Mobiel Vlaanderen

Q&A Coronamaatregelen MOWBRON : Kabinet van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken
DATUM : 26-03-2020
TEKST :

1.1Autokeuring

Waarom werd de autokeuring gesloten?

Deze beslissing werd eenzijdig door GOCA VLAANDEREN, de groepering van de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, genomen.

Werd u betrokken bij deze beslissing?

Over deze beslissing zijn er contacten geweest tussen GOCA VLAANDEREN en mijn administratie. Aanvankelijk was GOCA VLAANDEREN vragende partij om de keuringen te laten doorgaan, maar gaandeweg bleek dit voor hen niet mogelijk. GOCA VLAANDEREN heeft vervolgens zelf beslist de keuringscentra te sluiten.

Waarom gaan de keuringscentra opnieuw open?

Het volledig sluiten van de centra heeft ongewenste effecten. Vooral in het kader van de noodzakelijke dienstverlening door de logistieke sector aan voedingswinkels en zorginstellingen moeten we alles in het werk stellen om deze mensen veilig op weg te kunnen laten gaan. Tegelijkertijd worden bij het weer openen van de autokeuringscentra vergaande veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat de gezondheid van de controleurs niet in het gedrang komt.

Welke aangepaste regeling voor technische keuring geldt vanaf 25 maart? (vastgelegd in Ministerieel besluit)

Op 18 maart besliste GOCA VLAANDEREN, de groepering van de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, om de keuringsstations stil te leggen. Op 25 maart gaan de keuringscentra weer open voor prioritaire voertuigen (zoals ziekenwagens) én bedrijfs- en transportvoertuigen. Deze keuringen kunnen niet uitgesteld worden omdat anders de veiligheid in het gedrang komt van belangrijke maatschappelijke en economische activiteiten, bijvoorbeeld de noodzakelijke logistieke transporten naar voedingswinkels en zorginstellingen. Voor de andere voertuigen zal de termijn voor keuring worden vérlengd met 4 maanden. Alle modaliteiten van deze maatregel werden wettelijk vastgelegd in een ministerieel besluit. Deze noodmaatregelen gelden al minstens tot en met 19 april 2020, maar worden aangehouden zolang noodzakelijk.

Keuring prioritaire voertuigen: wordt hervat

Alle keuringen en herkeuringen van prioritaire voertuigen worden weer hervat: ziekenwagens, brandweerwagens en politiewagens.

Keuring zware vrachtwagens, bussen en aanhangwagens: wordt hervat
De volgende voertuigen voor het goederen- en personentransport worden weer gekeurd:

 • autobussen en autocars (categorie M2 en M3);
 • voertuigen die meer dan 3,5 ton kunnen vervoeren, zoals zware vrachtwagens (categorie N2 en N3);
 • aanhangwagens die meer dan 3,5 ton kunnen vervoeren (categorie O3 en O4).
 • Autobussen en autocars (categorie M2 en M3)
 • Voertuigen die meer dan 3,5 ton kunnen vervoeren, zoals zware vrachtwagens (categorie N2 en N3)
 • Aanhangwagens die meer dan 3,5 ton kunnen vervoeren (categorie O3 en O4)

Voorwaarden voor deze keuringen
De keuringen van autobussen, autocars, vrachtwagens en aanhangwagens gebeuren om de verkoop niet stil te leggen en de veiligheid te garanderen. Voor deze voertuigen zullen enkel in de volgende gevallen keuringsactiviteiten in de keuringsstations plaatsvinden:

 • de geldigheid van het keuringsbewijs vervalt binnen de 8 kalenderdagen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs sinds 13 maart 2020 reeds vervallen is;
 • de keuring voor de eerste in verkeerstelling;
 • de administratieve keuring voor de inschrijving;
 • de herkeuring van de voertuigen waarvoor bij de laatste keuring een rood keuringsbewijs werd afgeleverd, met uitzondering van een aantal gevallen.
 • De keuring van voertuigen waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen vervalt
 • De keuring voor de eerste in verkeerstelling
 • De administratieve keuring voor de inschrijving
 • De herkeuring van de voertuigen waarvoor bij de laatste keuring een rood keuringsbewijs werd afgeleverd, met uitzondering van een aantal gevallen, zie ‘Herkeuring’)

Deze keuringen kunnen niet uitgesteld worden omdat anders de veiligheid bij belangrijke maatschappelijke en economische activiteiten in het gedrang komt, zoals de noodzakelijke dienstverlening door de logistieke sector aan voedingswinkels en zorginstellingen.

