Mobiel Vlaanderen

FAST-project (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst) nu ook in Antwerpen en Vlaams-BrabantBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 05-09-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur voert nu ook vanaf 1 januari 2007 het vernieuwde FAST-project in op de drukste gedeelten van het Vlaamse autosnelwegennet in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dit vernieuwde systeem is reeds operationeel in Oost-Vlaanderen sinds 1 juli 2006. FAST staat voor ‘Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst’ en heeft als doel de gevolgen door ongevallen te beperken. Door de rijbaan snel vrij te maken, wordt enerzijds bijgedragen tot een grotere veiligheid van de weggebruiker. Anderzijds draagt deze aanpak ook bij tot een efficiëntere en betere doorstroming van het verkeer.

Na een oproep door de politie moet de FAST-takelaar binnen de 20 minuten ter plaatse zijn om het personenvoertuig te takelen. De burger behoudt echter volledig het recht om zelf een takelwagen op te roepen. Voor het FAST-takelen geldt een vastgestelde prijs die vooraf duidelijk wordt meegedeeld aan de eigenaar van de wagen. Naast de klassieke FAST voor personenwagens wordt er ook een bijkomende, gespecialiseerde FAST uitgewerkt voor vrachtwagens (vanaf 3,5 ton) op bepaalde gedeelten van de Vlaamse autosnelwegen. Het wegtakelen van deze vrachtwagens vraagt namelijk een andere expertise en materiaal dan het takelen van een personenwagen.

Specifiek voor de Ringwegen rond Antwerpen en Brussel wordt een gecombineerd systeem voorzien. Tijdens de spitsuren worden enkele takelwagens permanent opgesteld. Dit maakt het mogelijk om na een oproep door de politie binnen de 15 minuten op de plaats van het ongeval met personenwagens te zijn. Buiten de spitsuren geldt dat de takelaar ter plaatse komt binnen 20 minuten na een oproep van de politie. Na 1 jaar zullen alle betrokken organisaties gevraagd worden deze nieuwe FAST mee te evalueren.

1. Wat is FAST?

De doelstellingen van FAST zijn:
 • De veiligheid van de betrokken bestuurders, passagiers, alle weggebruikers, hulpverleners (ambulances, eventueel brandweer, politie, eventueel parket) optimaal waarborgen, zolang zij op de rijbaan zijn.
 • De rijbaan zo snel mogelijk (= na het beëindigen van de vereiste hulpverlening op de ongevalplaats zelf en na de noodzakelijke vaststellingen door de politie en eventueel het parket) vrijmaken, teneinde:
  • Secundaire en bijkomende ongevallen te vermijden;
  • De verkeersafwikkeling terug volwaardig op dreef te brengen.

2. Waar en vanaf wanneer wordt FAST toegepast?
(Zie FAST - overzichtskaart.)

Het eerste FAST overheidsproject werd in 1998 opgestart in de Antwerpse regio. Later werd het ook toegepast op het gebied rond Brussel, de regio Gent en op de autosnelweg naar de kust. Op basis van de ervaringen die daar werden opgedaan, wordt nu een vernieuwd FAST-concept gelanceerd op de drukste gedeelten van het Vlaamse autosnelwegennet.

Het FAST-concept voor personenwagens heeft betrekking op de drukste delen van de E17 en de E40 (operationeel sinds 1 juli 2006), de autosnelwegen van de Antwerpse regio en de Brusselse Ring en de daarop aansluitende autosnelweggedeelten (operationeel vanaf 1 januari 2007).

Naast de klassieke FAST voor personenwagens is er ook sinds maart 2005 een bijkomende FAST actief voor vrachtwagens (vanaf 3,5 ton) op bepaalde delen van de E17. Actueel loopt ook de aanbesteding voor een FAST voor vrachtwagens op de E40 en de R4 in Oost-Vlaanderen (operationeel vanaf 1 januari 2007).

Een volledig overzicht van het werkingsgebied vindt u op de FAST - overzichtskaart). De FAST-zones voor personenwagens worden aangeduid met de blauwe kleur, voor de vrachtwagens de groene kleur, en de zones waar er een permanentie (zie punt 5 van deze nota) voorzien wordt hebben een rode kleur.

