Mobiel Vlaanderen

'Kwaliteitsmerk 2007' autosnelwegparkings in VlaanderenBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 27-02-2007
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur stelt voor de derde keer de winnaars van het kwaliteitsmerk van de autosnelwegparkings voor aan de pers. Zeventien parkings behalen het Kwaliteitsmerk 2007 met in totaal 31 ‘kwaliteitssterren’. Vorig jaar werden 25 sterren uitgedeeld.

In overleg met de sector de kwaliteit verbeteren

In totaal geeft de Vlaamse overheid achtendertig parkings in concessie. Ze zijn uitgerust met een tankstation, een restaurant en een shop. In feite gaat het om negentien ‘ligplaatsen’ met faciliteiten aan weerszijden van de autosnelweg. Vier ligplaatsen zijn uitgerust met een motel dat gemeenschappelijk is voor de twee parkings aan weerszijden van de autosnelweg en daarom via een brug toegankelijk is voor de andere zijde van de snelweg.

In 2005 werd het kwaliteitsmerk voor het eerst uitgereikt, op basis van een kwaliteitssysteem dat in 2004 is ingevoerd om de dienstverlening van de parkings langs de autosnelwegen te verbeteren. Tien autosnelwegparkings behaalden dit Kwaliteitsmerk 2005. In 2006 is een ‘sterrensysteem’ toegevoegd dat een indicatie geeft van het serviceniveau: kwaliteitsparkings kunnen sindsdien 1, 2 of 3 sterren behalen. Het Kwaliteitsmerk 2006 ging naar zeventien parkings die samen 25 sterren verzamelden. In 2007 blijft het aantal kwaliteitsparkings gelijk, maar stijgt hun aantal ‘kwaliteitssterren’ fors: dit jaar worden 31 sterren uitgereikt. De algemene kwaliteit is er dus sterk op vooruitgegaan. De parkings die het niet haalden, worden verder begeleid in functie van de inspecties dit jaar.

Een uitgekiend kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem is opgebouwd in overleg met de concessiehouders en het wordt geregeld met hen besproken. Zij weten hoe de kwaliteit wordt geïnspecteerd en aan welke voorwaarden en verplichtingen ze zich moeten houden om aanspraak te kunnen maken op het kwaliteitsmerk. Zowel de staat van de infrastructuur, de exploitatie- en concessievoorwaarden als de kwaliteit van de geleverde dienstverlening worden in rekening gebracht.

Het kwaliteitssysteem is opgebouwd rond ‘checklists’. Aan de hand van deze checklist worden de parkings geïnspecteerd. Elke checklist is gebaseerd op één ‘faciliteit’ (aspect van de dienstverlening). Er zijn in totaal acht faciliteiten en dus ook acht checklists:
 • Rusten
 • Sanitair
 • Tanken
 • Shop
 • Eten en drinken
 • Telecommunicatie
 • Motel
 • Kiosk.
De checklist voor de faciliteit “sanitair” bestaat bv. uit:
 • schoonmaakproducten staan buiten bereik van onbevoegden;
 • vuilbakken verkeren in goede staat en zijn niet meer dan 75% gevuld;
 • plafond, ruiten, deuren, muren en vloeren ogen schoon;
 • antislip-vloerbedekking in de sanitaire ruimte;
 • afwezigheid van krassen en graffiti;
 • toiletten en urinoirs zijn schoon en goed onderhouden;
 • ...
In totaal omvatten de acht checklists vele honderden elementen die door de inspecteurs gecontroleerd moeten worden. De inspecteurs toetsen de elementen visueel af. Voor elk element noteren zij de score ‘ja’ of ‘neen’ (resp. ‘nvt’).

Zo nodig worden bij de te inspecteren elementen ook ‘aandachtspunten’ aangegeven. Zij maken duidelijk waar de inspecteur op moet letten. Het element ‘de locatie van toiletten, restaurant, café, motel is duidelijk in het gebouw’ heeft bv. de volgende aandachtspunten:
 • pictogrammen aanwezig
 • geen dubbelzinnigheid over de ligging
 • borden voldoende verlicht
 • voldoende contrast in de pictogrammen.
Deze aandachtspunten verduidelijken hoe de inspecteur moet oordelen. De te inspecteren elementen van elke checklist hebben bovendien een code:
 • ‘B/C’ betekent dat het element verband houdt met de concessievoorwaarden en de wettelijke bepalingen; de score is dan absoluut: voldoet een parking niet aan dit element, dan kan het geen kwaliteitsmerk behalen,
 • ‘B/Q’ betekent dat het element verband houdt met voorzieningen en diensten die van elke concessie verwacht mogen worden,
 • ‘M’ betekent dat het element verband houdt met een supplementaire dienstverlening.
Scores en drempelwaarden voor één, twee of drie sterren

Elementen met de codes B/Q en M krijgen een wegingsfactor. De wegingsfactoren weerspiegelen het relatieve belang van de faciliteiten onderling, en van elk element binnen een faciliteit. Ze zijn gebaseerd op de resultaten van een enquête die de Vlaamse overheid in 2004 heeft gehouden onder de gebruikers van de parkings. De score op het element (1 of 0) wordt met deze wegingsfactor vermenigvuldigd. Op die manier kan een onderscheid gemaakt worden tussen belangrijke en minder belangrijke elementen.

