Mobiel Vlaanderen

Minister Peeters stuurt de vier nieuwe Scheldeverdragen voor ratificatie naar het Vlaams ParlementBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 29-09-2006
TEKST : Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag haar definitieve goedkeuring gehecht aan vier nieuwe verdragen tussen Vlaanderen en Nederland over de Schelde. Hiermee staat Vlaanderen aan de vooravond van een nieuw tijdperk van samenwerking Vlaanderen-Nederland in het licht van een gemeenschappelijk beleid en beheer voor de Schelde. Deze vier nieuwe verdragen worden nu ingediend bij het Vlaams Parlement voor de formele start van de ratificatieprocedure.

De definitieve goedkeuring betreft volgende ontwerpverdragen:
  • Verdrag tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium,
  • Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en beheer in het Schelde-estuarium,
  • Verdrag tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied,
  • Verdrag tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven.
De vier verdragen werden als een gezamenlijk politiek pakket onderhandeld. Daarom worden deze vier verdragen nu als één pakket aan het Vlaams Parlement ter ratificatie aangeboden.


A. Verdrag ter uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010

Dit verdrag heeft als doelstelling de uitvoering van projecten die bijdragen tot de optimalisatie van de veiligheid tegen overstromingen, de toegankelijkheid van de Scheldehavens en de natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. Het verdrag zal hoofdzakelijk afspraken vastleggen over het tijdspad van uitvoering, de samenhang tussen de projecten, de bestuurlijke monitoring, de uitvoering van de verschillende gemeenschappelijke projecten, de kostentoedeling tussen Vlaanderen en Nederland en de grensoverschrijdende betalingen.

Hierbij gaat het hoofdzakelijk over de volgende projecten:
  • De verruiming van de vaargeul van de Schelde, zowel op Vlaams als Nederlands grondgebied, waarvan de uitvoering dient gestart vóór het einde van 2007,
  • De grensoverschrijdende natuurprojecten zoals de uitbreiding van het Zwin en de ontwikkeling van Hertogin Hedwigepolder en het Noordelijk gedeelte van Prosperpolder als intergetijdegebieden, te starten vóór eind 2007,
  • De ontwikkeling van minimaal 600 ha natuur in Nederland, te starten vóór 2010,
  • De ontwikkeling van 1.100 ha estuariene natuur of ‘wetlands’ in Vlaanderen, te starten vóór 2010.
Het verdrag besteedt momenteel geen aandacht aan de problematiek van de toegankelijkheid van het Kanaal Gent-Terneuzen en dus van de haven van Gent. De afspraken die hierover in het Memorandum van 'S Gravenhage op 11 maart 2005 werden gemaakt, blijven uiteraard van kracht.


B. Verdrag inzake beleid en beheer van het Schelde-estuarium

Zowel Nederland als Vlaanderen wensen hun samenwerking te richten op de optimalisering van een maximale beveiliging tegen overstromingen, de toegankelijkheid van de Scheldehavens en het behoud van een gezond en dynamisch estuarien ecosysteem. Hierdoor zal meteen worden bijgedragen tot het behoud van de fysieke systeemkenmerken zoals bv. het behoud van het meergeulenstelsel en het meanderend karakter van de Beneden-Zeeschelde. Als middelen om deze doelstellingen te bereiken, bepaalt dit verdrag de opeenvolgende opstelling van plannen, programma’s en projecten enerzijds en de opstelling en uitvoering van een gemeenschappelijk fysiek monitoringsplan en gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek anderzijds.

Het verdrag voorziet in een simpele, efficiënte en transparante structuur, waarbij de bestuurlijke en maatschappelijke organisaties in de regio nauw worden betrokken. De structuur, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie genaamd, zal bestaan uit een politieke en een ambtelijke pijler ondersteund door een gemeenschappelijk secretariaat. Een wezenlijk element van de samenwerking vormt de verplichting om de meest snelle en soepele procedures te kiezen voor de voorbereiding, vaststelling en uitvoering hiervan.


C. Verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer

Het gemeenschappelijk nautisch beheer wordt reeds vanaf 1 januari 2003 in de praktijk toegepast. Het gemeenschappelijk nautisch beheer wordt nu in een verdrag geregeld. Dit houdt in dat Vlaanderen en Nederland, op voet van gelijkheid, gezamenlijk instaan alsook bevoegdheden en verantwoordelijkheden dragen voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied, d.w.z. de Westerschelde en zijn aanlooproutes, de Beneden-Zeeschelde en het kanaal Gent-Terneuzen. Hiertoe zal de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, als gezamenlijk beleidsorgaan, voor de voormelde scheepvaartwegen zelf regels kunnen vaststellen over een aantal welomschreven nautische onderwerpen.

Verder wordt een gezamenlijk beheersorgaan ingesteld: de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. In het Memorandum van ‘s Gravenhage hebben de bewindslieden, ter behartiging van een veilige en vlotte scheepvaart, bijzondere waarde gehecht aan een optimale invulling van de nautische ketenbenadering, namelijk een ge‹ntegreerde verkeersafwikkeling vanaf zee tot aan de aanlegplaats in een Scheldehaven, of omgekeerd. In het verdrag zijn dan ook bepalingen opgenomen voor het realiseren en concretiseren van die ketenbenadering.


D. Verdrag inzake de ontkoppeling van de loodsgelden

Het betreft een verdrag waarbij vroegere verdragsbepalingen worden gewijzigd ter regeling van de loodsgeldontkoppeling. Dit houdt in dat per 1 januari 2008 de loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart en die voor de vaart op Rotterdam volledig ontkoppeld worden en dat er bovendien naar die volledige ontkoppeling zal worden toegewerkt.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be