Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Vlaamse prioriteit voor fietsvriendelijk beleid

Vlaamse prioriteit voor fietsvriendelijk beleidBRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Kris Peeters en Kathleen Van Brempt
DATUM : 01-02-2006
TEKST :
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen maken van een fietsvriendelijk beleid een belangrijke prioriteit.

“Er komt een versnelling in het Vlaams fietsbeleid”. Dit zeiden ze vandaag, 1 februari, op het Fietscongres, georganiseerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dit betekent onder meer dat er jaarlijks 60 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in de aanleg van fietspaden, waarvan 10 miljoen euro in een Fietsfonds. Daarnaast wordt er ook 3,5 miljoen euro extra geïnvesteerd in het onderhoud van fietspaden. Er komt ook een Vlaamse Fietsmanager.

Vlaanderen fietst, maar het kan nog beter

België staat op de 3de plaats in Europa wat betreft het aantal afgelegde kilometers met de fiets per persoon per jaar. Deze score is quasi volledig te danken aan het hoge fietsgebruik in Vlaanderen. Het fietsgebruik in Vlaanderen gaat steeds meer in stijgende lijn. Fietsverplaatsingen zijn vooral populair bij jongeren tot 25 jaar. Na die leeftijd wordt er massaal overgestapt naar de auto. De fiets is ondervertegenwoordigd in het woon-werkverkeer. Een kwart van de mensen woont op minder dan vijf kilometer van het werk, en toch gebruikt 42% van die mensen de wagen om daar naartoe te gaan. Ook senioren en allochtonen fietsen weinig.

De ambitie van het pendelplan is om tegen 2010 20 % van de mensen met de fiets te laten pendelen. Een fietsvriendelijk beleid vormt dan ook een prioritair aandachtspunt van de ministers Peeters en Van Brempt.

60 miljoen euro per jaar voor aanleg fietspaden

Jaarlijks zal de Vlaamse overheid 60 miljoen euro investeren in de realisatie van fietspaden. Minimum 30 miljoen is bestemd voor de subsidie van de aanleg van nieuwe of verbeterde fietspaden langs gewestwegen via de gezamelijke budgetten binnen het mobiliteitsconvenant. Daarnaast voorziet minister Peeters in 20 miljoen euro voor een verbeterde fietsinfrastructuur bij de herinrichting van gevaarlijke punten, bij het aanleggen van doortochten, bij het ontwerpen van kruispunten, enz.

Nieuw is de gezamenlijke oprichting van een fietsfonds. Daarvoor is 10 miljoen euro beschikbaar. Volgens het principe van 1 euro voor 1 euro kunnen de provincies hier nog eens jaarlijks 10 miljoen euro tegenover storten. Met deze totale pot van 20 miljoen euro zullen fietspaden op gemeente- en provinciewegen worden gerealiseerd in het kader van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het gaat daarbij over fietspaden langs gemeente- of provinciewegen die belangrijk zijn voor woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer.

Meer gerealiseerde fietspaden op het terrein

Op dit moment is er een discrepantie tussen fietspaden die ‘voorzien’ worden in de budgetten en fietspaden die ‘gerealiseerd’ worden op het terrein. De aanleg van fietspaden gaat vaak gepaard met onteigeningen. Vaak leiden de omslachtige onteigeningsprocedures ertoe dat dossiers jarenlang worden geblokkeerd. Vandaag staan de gemeenten hiervoor in wat betekent dat zij, naast de administratieve formaliteiten die hiermee gepaard gaan, ook de kosten voor de onteigeningen op hun budget moeten prefinancieren. Ministers Peeters en Van Brempt zijn overeengekomen dat vanaf juni het Vlaams gewest zelf de onteigeningen, die gepaard gaan met de aanleg van fietspaden, uitvoert en financiert. Dit betekent voor de gemeenten een administratieve vereenvoudiging alsook een besparing van gemeentelijke uitgaven. Ook zal minister Peeters voor een betere afstemming zorgen tussen de aanleg van fietspaden en de rioleringsdossiers door de opmaak van beide programma’s naast elkaar te leggen. Betere fietspaden
Het huidige vademecum fietsvoorzieningen zal een update krijgen en zal verdeeld worden naar de wegbeheerders. Het gebruik van het fietsvademecum door andere besturen zal ten zeerste aangemoedigd worden.

Vanaf 1 januari 2007 zal minister Peeters in samenwerking met de fietsersbond een ‘Best practices brochure’ ter beschikking stellen van gemeenten en provincies. Deze brochure bevat duidelijke aanbevelingen, tips en voorbeelden van hoe een fietspad veilig en correct wordt aangelegd.

Nettere fietspaden

Minister Peeters zal jaarlijks 3,5 miljoen extra investeren in onderhoud van vrijliggende fietspaden langs gewestwegen. Obstakelvrije fietspaden zijn van cruciaal belang voor de veiligheid van de fietsers. Daarom wordt er vanaf 2006 een budget van drie en een half miljoen euro voorzien om de vrijliggende fietspaden op geregelde tijdstippen te onderhouden. Vrijliggende fietspaden zijn gescheiden van de autoweg en zijn moeilijker te onderhouden in vergelijking met aanliggende fietspaden. Naar de toekomst toe zullen aanvullende mogelijkheden worden onderzocht om het onderhoud van deze vrijliggende fietspaden nog meer te kunnen verzekeren.

Maximale aandacht voor fietsers bij diverse projecten

Minister Van Brempt zal een fietsambtenaar aanstellen bij de Vlaamse overheid die het fietsbeleid zal coördineren en opvolgen. De fietsambtenaar zal een belangrijke managementfunctie krijgen. Deze “fietsmanager” zal een centrale persoon zijn die het fietsbeleid, dat Vlaanderen samen met de provincies en de gemeenten uitwerkt, opvolgt.

Ministers Peeters en Van Brempt beklemtonen dat bij het uitwerken van diverse projecten - zoals het versneld wegwerken van gevaarlijke punten en het herinrichten van doortochten - steeds maximaal aandacht zal worden besteed aan de veiligheid van de fietsers. Dit betekent dat reeds van in de beginfase van een project – dus van bij het ontwerp - rekening wordt gehouden met de fietser als belangrijke weggebruiker. Concreet betekent dit onder meer dat er maatregelen worden genomen om de fietser beter zichtbaar te maken voor de andere weggebruikers, dat er kan geopteerd worden voor een fysieke afscheiding tussen het fiets- en ander verkeer, of zelfs in een fietstunnel of –brug.

Persinfo:
Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters, 02-552.66.44, gsm: 0477-38.23.37
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be

Steve D’Hulster, persmedewerker van minister Van Brempt, 02-552.63.41, gsm: 0478-78.06.46
e-mail: steve.dhulster@vlaanderen.be


© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info