Mobiel Vlaanderen

Drie studies geven kosten-batenanalyse 80 km/uur voor vrachtwagens weerBRON : Minister Kathleen Van Brempt - Vlaams minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen
DATUM : 11-05-2006
TEKST :

Naar aanleiding van het voorstel om vrachtwagens maximimum 80 km/uur te laten rijden op de autosnelwegen werd vandaag, donderdag 11 mei, de derde studie op rij opgeleverd. Het gaat over de economische impact van de maatregel op de vrachtwagensector.

De studie geeft, samen met de twee andere studies naar verkeersveiligheid en milieu, een compleet beeld van de kosten en baten van de maatregel: tot 15% minder doden op de Vlaamse autosnelwegen, 5 à 15% minder CO2-uitstoot vanwege vrachtwagens in Vlaanderen en 1,46% meer kosten voor de Belgische vrachtwagensector.

De economische studie werd uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven en werd vandaag voorgesteld in de werkgroep 'veilig vrachtverkeer' met de vertegenwoordigers van de federale en regionale ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en de sectorfederaties. De drie studies zullen nu beleidsmatig vertaald worden en meegenomen worden in het overleg dat zowel op federaal als op Vlaams niveau plaatsvindt over de veiligheid en milieu-impact van de transportsector.


Drie studies

Uit de economische studie blijkt dat de kosten voor de Belgische vrachtwagensector kunnen stijgen met 1,46%. In absolute cijfers gaat het over 104,1 miljoen euro per jaar. De kosten voor de buitenlandse vrachtwagensector kunnen in dezelfde zin stijgen.

De baten voor de maatschappij situeren zich op vlak van verkeersveiligheid (minder ongevallen en slachtoffers) en milieu (minder CO2-uitstoot).

Op vlak van verkeersveiligheid is er een vermindering van het aantal ongevallen en de vermindering van de ernst van de ongevallen, met name tot 8% minder doden in Vlaanderen. Het effect wordt nog groter als de 80 km/uur gecombineerd wordt met andere maatregelen, zoals snelheidsbegrenzer, inhaalverbod en handhaving. Dan vermindert het aantal doden met 15%. Dit kan de maatschappij tussen 19 en 100 miljoen euro opleveren.

Op vlak van milieu kan de CO2-uitstoot door vrachtwagens op autosnelwegen in Vlaanderen verminderen met 5 à 15%, afhankelijk van het type voertuig. Dit kan de maatschappij tot 10 miljoen euro opleveren.


OVERZICHT DRIE STUDIES NAAR DE IMPACT VAN 80 KM/UUR VOOR VRACHTWAGENS

 1. Studie Transport & Mobility : economische impact voor de Belgische transportsector

  Transport & Mobility Leuven stelde vandaag de resultaten van de studie 'Doorrekening met behulp van het TREMOVE model van de maatregel 80 km/u voor vrachtwagens' voor.

  Uit de studie blijkt dat door de 80 km/uur de kosten van de Belgische vrachtwagensector met 1,46% kunnen stijgen. In absolute cijfers gaat dit over 104,1 miljoen euro. De kosten voor de buitenlandse vrachtwagensector stijgen in dezelfde zin.

  Berekening van de kosten

  In de berekening van de kosten werd rekening gehouden met kosten voor de aanschaf van het voertuig, het onderhoud, de brandstofkosten, de verzekeringskosten, de verschillende belastingen en taksen, de loonkosten en tenslotte de tijdskosten.

  De 5.339 miljoen vrachtwagen-km die nog op de autosnelweg rijden hebben een globale toename in kosten van 203,9 miljoen euro in 2010, waarvan 104,9 voor de Belgische vrachtwagens.
  Deze 104,9 miljoen euro zijn de extra kosten van de Belgische vervoerders op de autosnelwegen. Zij vertegenwoordigen 2.294 miljoen vrachtwagen-km van de 5.339 miljoen die in 2010 op onze autosnelwegen gereden worden, of iets minder dan de helft.

