Mobiel Vlaanderen

Ondertekening overeenkomsten tussen Vlaams Gewest en Havenbedrijf Gent GABBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 28-11-2006
TEKST : Vandaag 28 november 2006 ondertekenen minister Kris Peeters en het havenbedrijf Gent GAB enerzijds een interpretatief protocol tussen het Vlaamse Gewest en het Havenbedrijf Gent bij de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok van oktober 1994, en anderzijds een samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van de aanlegbaggerwerken kluizendok fase 2. Beide overeenkomsten zijn van belang voor de manier waarop de middelen, die voor de verdere afwerking van het project Kluizendok door de minister werden vrijgemaakt, in de toekomst zullen worden besteed.

Op 6 juli 1994 heeft de Vlaamse regering het project Kluizendok principieel goedgekeurd. Op 6 oktober 1994 werd de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok ondertekend door de toenmalige Vlaamse minister van openbare werken, ruimtelijke ordening en binnenlandse aangelegenheden, Theo Kelchtermans. Deze overeenkomst legde vast dat zowel het Vlaamse gewest als de stad Gent zich ertoe verbonden om gezamenlijk de nodige financiële middelen te verschaffen om de bouw van het Kluizendok met bijhorende kaaimuren en wegen mogelijk te maken. De diverse noodzakelijke werken werden opgesomd, waarbij per deelproject werd vastgelegd wat de verdeelsleutel van de kostprijsverdeling zou zijn.

Het totale project omvat de bouw van een nieuw dok, met kaaimuren voor een waterdiepte van 18m, volledig gelegen op Gents grondgebied, met ophoging van de omliggende industrieterreinen door middel van de opgebaggerde gronden uit het dok en de aanleg van de noodzakelijke toegangswegen. Op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst betreffende de financiering waren echter nog geen bestekken en plannen opgemaakt, enkel de krijtlijnen – vastgelegd in de projectnota Kluizendok van juni 1993 – waren bekend.

Sindsdien werd het gemeentelijk autonoom Havenbedrijf opgericht, trad het havendecreet met het nieuwe subsidiebesluit in voege en werden heel wat werken ter verwezenlijking van het Kluizendokcomplex opgestart en met succes afgerond. Vanuit het streven naar een meer rationeel investeringsbeleid drong Vlaams minister Kris Peeters, bevoegd voor het Vlaams havenbeleid aan op een verduidelijking van de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok, temeer daar in deze overeenkomst de noodzakelijke werken enkel vrij algemeen werden opgesomd.

De vaagheid van de oorspronkelijke overeenkomst kon immers tot onzekerheid leiden bij beide partners. Voor de minister en zijn administratie is het belangrijk te kunnen inschatten welke aanvragen voor subsidies nog zullen ingediend worden. Voor het havenbedrijf is het belangrijk op voorhand te weten welke subsidiepercentages voor de aanvragen zullen worden toegekend. Door dit interpretatief protocol de oorspronkelijke overeenkomst geactualiseerd binnen de beleidskeuze van de minister om te komen tot een meer transparant subsidiebeleid.

In opdracht van minister Kris Peeters werd dan ook in overleg met de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het interpretatief protocol bij de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok, opgesteld. Dit protocol wordt vandaag ter ondertekening aan minister Peeters voorgelegd.

Dit interpretatief protocol bij de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok verduidelijkt de bepalingen van de overeenkomst van 6 oktober 1994 en omschrijft nauwkeurig de werken die hieronder begrepen zijn. Zodoende wordt voor beide partijen, het havenbedrijf en de bevoegde minister, duidelijk vastgelegd welke werken volgens deze overeenkomst gefinancierd worden aan de subsidiepercentages die in 1994 werden vastgelegd en welke werken onder het nieuwe subsidiebesluit vallen, dat beduidend lagere subsidiepercentages voorziet voor werken in het havengebied.

In bijlage is een overzicht weergegeven van het project Kluizendok, waarbij zowel de reeds uitgevoerde werken in het Kluizendokcomplex, de werken in uitvoering als de werken die nog moeten uitgevoerd worden, worden weergegeven.

