Mobiel Vlaanderen

Minister Kris Peeters investeert ruim 30 miljoen euro in 2007 in haveninfrastructuur in de haven van Zeebrugge.BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 05-03-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met het Havenbedrijf van Zeebrugge de specifieke beleidsaccenten voor de komende jaren gelegd en de stand van zaken en financiering besproken van de belangrijkste gezamenlijke projecten. De volgende jaren gaat vooral aandacht naar een verdere verbetering van de maritieme toegankelijkheid, de verdere afwerking van het Albert II-dok in de voorhaven, bijkomende ontwikkelingen van de zuidelijke achterhaven, en een versnelde binnenvaartontsluiting van de haven via het project Seine Schelde West.

Het werkbezoek van de minister aan de haven van Zeebrugge speelt concreet in op de Strategische Visienota voor de Vlaamse Zeehavens, die minister Kris Peeters op 16 februari 2007 als voorstel op de tafel van de Vlaamse Regering heeft gelegd.

Deze strategische visienota geeft een beeld van de initiatieven die de komende drie jaar inzake het zeehavenbeleid in de vier Vlaamse zeehavens zullen genomen worden. Alle initiatieven samen moeten de maatschappelijke meerwaarde van de zeehavens voor de Vlaamse economie versterken.

Concrete investeringen in maritieme toegankelijkheid

De strategische visienota van minister Kris Peeters stelt dat een toekomstgerichte en economisch verantwoorde maritieme toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens de belangrijkste beleidsprioriteit is en blijft. De maritieme toegankelijkheid vormt immers de kern van de bestaansreden van de zeehavens, zeker in relatie met de huidige evoluties in de wereld van het maritieme transport. De minister voorziet dan ook belangrijke budgetten voor projecten die de maritieme toegankelijkheid naar de haven van Zeebrugge de komende jaren zullen verbeteren.

Aan zeezijde is gewerkt aan de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge, en dit voor getij-ongebonden vaart tot 46 voet en de getij-gebonden vaart tot 55 voet. Voor de gerealiseerde verdieping van het Scheur en de Pas van ’t Zand zijn intussen versneld de nodige financiële middelen vastgelegd, samen goed voor 30,7 miljoen euro. De werken werden eind 2006 beëindigd. In tweede instantie zullen drie varianten voor een verdere optimalisatie (bvb. via gedeeltelijke verbreding of aanpassing ter hoogte van het Ribzand) van de Pas van ’t Zand onderzocht worden. De drie varianten worden momenteel op basis van nautische criteria onderzocht in het Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout. De resultaten van dit onderzoek zullen de toekomstige kosten voor de aanpassing van de Pas van 't Zand bepalen. Voorlopig voorziet minister Kris Peeters hiervoor in 2008 en 2009 telkens het geraamde bedrag van 4,0 miljoen euro.

Daarnaast besteedt de minister permanente aandacht aan het onderhoud van de maritieme toegang en de vaarpassen in de Noordzee. Jaarlijks wordt daarvoor op de begroting 69 miljoen euro voorzien.

Concrete investeringen in haveninfrastructuurwerken

Naast de bovenvermelde investeringen in een verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge investeert minister Kris Peeters ruim 30 miljoen euro in haveninfrastructuurwerken. De prioriteiten hierbij gaan naar de afwerking van het Albert II-dok in de voorhaven en de oeververdediging van het Britanniadok.

De belangrijkste aandacht gaat uit naar de verdere afwerking van het Albert II-dok. Voor 2007 gaat het voornamelijk om het baggeren van het dokuiteinde, om het aanmeren van diepstekende schepen aan het uiteinde van het dok mogelijk te maken, en het heraanbesteden van de bodembescherming langs de kaaimuren van het dok. In totaal voorziet minister Kris Peeters 11,0 miljoen euro in 2007 voor de werken aan het Albert II-dok.

Voor de aanbesteding van de oeververdediging van het Brittaniadok, als eerste stap in een gedeeltelijke heropvulling van het dok, schrijft minister Peeters in 2007 een budget van 5,0 miljoen euro in op het fysisch programma 2007. In 2008 wordt voorlopig eveneens een bedrag van 4,0 miljoen euro voorzien.

Voor de ontwikkeling van de zuidelijke achterhaven voorziet minister Kris Peeters bijna 1 mio euro in 2007 op het programma. Het gaat om werken in functie van steigers van de Bastenakenkaai (verlenging bestaande kaaimuur met 300m) en de Canadakaai (verlenging kaai met steiger).

Voor de ontsluiting van de Oostelijke achterhaven - de realisatie van de Verbindingsweg Minervaplein en Oostelijke achterhaven - trekt de minister een budget van 3,5 mio euro uit.

Enkele andere belangrijke investeringen in 2007 zijn onder meer:
  • Groot onderhoud aan de rails van de sluisdeuren van de Vandammesluis: 3,8 mio euro.
  • Afronding van de renovatiewerken aan de Visartsluis: 2,4 mio euro.
  • In stand houden, onderhouden en exploiteren van binnen het havengebied gelegen zeesluizen: 2,8 mio euro.
  • Onderhoudswerken aan de Herdersbrug: 0,35 mio euro.
  • Algemene onderhoudscontracten: 2,2 mio euro.
Investeringen in natuurcompensaties en het Sterneneiland

In 2007 voorziet minister Peeters voor de uitbreiding van het sterneneiland een budget van 4,5 mio euro. Het Sterneneiland in de voorhaven zal uitgebreid worden van 8,5 naar 22 ha en is nodig in het kader van natuurcompensatie voor havenuitbreidingen (o.a. Albert II-dok). Er zal vanuit het streefdoel "werk met werk" maximaal gebruik gemaakt worden van het zand afkomstig van de aanpassing van de Pas van ’t Zand, de maritieme aanlooproute naar de haven, om de uitbreiding te realiseren.

Voor de aankoop en inrichting van gronden in Zeebrugge voor de realisatie van natuurcompensatie en voor de monitoring van natuurwaarden in de voor- en achterhaven in Zeebrugge, schrijft minister Peeters een bedrag van 1,8 mio euro in de programmatie in.

Investeringen in hinterlandontsluiting via binnenvaart

Van groot belang voor de haven wordt het project Seine Schelde West dat voor een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge naar de binnenvaart zorgt. De haalbaarheidsstudie voor dit project wordt in 2007 opgestart.

“De verdere ontwikkeling van de haven van Zeebrugge past in de globale strategie voor de Vlaamse havens. Elk initiatief dat we uitwerken, wordt ook afgetoetst aan de maatschappelijke meerwaarde die onze havens samen kunnen creëren voor Vlaanderen. We staan met z'n allen voor vele uitdagingen, waar we continu moeten aan werken willen we onze welvaart op peil houden of versterken. Met deze prioritaire inspanningen voor de haven van Zeebrugge zetten we hierin belangrijke stappen,” aldus minister Peeters.Voor meer informatie:
Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be