Mobiel Vlaanderen

Minister Peeters maakt versneld 18,2 miljoen euro extra vrij voor de verdieping van de vaarpas 'Pas van het Zand'BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 15-12-2006
TEKST : Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur besliste de Vlaamse Regering vandaag om nog dit jaar de volledige kostprijs voor de verdieping van de vaarpas 'Pas van het Zand' en de gedeeltes van de haven van Zeebrugge welke toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis, budgettair vast te leggen. Dit moet toelaten de tot nu toe zeer vlot verlopen verdiepingswerken zo snel als mogelijk af te ronden. Minister Peeters heeft voor de verdiepingswerken een totaal bedrag van ongeveer 31 miljoen euro voorzien.

De haven van Zeebrugge wordt geconfronteerd met een blijvende stijging van containertransport. Dit gaat gepaard met:
  1. een toename van de afmetingen van de schepen,
  2. een toename van het aantal grote containerschepen die nu reeds de havens kunnen aanlopen.
1. Aan de scheepvaartrederijen worden de afmetingen opgelegd van het grootst mogelijke schip dat naar een haven kan varen, dit op basis van de maximale breedte en diepte van de ganse vaargeul. De rederijen kunnen in de planning van hun scheepvaartlijnen hier dan ook rekening mee houden.

2. Dit betreft een veiligheidsprobleem waar de rederijen zelf geen rekening mee kunnen houden. De grote containerschepen hebben immers slechts een bepaalde periode van het getij op de vaarpassen in de Noordzee beschikbaar om de haven van Zeebrugge te bereiken of te verlaten. De grootte van deze periode hangt af van de plaatselijke waterstands- en stromingscondities. Hoe meer grote schepen er binnen die periode wensen aan of af te varen, hoe groter de kans dat deze schepen dicht op elkaar moeten varen bij gelijke vaarrichting of elkaar moeten kruisen bij tegengestelde vaarrichting. De kans op botsingen neemt dus toe naarmate zich in de toekomst steeds meer van deze grote schepen aandienen, ondanks het feit dat de huidige afmetingen van de vaargeul toelaten dat deze schepen de havens kunnen aanlopen.

De groei in de containervaart, en in het bijzonder het langer worden van de schepen, heeft echter veel sneller plaats gevonden dan verwacht. Nu reeds zijn er verscheidene containerschepen in de vaart die 340m lang zijn. Door de toename van het aantal van dergelijke langere en bredere schepen neemt de kans toe dat deze schepen elkaar moeten kruisen op plaatsen langs de vaargeul waar er lokale beperkingen zijn aan de afmetingen van de vaargeul. Reeds vanaf medio 2006 zijn er naar de containerterminals in de voorhaven (rederijen APM en OCHZ) en naar de Vandammesluis bijna wekelijks meerdere containerschepen met grotere diepgang aangelopen. De kans dat bij laagwater het aantal schepen dat de haven binnenvaart toeneemt, stijgt hierdoor significant.

Op 30 juni 2006 besliste de Vlaamse Regering reeds op voorstel van minister Kris Peeters om:
  1. haar goedkeuring te hechten aan het voorstel om de vaarpassen in het Belgische deel van de Noordzee te verdiepen met 30 cm ten behoeve van een veiliger maritieme toegankelijkheid;
  2. haar goedkeuring te hechten aan het voorstel om in 2006 de vaarpas "Pas van het Zand" en de gedeeltes van de haven van Zeebrugge die toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis, te verdiepen met één meter ten behoeve van een veiliger maritieme toegankelijkheid voor de huidige generatie containerschepen naar de haven van Zeebruge;
  3. de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, te gelasten, voor de uitvoering van voornoemde verdiepingsbaggerwerken, een bijakte bij het lopende onderhoudsbaggercontract voor de vaarpassen in de Noordzee af te sluiten met de aannemer THV Noordzee en Kust;
  4. de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, te gelasten in 2006 een bedrag van 12,5 miljoen euro en in 2007 en bedrag van 18,2 miljoen euro aan te rekenen en daa rtoe twee deelopdrachten op te dragen aan de aannemer THV Noordzee en Kust.
Ter uitvoering van voornoemde beslissing werd voor de uitvoering van de opdracht op 28 juli 2006 door minister Kris Peeters de bijakte afgesloten met de THV Noordzee en Kust voor een totaal bedrag van 30.700.446,38 euro. De uitvoering van de werken verloopt echter zo vlot dat het opsplitsen in twee deelopdrachten niet meer noodzakelijk was. Daarom is het van belang om nog dit jaar de volledige kostprijs voor de verdieping van de vaarpas 'Pas van het Zand' en de gedeeltes van de haven van Zeebrugge welke toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis, budgettair vast te leggen.

"Met deze beslissing geef ik voor de haven van Zeebrugge invulling aan mijn voornaamste beleidsprioriteit in het Vlaams havenbeleid, met name een toekomstgerichte en economisch verantwoorde maritieme toegankelijkheid. Door het versneld ter beschikking stellen van de nodige kredieten voor de verdieping van de vaarpas kan dit voor de haven van Zeebrugge een belangrijke bijkomende concurrentiële troef zijn," aldus minister Kris Peeters.

Persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be