Mobiel Vlaanderen

Minister Kris Peeters investeert ruim 20 miljoen euro in 2007 in haveninfrastructuur in de haven van Gent.BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 06-03-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met het Havenbedrijf van Gent de specifieke beleidsaccenten voor de komende jaren gelegd en de stand van zaken en financiering besproken van de belangrijkste gezamenlijke projecten. De volgende jaren gaat vooral aandacht naar een verdere verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, de afwerking van het Kluizendok met zijn bedrijventerreinen, en de aanpak van de problematiek van de leefbaarheid van woonzones die in de nabijheid van havenactiviteiten zijn gelegen.

Het werkbezoek van de minister aan de haven van Gent speelt concreet in op de Strategische Visienota voor de Vlaamse Zeehavens, die minister Kris Peeters op 16 februari 2007 als voorstel op de tafel van de Vlaamse Regering heeft gelegd.

Deze strategische visienota geeft een beeld van de initiatieven die de komende drie jaar inzake het zeehavenbeleid in de vier Vlaamse zeehavens zullen genomen worden. Alle initiatieven samen moeten de maatschappelijke meerwaarde van de zeehavens voor de Vlaamse economie versterken.

Concrete investeringen in maritieme toegankelijkheid

De strategische visienota van minister Kris Peeters stelt dat een toekomstgerichte en economisch verantwoorde maritieme toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens de belangrijkste beleidsprioriteit is en blijft. De maritieme toegankelijkheid vormt immers de kern van de bestaansreden van de zeehavens, zeker in relatie met de huidige evoluties in de wereld van het maritieme transport.

Momenteel is in het kader van het gezamenlijke Vlaams-Nederlands project KGT2008 (Kanaalzone Gent-Terneuzen 2008) een "Grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie van deze kanaalzone" in uitvoering. De finaliteit van deze verkennende studie is tweeledig. Enerzijds zal de studie eind 2008 een breed gedragen standpunt formuleren inzake de probleemstelling én oplossingsrichting(en) voor een verbetering van de toegankelijkheid van de Kanaalzone. Anderzijds moet de studie ook aanleiding geven tot concrete beslissingen waarbij Vlaanderen en Nederland zich verbinden aan de resultaten van de studie. De studiekosten die over de periode april 2006 tot einde 2008 maximaal 5 miljoen euro mogen bedragen, worden gelijk verdeeld tussen Vlaanderen en Nederland.

Sedert geruime tijd ondervond de scheepvaart op het Kanaal Gent – Terneuzen hinder van de bestaande bruggen over de Westsluis in Terneuzen. Op 29 juni 2006 werden hierover concrete afspraken gemaakt tussen minister Kris Peeters en zijn Nederlandse collega-minister. De twee bestaande bruggen over de zeesluis zullen vervangen worden door twee nieuwe basculebruggen. Het risico dat een schip dan nog de brug kan raken, is vrijwel nihil. Momenteel wordt voorzien dat een eerste basculebrug wordt vervangen in de loop van 2007. De vervanging van de tweede basculebrug is voorzien voor 2008. De vervanging van de bruggen zal ongeveer 4,5 miljoen euro per brug bedragen. Rekening houdend met vermeden onderhoud aan de bestaande bruggen en het verzekeringsgeld voor de aangevaren brug, kan globaal gesteld worden dat Vlaanderen en Nederland elk de helft van de kosten op zich zullen nemen.

In verband met de diepteligging van de geplande tunnel in Sluiskil hebben minister Kris Peeters en zijn Nederlandse collega-minister op 19 juni 2006 afgesproken dat zij in ieder geval de toekomst van de Gentse Haven willen verzekeren. Daarom hebben zij besloten dat een waterdiepte van 16 meter in het kanaal moet gevrijwaard blijven voor de vrije doorgang van de scheepvaart. Vlaanderen heeft zich bereid verklaard om bij te dragen in het kostprijsverschil tussen een waterdiepte van 13,50 en 16 meter van de tunnel te Sluiskil. Afhankelijk van de uitvoeringsvariant zal de meerkost zich tussen 20 en 24,4 miljoen euro bevinden. Deze keuze maakt nog het voorwerp uit van verder technisch onderzoek. De concrete timing is afhankelijk van de nog te nemen beslissingen aan Nederlandse zijde.

Voor het herstel van de oevers van het Kanaal Gent-Terneuzen voorziet minister Peeters in het kader van een vijfjarenplan 2006-2010 jaarlijks 2,5 miljoen euro voor vervanging en corrosiebehandeling van damplanken langsheen het kanaal Gent-Terneuzen. In 2006 werd ongeveer 1,8 miljoen euro vastgelegd voor herstel van damplanken op de Linkerkanaaloever. Dit jaar zullen de gedeeltelijke vernieuwing van de doorsteek Zelzate op rechteroever en een stuk van de zuidelijke oever van de Moervaart worden aanbesteed.

Voor de onderhoudsbaggerwerken op het Kanaal Gent-Terneuzen voorziet minister Peeters jaarlijks 5 miljoen euro. Daarnaast schrijft de minister ook jaarlijks 0,5 miljoen euro in voor allerhande onderhoudswerken aan het Kanaal en 0,5 miljoen euro voor groenonderhoud langs het Kanaal.

Ten behoeve van afname van bergingsspecie voor Callemansputte trekt de minister in 2007 uit het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) een bedrag van 4,2 miljoen euro, en ook voor de volgende jaren, een geraamd bedrag van 7,5 miljoen euro uit in de programmatie. Dit bedrag is nog afhankelijk van de beslissing of de bergingslocatie al of niet ter beschikking wordt gesteld van derden. De herwaardering van de site Callemansputte zal heel waarschijnlijk via een contractuele PPS-constructie gebeuren. De minister zal dit dossier op korte termijn aan de Vlaamse Regering voorleggen. Voor vervroegde en vrijwillige verwervingen van de eigendommen in de wijk Rieme-Noord, die gelegen zijn in de uitbreidings¬zone van het slibstort Callemansputte, voorziet de minister 1 miljoen euro.

