Mobiel Vlaanderen

Snelheidsbeperking tot 90 km/u bij overschrijding luchtkwaliteitsnorm op welbepaalde autosnelwegstrokenBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 19-05-2006
TEKST : Mogelijk snelheidsbeperking vanaf zomer 2006

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft op 18 november 2005 zijn allesomvattend actieplan fijn stof voorgesteld. Het verkeer is de belangrijkste bron van fijn stof. Daarom heeft minister Peeters beslist prioritair in de sector van het verkeer maatregelen te nemen. Minister Peeters heeft beslist om op welbepaalde Vlaamse autosnelwegstroken, indien er een overschrijding is van de luchtkwaliteitsnorm, tijdelijk een snelheidsbeperking tot 90 km/u voor alle verkeer op te leggen. De 465 kilometer (enkele rijrichting) aldus geselecteerde Vlaamse autosnelwegstroken zijn gekozen in functie van 3 parameters:
 • overschrijding van de waarden van NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof),
 • concentratie van woon- en bedrijvenzones langsheen de corridor van de autosnelweg en
 • potentieel om via een snelheidslimiet de doorstroming van het verkeer te bevorderen.
De aankondiging van de snelheidsbeperking, mogelijk vanaf de zomermaanden 2006, gebeurt enerzijds via reeds bestaande dynamische verkeersborden of anderzijds via vaste nog te plaatsen borden, die geactiveerd zullen worden zodra de situatie op vlak van de luchtkwaliteit dit vereist.

In uitvoering van de maatregel op het terrein, worden concrete afspraken opgenomen in een protocol dat afgesloten wordt tussen alle betrokken actoren, waaronder:
 • de Vlaamse Milieumaatschappij die instaat voor de metingen van de fijn stof concentratie,
 • het Verkeerscentrum Vlaanderen dat instaat voor de aansturing van de dynamische signalisatie en voor de informatieverspreiding via de media,
 • het Agentschap Infrastructuur dat zorgt voor de zichtbaarheid van de vaste verkeersborden en
 • de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) die instaat voor het aanleveren van informatie met betrekking tot de luchtkwaliteit.
Minister Peeters voorziet voor de invoering van deze maatregel in een budget van 195.000 €.

Waarom een snelheidsbeperking?

De belangrijkste bron van fijn stof is het verkeer. Wat PM10 (fijn stof) betreft is het verkeer verantwoordelijk voor 33% ervan. Minister Peeters benadrukt dat verkeer dus een prioritair aan te pakken bron vormt in de Vlaamse fijn stof problematiek. Bovendien leidt het verkeer op bepaalde plaatsen door zijn directe nabijheid tot woningen tot onmiddellijke blootstelling voor mensen.

In april jongstleden heeft minister Peeters naar aanleiding van de bijzondere luchtvervuiling met fijn stof in Zwijndrecht beslist te laten onderzoeken in hoeverre de bestaande dynamische signalisatie ter hoogte van de E17 te Zwijndrecht zo kan geregeld worden dat, op ogenblikken dat de luchtvervuiling dreigt te ontsporen, zij een aangepaste snelheid aanduidt. In elk geval dient in deze specifieke periodes van snelheidsverlaging steeds maximaal rekening gehouden te worden met de doorstroming, zodat er geen files ontstaan die op hun beurt kunnen leiden tot slechte resultaten inzake fijn stof.

Om de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in te perken, heeft minister Peeters vandaag beslist deze snelheidsbeperking tot 90 km/u door te voeren en uit te breiden, naast Zwijndrecht, tot meerdere autosnelwegstroken, gelegen langs belangrijke woon- of bedrijvenzones, op voorwaarde dat er een overschrijding is van de norm van de luchtkwaliteit. Deze tijdelijke snelheidsbeperking zal alvast bijdragen tot een verbetering van het leefmilieu. Door deze snelheidsbeperking voor àlle verkeer door te voeren, zal dit er ook voor zorgen dat zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming maximaal wordt gegarandeerd.

Het is duidelijk dat deze maatregel, naast de positieve effecten voor het leefmilieu en de verkeersproblematiek, ook een sensibiliserend effect heeft. De weggebruiker wordt namelijk rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van zijn rijgedrag op het leefmilieu en zal zich meer bewust worden van de impact van het verkeer op het leefmilieu.

