Mobiel Vlaanderen

Nieuw businessmodel voor regionale luchthavensBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 22-12-2006
TEKST : Kortrijk-Wevelgem: I-DC Airport
Oostende-Brugge: logistieke ketenmanager

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ziet in de nabije toekomst voor het Vlaamse Gewest vooral een rol weggelegd waarbij het garant staat voor het aanbieden van een gecertificeerde luchthaveninfrastructuur en waarbij het de kosten draagt voor Safety and Security, en minder in het kader van de exploitatie. Dit laat toe de rol van het Vlaamse Gewest ten aanzien van de regionale luchthaven zuiver en consistent te houden en de luchthaven als regionale poort te ontwikkelen. Verdere vertaling van dit model wordt voorzien in het voorjaar van 2007.

Organisatiemodel regionale luchthavens

Op 2 juni 2006 heeft de Vlaamse Regering de strategische visie m.b.t. de Vlaamse Regionale Luchthavens goedgekeurd. Deze strategische visie impliceerde ook het zoeken naar een aangepaste beheersvorm voor de toekomst, die de luchthavens zou toelaten om, in een zeer concurrentiële en sterk evoluerende markt, met meer autonomie en op bedrijfseconomische basis te functioneren, waarbij privé-investeerders en/of lokale overheden extra middelen en impulsen zouden kunnen geven voor een verdere ontwikkeling.

Voor de luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem kreeg het Vlaamse Instituut voor de Logistiek de opdracht om voor de beide luchthavens een businessplan voor een duurzame en rendabele exploitatie van de luchthaven uit te werken, in de lijn van de goedgekeurde Strategische Visienota.

In het nieuwe organisatiemodel voor de luchthavens wordt een splitsing voorgesteld in een LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM) en een LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM). Deze splitsing houdt rekening met de principes naar voren geschoven in de Visienota van de Vlaamse Regering:
  1. behoud van het huidige ICAO statuut;
  2. een ‘balanced growth’ binnen de contouren van de thans vigerende milieuvergunning en
  3. het bereiken van een ‘level playing field’ voor de Vlaamse regionale luchthavens.
Daarbij zal de LOM als nv van publiek recht verantwoordelijk zijn:
  • voor de ontwikkeling, de instandhouding en het beheer van de bestaande en toekomstige basisinfrastructuur en
  • voor het operationeel houden van de luchthaven.
De LOM stelt de basisinfrastructuur en de aanhorigheden (zoals gronden) via een concessieovereenkomst ter beschikking van de LEM.

De LEM is daarentegen een nv van privaat recht die zich uitsluitend richt op de exploitatie en vermarkting van de luchthaven en is derhalve verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden aan aëronautische zijde (luchtverkeer en -vervoer) en non-aëronautische zijde (vastgoed, concessies).

Belangrijk binnen dit gekozen organisatiemodel is dat de LOM de verantwoordelijkheid op zich neemt om een gecertificeerde luchthaven op grond van de huidige categorieën ter beschikking te stellen en dat de kosten voor Safety & Security gedragen worden door het Vlaamse Gewest. De Lom draagt dus zorg voor de beschikbaarheid van de basisinfrastructuur aan LEM, conform de vigerende eisen (nu en in de toekomst). De LEM heeft als opdracht om de luchthaveninfrastructuur zo goed mogelijk te vermarkten, in lijn met het businessconcept. In vergelijking met de huidige situatie zal bij de LEM veel meer de nadruk liggen op de (ontwikkeling) van de markt en een commercieel verantwoorde bedrijfsvoering.

“Deze splitsing schept de nodige voorwaarden om private partijen te interesseren voor een participatie in de LEM. De splitsing stelt de LEM in staat om een organisatiecultuur te hanteren die blijk geeft van een markt- en marketinggerichte onderneming die tegelijk oog heeft voor de ruimere lokale en bovenlokale publieke belangen,” aldus minister Peeters.

Kortrijk-Wevelgem en Oostende-Brugge

De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is potentieel ondersteunend voor de regio rond Kortrijk. De luchthaven is actief in een set van aantrekkelijke marktsegmenten, zoals business aviation, medische en expressvluchten. Er is bijkomend perspectief door aan te haken op de regiodynamiek. Dit perspectief wordt zo mogelijk nog aantrekkelijker en kan nog beter worden geconsolideerd wanneer de luchthaven zich profileert als één van de visitekaartjes van de regio, waar innovatie, design en creatie centraal staan. Het is meer dan wenselijk gebleken om de al aanwezige groeidynamiek terzake ook door te vertalen naar de lucht- en landzijde ontwikkeling van de luchthaven. De strategische keuze voor een “Kortrijk Innovation, Design & Creation Airport” oftewel Kortrijk I-DC, ligt derhalve breed open.

De uitdaging voor de luchthaven Oostende-Brugge ligt in de combinatie van het opnemen van de rol als ‘logistiek ketenmanager’ voor het vrachtsegment en als creatieve (niche)speler in het chartersegment. In het eerste geval is niet alleen de luchtzijde-ontwikkeling van belang, maar zo mogelijk belangrijker is de landzijde-ontwikkeling naar een ‘logistics & industrial park’ op de bedrijventerreinen op de luchthaven.

Op basis van deze geschetste organisatiestructuur zal minister Peeters nu verdere besprekingen en onderhandelingen opstarten, zodat er in het voorjaar 2007 concrete en onderbouwde beslissingen kunnen genomen worden met de betrokkenen, om door middel van een openbare tenderprocedure te komen tot de selectie van de kandidaten voor de duurzame en rendabele exploitatie binnen dit businessmodel.

“De luchthaven van Kortrijk als Innovation, Design & Creation Airport (Kortrijk I-DC) en de luchthaven van Oostende in haar rol als logistiek ketenmanager zorgen voor groeikansen en duurzame tewerkstelling en zullen zo, binnen hun Vlaamse poortfunctie, bijdragen aan de regiodynamiek,” besluit minister Peeters.Persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be