Concrete investeringen in haveninfrastructuurwerken

Naast de bovenvermelde investeringen in een toekomstige verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Gent investeert minister Kris Peeters ruim 20 miljoen euro in haveninfrastructuurwerken. De prioriteiten hierbij gaan naar de afwerking van het Kluizendok en zijn bedrijventerreinen.

In 2006 heeft de minister reeds bijzondere inspanningen gedaan naar de verdere afwerking van Kluizendok toe. In totaal werd in 2006 voor Kluizendok meer dan 12 miljoen euro vastgelegd, waarvan 6,8 miljoen euro voor ontsluitingswegenis, 1,2 miljoen euro voor de bouw van een parallelkaai en 4,3 miljoen euro voor baggerwerken. Daarnaast werd bij beslissing van minister Peeters in 2006 een bedrag van 16,9 miljoen euro vastgelegd voor onteigeningen in het havengebied van Gent ten behoeve van de latere ophogingen van bedrijventerreinen langs het Kluizendok.

In 2007 voorziet minister Peeters opnieuw meer dan 12 miljoen euro voor verdere werkzaamheden aan het Kluizendok. De belangrijkste werkzaamheden zijn onder meer:
  • de bouw van de kaaimuur Noord (exclusief baggerwerken): 2,6 miljoen euro in 2007 (en een gelijkaardig bedrag in 2008);
  • deelcontract 2 van de baggerwerken, zoals vastgelegd eind januari 2007: 6,7 miljoen euro;
  • het aanbrengen van geluidsweringen en bijhorende beplantingen in uitvoering van het Landschapsinrichtingsplan voor de omlegging van spoorlijn nr. 55: 2,5 miljoen euro;
  • verplaatsing van een leiding van de VMW ter hoogte van Molenvaardeken: 1 miljoen euro.
Naast de prioritaire investeringen in de verdere afwerking van het Kluizendok, zijn er ook nog andere investeringen gepland, waaronder bijvoorbeeld de volledige vernieuwing van de electro-mechanische installatie van Zelzatebrug. In de programmatie werd een geraamd bedrag van 2,5 miljoen euro ingeschreven. Ondertussen is de aanbesteding gebeurd en dient door de minister een budget van 4,6 miljoen euro te worden uitgetrokken in 2007. Daarnaast zijn er ook nog volgende investeringen:
  • De renovatie van het Sifferdok, onder meer de kaaibevloering op de rechteroever;
  • Een tweede ontsluitingsweg van het industrieterrein Moervaart-Zuid:
  • Aanbrengen van steigers en kaaimuren langsheen het kanaal Gent Terneuzen ter hoogte van de firma Stora-Enso;
  • Allerlei renovatiewerken en aanleg van wegen in het havengebied.
Voor deze laatst vermelde initiatieven voorziet minister Peeters een gezamenlijk budget van ongeveer 2,3 miljoen euro in 2007.

Aanpak van de problematiek van de leefbaarheid van woonzones die in de nabijheid van havenactiviteiten zijn gelegen

Voor het eerste concrete dossier "Verwerving van gebouwen en terreinen Langerbruggestraat - Schootkouterstraat (Gent)" in het kader van het structuurfonds Gent-PROVAG werd door de minister een bedrag van 3,25 miljoen euro ingeschreven in de programmatie 2007. Daarnaast zal er in 2007 ook gestart worden met de uitvoering van inrichtingsmaatregelen in het kader van het in 2006 goedgekeurde planprogramma "Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 1". De koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone zijn de gebieden binnen de perimeter van het Gentse Zeehavengebied die in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Afbakening van het zeehavengebied Gent – Inrichting R4-oost/N423 en R4-west" aangeduid zijn met de bestemmingen "koppelingsgebied (K1- en K2-gebieden)", "buffergebied (T-gebieden)", "agrarisch gebied", "ontginningsgebied", "stortgebied met nabestemming groengebied" of "bufferzone". Gebaseerd op de totale oppervlakte van de tien koppelingsgebieden en op de aard van de vooropgezette inrichtingsmaatregelen, kan op het niveau van het ontwerp van planprogramma de totale kostprijs worden geraamd op 3,5 à 4 miljoen euro. Dit bedrag zal verdeeld worden over alle betrokken partners. Op basis van de uitgevoerde landbouwstudie, de ervaringen in vergelijkbare projecten in andere havengebieden en rekening houdend met de indicatieve meerjarenplanning van de werken van het Vlaamse Gewest (Afdeling Maritieme Toegang) wordt door minister Peeters een startbedrag van 500.000 euro voor de opstart van de grondenbank Gentse Kanaalzone uitgetrokken.

"De verdere ontwikkeling van de haven van Gent past in de globale strategie voor de Vlaamse havens. Elk initiatief dat we uitwerken, wordt ook afgetoetst aan de maatschappelijke meerwaarde die onze havens samen kunnen creëren voor Vlaanderen. We staan met z'n allen voor vele uitdagingen, waar we continu moeten aan werken, willen we onze welvaart op peil houden of versterken. In de hele Gentse Kanaalzone is het de zaak om samen met alle betrokken partijen garanties te bieden voor verdere economische ontwikkeling en voor optimalisatie van de nautische toegankelijkheid van de Gentse Kanaalzone. Beide doelstellingen willen we kwaliteitsvol organiseren naar wonen, landschap en leefmilieu", aldus minister Kris Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be