Herkeuring personenwagens, lichte vrachtwagens en landbouwvoertuigenkeuringen

Personenwagens, lichte vrachtwagens (< 3,5 ton) en landbouwvoertuigen die bij de vorige keuring een keuringsbewijs met beperkte geldigheid (3 maanden, 15 dagen of verbod tot het verkeer) kregen, moeten herkeurd worden. Om de keuringscentra niet te veel te belasten, moeten voertuigen met een rood keuringsbewijs met een geldigheidsduur van vijftien dagen in een aantal gevallen niet herkeurd worden. Bij deze gebreken volstaat het dat een erkende garagist ze herstelt, een attest invult en ondertekent: het afstellen lichten, uitlaatgassen, de vervanging van de voorruit, ruitenwissers, spiegels, lichten en remblokken, én het herstellen van het koetswerk. Dit attest moet in het voertuig bewaard worden, bij het vervallen keuringsbewijs.

De herkeuring van deze herstelde voertuigen moet plaatsvinden binnen een periode van vier maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

Keuringstermijn alle andere voertuigen: verlengd met 4 maanden
Voertuigen moeten naar de keuring voordat de geldigheid van het keuringsbewijs vervalt. Voor de voertuigen die naar de keuring moe(s)ten tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor keuring met 4 maanden verlengd. Die termijn gaat in op de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. U zal uiteraard geen toeslag moeten betalen voor het laattijdig aanbieden van uw voertuig.

Mag ik nog op de openbare weg?

Voertuigen waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs vervallen is, mogen zich op de openbare weg bevinden. Dit geldt uiteraard alleen voor noodzakelijke verplaatsingen. Bovendien blijft u zelf verantwoordelijk voor de veilige staat van uw voertuig. Dat is altijd zo, met of zonder keuring. Ga dus niet op de baan als u zelf ernstige gebreken vaststelt.

Kan ik mijn personenwagen opnieuw laten keuren?

Neen, dit kan niet. Enkel in geval van een herkeuring kan u zich aanbieden. In alle andere gevallen wordt de geldigheidstermijn van uw keuringsbewijs met 4 maanden verlengd na het opheffen van de coronamaatregelen.

In welke gevallen volstaat een attest van mijn erkende hersteldienst?

Indien u bij een eerste keuring een bewijs met beperkte geldigheid meekreeg omwille van onderstaande gebreken kunt u zich bij een erkende hersteldienst aanbieden om dit te laten herstellen. De hersteldienst kan hiervoor een afzonderlijk attest geven, zodat uw keuringsbewijs geldig blijft. De hersteldiensten krijgen hiervoor een modelattest.

Over welke gebreken gaat het?:

 • het afstellen lichten, uitlaatgassen;
 • de vervanging voorruit, ruitenwissers, spiegels, lichten, remblokken;
 • het herstellen van het koetswerk.

Kan ik langsgaan met mijn oldtimer of kampeerwagen?

Neen, voor deze categorieën worden geen keuring uitgevoerd.

Welke voertuigen kunnen wel naar de keuring?

De volgende voertuigen voor het goederen- en personentransport worden weer gekeurd:

De volgende keuringen worden weer opgestart om de verkoop niet stil te leggen en de veiligheid te garanderen:


Personenwagens, lichte vrachtwagens (< 3,5 ton) en landbouwvoertuigen die bij de vorige keuring een keuringsbewijs met beperkte geldigheid (3 maanden, 15 dagen of verbod tot het verkeer) gekregen hebben, moeten herkeurd worden.

Keuringen en herkeuring van prioritaire voertuigen gaan weer volledig door.

Wat met de verkeersveiligheid?

De technische keuring van voertuigen speelt een essentiële rol in de verkeersveiligheid.
Mensen waarvan het keuringsattest van hun voertuig vanaf 13 maart verloopt, roepen wij op om de volgende richtlijnen te volgen:

 • Er is een duidelijk mankement aan uw voertuig? U moet, zoals steeds, hiervoor zo snel mogelijk uw garagist contacteren om een herstelafspraak te maken.
 • Er is geen duidelijk gebrek aan uw voertuig? De geldigheidstermijn van uw keuringsbewijs wordt met 4 maanden verlengd na het opheffen van de coronamaatregelen


Kan ik voorlopig een sanctie krijgen van de politie of een andere instelling?

Neen, u kan geen sanctie krijgen. Politiediensten worden geïnformeerd over dit Ministerieel Besluit en de verlenging van de geldigheid van het keuringsbewijs.