Hieruit blijkt volgend financieel overzicht:

Reeds uitgevoerde werken Totaal bedrag Subsidiebedrag Subsidiepercentage
Kaaimuren 88.441.345 53.064.807 60%
Baggerwerken 45.628.285 45.628.285 100%
Wegenwerken 7.312.160 6.597.160 60% / 100%
       
In uitvoering zijnde werken      
Baggerwerken 22.810.028 22.810.028 100%
       
Nog uit te voeren werken      
Kaaimuren 10.584.860 6.350.916 60%
Baggerwerken 4.900.000 4.900.000 100%
Wegenwerken 5.329.100 5.329.100 100%
       
TOTAAL 185.005.778 144.680.296  

Vandaag – bij de ondertekening van het interpretatief protocol bij de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok – kunnen we een vergelijking maken met de raming die destijds in 1994 opgemaakt werd voor de overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok. Hieruit blijkt dat de reële kosten in de lijn liggen van de destijds geraamde kosten en dat het verschil voornamelijk te wijten is aan de tijdsduur van 12 jaar en de daarbij horende normale prijsstijgingen op basis van officiële indexaanpassingen gedurende deze lange periode.

Minister Peeters kan dan ook vaststellen dat dankzij de volgehouden inspanningen van alle partijen en een nauwgezette opvolging van de werken de totale kosten van dit project zeer goed in de hand werden gehouden. De minister verwacht dat dit evenzeer het geval zal zijn voor de afwerkingsfase van dit project.

Van bij zijn aantreden als bevoegd minister voor Openbare Werken heeft minister Kris Peeters duidelijk gesteld dat hij beleidsmatig het grootste belang hechtte aan de zo spoedig mogelijke afwerking van de 'prioriteit der prioriteiten' in de verschillende havens. Voor de haven van Gent is deze prioriteit de afwerking van het Kluizendok. Naast de gezamenlijke verkennende studie met Nederland over de verbetering van de toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen en de logistieke potenties van deze zone, is het beschikbaar hebben van voldoende watergebonden ruimte aan diepwaterkaaien de belangrijkste optie voor de toekomst van de haven van Gent. Op beide fronten wenst de minister resultaten te kunnen boeken, in samenwerking met alle lokale havenactoren, in de eerste plaats het havenbedrijf Gent.

Voor de verschillende deelluiken van het project Kluizendok kan de leiding der werken zowel door het Havenbedrijf als door de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken uitgevoerd worden. In de oorspronkelijke overeenkomst betreffende de financiering van het Kluizendok, werd immers duidelijk gesteld dat deze overeenkomst geen uitsluitsel geeft over de leiding der werken voor de verschillende deelprojecten. Dit zou vastgelegd worden in afzonderlijke overeenkomsten.

Voor de aanlegbaggerwerken tweede fase moet nu een dergelijke overeenkomst afgesloten worden. Een nauwe samenwerking tussen beide partijen is immers noodzakelijk. Niet alleen subsidieert minister Kris Peeters de werken voor 100% en is het Havenbedrijf Gent de bouwheer, ook de terreinen waarop gewerkt wordt zijn zowel eigendom van het Havenbedrijf als van het Vlaams Gewest. Het verder uitbaggeren van het dok gebeurt op het terrein van het Havenbedrijf. Het deponeren van de specie op de aanliggende industrieterreinen met de bedoeling deze 2,5m op te hogen, gebeurt op de terreinen van het Zandeke die door het Vlaams Gewest worden onteigend. Eenmaal alle werken beëindigd zijn en de industriegronden in gebruik kunnen genomen worden, zullen deze gronden overgenomen worden door het Havenbedrijf, de beheerder in het havengebied. Gezien deze verwevenheid van beide partijen, werd overeengekomen dat de afdeling Maritieme Toegang de leiding der werken op zich zou nemen. Minister Kris Peeters zal dit vandaag bevestigen door de ondertekening van een nieuwe overeenkomst die dit bekrachtigt.

De totale uitvoeringstermijn van het deelproject 'baggerwerken tweede fase' bedraagt 650 werkdagen. Omwille van financiële redenen werd het project echter opgesplitst in drie deelopdrachten, elk met zijn eigen bindende termijn. Op die manier wordt de uitvoering en de vastlegging van de subsidies gespreid over drie jaren. Een eerste deelopdracht werd al toegekend en is van start gegaan op 16 augustus 2006. De voorbereidende werken zijn achter de rug zodat we vandaag al de cutterzuiger 'Rubens' in actie kunnen zien. Minister Kris Peeters engageert zich om, net als de vorige jaren, voldoende budgetten vrij te maken in het fysisch meerjarenprogramma, zodat de toekenning van de volgende schijven van de subsidies vlot kan verlopen en de werken zonder vertraging kunnen verdergezet worden.

