binnenvaartontsluiting van de Vlaamse kusthavens werden nooit verder geconcretiseerd. Vorig jaar kreeg daarom het idee vorm om, voor een betere binnenvaartontsluiting van de kusthavens volgens onder andere de sobere ontwerpprincipes van het voorkeursalternatief van het binnenvaartproject Seine–Schelde, te onderzoeken hoe het bestaande Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Zeebrugge zou kunnen worden aangepast.

Het tracé van het project Seine–Schelde volgt immers het Afleidingskanaal van de Leie in het gedeelte tussen Deinze en Schipdonk, zodat een aangepast Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en Zeebrugge daar op aansluit. Vandaar dat gekozen werd voor de benaming Seine-Schelde-West.

Een haalbaarheidsstudie is ondertussen aanbesteed en toegewezen. De bedoeling is om in het voorjaar 2008 conclusies te kunnen formuleren en deze aan de Vlaamse Regering voor te leggen.

Minister Peeters benadrukt dat bij de uitwerking van deze studie de volgende beginselen zullen worden gerespecteerd:
  1. Bij de uitwerking van het studieproject zal zorg besteed worden aan de lokale bekommernissen met betrekking tot de realisatie van het project.
  2. De studie verloopt in openheid en sereniteit. De betrokkenheid van alle lokale actoren wordt gegarandeerd. Vanaf het begin worden alle relevante elementen opgenomen in het studieproject.
  3. Van bij de start van het studieproject worden alle mogelijke effecten van het project in kaart gebracht, met name de meerwaarden op gebied van natuur, wonen, recreatie, waterbeheersing, en ruimtelijke kwaliteit.
  4. Het project wordt aangepast aan de landschappelijke of ecologische draagkracht van het doorkruiste gebied.
  5. Het project dient bij te dragen tot een verbetering van de waterhuishouding in het doorkruiste gebied.
  6. Het studieproject wordt uitgewerkt op basis van een gabariet Vb met als maatgevend schip een schip van 4500 ton, in enkelrichtingsvaart en met kruisingsplaatsen. De voorziene vrije hoogte voor de scheepvaart is gebaseerd op drie of vier lagen containers.
  7. Het project wordt maximaal uitgewerkt binnen de reservatiezone voorzien in het gewestplan.
  8. Bij het voorstellen van een beslissing rond het al dan niet realiseren van het project, zal duidelijkheid verschaft worden over de inname van de reservatiestrook en over eventuele noodzakelijke planinitiatieven om onnodige reservaties van bepaalde gronden op te heffen, waarbij de resultaten van de studie kunnen fungeren als milieubeoordeling voor een eventueel planinitiatief.
  9. De huidige brugverbindingen over het Afleidingskanaal worden behouden; voor zover technisch mogelijk op dezelfde plaats of anders in de onmiddellijke nabijheid.
  10. De studie dient te leiden tot concrete voorstellen die, conform de huidige planning, aan de Vlaamse regering het nemen van beslissingen in het voorjaar van 2008 moet toelaten.
Een bijkomend luik in het studieproject is dat een binnenvaartverbinding via een aangepast Afleidingskanaal tussen Schipdonk en Zeebrugge wordt getoetst aan de mogelijkheden die de bestaande binnenvaartverbinding via het kanaal Gent–Brugge nog biedt.

De haalbaarheidsstudie wordt begeleid door een inmiddels opgericht Forum met daarin een stuurgroep en een klankbordgroep, waarin een diverse groep vertegenwoordigers van verschillende geledingen van de maatschappij zetelen. De klankbordgroep bestaat meer bepaald uit de gemeenten langsheen het Afleidingskanaal van de Leie en het kanaal Gent-Brugge, de Polders en Wateringen uit de betrokken regio, de provincies Oost- en West-Vlaanderen, werkgevers- en werknemersorganisaties, schippersverenigingen, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Natuurpunt, de Bond Beter Leefmilieu en de meest betrokken geledingen van de Vlaamse overheid.

‘De bedoeling is dat een studieproject wordt gecreëerd waarbij alle mogelijke effecten en meerwaarden voor de verschillende betrokkenen worden in kaart gebracht, en dat bovendien kan steunen op een breed maatschappelijk draagvlak,’ aldus minister Peeters. ‘Daarom wordt deze haalbaarheidsstudie begeleid door een inmiddels opgericht Forum met daarin een stuurgroep en een klankbordgroep, waarin een brede groep van vertegenwoordigers van verschillende geledingen van de maatschappij zetelen.’persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be