U kan wel een sanctie krijgen van de politie als uw voertuig duidelijk niet voldoet aan de veiligheidsvereisten ook al zit u nog in uw geldige keuringstermijn of de verlengde termijn.Hier verandert er niets, u moet zich op een veilige manier op de weg begeven.Deze maatregel is geen vrijgeleide om zich met onveilige voertuigen op de weg te begeven.

Hoe worden deze maatregelen wettelijk geregeld?

De verlenging van de keuringstermijn én de herkeuring via attest van een erkend garagist worden geregeld via een Ministerieel Besluit.

Hoe zullen de keuringsstations de voorzorgsmaatregelen respecteren?

De keuringsstations zullen werken volgens duidelijke richtlijnen en regels volgens de voorschriften van de federale overheidsdienst Volksgezondheid om zowel de bestuurder als de controleur te beschermen.Minister Lydia Peeters roept iedereen op deze richtlijnen en regels steeds te respecteren in het belang van iedereen.

Waar kan wordt aangeraden te werken met “keuring op afspraak”. Deze mogelijkheid kan u terug vinden op de website van de keuringsinstellingen.

Wanneer vallen we terug in het normale regime?

Na de noodmaatregelen vallen we weer in een normaal regime. Voertuigen die uitstel hebben gekregen kunnen nog tot 4 maanden na het opheffen van de noodmaatregelen gekeurd worden.

Kan mijn garage open blijven?

Garages kunnen open blijven voor herstelling. Dit is zo bepaald in het federale ministeriële besluit op vraag van de Nationale Veiligheidsraad.

Wat is de normale gang van zaken?

https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen

Welke hygiënemaatregelen kunnen worden genomen bij de technische keuring van voertuigen?

 • Bij de autokeuring zijn de adviezen om afstand te houden relatief eenvoudig toe te passen.
 • De controleurs kunnen door geregeld de handen te wassen in voldoende mate veilig werken
 • Mensen die ziek zijn gaan niet werken, gaan niet naar de autokeuring en blijven thuis!

Ben ik nog gedekt door mijn verzekering als ik een ongeval krijg tijdens mijn verlengingstermijn?

Elke bestuurder moet te allen tijde nagaan of zijn voertuig geschikt is om veilig rond te rijden. Dat wil zeggen dat ook in normale omstandigheden duidelijk zichtbare gebreken niet verzekerd zijn. In alle andere gevallen verplaatst u zich, gezien de verlenging, met een geldig keuringsbewijs.

Kan ik mijn auto laten keuren voor verkoop?

U kunt momenteel geen auto laten keuren voor verkoop.

1.2Rijopleiding

Tot wanneer worden de rijopleidingen opgeschort?

De Vlaamse Regering heeft beslist om alle rijopleidingen op te schorten vanaf maandag 16 maart 2020. De opschorting geldt tot de opheffing van de noodmaatregelen.

De meest actuele informatie vindt u steeds op https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/maatregelen-tegen-verspreiding-corona-rijopleiding-rijexamens-en-autokeuring.

Waarom worden de rijopleidingen opgeschort?

Bij het geven van opleidingen is er sprake van een dicht fysiek contact tussen de personen die de opleidingen verstrekken enerzijds en de burgers anderzijds. Dat houdt een bepaald risico op de verspreiding van het COVID-19 virus in.

Kan ik nog oefenen met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg?

Na de bijsturing van de richtlijnen door de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 18 maart geldt dat alleen nog strikt noodzakelijke verplaatsingen toegelaten zijn: naar het werk, de apotheker of de voedingswinkel. Oefenen met een voorlopig rijbewijs valt niet onder die voorwaarden.

Wat zijn de uitsteltermijnen voor rijexamen, terugkommoment en rijattesten? (vastgelegd in Ministerieel Besluit)

In een Ministerieel Besluit werden de uitsteltermijnen vastgelegd voor het praktijkrijexamen, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid . Mensen wiens attest of termijn vervalt krijgen dus geen sanctie, maar hun termijn wordt verlengd. De Vlaamse Regering had eerder al beslist om vanaf 16 maart 2020 alle scholingen op te schorten om het coronavirus niet verder te verspreiden. De maatregel geldt al minstens tot en met 19 april 2020, maar worden aangehouden zolang noodzakelijk.

Termijn praktijkexamen: met 4 maanden verlengd
Vervalt uw rijbewijs in de periode 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen? Dan wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. U hoeft geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer uw voorlopig rijbewijs vervalt. Had u in de periode van noodmaatregelen al afspraak voor het afleggen van het praktisch examen? Dan wordt u vrijgesteld van het betalen van de retributiebijslag.