Vandaag de dag is al een groot deel van het Kluizendokcomplex gerealiseerd, dankzij aanzienlijke financiële inspanningen van zowel het Havenbedrijf als van het Vlaams Gewest. Dat deze inspanningen echter beloond worden en leiden tot de verwachte resultaten bewijst de grote interesse van het bedrijfsleven in de nieuwe industriegronden. Niet alleen werden al tal van concessies verleend in het Kluizendokcomplex, er worden ook tal van onderhandelingen gevoerd met diverse potentiële klanten, en met een aantal daarvan werden inmiddels intentieverklaringen ondertekend.

Om de verdere ontwikkeling en afwerking van het Kluizendok te kunnen realiseren, hoopt het Havenbedrijf te mogen blijven rekenen op een vlotte samenwerking met de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Gewest en te mogen blijven genieten van de steun van Vlaams minister Kris Peeters bij de toekenning van subsidies. Een project van dergelijke omvang zou immers een onhaalbare kaart zijn voor het Havenbedrijf zonder de steun van de bevoegde minister en zijn administratieve diensten. We willen van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om onze welgemeende dank aan alle betrokkenen uit te spreken en we hopen in de toekomst op de ingeslagen weg te kunnen verdergaan.


Overzicht der werken

A. Uitgevoerde werken

A.1. Kaaimuren

Eerste – tweede – derde fase
De bouw van de kaaimuren – ontworpen voor een waterdiepte van 18m – werd opgesplitst in 3 bestekken. De eerste fase werd aangevat in oktober 1996. 10 jaar later, in oktober 2006, werd de derde fase opgeleverd. 4,3km kaaimuur werd gebouwd, zowel langs het kanaal Gent-Terneuzen (1040m), waarbij het kanaal 150m werd verbreed, als aan de noord- en zuidzijde van het Kluizendok.

Uitvoeringsbedrag: 88.441.345 euro
Subsidiebedrag (60% subsidie): 53.064.807 euro

A.2. Baggerwerken

Bij de bouw van het Kluizendok zal in totaal 15 miljoen m³ grondspecie vrijkomen. Deze hoeveelheid is afkomstig van het uitbaggeren van het Kluizendok en de verbreding van het kanaal t.h.v. de nieuwe kaaimuur, tot een actuele waterdiepte van 13,5m. Aangezien de kaaimuren ontworpen zijn voor een waterdiepte van 18m, kan bij latere ontwikkelingen op eenvoudige wijze de waterdiepte aangepast worden. De grondspecie die vrijkomt bij het baggeren wordt gebruikt om de omliggende industrieterreinen 2,5m op te hogen. De uitvoering werd opgesplitst in twee bestekken, waarvan het tweede momenteel in uitvoering is.

Eerste fase
In de eerste fase van de baggerwerken werden de kaaimuur evenwijdig aan het kanaal, evenals het eerste deel van het dok vrijgebaggerd. De grondspecie werd gebruikt om de industriegronden van het Kluizendokcomplex op grondgebied Gent op te hogen en af te werken. Deze werken zijn gestart in september 1997 en werden opgeleverd in juli 2006.

Uitvoeringsbedrag: 45.628.285 euro
Subsidiebedrag (100% subsidie): 45.628.285 euro

A.3. Wegenwerken

De wegenwerken omvatten de aanleg van een ringweg rondom het Kluizendokcomplex en de aanleg van een aantal secundaire wegen. De ringweg sluit enerzijds aan op de N474, gelegen langs het kanaal, en anderzijds op de R4 via het ovaal van Wippelgem. Dit ovaal wordt aangelegd door de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen van het agentschap Infrastructuur van de Vlaamse overheid. De secundaire wegen zorgen voor de ontsluiting van het industriegebied vanaf de ringweg. De uitvoering werd opgesplitst in drie bestekken, waarvan de derde fase nog dient te starten.

Eerste - tweede fase
De noordelijke tak – vanaf de aansluiting met de N474 tot aan het kruispunt met de Hoogstraat – werd reeds gerealiseerd. Dit bestaande kruispunt zorgt voor een tijdelijke aansluiting met de R4, zolang het ovaal van Wippelgem – dat momenteel in uitvoering is – niet is gerealiseerd. De zuidelijke tak werd aangelegd vanaf de aansluiting met de N474 tot de grens Gent-Evergem. Een aantal secundaire wegen aan de zuidzijde werden eveneens gerealiseerd, zodat de bestaande bedrijven toegang hebben tot hun terreinen en zodat ook voor het verkeer van de zuidelijke zijde aansluiting met de R4 mogelijk is via het bestaande kruispunt met de Hoogstraat.

