Mobiel Vlaanderen

Kanaalzone Gent-Terneuzen: Vlaanderen en Nederland benadrukken beleidsmatig belang van gezamelijke studieBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 21-11-2006
TEKST : Nederlands minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en de Vlaamse minister Kris Peeters van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur onderzoeken gezamenlijk de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen en de logistieke potenties van dit gebied. Eind 2008 kunnen op basis van dit onderzoek concrete besluiten genomen worden over de verbetering van de toegankelijkheid van het kanaal. Dit is gisterenavond benadrukt tijdens een constructief overleg waarbij naast de ministers, ook de voorzitters van het Stakeholders Advies Forum aanwezig waren.

Een gezamenlijke projectorganisatie KGT2008, gevestigd in Bergen op Zoom, zorgt sinds 3 april 2006 voor uitvoering van de studie “Grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie van deze kanaalzone.” De studie beoogt de problematiek van de toegankelijkheid te verkennen en mogelijke oplossingen aan de bewindslieden voor te stellen. Dit is nodig voor de wenselijke en noodzakelijke economische ontwikkelingen van de kanaalzone. Om tot voldoende inzicht te komen dient vanuit verschillende aandachtspunten kennis en informatie te worden verzameld. Niet alleen vanuit nautische, technische hoek, maar ook vanuit het oogpunt van transporteconomie, milieu, ruimtelijke ordening en maatschappelijke kosten en baten.

Deze aanpak is afgestemd op de tweeledige finaliteit van deze studie. Enerzijds zal ze eind 2008 een breed gedragen standpunt formuleren inzake de probleemstelling én oplossingsrichting(en). Anderzijds moet de studie ook aanleiding geven tot concrete beslissingen waarbij Vlaanderen en Nederland zich verbinden aan de resultaten van de studie. De studiekosten die over de periode april 2006 tot einde 2008 maximaal 5 miljoen EUR mogen bedragen, worden gelijk verdeeld tussen Vlaanderen en Nederland.

Om de vele belanghebbende en geïnteresseerde partijen bij het proces te betrekken, is een forum opgericht. Dit Stakeholders Advies Forum (SAF) staat onder gedeeld voorzitterschap van dhr. G. Brakx (NL) en mw. M. Smet (Vl). Het SAF wordt gekenmerkt door een brede samenstelling met onder meer vertegenwoordigers van gemeentelijke en provinciale besturen, van maatschappelijke belangengroepen en enkele topspelers uit het bedrijfsleven. Het SAF bouwt voort op en maakt gebruik van de ervaringen opgedaan in het Overleg Adviserende Partijen (OAP) in het kader van het Scheldedossier. Wat de werkwijze betreft, betekent dit dat een open adviesproces wordt nagestreefd met als kenmerken een proactieve betrokkenheid en een zeer open communicatie met adviserende partijen, enerzijds in het onderzoekstraject en anderzijds bij de doorvertaling van onderzoeksresultaten in ontwerp besluiten. Een eerste vergadering van het SAF vond plaats op 26 september jl. in Gent.

Naar aanleiding van vragen binnen het SAF over de finaliteit van de gemeenschappelijke grensoverschrijdende aanpak van de Vlaamse en Nederlandse centrale overheden in dit dossier, hebben de bewindslieden herhaald dat dit niet het zoveelste “vrijblijvend” onderzoek op rij zou worden. De bewindslieden bevestigden gisterenavond het beleidsmatig belang dat zij aan de resultaten van de verkennende studie zullen hechten. Eind 2008 moet het resultaat vergelijkbaar zijn met de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. Dit wil zeggen een pakket van concrete maatregelen waarover politieke besluiten genomen kunnen worden.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be