  Daarnaast zijn er door de maatregel op de snelwegen ook andere effecten die spelen en die hun weerslag hebben op de vrachtwagensector in zijn geheel. Het gaat dan over een shift naar andere wegen en andere vervoersmodi (spoor en binnenvaart), over logistieke processen, over keuze voor andere vrachtwagengroottes en beladingsgraden,...

  Deze effecten zorgen ervoor dat de stijging van de kosten voor de Belgische vrachtwagens op alle wegen iets kleiner is, met name 104,1 miljoen euro of 1,46%. Dit cijfer geeft het beste aan wat de maatregel aan de vrachtwagensector zal kosten.

  De toename van de kosten voor het Belgische goederenvervoer in zijn geheel, met binnenvaart en spoor in, stijgen uiteraard iets minder. Omdat bepaalde kosten voor wegvervoer opbrengsten zijn voor de andere vervoersmodi. De toename van de kosten voor de gehele sector bedraagt 101,9 miljoen euro of 1,06%.

  Samenvattend kan men de toename van de kosten op het Belgische goederenvervoer als volgt kaderen :

    miljoenvoertuig-km miljoenton-km totale kosten(miljoen euro) toename kosten(miljoen euro) %
  Belgische vrachtwagensop autosnelwegen 2.627 19.749 2.621 104,9 3,71%
  Belgische vrachtwagensop alle wegen 5.947 38.506 7.156 104,1 1,46%
  Alle Belgische goederenvervoer(excl. maritiem en luchtvaart) - 55.077 9.640 101,9 1,06%

  Tabel: Effect van de maatregel op goederenvervoer, voor het jaar 2010

  In relatie tot het Bruto Binnenlands Product (BBP) dat 283.470 miljoen euro bedraagt, heeft het goederenvervoer een aandeel van 3,4%. De toename in kosten van 101,9 miljoen euro bedraagt dus 0,04% van het BBP.

  Ramingen en aannames in de studie

  De studie is gebaseerd op de recentst beschikbare cijfers en testresultaten. Waar nodig werden gefundeerde aannames gemaakt.

  De stijging van de kosten zal niet voor elk transportbedrijf even hoog zijn. Sommige bedrijven stellen nu bijvoorbeeld al hun snelheidsbegrenzer lager dan 90 km/u in omwille van de brandstofefficiëntie. Een hoger of lager brandstofverbruik is een parameter die de kostenstijging kan beïnvloeden met ongeveer 10%.

  Voor meer informatie over deze studie :

  Griet De Ceuster,
  directeur Transport & Mobility Leuven,
  016/317.730

  Download deze studie, PDF bestand, 3,77 MB


 2. Studie Steunpunt Verkeersveiligheid : impact op vlak van verkeersveiligheid in Vlaanderen

  De baten op vlak van verkeersveiligheid werden onderzocht door het Steunpunt Verkeersveiligheid in de studie 'Verlaging van de snelheidslimiet voor vrachtwagens. Effecten op verkeersveiligheid.'

  Het verlagen van de snelheidslimiet tot 80 km/uur heeft volgens het onderzoek een reductie van het aantal ongevallen met 1 tot 3% tot gevolg. De ernst van de ongevallen daalt sterker: 8% minder doden, 6% minder zwaargewonden en 2% minder lichtgewonden in Vlaanderen.

  Het effect op verkeersveiligheid wordt echter veel groter als de 80 km/uur gecombineerd wordt met andere maatregelen, zoals de snelheidsbegrenzer, het inhaalverbod en handhaving. Dan vermindert het aantal ongevallen met 6 tot 10%. En de ernst vermindert ook: het aantal doden met 15%, het aantal zwaargewonden met 10% en het aantal lichtgewonden met 5%.

  Bij de bepaling van het aantal ongevallen is rekening gehouden met het toegenomen snelheidsverschil tussen personenwagens en vrachtwagens.

  Een lager aantal verkeersslachtoffers betekent een lagere kost voor de maatschappij. De maatregel 80 km/uur zou de maatschappij, door een daling van het aantal verkeersongevallen, een jaarlijkse besparing van 19 mio euro opleveren. Als de 80 km/uur ook gecombineerd wordt met snelheidsbegrenzer, inhaalverbod en handhaving, dan geldt er een besparing van 50 mio euro. Andere ramingen in de studie komen zelfs op maatschappelijke kostenbesparingen van respectievelijk 40 en 100 miljoen euro.

