Mobiel Vlaanderen

Minister Kris Peeters investeert 70 miljoen euro in 2007 in haveninfrastructuur in de haven van AntwerpenBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 01-03-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met het Havenbedrijf van Antwerpen de specifieke beleidsaccenten voor de komende jaren gelegd, en de stand van zaken en financiering besproken van de belangrijkste gezamenlijke projecten. Het gaat de volgende jaren vooral om de baggerwerken in de Schelde, meer bepaald de verruiming van de vaargeul in het Schelde-estuarium. Verder staan onderdelen van het geactualiseerde Sigmaplan, de afwerking van het Deurganckdok en een tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven op de prioriteitenlijst.

De bespreking is de eerste in een reeks van werkbezoeken die minister Peeters brengt aan de vier Vlaamse havenbesturen. De werkbezoeken moeten concreet inspelen op de Strategische Visienota voor de Vlaamse Zeehavens, die minister Kris Peeters op 16 februari 2007 als voorstel op de tafel van de Vlaamse Regering heeft gelegd.

Deze strategische visienota geeft een beeld van de initiatieven die de komende drie jaar inzake het zeehavenbeleid in de vier Vlaamse zeehavens zullen genomen worden. Alle initiatieven samen moeten de maatschappelijke meerwaarde van de zeehavens voor de Vlaamse economie versterken. Voor de haven van Antwerpen zijn de belangrijkste en prioritaire projecten tijdens het werkbezoek besproken.

Concrete investeringen in maritieme toegankelijkheid

De strategische visienota van minister Peeters stelt dat een toekomstgerichte en economisch verantwoorde maritieme toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens de belangrijkste beleidsprioriteit is en blijft. De maritieme toegankelijkheid vormt immers de kern van de bestaansreden van de zeehavens, zeker in relatie met de huidige evoluties in de wereld van het maritieme transport. De minister voorziet dan ook aanzienlijke budgetten voor projecten die de maritieme toegankelijkheid naar de haven van Antwerpen de komende jaren zullen verbeteren.

Voor de verdiepingsbaggerwerken en het bergen van wrakken in de Westerschelde en haar maritieme toegang voorziet minister Peeters in 2007 een budget van 48,2 miljoen euro, in uitvoering van de gisteren door het Vlaams Parlement goedgekeurde Scheldeverdragen. Voor het geheel van de verdiepingsbaggerwerken, de wrakkenruiming en geulwandverdediging n.a.v. de verdiepingswerken wordt een geraamd budget van 155 miljoen euro vooropgesteld. De vergunningen voor de verdiepingswerken worden verwacht voor het einde van 2007. De verdiepingsbaggerwerken kunnen dan worden beëindigd voor het einde van 2009.

Voor de gerealiseerde verdieping van het Scheur en de Pas van ’t Zand zijn intussen versneld de nodige financiële middelen vastgelegd, samen goed voor 30,7 miljoen euro. De verdieping van het Scheur maakt nu al een maximale operationalisering van het Deurganckdok mogelijk in afwachting van de verdieping van de Schelde. De verdieping van het Scheur draagt vooral bij tot de veiligheid van de scheepvaart, door een uitbreiding van het vaarvenster voor schepen die richting Deurganckdok varen.

Belangrijk is ook de verdere ontwikkeling van het geactualiseerde Sigmaplan, waarvoor minister Peeters in 2007 in totaal 47,7 miljoen euro in de programmatie inschrijft. Een belangrijk deel daarvan gaat naar de ondersteuning van natuurontwikkeling, naar de dijkwerken en het deel van de Hedwigepolder dat in Vlaanderen ligt.

Verder plaatst minister Kris Peeters de voorbereidingswerken en studies voor de tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven op het programma voor 2007. Het gaat in het bijzonder om een Milieueffectenrapportage en een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse in het kader van het rationeel investeringsbeleid in de Vlaamse zeehavens. Voor de nodige studies voorziet minister Kris Peeters 1,025 miljoen euro in 2007. De studies moeten een concrete beslissing over de twee maritieme toegang tot de haven van Antwerpen voorbereiden en onderbouwen. De start van de werken wordt medio 2008 vooropgesteld. Daartoe zal minister Peeters in het fysische programma 2008 een geraamd budget van 10 miljoen euro voorzien. De volledige werken voor een tweede toegang tot de Waaslandhaven zullen, als er zich geen onvoorziene omstandigheden of vertragingen voordoen, gerealiseerd zijn tegen 2012.

Concrete investeringen in haveninfrastructuurwerken

Naast de bovenvermelde investeringen in een verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Antwerpen, investeert minister Kris Peeters 70 miljoen euro in haveninfrastructuurwerken.

Voor de afwerking van het Deurganckdok, onder meer de bouw van dukdalven ter hoogte van Lillo en de derde fase van de bouw van een scheidingsdam in het Doeldok, voorziet minister Kris Peeters in 2007 een bedrag van 6,2 miljoen euro. Voor het verwijderen van slib uit het bezinkingsbekken ten zuiden van Deurganckdok wordt 2,5 miljoen euro vooropgesteld.

Voor de baggerwerken derde fase in het Deurganckdok, is reeds einde 2006 een bedrag van 22,7 miljoen euro vastgelegd. Begin 2007 starten de eigenlijke baggerwerken derde fase.

Voor de haven van Antwerpen zal er op de Rechterscheldeoever een installatie voor mechanische slibverwerking/slib¬ontwatering gebouwd worden met berging in de Zandwinningsput (het zogenaamde AMORAS-project). Kostprijs (niet-kapitaalkost) van het project wordt geraamd op jaarlijks 19,5 miljoen euro, indien gewerkt wordt met een vorm van alternatieve financiering. Minister Kris Peeters schrijft voor 2007 een budget van 16 miljoen euro in voor de start van dit project. Hierin zijn ook de bijhorende natuurcompensaties in het Opstalvalleigebied begrepen.

Enkele andere belangrijke investeringsprojecten in 2007 zijn onder meer:
  • renovatiewerken aan de Zandvlietsluis (5 miljoen euro) en aan de Boudewijnsluis (1,25 miljoen euro)
  • de realisatie van een bijkomende onderwatercel in het Churchilldok (6,5 miljoen euro);
  • de bouw van kaaimuren voor RORO-ligplaatsen Verrebroekdok (1,5 miljoen euro);
  • het verwerven van landbouwgoederen in het kader van de Grondenbank Linkerscheldeoever (5,7 miljoen euro);
  • bijkomende werken voor de weg- en spoorontsluiting van de Waaslandhaven (in totaal 9,2 miljoen euro);
  • studiewerk en monitoring van proefprojecten in het kader van de optimalisatie van de baggerstrategie op de Westerschelde (in totaal 2,3 miljoen euro)
“De groei van de Antwerpse haven past in de globale strategie voor de Vlaamse havens. Elk initiatief dat we uitwerken, wordt ook afgetoetst aan de maatschappelijke meerwaarde die onze havens samen kunnen creëren voor Vlaanderen. We staan met z'n allen voor vele uitdagingen, waar we continu moeten aan werken willen we onze welvaart op peil houden of versterken. Met deze prioritaire inspanningen voor Antwerpen zetten we hierin belangrijke stappen,” aldus minister Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be