Mobiel Vlaanderen

Minister Kris Peeters promoot binnenvaart in VlaanderenBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 05-03-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag op een colloquium over de binnenvaart in Vlaanderen opgeroepen om te komen tot een breed overleg met alle betrokken actoren om de rol van de binnenvaart in de toekomst nog te versterken. Op dit colloquium heeft minister Kris Peeters ook bekend gemaakt dat hij jaarlijks 350.000 euro ter beschikking zal stellen om bestaande dieselscheepsmotoren versneld te vervangen door motoren die voldoen aan de strengere emissiewaarden. Door met emissie-arme motoren te varen op de Vlaamse waterwegen kan er minstens 3,6 miljoen ton CO2 per jaar worden uitgespaard.

Minister Kris Peeters heeft vandaag een colloquium georganiseerd over de binnenvaart in Vlaanderen, waarbij het aspect van de binnenvaart vanuit verschillende invalshoeken is bekeken. De Vlaamse Regering heeft sinds haar aantreden bijzonder veel aandacht besteed aan het vervoer via de waterweg. Het is hierbij de bedoeling om de binnenscheepvaart uit te bouwen tot een volwaardig alternatief van het vervoer van goederen over de weg. Hiervoor zijn inmiddels tal van projecten opgestart die er moeten toe bijdragen dat op het Vlaamse waterwegennet de missing links worden weggewerkt en dat de capaciteit van de bestaande infrastructuur doelmatig gebruikt wordt.

De vele investeringen in de sector in de voorbije jaren hebben duidelijk een dynamiek op gang gebracht die van het transport via het water een onmisbare schakel maakt in de ontwikkeling van Vlaanderen als logistiek centrum in het hart van Europa.

Het vervoer van goederen via de waterweg op de Vlaamse waterwegen is sinds 1998 gestaag gestegen van 52 miljoen ton naar ruim 70 miljoen ton in 2006. In 2006 werden meer dan 460.000 TEU containers vervoerd op de Vlaamse waterwegen, of het zesvoudige van wat in 1998 werd gerealiseerd. Minister Peeters wil dat alle betrokken partners van de binnenvaart zich blijven inspannen om deze positieve evolutie verder te zetten. Daarom wil hij op korte termijn een Ronde Tafel voor de binnenvaart organiseren en, naar analogie met Flanders Port Area in vertaling van zijn visie over de Vlaamse havens, alle actoren samenbrengen in een overkoepelend orgaan om optimaal een antwoord te kunnen geven aan de uitdagende evoluties voor deze sector.

Naar aanleiding van dit colloquium heeft minister Peeters ook het impulsprogramma “emissie-arme motoren” gelanceerd. Dit project wordt opgezet om de milieuprestaties van de binnenvaart nog te verbeteren waarbij de minister wil komen tot een versnelde investering in emissie-arme motoren.

Door bestaande dieselscheepsmotoren te vervangen door motoren die voldoen aan de strengere emissiewaarden kan de uitstoot van CO immers gemiddeld verminderen met 30%, is de uitstoot van NOx gemiddeld 35% lager en kan de PM-uitstoot dalen tot eenderde. Anders uitgedrukt zal er door het gebruik van emissie-arme motoren minstens 3,6 miljoen ton CO2 per jaar kunnen worden uitgespaard.

Om dit ook in de praktijk te kunnen realiseren zal de Vlaamse binnenvaartondernemers steun verleend worden voor de aankoop van een nieuwe motor in vervanging van een bestaande motor of de aankoop bij nieuwbouwen voor de ombouw (retrofit) van dieselmotoren in de binnenvaart.

Deze subsidie wordt berekend op basis van vaste bedragen. De meerprijsbijdrage - de subsidiabele basis - is forfaitair vastgelegd per motorcategorie. Voor de meerprijs voor de extra in- en uitbouwkosten en de stilligkosten per kW is een vast bedrag bepaald onafhankelijk van het motorvermogen. Hierdoor wordt voor kleinere schepen een relatieve hoger steunpercentage toegekend dan voor grote schepen. Door gebruik te maken van het systeem van de forfaitaire bedragen is het trouwens niet nodig om bij voorbaat allerlei facturen in te dienen. Op basis van het motorvermogen kan immers het subsidiebedrag relatief eenvoudig bepaald worden.

Voor de subsidie-aanvrager KMO-er bedraagt de subsidie 40% van de totale subsidiabele kosten. Onderstaande cijfervoorbeeld van het vervangen van een conventionele motor geeft verduidelijking van deze subsidieregeling.

Vervanging van conventionele motor door een emissie-arme motor

Stel een binnenvaartondernemer met een schip uitgerust met een conventionele motor vervangt deze door een emissie-arme motor van 880 kW. Voor deze categorie motoren bedraagt de subsidiabele meerprijs – vast bedrag - 23,40 euro per kW.

Kostenpost Bedrag
Meerprijsbijdrage motor: 880 x 23.40 euro 20.592 euro
Meerprijs extra in- en uitbouwkosten 20.000 euro
Stilligkosten: 880 x 6 euro 5.280 euro
Totale meerkost 45.872 euro


De Vlaamse overheid betaalt 40% van de meerprijs, zijnde een subsidie van 18.348,80 euro.

Dit belangrijke impulsprogramma voor een emmissie-arme motor, waarvoor de aanvragen kunnen worden ingediend bij Promotie Binnenvaart Vlaanderen, voldoet aan de de minimis-vrijstelling van de Europese Commissie zoals ingesteld vanaf 1 januari 2007 en van toepassing tot en met 31 december 2013. Deze maatregel gaat onmiddellijk van start.

“De binnenvaart is voor mij in de komende jaren niet alleen een belangrijk alternatief voor de problematiek van het verkeer over de weg. Door het programma emissie-arme motoren kan de binnenvaart haar rol als milieuvriendelijk vervoersmiddel nog meer in de verf zetten en tegelijkertijd Vlaanderen een stap dichter bij Kyoto brengen,” aldus minister Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be