Termijn terugkommoment: met 4 maanden verlengd
Moet u het terugkommoment volgen in de periode van de noodmaatregelen? Dan wordt uw termijn verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

Rijgeschiktheidsattest: blijft tijdelijk gelden
Mensen met een aandoening, handicap, letsel of ziekte, of die bepaalde medicijnen nemen, hebben een rijgeschiktheidsattest nodig. Verstrijkt uw rijgeschiktheidsattest in de periode van noodmaatregelen? Dan blijft de toelating die werd verleend door de geneesheer van het examencentrum tijdelijk gelden. Dit gebeurt op voorwaarde dat u binnen een periode van vijftien dagen na de einddatum van de noodmaatregelen contact opneemt met van het examencentrum om een afspraak te maken.

Bewijs van vakbekwaamheid rijbewijs C en D: met 4 maanden verlengd
De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C (vrachtwagen) en D (bus en autocar). Vervalt uw bewijs van vakbekwaamheid in de periode van de noodmaatregelen? Dan wordt de geldigheidsduur verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. Meer informatie over de kredietpunten, de retributieregeling en over de voorrangsregeling voor een nieuwe afspraakvindt u op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-c-of-d-voor-vrachtwagen-bus-of-autocar/vakbekwaamheid-voor-rijbewijs-c-en-d.

Beroepsbekwaamheid rijschool: verlenging stage met 6 maanden
Ging u vanaf 16 maart of later deelnemen aan de examenzitting voor het brevet van beroepsbekwaamheid? Dan wordt uw stagetoelating verlengd met 6 maanden.

Wat gebeurt er als de geldigheidsduur van een voorlopig rijbewijs met begeleiding verstrijkt en men deze al gebruikte voor beroepsverplaatsingen?

Kandidaten die sinds meer dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen en op voorwaarde dat de einddatum van de periode van drie jaar valt in de periode van noodmaatregelen, worden toegelaten tot het praktisch examen binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

Intussen blijft het voorlopig rijbewijs geldig.

Wat is de normale gang van zaken?

Lees alles over de rijopleiding op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto.

Wanneer keren we terug naar een normaal regime?

De opschorting geldt tot de opheffing van de noodmaatregelen.

1.3Rijexamens

Tot wanneer worden de rijexamens opgeschort?

De Vlaamse Regering heeft beslist om alle examens in de sector mobiliteit op te schorten vanaf maandag 16 maart 2020:

 • theoretische en praktische rijexamens
 • examens vakbekwaamheid
 • examens voor het behalen van een brevet van rijinstructeur of -directeur


De opschorting geldt tot de opheffing van de noodmaatregelen.

De meest actuele informatie vindt u steeds op https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/maatregelen-tegen-verspreiding-corona-rijopleiding-rijexamens-en-autokeuring.

Waarom worden de rijexamens (voor alle rijbewijzen) opgeschort?

Bij het afnemen van examens is er sprake van een dicht fysiek contact tussen de personen die de examens afnemen enerzijds en de burgers anderzijds. Dat houdt een bepaald risico op de verspreiding van het COVID-19 virus in.

Om verdere verspreiding van het virus in te dijken, is het dus van belang om het aantal momenten dat er fysiek contact is tussen personen in te perken.

Wat met bestaande afspraken voor een theoretisch of praktisch rijexamen? Hoe worden die uitgesteld?

Wanneer door de genomen maatregelen tegen corona uw theoretisch of praktisch rijexamen opgeschort wordt, kunt u met het examencentrum een nieuwe datum vastleggen. Burgers nemen daarvoor dus het best rechtstreeks contact op met het examencentrum.

Wat als het voorlopig rijbewijs of de geldigheidsduur van het theorie-examen de komende weken verstrijkt, voor het afleggen van een praktisch rijexamen?

Indien uw voorlopig rijbewijs vervalt in de periode 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd. U krijgt dan nog 2 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. U hoeft geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer uw voorlopig rijbewijs vervalt.

Wat is de normale gang van zaken?

Lees alles over rijexamens op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto.

Wanneer keren we terug naar een normaal regime?

De opschortingen gelden tot na de opheffing van de noodmaatregelen.

Tot wanneer wordt het terugkommoment opgeschort?

Alle opleidingen en examens in de sector mobiliteit zijn opgeschort sinds maandag 16 maart 2020. Ook het terugkommoment valt onder dezemaatregelen.

De opschorting geldt tot de opheffing van de noodmaatregelen.

De meest actuele informatie vindt u steeds op https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/maatregelen-tegen-verspreiding-corona-rijopleiding-rijexamens-en-autokeuring.

Waarom wordt het terugkommoment opgeschort?

