Mobiel Vlaanderen

Vlaamse regering neemt maatregelingen voor een betere opvang en begeleiding van verkeerslachtoffersBRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Yves Leterme, Inge Vervotte en Kathleen Van Brempt
DATUM : 16-02-2007
TEKST : In 2005 kwamen in Vlaanderen 566 mensen om in het verkeer en raakten er 4437 zwaargewond. Elk jaar maken dus ruim 8000 mensen en/of hun familie en vrienden onzegbaar leed en rouw door na een verkeersongeval.

“Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor de Vlaamse regering, maar een ongevallenvrij verkeer zal nooit bestaan. Daarom is de opvang en begeleiding van de verkeersslachtoffers en hun onmiddellijke omgeving een belangrijk aandachtspunt. Een verkeersongeval heeft immers een grote impact op een mensenleven, met verschillende gevolgen: niet enkel gezondheid, maar ook psychologische, sociale en financiële gevolgen. Een verkeersongeval treft bovendien niet alleen de rechtstreekse slachtoffers, maar ook de na(ast)bestaanden.”

De staten-generaal van 16 februari kadert in het Vlaams regeerakkoord, waarin opgenomen werd dat aan elk verkeersslachtoffer in Vlaanderen een zorgzame, integrale en efficiënte ondersteuning zal worden geboden. De Vlaamse staten-generaal bespreekt niet in eerste plaats de (aanpak van) oorzaken van verkeersongevallen, maar de gevolgen ervan. Voor deze staten-generaal is nauw samengewerkt met volgende organisaties: Ouders van Verongelukte Kinderen vzw, Zebra vzw, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Slachtofferhulp en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dankzij het harde en degelijke werk van meer dan 130 deskundigen heeft deze Staten-Generaal de problematiek van de verkeersslachtoffers onmiskenbaar op de maatschappelijke agenda geplaatst.

Er zijn 9 werkgroepen aan het werk gezet rond volgende thema’s: medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening, (re)integratie (onderwijs, vrije tijd, werk, …), mobiliteit (preventie, educatie en re-integratie in het verkeer), politie, justitie, verzekeringen, veroorzakers, onderzoek en statistieken over verkeersongevallen. Elk van de werkgroepen heeft rond haar thema beleidsaanbevelingen geformuleerd. Het rapport formuleert deze meer dan 200 aanbevelingen, vanuit de 9 verschillende werkgroepen. De stuurgroep vindt dat ze niet voor maar na de staten-generaal verder moeten worden gescreend en gehergroepeerd, in functie van de prioriteiten die tijdens de staten-generaal worden bepaald.

Om in een degelijke opvolging te kunnen voorzien engageert de Vlaamse overheid zich om de eerstvolgende weken een bijzondere commissaris van de verkeersslachtoffers aan te stellen. Deze krijgt de verantwoordelijkheid om alle aanbevelingen te filteren en de bevoegde overheden en/of diensten te brengen. Hij/zij zal ook verantwoordelijk zijn voor de monitoringen en de opvolging. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken zal hij/zij een Vlaamse Forum Verkeersslachtoffers moeten samenstellen dat hem/haar de nodige input kan geven. Het Vlaamse Forum Verkeersslachtoffers moet zorgen voor het nodige draagvlak en input.

De regeringscommissaris zal met de bevoegde Vlaamse ministeries de nodige afspraken moeten maken zodat de onder hun bevoegdheid vallende aanbevelingen via hun kabinetten en administraties worden gerealiseerd.

De ministers Leterme, Vervotte en Van Brempt zullen de beslissingen die zij zullen nemen naar aanleiding van de op hen van toepassing zijnde aanbevelingen, bekend maken op de website van de staten-generaal: www.mobielvlaanderen.be/statengeneraal.

De regeringscommissaris zal de federale materies bij de bevoegde federale ministeries overbrengen.Contact:
Miet Deckers, woordvoerster van minister-president Yves Leterme, tel: 0475-76.65.26
Hans Seeuws, woordvoorder van minister Inge Vervotte, tel: 0476-32.30.30
Sara Vercauteren, woordvoerster van minister Kathleen Van Brempt, tel: 0495-21.56.69Link :Engagementen van Vlaams minister Kathleen Van Brempt (.doc, 35 kB)