Mobiel Vlaanderen

Minister Peeters ondersteunt gemeentelijk fietsbeleidBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 18-09-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur laat tegen begin 2007 een ‘Best practices brochure’ maken, die hij ter beschikking zal stellen van gemeenten en provincies. Met dit initiatief dat loopt in samenwerking met de Fietsersbond enerzijds, en dat komt bovenop het vernieuwde Fietsvademecum, de overname van de onteigeningskosten en de budgetten vanuit de Vlaamse begroting anderzijds, wil minister Peeters een versnelling nastreven naar veilige en comfortabele fietspaden in Vlaanderen, zoals vandaag door de Fietsersbond gevraagd naar aanleiding van de enquête bij gemeentebesturen en fietsers.

Mobiliteit is uitgegroeid tot een belangrijk aandachtspunt. Om deze te vrijwaren, stellen de Vlaamse gemeenten en steden hun mobiliteitsplannen op. Bij het opstellen van deze plannen is er zowel aandacht voor de verkeersveiligheid alsook voor de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Deze verkeersleefbaarheid kan alleen maar bevorderd worden door in de woonkernen extra aandacht te hebben voor de zachte weggebruikers, waaronder de fietsers.

Toch beantwoordt fietsinfrastructuur niet altijd aan wat ervan verwacht mag worden. Ook nieuw aangelegde fietspaden kunnen in hetzelfde bedje ziek zijn: soms te smal, dan weer geen aandacht voor veilige bochtstralen, verkeerde materiaalkeuze, slechte aansluitingen op rijweg, onlogische kruispuntinrichtingen enz…

Niettemin zijn er in het recente verleden ook fietspaden aangelegd die wel nagenoeg perfect beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers (fietsers) en die volledig in overeenstemming zijn met het Vademecum Fietsvoorzieningen (zie infra). Voorbeelden van goede fietspaden zijn in Koksijde de Albert Vandammestraat en het fietspad langs de spoorweg Antwerpen – Gent te Waasmunster. Deze fietspaden zijn zeer comfortabel: ze werden aangelegd in asfalt, zijn voldoende breed en er is ruim aandacht besteed aan zachte overgangen ter hoogte van kruispunten. Door de effen verharding zijn er geen of zo weinig mogelijk trillingen. Ook wordt de weerstand die de fietser ondervindt tot een minimum herleid.

Best practices brochure

Om deze goede voorbeelden te promoten, heeft minister Peeters het initiatief genomen om, in samenwerking met de Fietsersbond, tegen begin 2007 een Best practices brochure klaar te stomen en ter beschikking te stellen van gemeenten en provincies. Deze brochure bevat duidelijke aanbevelingen, tips en voorbeelden van hoe een fietspad veilig en correct wordt aangelegd, en staat ook even stil bij de theoretische modellen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen (zie infra).

De brochure brengt dus goede voorbeelden in kaart, waarbij het hoofdaccent zal liggen op fotomateriaal én ervaringen van de lokale bestaande gebruikers. Met de brochure wil minister Peeters bij de verschillende wegbeheerders aandacht vragen voor:
  • de noodzaak van kwaliteitsvolle en veilige fietsinfrastructuur;
  • het feit dat kwaliteitsvolle en veilige fietsinfrastructuur sterk gewaardeerd worden door de gebruikers;
  • de richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen (zie infra);
  • het feit dat deze wegbeheerders niet langer ‘het warm water moeten uitvinden’, maar perfect gebruik kunnen maken van de ‘best practices’, zoals ze op diverse locaties in Vlaanderen werden aangelegd.
Deze brochure zal dus begin 2007 bij het aantreden van de nieuwe gemeentelijke besturen ruim verspreid worden naar deze nieuwe colleges, naast de verdeling naar studiebureaus, aannemers, eigen administratie enz, die bij het ontwerp en de aanleg van fietspaden betrokken zijn. Minister Peeters wil daarmee bij de nieuwe mandatarissen het belang van een goede fietsinfrastructuur benadrukken. Bijkomend zullen er dan ook infosessies in elke provincie georganiseerd worden, waarbij er toelichting wordt gegeven bij de doelstelling van de brochure en wordt benadrukt dat door deze projecten als voorbeeld te nemen de opgedane kennis goed en snel verspreid wordt.

Nieuw Vademecum Fietsvoorzieningen

Om meer kwaliteit, veiligheid en comfort te verzekeren bij de aanleg van fietsinfrastructuur, stelde minister Peeters reeds in mei ’06 een nieuw Vademecum Fietsvoorzieningen ter beschikking van de Vlaamse gemeenten, steden, provincies en administraties. Het nieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen, waarvan de eerste versie reeds dateert van 2002, omvat tal van aanbevelingen en technische wenken op basis van opbouwende suggesties van zowel burgers als lokale besturen.

Het Vademecum bevat een aantal fundamentele aanpassingen:
  • inzake de aanbevolen minimumbreedte van een fietspad: 1,75 meter in plaats van 1,50 meter;
  • er wordt meer de nadruk gelegd op het comfort voor de fietser: monolithische verhardingen zoals bijvoorbeeld asfalt blijven aan te raden als fietspadbekleding boven de kleinschaligere materialen zoals onder meer straatstenen en klinkers
  • inzake de voorrangsregeling voor fietsers op kruispunten: het Vademecum voorziet aanpassingen van de signalisatie voor de fietsers op kruispunten. Deze signalisatie moet duidelijkheid brengen en duidelijker aangeven waar de fietser (geen) voorrang heeft. Hierdoor dient het voor de weggebruiker en fietser duidelijk te zijn waar of wanneer er gevaarlijke verkeerssituaties zijn;
De vervatte richtlijnen in het Vademecum, dat gratis te downloaden is, worden door het Vlaamse Gewest wel als te voldoene voorwaarden gesteld met het oog op het verkrijgen van subsidies in het kader van het convenantenbeleid.

Meer gerealiseerde fietspaden op het terrein

Minister Peeters streeft ernaar dat vanaf januari ’07 het Vlaamse Gewest de onteigeningen, die regelmatig gepaard gaan met de aanleg van fietspaden langs gewestwegen, overneemt van de gemeenten en dus zelf zal uitvoeren en financieren.

Voor die onteigeningsprocedures, die vaak lang aanslepen, staan tot nu toe dus de gemeenten in, wat betekent dat zij, naast de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten, ook de kosten voor de onteigeningen op hun budget moeten prefinancieren. De jarenlange blokkering van dergelijke dossiers leidt op die manier tot een discrepantie tussen fietspaden die ‘voorzien’ worden in de budgetten en ‘gerealiseerde’ fietspaden op het terrein.

De onteigeningen door het Gewest zullen dus iedereen tijd en geld sparen; voor de gemeenten betekent dit een administratieve vereenvoudiging alsook een besparing van gemeentelijke uitgaven.

Nettere fietspaden

Minister Peeters hoopt dat de gemeentelijke en provinciale wegbeheerders zijn voorbeeld voor nettere fietspaden zullen volgen. Hij besliste vanaf 2006 jaarlijks 3,5 mio euro extra te investeren in het regelmatig onderhoud van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen. Obstakelvrije fietspaden zijn namelijk van cruciaal belang voor de veiligheid van de fietsers. Vrijliggende fietspaden zijn gescheiden van de autoweg en dus moeilijker te onderhouden in vergelijking met aanliggende fietspaden.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :Vademecum Fietsvoorzieningen