Bij het terugkommoment is er sprake van een dicht fysiek contact tussen de personen die de examens afnemen enerzijds en de burgers anderzijds. Terugkommomenten kunnen voor 18 verschillende personen tegelijk georganiseerd worden. Bepaalde onderdelen van dat terugkommoment, zoals de praktijkoefeningen of het groepsgesprek, houden dus een bepaald risico op de verspreiding van het COVID-19 virus in.

Om verdere verspreiding van het virus in te dijken, is het dus van belang om het aantal momenten dat er fysiek contact is tussen personen in te perken.

Wat als iemand terugkommoment niet tijdig kan volgen door de huidige maatregelen tegen corona?

Ik moest mijn terugkommoment in deze periode van noodmaatregelen volgen

Indien de termijn, waarbinnen u in het kader van de rijopleiding categorie B het terugkommoment moet volgen, ligt in de periode van noodmaatregelen, dan wordt deze termijn verlengd met 3 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

Ik had al uitstel gevraagd

Binnen de normale termijn van 3 maanden waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u in uitzonderlijke gevallen uitstel vragen. Indien deze uitstelperiode van 3 maanden ligt in de periode van noodmaatregelen, wordt deze termijn verlengd met 3 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

Ik moet mijn terugkommoment volgen net na de noodmaatregelen

Indien de termijn waarbinnen u het terugkommoment moet volgen, start binnen de maand volgend op de einddatum van de noodmaatregelen, dan wordt de termijn om het terugkommoment te volgen met 1 maand verlengd.

Ik was al te laat voor mijn terugkommoment

Als u niet tijdig het terugkommoment volgt, dan hebt u nog 2 maanden de tijd om het terugkommoment alsnog te volgen, maar betaalt u 51 euro extra. Na de uiterste datum wordt er een proces-verbaal opgesteld.

Indien die uiterste datum voor het bijwonen van het terugkommoment valt in de periode 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor het bijwonen van het terugkommoment verlengd. U krijgt dan nog 2 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

Kan ik een nieuwe afspraak maken voor het terugkommoment?

Wanneer uw geplande sessie voor het terugkommoment door de genomen maatregelen tegen corona werd opgeschort, kunt u bij de erkende instelling waar u zich inschreef een nieuwe sessie inplannen. U zal voorrang krijgen bij het opnieuw inboeken van uw sessie.

Neem zelf contact op met de erkende instelling.

Wat is de normale gang van zaken?

Lees alles over het terugkommoment op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto.

Wanneer keren we terug naar een normaal regime?

De opschortingen gelden tot na de opheffing van de noodmaatregelen.

2De Lijn

2.1Preventieve maatregelen - achteraan opstappen & cashless

Achteraan opstappen & cashless, maar ik wil betalen met mijn Lijnkaart

 • Achteraan opstappen is een tijdelijke maatregel om het besmettingsgevaar in te dijken.
  • We zorgen ervoor dat de chauffeur geen verkoopshandelingen moet doen = aanraking
  • We zorgen er zo ook voor dat er geen opstopping is bij de chauffeur omdat reizigers aanschuiven om te registreren.
 • We weten dat je nu niet met een Lijnkaart kan betalen. Gezondheid primeert vandaag!
 • We verwachten wel van onze reizigers dat ze een geldig vervoerbewijs op zak hebben.
  • Er zijn voldoende alternatieven voor aankoop van losse biljetten (sms- en m-tickets, online shop, supermarkten, krantenwinkels…).
 • koop een m-ticket of m-card via de app
 • koop een sms-ticket: sms DL naar 4884
 • tickets en Lijnkaarten 10 ritten kan je kopen bij een extern voorverkooppunt
  of via de Payworld Xpress eShop
 • koop of verleng je abonnement online
 • Er zijn voldoende alternatieven voor aankoop van losse biljetten (sms- en m-tickets, online shop, supermarkten, krantenwinkels…).

oWe rekenen op ieders fairplay.

Alle Lijnwinkels, ook de mobiele Lijnwinkels, worden vanaf 18 maart 12 uur gesloten tot nader bericht n.a.v. het Coronavirus. Hiermee komen wij tegemoet aan de richtlijnen van de overheid over het sluiten van winkels.

Dit zijn je alternatieven:

Achteraan opstappen, maar ik heb geen biljet.

 • Een biljet kopen bij de chauffeur gaat nu inderdaad niet, we willen het contact tussen reizigers en chauffeurs inperken om zo de kans op besmetting in te dijken.

Jullie Lijnwinkels zijn gesloten, ik kan geen vervoerbewijs kopen.