Alle scores worden vervolgens per faciliteit opgeteld en omgerekend tot een procentueel resultaat. Voor elke faciliteit moet een parking een bepaald percentage op elementen met B/Q-code halen om voor het kwaliteitsmerk in aanmerking te kunnen komen: de zgn. ‘drempelwaarde’, en aldus één ster te behalen.

Die drempelwaarde bedraagt:
 • 80% voor de faciliteiten ‘tanken’, ‘eten en drinken’, ‘sanitair’, ‘motel’
 • 75% voor de faciliteit ‘rusten’
 • 60% voor de faciliteit ‘telecommunicatie’.
Parkings die enkel uit een kiosk bestaan, moeten alles bij elkaar een resultaat van 80% behalen en minstens:
 • 80% voor de faciliteiten ‘eten en drinken’ en ‘sanitair’
 • 75% voor de faciliteit ‘rusten’.
Parkings die gemiddeld boven deze drempelwaarde scoren maar er onder zitten voor een bepaalde faciliteit, bv. ‘sanitair’, kunnen dus geen kwaliteitsmerk en uiteraard ook geen sterren behalen.

Parkings die op de elementen met B/Q- én M-code uitzonderlijk goed scoren, kunnen twee tot drie sterren in de wacht slepen. Ook wie een extra ruime dienstverlening aanbiedt, komt voor extra sterren in aanmerking.

Per faciliteit worden de sterren als volgt toegekend. Neem bv. ‘tanken’. De drempelwaarde bedraagt 80%. Als een parking een score van minimum 85% voor de B/Q-elementen behaalt, en tegelijk een score van minstens 50% voor de M-elementen (extra dienstverlening), dan ontvangt hij voor de faciliteit ‘tanken’ twee sterren. Als een parking een score van 100% voor ‘tanken’ behaalt, om het even hoe hij scoort voor de M-elementen, ontvangt hij voor de faciliteit ‘tanken’ drie sterren. Op die manier maken ook kleinere parkings met een uitmuntende kwaliteit maar met een kleiner aanbod kans om twee of drie sterren te behalen.

Een parking krijgt uiteindelijk het aantal sterren van zijn zwakste faciliteit.

Resultaten: het Kwaliteitsmerk 2007

De inspecties hebben de volgende resultaten opgeleverd:
 • Behalen het Kwaliteitsmerk 2007 en één ster:

  • E40 Drongen, richting Brugge
  • E40 Drongen, richting Brussel
  • E40 Groot-Bijgaarden, richting Gent
  • E40 Mannekensvere, richting Veurne
  • E40 Mannekensvere, richting Brugge
  • E19 Minderhout, richting Nederland

 • Behalen het Kwaliteitsmerk 2007 en twee sterren:

  • Jabbeke, richting kust
  • E40 Jabbeke, richting Gent
  • E17 Kalken, richting Gent
  • E17 Kalken, richting Antwerpen
  • E17 Marke, richting Gent
  • E313 Tessenderlo, richting Hasselt
  • E313 Tessenderlo, richting Antwerpen
  • E40 Tienen, richting Luik

 • Behalen het Kwaliteitsmerk 2007 en drie sterren:

  • E19 Minderhout, richting Antwerpen
  • E19 Waarloos, richting Brussel
  • E19 Waarloos, richting Antwerpen
Geen enkele van de parkings met kiosk (in feite een snackbar/frituur, in concessie gegeven) heeft het kwaliteitsmerk behaald. Zij worden verder begeleid in functie van de inspecties van dit jaar.

Wat is het verschil tussen parkings met 1, 2 of 3 sterren?

Wie de parkings bezoekt, zal het verschil gauw aanvoelen.
 • Een parking met één ster beantwoordt aan alle minimumvoorwaarden. Daarbij gaat de aandacht vooral naar de netheid van de parking en van het sanitair: geen overvolle vuilnisbakken, geen zwerfvuil, verzorgde groene zones, geen wildgroei van struikgewas, degelijke zitinfrastructuur, veilige oversteekplaatsen; schone en goed onderhouden sanitaire installaties, schone deuren, muren en vloeren.
 • Om twee sterren te behalen, is een doorgedreven follow-up nodig van de netheid van de installaties. De installaties moeten geregeld vernieuwd worden om een algemeen gevoel van netheid van de zone te behouden. Kwaliteit veronderstelt permanente investering.
 • Voor drie sterren is vereist dat de concessiehouder ook investeert in bijkomende dienstverlening. Dat hoeven niet altijd grote of kostelijke investeringen te zijn. Belangrijk is dat de concessiehouder bewijst dat de gebruiker van de autosnelwegparking goed verzorgd wordt, ook als hij of zij niets verbruikt in het tankstation, de shop of het restaurant. Een voorbeeld: schoon sanitair dat voor iedereen gratis beschikbaar is.
Enkele elementen van de inspecties

