Mobiel Vlaanderen

Vlaams beleid ten aanzien van haven ZeebruggeBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 14-04-2006
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur doet heel wat investeringen in de haven van Zeebrugge, en dit om de rol en betekenis van de haven van Zeebrugge als een zeer belangrijke motor voor de Vlaamse economie te bestendigen en te versterken.

Voor minister Peeters zijn volgende investeringen van cruciaal belang voor de verdere uitbouw van deze economische betekenis van de haven van Zeebrugge:

1. Verdieping en verbreding van de toegangsgeul "Pas van 't Zand" tot de haven van Zeebrugge:

Het volledige project omvat de verdieping van de Pas van 't Zand en het Scheur en nadien de verbreding van Pas van 't Zand. De werken aan de Pas van 't Zand komen volledig ten goede van de haven van Zeebrugge (i.e. ongeveer 15 miljoen euro voor verdieping en 8 miljoen voor verbreding = 23 miljoen euro) en waarnaast ook nog eens 15,7 miljoen voor de verdieping van het Scheur ten goede komt van de haven van Antwerpen en ten dele van de haven van Zeebrugge.

Reeds voorzien in de meerjarenprogramma's van het Vlaams Infrastructuurfonds: 2006: 12,5 miljoen euro 2007: 18,2 miljoen euro Minister Peeters engageert zich om binnen de Vlaamse regering aansluitend ook de nodige kredieten te vragen voor de verbreding van de toegangsgeul Pas van 't Zand van 300 m naar 500 m, zijnde 8 miljoen euro. Als gevolg van de uitgevoerde baggerwerken worden er ook nog 6 miljoen euro geraamd voor versterkt onderhoudsbaggerwerk, gespreid over de periode 2007-2009. Totale kostprijs: momenteel geraamd op 44,7 miljoen euro (23 mio + 15,7 mio + 6 mio EUR : zie hierboven).

2. Project AX:

Voor de AX is een ontwerp-streefbeeld beschikbaar, opgesteld door WES. De plan-MER werd opgestart. De kennisgevingsnota werd begin maart 2006 ter inzage gelegd. Het MER onderzoekt een aantal varianten, o.m. voor de uitvoering van de knooppunten N49/AX en N31/AX. Op basis van het plan-MER kan het ontwerp-streefbeeld afgewerkt, c.q. bijgestuurd worden. De aanleg van de AX gebeurt op een nieuw tracé. Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is nodig.

Dit project werd opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering ter alternatieve financiering van openbare werken, voor een bedrag van 80 miljoen euro. De totale investeringskost voor het project AX wordt geraamd op 115 miljoen euro.

3. Enkele andere belangrijke investeringsprojecten in de haven van Zeebrugge, die momenteel in voorbereiding zijn of waaraan gewerkt wordt:

VOORHAVEN:
De afwerking van het Albert II-dok: 13,9 miljoen euro (periode 2006-2009)
Oeververdediging en aanlegplaats Britanniadok: 9,6 miljoen euro (periode 2006-2008)
Verdere uitbouw van het sterneneiland: 4,0 miljoen euro (periode 2007-2008)

Totaal van deze drie projecten: 27,5 miljoen euro

ACHTERHAVEN
De baggerwerken voor de afwerking van de Toyotakaai in de achterhaven: 6,5 miljoen euro (periode 2007)
Bastenakenkaai - bouw steiger, verlenging kaaimuur 300 m (incl. baggerwerken): 4,6 miljoen euro (periode 2007-2009)
Herdersbrug; vernieuwen vijzels, herstellen wegdek en schilderwerken: 1,0 miljoen euro (periode 2006-2008)
Natuurcompensatiemaatregelen in de achterhaven: 3,8 miljoen euro (periode 2006-2008)

Totaal van deze vier projecten: 15,9 miljoen euro

SLUIZEN - SCHEEPVAARTBELEIDING - VTS-PROJECTEN:
Structureel onderhoud en vernieuwingsprojecten voor de P. Vandammesluis: 12,7 miljoen euro (periode 2006-2009)
Visart-sluis: renovatie burgerlijke bouwkunde en elektromechanische uitrusting: 1,2 miljoen euro (periode 2006-2007)
Uitbouw instrumentarium scheepvaartbegeleiding en VTS-projecten: 3,5 miljoen euro in periode 2006-2009)

Totaal van deze drie projecten: 17,4 miljoen euro

BINNENVAART:
Ondersteuning van het project "Estuaire vaart": 6,2 miljoen euro (periode 2006-2009)

PREFINANCIERING SPOORINFRASTRUCTUUR:
Infrabel voorziet vandaag een totaalbedrag van 120,8 mio € om de spoorcapaciteit van de haven van Zeebrugge te verhogen in functie van de verwachte evolutie van de trafiek. Drie projecten hiervan (uitbreiding van de capaciteit van het goederenstation Zeebrugge Vorming, verbinding Pelikaan - Ramskapelle, uitbreiding van de bundel Ramskapelle) ter waarde van 102,4 mio € worden door het Vlaams Gewest geprefinancieerd voor een bedrag van 13 mio €.

Totaal van de projecten van de Vlaamse overheid voor punt 3 : 80 miljoen euro (27,5 + 15,9 + 17,4 + 6,2 + 13 Mio EUR)

4. Flanders Logistics:

Tot slot zal minister Peeters ook nieuwe impulsen geven aan de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge door bijvoorbeeld de opstart van een pilootproject in het kader van zijn visie "Flanders Logistics", meer bepaald in het pilootproject "Verbetering capaciteitsbenutting van multimodale infrastructuur" of meer specifiek de "Beheersing van lege vervoerstromen".
In dit pilootproject is het onder meer de bedoeling om oplossingen te zoeken voor de in een analysefase gedetecteerde knelpunten van intermodale vervoersstromen. De opstart van dit pilootproject wordt voorzien tegen eind 2006.

persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters – 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be