Alle Lijnwinkels, ook de mobiele Lijnwinkels, zullen vanaf 18 maart 12 uur gesloten zijn tot nader bericht n.a.v. het Coronavirus. Hiermee komen wij tegemoet aan de richtlijnen van de overheid over het sluiten van winkels.

Dit zijn je alternatieven:

Personen met een visuele handicap kunnen nu geen hulp meer vragen aan de chauffeur.

 • Het achteraan opstappen maakt contact met de chauffeur inderdaad onmogelijk.
 • We vragen wel aan onze chauffeurs om aan haltes waar rubber tegels (blindegeleidelijnen) zijn, indien mogelijk, te stoppen met de achterdeur aan de rubber tegels. Zo vind de persoon met een visuele handicap de deur gemakkelijk.
 • Voor het wegwijs maken van personen met een visuele handicap rekenen we vandaag op de solidariteit onder reizigers:bied je medereizigers hulp door die mondeling te begeleiden indien nodig maar behoudt afstand van 1,5m.

Wat met rolstoelgebruikers?

 • Onze richtlijnen met betrekking tot rolstoelpatiënten zijn niet veranderd door de Corona-crisis.
 • Rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze een begeleider hebben of gebruik maken van haltes waar geen begeleider nodig is, er verandert niets.
 • Geen reserveringsplicht: rolstoelgebruiker zoekt zelf op of hij mee kan (checkt haltes), de chauffeur legt de oprijdplaat uit, de rolstoelgebruiker rijdt zelf binnen.

2.2Preventieve maatregelen - Social distancing

Social distancing, anderhalve meter, wat betekent dit bij De Lijn?

 • Dat betekent dat we onze reizigers vragen om afstand te houden.
 • We beperken het aantal reizigers per bus of tram.
 • We hebben affiches gemaakt die we in alle voertuigen ophangen: ga niet naast elkaar zitten en laat een bank tussen.
 • We rekenen op de verantwoordelijkheidszin en gezond verstand van onze reizigers om de regels correct toe te passen.

Social distancing ok, maar wat als mijn bus ‘vol’ is, wat moet ik dan doen?

 • Er mag enkel nog gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer voor noodzakelijke verplaatsingen : woon-werk, winkelen voor levensmiddelen en voor geneeskundige zorgen.Op deze manier daalt het aantal reizigers drastisch.
 • We roepen net als de overheid elke burger op om zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen en dus social distancing te respecteren.
 • Als het maximum aantal plaatsen bezet is, zal de bus niet stoppen.

Hoeveel is ‘vol’?

 • Hoeveel mensen mee kunnen, hangt sterk af van het type voertuig.
 • We hebben bij De Lijn veel verschillende types bussen en trams.
 • Als je uitgaat van anderhalve meter afstand, verschilt dit dus ook voor elk voertuig. Het zou te ingewikkeld zijn om voor elk type richtlijnen op te stellen.
 • De chauffeur kent zijn voertuig en weet wanneer deze vol is en daarom niet halt houdt aan een halte.
 • We rekenen op ieders gezond verstand om in te schatten wat ‘vol’ is.

Gaan jullie reizigers die toch opstappen beboeten? (cfr boetes van politie)

 • Als de regels niet gevolgd worden, zal onze chauffeur vriendelijk vragen om ze te respecteren.
 • Indien nodig, kan hij via dispatching controleurs of politie oproepen voor ondersteuning.

oWe hopen dat dat niet nodig zal zijn, maar dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.

Waarom barricaderen chauffeurs hun stuurpost met lint?

 • Om contact met reizigers te vermijden zijn er inderdaad chauffeurs die de doorgang naar hun stuurpost afschermen met een lint.
 • Sowieso mag de reiziger zich niet in die zone begeven.
 • We gedogen deze praktijk zolang ze de veiligheid (doorgang in de gangen en uitgang via de voordeur in geval van nood) niet in het gedrang brengt.
 • We vragen onze chauffeurs die een lint willen spannen om er ook een A4 affiche bij te hangen die duidelijk maakt dat reizigers niet door mogen. (affiche met stophand)
 • Het is onmogelijk om een voertuig wat gebruikt wordt in de dienstverlening, 100% kiemvrij te houden, ondanks verhoogde poetsbeurten. Gezien de schaarste op de markt is het ook niet uitvoerbaar om overal desinfecterende handgel te voorzien. Wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van onze reizigers om zelf de basishygiëne in acht te nemen, en om thuis te blijven als je ziek bent.

We sluiten ook alle publieke wachtruimtes.

Kan er op het openbaar vervoer desinfecterende handgel voorzien worden zodat passagiers bij het binnen en buitenkomen van de bus ook hun handen kunnen desinfecteren?