Het onderzoek in 2006 (voor Kwaliteitsmerk 2007) bestond uit drie visuele inspecties die plaatsvonden in de lente, de zomer en de herfst. In december is nog een aanvullende nachtelijke inspectie van de verlichting gehouden. De concessiehouders werden op de hoogte gebracht van de resultaten van de eerste twee inspecties, zodat zij nog konden ingrijpen als dat nodig was.

Om de objectiviteit te garanderen mag dezelfde inspecteur een parking nooit meer dan één keer per jaar onderzoeken. Alle inspecties van dezelfde inspectieronde moeten ongeveer in gelijke omstandigheden plaatsvinden: zelfde weer, vakantie of werkweek, enzovoort. Bij een negatieve score moet de inspecteur expliciet aangeven waarom hij zo oordeelt. Als er discussie mogelijk is, neemt hij een digitale foto.

De concessiehouders weten nooit vooraf wanneer de inspecteurs komen. De inspectierapporten worden steekproefsgewijs gecontroleerd op hun correctheid.

Voor de 38 parkings met uitgebreide faciliteiten bestaat de checklist uit 378 tot 560 te inspecteren elementen, al naargelang een motel aanwezig is. De checklist voor een kiosk telt 193 elementen. Tijdens elke inspectieronde worden dus een 20.000-tal elementen geïnspecteerd. Voor heel 2006 (Kwaliteitsmerk 2007) zijn dus een 60.000 scores verwerkt. Die scores zijn bovendien geanalyseerd om inconsistenties op te sporen. Vervolgens zijn ze verwerkt tot een totaalscore per faciliteit.

Alle inspecties zijn uitgevoerd door SGS Belgium. De overheidsopdracht voor het uitvoeren van de inspecties was afgesloten voor een periode van drie jaar (2004-2005-2006). Deze periode is voorbij en daarom heeft Vlaamse overheid de inspectieopdracht opnieuw voor een periode van drie jaar uitbesteed. Op basis van de finale beoordeling zal SGS Belgium ook tijdens de volgende drie jaren (2007-2008-2009) de kwaliteitsinspecties uitvoeren.

De Vlaamse overheid bouwt aan de parking van de toekomst

De Vlaamse overheid heeft niet alleen geïnvesteerd in de bewaking van de kwaliteit van de bestaande autosnelwegparkings, ze heeft ook op vraag van minister Peeters een ‘Strategisch Netplan’ uitgetekend. Het ‘Strategisch Netplan’, dat hij in 2005 heeft laten uittekenen door de Administratie Wegen en Verkeer, geeft aan waar nieuwe autosnelwegparkings kunnen aangelegd worden en hoe hun uitrusting moet afgestemd worden op de behoeften. Daarmee is de basis gelegd voor de parking van de toekomst. De voorwaarden waaraan parkings in de toekomst moeten voldoen, zijn volledig afgestemd op het kwaliteitssysteem. Dit betekent dat er veel zorg gaat naar de integratie in de omgeving, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid, het comfort van de gebruiker, de duurzaamheid van de constructies, de rustfunctie van de parking. Zo wil men komen tot meer eenvormigheid en een grotere samenhang.

De werkzaamheden aan de ‘eerste parking van de toekomst’ krijgen dit jaar gestalte aan de E17 in Kruibeke. In 2007 wordt ook een nieuwe concessie toegewezen voor zo’n parking aan de R0 in Ruisbroek.

“De sterren van de snelweg”: een nieuwe communicatiecampagne

Om het kwaliteitssysteem bekend te maken bij de gebruikers van de parkings, komen er promotiematerialen in de zeventien kwaliteitsparkings. De ‘look’ is vernieuwd, het design van de afgelopen jaren is opgefrist. Er wordt duidelijk aangegeven welke parkings het Kwaliteitsmerk 2007 hebben. Daarnaast is er een informatieve webpagina: surf naar wegen.vlaanderen.be/wegen/parkings/. Ook een advertentiecampagne legt het kwaliteitssysteem uit.

“De verdere toename van het aantal ‘kwaliteitssterren’ toont aan dat de Vlaamse overheid een juiste keuze gemaakt heeft. In samenwerking met de uitbaters en de merken verbeteren we de kwaliteit stap voor stap. Ondertussen worden de inspecties van 2007 al voorbereid om de nodige sterren in 2008 te kunnen toekennen …,” besluit minister Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be