Waar wordt deze snelheidsbeperking doorgevoerd?

Klik voor: De wegvakken langs de Vlaamse autosnelwegen die worden uitgerust met hetzij dynamische hetzij vaste signalisatie om een tijdelijke snelheidsbeperking in te voeren bij overschrijding van de fijn stof norm, zijn geselecteerd op basis van drie parameters:
 1. de overschrijding van de waarden van NO2 en PM10,
 2. de concentratie van woon- en bedrijvenzones langsheen de corridor van de autosnelweg en
 3. potentieel om via een snelheidslimiet de doorstroming van het verkeer te bevorderen.
In totaal bedraagt dit zo'n 465km autosnelweg (enkele rijrichting).

Voor de aankondiging van de tijdelijke snelheidsbeperking zal gebruik gemaakt worden van de bestaande dynamische verkeersborden en van nog te plaatsen vaste borden. Alle reeds bestaande dynamische verkeersborden in en rond Antwerpen zullen worden gebruikt, alsook deze op de E40 Brussel-Oostende tussen Merelbeke en Drongen.

Wat de vaste verkeersborden betreft, deze worden na elke oprit en om de 2 km (bij benadering) geplaatst aan de rechterkant van de weg. Het gaat om de volgende plaatsen:
 • E17 (Kortrijk richting Antwerpen) tussen de Franse Grens en Waregem, tussen Zwijnaarde en Destelbergen en tussen Lokeren en Haasdonk (begin van de dynamische signalisatie)
 • E17 (Antwerpen richting Kortrijk) tussen Antwerpen-West en Lokeren, tussen Destelbergen/Gentbrugge en Zwijnaarde en tussen Waregem en de Franse grens
 • E34 Brugge-Antwerpen (beide richtingen) tussen St.-Anna-Linkeroever en grens met Oost-Vlaanderen
 • E403 Doornik-Brugge (beide richtingen) tussen Aalbeke en Moorsele
 • E40 (Oostende richting Brussel) tussen Nevele en Wetteren en tussen Erpe-Mere en Groot-Bijgaarden
 • E40 (Brussel richting Oostende) tussen Groot-Bijgaarden en Erpe-mere, tussen Wetteren en Merelbeke en tussen Drongen en Nevele
 • R0 (binnenring en buitenring) tussen Halle en Anderlecht (grens Brussels Gewest) en tussen Dilbeek (grens Brussels Gewest) en Leonard
 • A12 Brussel-Antwerpen (beide richtingen) tussen Strombeek-Bever en Meise
 • E411 Namen-Brussel (beide richtingen) tussen Leonard en Overijse
 • E19 (Brussel richting Antwerpen) tussen Machelen en Mechelen-Noord
 • E19 (Antwerpen richting Brussel) tussen Wilrijk en Kontich en tussen Mechelen-Noord en Machelen
 • E40 Brussel-Luik (beide richtingen) tussen Kraainem en Haasrode
 • A12 Antwerpen-Bergen-op-Zoom (beide richtingen) tussen Hoevenen en Antwerpen-Noord
 • E19 (Antwerpen richting Breda) tussen Antwerpen-Noord en Brecht
 • E19 (Breda richting Antwerpen) tussen Brecht en Kleine Bareel (begin van dynamische signalisatie)
 • E313/E34 (Antwerpen richting Luik) tussen Antwerpen-Oost en Geel-Oost
 • E313/E34 (Luik richting Antwerpen) tussen Geel-Oost en Ranst (begin van dynamische signalisatie)
 • E314 Leuven-Lummen (beide richtingen) tussen Heverlee en Winksele
Budget en timing

Klik voor: In totaal gaat het over ongeveer 300 vaste nog te plaatsen verkeerstekens. Eén verkeersteken omvat het bord 90 km/u en een onderbord "smog" en zal zo aangebracht worden dat het enkel zichtbaar is voor de weggebruikers wanneer de maatregel van kracht is. De gemiddelde kostprijs van één verkeersteken wordt geraamd op circa 650 euro all-in. Deze maatregel heeft dus een totale kostprijs voor alle te plaatsen verkeerstekens in Vlaanderen van circa 195.000 euro. Bedoeling is alle voormelde verkeerstekens te plaatsen vóór het bouwverlof 2006.