2.3Preventieve maatregelen - Poetsen en hygiëne

Hoe proper zijn jullie voertuigen?

 • We poetsen onze voertuigen met desinfecterende reinigingsmiddelen, maar het islogistiek niet mogelijk om elke dag te poetsen. De basis hygiëneregels zoals regelmatig de handen wassen blijven daarom ook uiterst belangrijk.

2.4Aanpassing aanbod

Waarom hebben jullie de dienstverlening aangepast?

 • We merken sinds vrijdag 13 maart dat het aantal chauffeurs dat ziek meldt, gestaag omhoog gaat.
 • Het aantal zieke chauffeurs ligt ondertussen zo hoog, dat we de gewone dienstregeling niet meer kunnen uitvoeren.
 • Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen helder is wat wel of niet rijdt, hebben we ervoor gekozen om de dienstregeling aan te passen.
  • Zo vermijden we dat we willekeurig ritten schrappen.

oEen aangepaste dienstregeling kan je in de routeplanner steken en dus raadpleegbaar op de website en de app = voor iedereen helder.

Daalt het aantal reizigers op jullie voertuigen?

 • De overheid vraagt ons om zo min mogelijk buiten te komen, sinds 18 maart is de richtlijn om alleen de noodzakelijke verplaatsingen te maken en om bus en tram alleen te gebruiken voor noodzakelijke verplaatsingen: woon-werkverkeer, boodschappen (levensmiddelen), verplaatsingen om medische redenen (dokter, apotheker,…)
 • Dat heeft uiteraard gevolgen voor onze bezettingsgraden.
 • Gemiddeld zitten we nu aan een bezetting die de helft tot 80 % lager ligt dan normaal.

Is er nu met de aangepaste dienstverlening wel voldoende spreiding van de reizigers?

 • Het aantal reizigers is gedaald: gemiddeld tellen we 50 tot 80 % minder reizigers op onze lijnen.
 • We voeren de richtlijnen op vlak van social distancing uit en beperken de bezetting van onze voertuigen.
 • Als de afstand van anderhalve meter tussen reizigers niet meer kan gehaald worden, zal de chauffeur niemand meer meenemen op zijn bus of tram.
 • We monitoren de bezetting van onze drukkere lijnen. Indien nodig laten we controleurs mee helpen om de social distancing in acht te nemen aan drukkere haltes of op drukkere lijnen = gerichte inzet van onze mensen.
 • Wij monitoren op dagelijkse basis de afwezigheden - bij onze chauffeurs en andere kritische functies voor onze dienstverlening – en onze reizigersaantallen. Indien nodig of mogelijk, zullen wij onze dienstregeling opnieuw aanpassen.

Wat gaan jullie doen als het aantal zieken blijft stijgen?

 • We volgen het aantal zieken nauw op.
 • We schakelenindien nodig (bijvoorbeeld naar zaterdagdienst).

oWe hebben twee dagen nodig om een nieuwe dienstregeling te kunnen doorvoeren: de nieuwe dienstregeling opladen in onze systemen + interne communicatie voor onze chauffeurs.

Voor een actuele stand van zaken over aanpassingen in de dienstregeling kan je terecht op de website van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/

Doordat er nu veel minder verkeer is, zijn de bussen soms te vroeg op hun halte. Hoe zorgt De Lijn er voor dat de dienstregeling gerespecteerd wordt zodat reizigers die op tijd zijn de bus niet missen, omdat die al door reed?

De richtlijnen naar chauffeurs hieromtrent zijn niet veranderd door de Corona-crisis. Chauffeurs wordt dus nog steeds gevraagd om niet te snel te vertrekken aan een halte.

Waarom rijden de belbussen rijden niet meer?

 • De belbussen rijden niet meer omdat de voertuigen te klein zijn om social distancing te kunnen garanderen.
 • Er waren erg weinig boekingen.
 • We annuleren dan ook alle reservaties en aanvaarden voorlopig geen nieuwe boekingen.
 • Alle klanten die een reservatie hadden voor één van de komende weken, worden persoonlijk, telefonisch verwittigd.
 • We merkten bovendien dat klanten uit ongerustheid zelf al volop aan het annuleren waren of niet opdagen zonder annulatie.

Waarom stoppen de grensoverschrijdende lijnen voor de grens (met Nederland)?