3. Takelaar

De takelaar of een vereniging van takelaars voor FAST wordt geselecteerd na een openbare aanbesteding waarbij er voor gezorgd wordt dat zoveel mogelijke degelijke takelaars kunnen meedingen. Via de openbare aanbesteding worden kwalitatieve voorwaarden gesteld die een goede dienstverlening aan de burger moet garanderen.

4. Hoe werkt FAST?

Het is de politie die, wanneer die na een ongeval wordt opgeroepen, oordeelt of het nodig is dat de FAST takelaar wordt ingezet. Het inzetten van een takelaar zal enkel plaats vinden wanneer een voertuig zodanig beschadigd is dat het niet op eigen kracht of door toedoen van de eigenaar snel van de rijbaan kan verwijderd worden. De burger behoudt echter ook volledig het recht om zelf snel een takelwagen te laten komen. In dat geval wordt de FAST-takelaar door de politie niet meer ingeschakeld.

De FAST-takeling gebeurt tot net buiten de autosnelweg (in de praktijk tot de eerste afrit). Enkel op uitdrukkelijke vraag van de eigenaar kan deze wagen naar een verder gelegen plaats worden weggevoerd. Wanneer de eigenaar zijn wil niet kan uiten (gewond, afgevoerd, ...), kan de politie beslissen de wagen naar een "veilige" plaats te brengen (= waar de wagen niet kan geplunderd worden). De opgeroepen FAST takelaar, die is uitgerust met signalisatie op het dak van de wagen, moet binnen de 20 minuten ter plaatse zijn.

Bij aankomst op de plaats van het ongeval zal de FAST takelwagen soms gedurende korte tijd de plaats van het ongeval moeten beveiligen, zolang de hulpdiensten en de politie nog aan het werk zijn op de plaats van het ongeval. Pas wanneer alle hulpverlening aan de slachtoffers is verleend en de politie de noodzakelijke vaststellingen heeft gedaan, zal de FAST-takelaar de beschadigde wagen(s) wegbrengen tot net buiten de autosnelweg (in principe tot aan de eerstvolgende afrit).

Behalve voor het snel vrij maken van de rijbaan na een ongeval, zal de FAST takelaar ook worden ingezet voor:
 • het opruimen van (vaste) verloren ladingen zoals bijvoorbeeld bumper,...;
 • het verwijderen van achtergelaten wagens (=schroot) van de autosnelweg;
 • het verwijderen van een wagen die tijdelijk werd achtergelaten op de vluchtstrook van een autosnelweg en daar te lang blijft en/of daar een acuut gevaar betekent;
 • eventueel van een wagen die betrokken was bij een misdrijf en op de autosnelweg werd achtergelaten (weghalen in opdracht van het gerecht);
Bij de FAST voor vrachtwagens geldt de 20 minuten-regel niet, gelet op de meer complexe takelwerkzaamheden die ongevallen met dergelijke vrachtwagens vereisen. Hier zal de takelaar extra aandacht moeten hebben voor de lading (ook op het gebied van veiligheid) en zijn er specifieke materialen (zoals speciale vrachtwagens, takelkranen, ...) vereist. Zo nodig zal in een eerste fase enkel de rijweg maximaal vrijgemaakt worden. Het eigenlijke grootschalige wegtakelen tot buiten de autosnelweg, zal daarna, indien mogelijk buiten de spitsuren gebeuren.

5. FAST op Ring rond Antwerpen en Brussel

(Zie FAST - overzichtskaart.)

Op de drukste gedeelten van de grote Ringwegen rond Antwerpen en Brussel zal de FAST takelaar tijdens de spitsuren enkele takelwagens permanent opstellen (operationeel vanaf 1 januari 2007).