  Download deze studie, PDF bestand, 1,01 MB


 3. Studie VITO : impact op vlak van milieu in Vlaanderen

  De baten op vlak van milieu werden onderzocht door VITO in de studie '80 km/h voor vrachtwagens. Wetenschappelijke screening van het effect op de uitstoot van CO2 en schadelijke emissies.'

  Uit de VITO-studie blijkt dat een snelheidsverlaging van 90 naar 80 km/uur voor vrachtwagens zal resulteren in een daling van het brandstofverbruik, en dus ook van CO2-emissie. De CO2-uitstoot door vrachtwagens op autosnelwegen in Vlaanderen zal door de maatregel verminderen met 5 à 15%, afhankelijk van het type voertuig. De daling is het grootst bij lichtere vrachtwagens.

  Over NOx 1 - en PM 2 -emissies kunnen, op basis van de huidige kennis, geen eenduidige uitspraken gedaan worden. Bij de zwaardere voertuigen lijken beide emissie licht te stijgen. Bij de lichtere dalen ze.

  Een veralgemening van het inhaalverbod voor vrachtwagens op autosnelwegen leidt tot een verlaging of een neutraal effect op brandstofverbruik en CO2-emissies.

  VITO schat dat het milieuvoordeel, enkel voor zware vrachtwagens op autosnelwegen in Vlaanderen, oploopt tot 10 miljoen euro per jaar.

  1 NOx (stikstofoxide) zorgt voor zure regen en creëert smog.

  2 PM zijn roetdeeltjes.


  illustratie van de impact van maximale snelheid op CO2 emissies voor vier vrachtwagens
  Figuur: illustratie van de impact van maximale snelheid op CO2 emissies voor vier vrachtwagens


  Download deze studie, PDF bestand, 1,06 MB


 4. Andere baten: geluidsemissie

  Er zijn ook nog andere baten bij het invoeren van de 80 km/uur. Vooral bij snelheden hoger dan 80 km/u neemt de geluidsemissie sterk toe.

  In die zin kan deze maatregel een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, die het invoeren tot doel heeft van een gemeenschappelijke Europese aanpak met het oog op het vermijden, voorkomen of hoe dan ook verminderen van schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai. De Vlaamse regering besliste op 22 juli 2005 om prioritair en tegen juni 2007 de geluidsproblematiek van agglomeraties van meer dan 250.000 inwoners, wegen met een passage van meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar (+/- 1200 km), spoorwegen met meer dan 60.000 treinpassages per jaar (+/- 400 km) en luchthavens met meer dan 50.000 vliegbewegingen per jaar (Zaventem) in kaart te brengen.

  Vanaf 2008 moeten daaraan actieprogramma's gekoppeld worden die als uiteindelijk effect een vermindering beogen van het aantal personen dat ernstig gehinderd wordt door lawaai en daarvan negatieve effecten ondervindt (waaronder gezondheidseffecten). De Vlaamse milieurapportering (o.a. MIRA-T 2005) geeft duidelijk aan dat het percentage van het aantal gehinderden door lawaai afkomstig van wegverkeer nog ver boven de te bereiken doelstellingen ligt. De kortetermijndoelstelling om het percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeergeluid boven 65 dB(A) (LAeq,dag > 65 dB(A)) te beperken tot 20 % tegen 2007 (MIRA-S 2000 en het ontwerp Mobiliteitplan Vlaanderen) en de langetermijndoelstelling van 15 % tegen 2020 (Milieubeleidsplan) worden nog helemaal niet gehaald. Het cijfer voor 2004 is immers 32,1%.


Persinfo:

Sara Vercauteren
Woordvoerster van minister Van Brempt
Tel. : 02/552.63.69 of 0495/21.56.69

e-mail : persdienst.vanbrempt@vlaanderen.beLink :Studie Transport & Mobility - Economische impact voor de Belgische transportsector
Studie Steunpunt Verkeersveiligheid - impact op vlak van verkeersveiligheid in Vlaanderen
Studie VITO - Impact op vlak van milieu in Vlaanderen