Protocol: concrete toepassing op het terrein

Om de praktische uitvoering van de maatregel op het terrein te realiseren, wordt tussen alle betrokken instanties een protocol afgesloten met duidelijke afspraken.

De betrokken instanties zijn:
 • Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) die instaat voor het aanleveren van informatie met betrekking tot de luchtkwaliteit,
 • het Verkeerscentrum Vlaanderen dat instaat voor de aansturing van de dynamische signalisatie en voor de informatieverspreiding via de media,
 • het Agentschap Infrastructuur dat zorgt voor de zichtbaarheid van de vaste verkeersborden en
 • de Vlaamse Milieumaatschappij die instaat voor de metingen van de fijn stof concentratie.
IRCEL staat in voor het waarschuwen van een fijn stof smogepisode. De voorspellingsmodellen van IRCEL kunnen maximaal drie dagen op voorhand een fijn stof smogepisode voorspellen. Deze smogepisode betekent dat gedurende minstens twee opeenvolgende dagen een daggemiddelde PM10 concentratie van 70 µg/m³ of meer in Vlaanderen wordt voorspeld. Drie dagen voor een voorspelde smogepisode wordt de toestand nauwlettend in het oog gehouden door IRCEL.

Indien de voorspellingsmodellen een dag later (begin smogepisode – 2 dagen) nog steeds overschrijdingen voorspellen, wordt de prealarm fase in gang gezet. Dit betekent dat het Vlaams Verkeerscentrum door IRCEL op de hoogte wordt gebracht van een mogelijke smogepisode die over twee dagen zal ingaan. Het Vlaams Verkeerscentrum brengt op zijn beurt het agentschap Infrastructuur op de hoogte.

Indien de voorspellingsmodellen en de metingen van de VMM een dag later (begin smogepisode –1 dag) de smogepisode bevestigen, worden door IRCEL waarschuwingsberichten verstuurd naar de media en de verschillende gewestelijke bevoegde instanties. De snelheidsbeperkende maatregel voor alle welbepaalde autosnelwegstroken wordt vermeld op het waarschuwingsbericht.

Maatregelen bij aankondiging smogalarm

Bij ontvangst van het bericht (begin smogepisode –1 dag) brengt het Vlaams Verkeerscentrum het agentschap Infrastructuur onmiddellijk op de hoogte van het smogalarm.
 1. Het agentschap zorgt er voor dat de snelheidsbeperking met behulp van vaste borden wordt aangegeven op de hierboven aangegeven autosnelwegstroken op de autosnelwegen.
 2. De activering van de snelheidsbeperkingen via de dynamische borden door het Verkeerscentrum in de regio Antwerpen vindt steeds plaats om 6u ’s morgens van de dag dat de snelheidsbeperking wordt ingesteld.
 3. Ook in Oost-Vlaanderen zorgt het Verkeerscentrum in samenspraak met de wegpolitie voor een tijdige activering van de snelheidsbeperkingen op de dynamische borden op de E40 Brussel-Oostende tussen Merelbeke en Drongen.
Het Vlaams Verkeerscentrum geeft op alle dynamische informatieborden een tekstboodschap weer die de weggebruiker expliciet attendeert op het smogalarm: ‘90 km/u smog’. Het Vlaams Verkeerscentrum neemt eveneens de informatie over de snelheidsbeperkingen tengevolge van smogalarm op op haar website en in de verkeersbulletins.

Maatregelen bij opheffing smogalarm

IRCEL informeert vanaf dag 0 (de dag waarop de smogepisode begint) dagelijks het Verkeerscentrum of het alarm wordt aangehouden of wordt afgeblazen. Na opheffing van een smogperiode worden de vaste borden terug onzichtbaar gemaakt voor de weggebruiker en worden de snelheidsbeperkingen en boodschappen op de dynamische borden verwijderd. De werkprocedure is volledig analoog aan deze beschreven bij het aankondigen van smogepisodes.

"Naast het onmiddellijke milieu- en doorstromingseffect heeft deze maatregel eveneens een sensibiliserend effect dat er zal toe bijdragen dat weggebruikers zich meer bewust worden van de impact van het verkeer op het leefmilieu", aldus minister Peeters.

persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters – 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :Bijlage 1: Wegsegmenten op kaart
Bijlage 2: Overzicht per provincie
Bijlage 3: Schets van het bord