Voor de Brusselse Regio gaat het over:
 • R0 (Ring om Brussel) vanaf het verkeersknooppunt ‘Leonard’ te Oudergem (mp 22.100) tot het verkeersknooppunt ‘Groot-Bijgaarden’ (mp 48.600)
 • A3 (Brussel Luik) vanaf grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mp 3,312) tot parking Everberg (mp 11,5)
 • A201 vanaf grens met Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mp 1.037) tot uitritcomplex met N262 (mp 3.000)
 • R22 tussen verkeersknooppunt ‘Henneaulaan’ (mp 12.500) en verkeersknooppunt ‘Diegem’ (mp 15.200)
 • R22z tussen verkeersknooppunt ‘Diegem’ (mp 0.000) en verkeersknooppunt ‘Henneaulaan’ (mp 2.568)
 • A12 (Brussel-Boom-Antwerpen) vanaf grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mp1,258) tot complex Meise (mp 7)
 • A1 (Brussel-Mechelen-Antwerpen) vanaf het verkeersknooppunt Machten (mp 0.000) tot grens Antwerpen (mp 12.086)
 • A10 (Brussel-Gent) vanaf grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mp 0.143 tot grens Oost-Vlaanderen (mp 14.942).
Voor de Antwerpse Regio gaat het om het startpunt van de R1 in Merksem tot aan de aansluiting op de E34 op linkeroever. Dit betekent dat de takelaar op werkdagen tussen 6u en 10 u ’s morgens en tussen 15u en 19u ’s avonds zijn takelwagens permanent in stand-by dient te plaatsen op de Ring zelf, of op de op- en afritten of op de parkeerstroken. Zowel in Antwerpen als in Brussel worden tijdens de spits 2 takelwagens permanent opgesteld.

Dit maakt het mogelijk om na een oproep binnen 15 minuten op de plaats van het ongeval met personenwagens te kunnen zijn. Ook buiten de spitsuren dient de takelaar op deze Ringwegen binnen 20 minuten na de oproep op de plaats van het ongeval met personenwagens te zijn.

6. Facturatie voor de getakelde

Met FAST wordt er voor gezorgd dat, tegen de beste en volledig transparante voorwaarden, na een ongeval bijkomende ongevallen worden vermeden en het tijdsverlies van alle weggebruikers zo beperkt mogelijk worden gehouden. Voor een standaardtakeling is er een vaste (eenheids)prijs, tot stand gekomen na de openbare aanbesteding.

Deze eenheidsprijzen zullen zichtbaar worden opgehangen aan het FAST-voertuig, zodat de betrokken burger vooraf de kostprijs van de interventie kent. Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar kan, tegen een vooraf (= ook na aanbesteding) vastgestelde prijs per km, de wagen verder worden weggebracht dan de eerstvolgende afrit (vb. naar huis, naar een garage, …).

Na takeling stuurt de takelaar zijn factuur voor goedkeuring naar het Vlaamse Gewest, die de factuur duidelijk (met een sticker met logo) goedkeurt en doorstuurt aan de getakelde burger. Dit is een degelijke waarborg voor een juiste aanrekening van de kosten. In het nieuwe FAST-systeem wordt de vaste takelprijs dus in eerste instantie betaald door de eigenaar van de getakelde wagen die deze kosten kan verhalen op de (verzekering van de) wagen die aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Dit betekent dat de (verzekering van de) aansprakelijke voor het ongeval uiteindelijk betaalt.

Ook in het systeem van de permanentie (zie punt 5) zullen de getakelde personen de kostprijs voor de tussenkomst dienen te betalen. Voor andere tussenkomsten van de permanentie (zoals het verwijderen van verloren voorwerpen, loze ritten, enz) zal het Vlaamse Gewest de kosten dragen.

"Bij ongevallen en dus filevorming op de drukste gedeelten van de Vlaamse autosnelwegen grijpt het vernieuwde FAST-systeem meteen in: de politie schiet in actie, de FAST-takelaar snelt ter plaatse, en signalisatie, radio en TV worden ingeschakeld. Belangrijk is dat de burger volledig het recht behoudt om zelf snel een takelwagen te laten komen. In elk geval zal dus sneller en efficiënter gewerkt kunnen worden", aldus minister Kris Peeters.persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :FAST-overzichtskaart (.pdf, 895 kB)