Mobiel Vlaanderen

Europa geeft groen licht voor estuaire vaartBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 02-11-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, benadrukt het belang van een snelle verbetering van de ontsluiting van de kusthavens. Daartoe werd in opdracht van de minister een betoelagingsvoorstel uitgewerkt, dat nu net door Europa is goedgekeurd. Dit betoelagingsvoorstel omvat de toekenning van een toelage door het Vlaams Gewest voor het vervoer van containers via binnenvaart en estuaire vaart van en naar de Vlaamse kusthavens Zeebrugge en Oostende. In totaal heeft minister Peeters hiervoor, gespreid over een periode van 3 jaar, een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro vrijgemaakt. Eind dit jaar verwacht hij dat de eerste contracten worden afgesloten zodat in de loop van 2007 de estuaire vaart operationeel zal zijn.

De beleidsnota van minister Peeters stelt dat het beleid inzake de hinterlandontsluiting van de zeehavens versterkt moet worden met aandacht voor de modal shift naar binnenvaart en spoor. Zowel in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) als in het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt aandacht besteed aan de verbinding van de kusthavens van Zeebrugge en Oostende met het hoofdwaterwegennet. Op dit ogenblik worden de havens van Zeebrugge en Oostende nog gekenmerkt door een laag gebruik van de binnenvaart voor de ontsluiting.

Via de estuaire vaart, waarbij aangepaste binnenschepen op het deel van de zee tussen Zeebrugge en Vlissingen kunnen varen, wordt een oplossing aangereikt om de bereikbaarheid van de kusthavens te verbeteren. Om deze nieuwe route voldoende slaagkansen te geven, is betoelaging bij opstart noodzakelijk. Het voorstel van minister Peeters omvat enerzijds een betoelaging van een deel van de (om)bouwkosten van estuaire schepen en anderzijds een tijdelijke betoelaging van de exploitatiekosten. Het richt zich tot 'dienstverleners' die een (aangepaste) binnenvaartverbinding willen verzekeren tussen de kusthavens en de binnenvaartterminals in Vlaanderen en langs de Rijn. Dit pilootproject dient als opstartmodel om de shift naar de binnenvaart ook voor de Vlaamse kusthavens te bewerkstelligen.

Met de opstart van de estuaire vaart wordt een nieuw ontsluitingspad ontwikkeld dat de groei van de kusthavens kan opvangen, zonder extra druk op de huidige wegen en waterwegen. Conform de Europese regelgeving werd dit initiatief aangemeld aan de Europese unie. Die toetste het initiatief op de regelgeving inzake mededinging of onverenigbaarheid met de EU-markt, inzake concurrentievervalsing en het effect op de communautaire handel en de noodzaak van de opstartsteun.

De Europese Commissie heeft nu haar goedkeuring gegeven voor deze Vlaamse subsidieregeling. Hierdoor kan, gelet op de jaarlijkse groei van de kusthaventrafieken (op termijn een jaarlijks volume van 790.000 TEU), naar het binnenland en het Rijngebied via estuaire vaart vervoerd worden. Dit is het equivalent van een trafiek van 500.000 vrachtwagen of ruim 9.000 traditionele binnenschepen door Brugge per jaar.

Om dit te realiseren heeft minister Peeters, gespreid over een periode van 3 jaar, een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro voorzien. Via een open oproep en een offerteaanvraag werden de kandidaten die zullen instaan voor een aangepaste binnenvaartverbinding, geselecteerd. Een criterium hierbij was dat na de opstartsteun verspreid over de eerste drie jaar, de levensvatbaarheid van deze transporten tot 2017 werd verzekerd.

"Nu de Europese Commissie haar standpunt heeft kenbaar gemaakt, wens ik tegen het einde van dit jaar contracten af te sluiten met de geselecteerde kandidaten zodat in 2007 de estuaire vaart operationeel is," aldus minister Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be