Uitvoeringsbedrag: 7.312.160 euro
Subsidiebedrag (100% subsidie hoofdwegen, 60% subsidie secundaire wegen): 6.597.160 euro

B. Werken in uitvoering

B.1. Baggerwerken

Tweede fase
Dit deelproject omvat het uitbaggeren van het resterende deel van het Kluizendok en het ophogen van de omliggende industriegronden op grondgebied Evergem. Deze gronden worden daartoe onteigend door de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. De voorbereidende werken zijn gestart op 16 augustus 2006, de eigenlijke baggerwerken zijn gestart op 23 november.

Aanbestedingsbedrag: 22.810.028 euro
Subsidiebedrag (100% subsidie): 22.810.028 euro

C. Nog uit te voeren werken

C.1. Wegenwerken

Derde fase
Dit omvat de verbinding tussen de reeds aangelegde hoofdwegen langs de noord- en de zuidzijde en de aansluiting van alle hoofdwegen van het Kluizendokcomplex op het ovaal van Wippelgem. De afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen van het agentschap Infrastructuur van de Vlaamse overheid legt momenteel dit ovaal aan. De afwerking is voorzien midden 2007. Gestreefd wordt om de wegenwerken derde fase zo spoedig mogelijk aan te vatten, zodat de afwerking van de wegen kort na de finalisatie van het ovaal van Wippelgem, een feit is. De aanbesteding van de wegen derde fase vond plaats op 26 oktober jl. Het Havenbedrijf hoopt zo spoedig mogelijk de vastlegging van de subsidies van de Vlaamse overheid hiervoor te verkrijgen, zodat de werken kunnen aanvatten. Eenmaal de werken voltooid zijn, zal een optimale verbinding tussen de R4 en het Kluizendokcomplex gerealiseerd zijn, wat een vlotte verkeersafwikkeling ten goede komt

Aanbestedingsbedrag: 5.329.100 euro
Subsidiebedrag (100% subsidie): 5.329.100 euro

C.2. Kaaimuren

Afwerking 1ste fase
110 meter kaaimuurlengte is voorzien aansluitend aan de al gerealiseerde en in gebruik zijnde kaaimuur evenwijdig aan het kanaal aan de zuidzijde van het Kluizendokcomplex. Deze kaaimuur is ontworpen voor een waterdiepte van 8m – waar de bestaande kaaimuren ontworpen zijn voor een waterdiepte van 18m – en moet toelaten dat binnenvaartschepen en coasters kunnen aanmeren en dat de reeds bestaande kaaimuur optimaal kan benut worden. De aanbesteding van dit dossier vond plaats op 7 september jl. Ook hier hoopt het Havenbedrijf zo spoedig mogelijk de vastlegging van de subsidies van de Vlaamse overheid te mogen ontvangen, zodat ook deze werken kunnen aanvatten. Na de verwezenlijking van deze kaaimuur zal een optimaal kaaigebruik door de huidige concessionaris mogelijk zijn.

Aanbestedingsbedrag: 2.034.860 euro
Subsidiebedrag (60% subsidie): 1.220.916 euro

Afwerking 2de fase
Analoog als aan de zuidzijde, zal een kaaimuur met 8m waterdiepte gebouwd worden. Het Havenbedrijf zal in 2007 de studie hiervoor aanvatten, zodat de werken kunnen gerealiseerd worden in 2008.

Ramingsbedrag: 8.550.000 euro
Subsidiebedrag (60% subsidie): 5.130.000 euro
C.3. Baggerwerken

Afwerking 1ste fase
Eenmaal de afwerking van de zuidelijke kaaimuur gerealiseerd zal zijn, wordt de grond ervoor weggebaggerd. Deze werken zijn voorzien voor 2008.

Ramingsbedrag: 900.000 euro
Subsidiebedrag (100% subsidie): 900.000 euro

Afwerking 2de fase
Zodra de afwerking van de noordelijke kaaimuur een feit is, zal ook hier de grond weggebaggerd worden. Deze werken zijn voorzien voor 2009.

Ramingsbedrag: 4.000.000 euro
Subsidiebedrag (100% subsidie): 4.000.000 europersinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :Toespraak van de minister (.doc, 58 kB)