 • Om het besmettingsgevaar in te dijken stoppen we aan de laatste halte (met terugkeermogelijkheid) voor de grens met Nederland.

oprovincie Antwerpen:

 • lijnen 430, 450 en 460
 • lijn 430 rijdt niet tussen Arendonk Grens Langschelpen en Reusel Busstation
 • lijn 450 rijdt tot halte Poppel - Grens
 • lijn 460 rijdt weer naar Baarle-Hertog. Aan de haltes Baarle-Nassau Schaluinen, Zevenhuizenlaan en Frijters wordt niet gestopt.
  • provincie Limburg: lijnen 45, 20a, 62 en 63 (richting Maastricht)
  • provincie Oost-Vlaanderen: lijnen 22, 42 en 43 (Sint-Niklaas - Hulst)

oprovincie West-Vlaanderen: lijn 42 (Brugge - Breskens)

 

3Agentschap Wegen en Verkeer

3.1Wegenwerken

Wat is de impact op de lopende wegenwerken?

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om lopende werven verder te laten gaan en vraagt aan de aannemers om, in lijn met de beslissing van de federale en Vlaamse overheid, de regels rond sociale afstand maximaal toe te passen.

Er zijn aannemers die zelf beslissen om een werf stil te leggen. Daarbij vraagt AWV met aandrang om de nodige beveiligingsmaatregelen voor de gesloten werf te nemen: putten moeten worden toegelegd, kabels en elektrisch materiaal veilig opgeslagen, de signalisatie moet extra gecontroleerd worden, …

Heel wat aannemers lieten al weten hun werfactiviteiten stil te leggen. Over gans Vlaanderen is bijna 60% van de werven van het Agentschap wegen en Verkeer stilgelegd. De situatie verschilt echter sterk van provincie tot provincie.

Een overzicht van alle wegenwerken is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be. Per werf zal op de specifieke webpagina worden aangegeven of deze nog loopt of niet.

Wat is de impact op de geplande wegenwerken?

Voorlopig worden geen nieuwe werven opgestart tenzij dit voor de verkeersveiligheid nodig blijkt. Alle informatie over huidige en toekomstige werven kan teruggevonden worden op www.wegenenverkeer.be. Deze pagina’s zullen de komende dagen en weken aangepast worden.

3.2Continuïteit en veiligheid

Wat is de impact op de werking van AWV?

De continuïteit en veiligheid blijft verzekerd.

Als permanentiedienst voor meldingen van storingen, defecten en averijen van technische installaties ondersteunt het Vlaams Verkeerscentrum het technisch management van de wegbeheerder. De camera’s op snelwegen en in tunnels blijven draaien, meldingen van defecte infrastructuur worden verwerkt en realtime verkeersinfo wordt uitgestuurd.

De operatoren in de controlezaal van de snelwegen en in het VTC (Vlaams Tunnel- en Controlecentrum) blijven werken, met extra maatregelen om de sociale afstand te bewaken. Zij verzekeren de klok rond het dynamisch verkeers- en tunnelmanagement en de bewaking van de technische installaties van AWV. Het Verkeerscentrum doet er alles aan om die dienstverlening te allen tijde operationeel te houden, ook in deze moeilijke tijden. De burgers en de hulpdiensten rekenen daar immers op.

Zijn de spitsstroken nog open?

Op dit moment worden de spitsstroken nergens meer geactiveerd. De verkeersdensiteit is niet meer van die aard dat dit noodzakelijk is.

Kunnen noodherstellingen nog gebeuren?

De permanente wachtdienst blijft actief en is overal operationeel. Het is tot nu geen probleem om een aannemer te vinden die reageert na een opdracht voor een noodherstelling.

Blijft de winterdienst werken?

Er wordt een kleine winterprik verwacht. De aannemers werden gecontacteerd en er zijn geen meldingen dat een aannemer niet in staat is of niet bereid is zijn taak op te nemen.

Hoe is de werking van administratieve diensten bij AWV?

De continuïteit blijft zoveel mogelijk gewaarborgd via telewerk.

Blijft de service operationeel op de snelwegparkings?

De tankstations, shops en toiletten zijn open zowel overdag als 's nachts. De aangrenzende restaurants zijn voorzien op afhaalmaaltijden waar mogelijk.

De restaurantketen Burger King heeft de restaurants op de verschillende dienstenzones gesloten nadat er werd beslist al hun restaurants in België te sluiten.

Op volgende dienstenzones is een Burger King restaurant aanwezig: Heverlee E40 (beide richtingen), Drongen E40 (beide richtingen), Kruibeke E17(beide richtingen), Minderhout E19 (richting Breda)

3.3Dienstverlening naar de burger

Hoe zit het met de dienstverlening naar de burger?

De dienstverlening naar de burger blijft gegarandeerd.

Burgers die een melding willen doen over een probleem langs de weg kunnen dit melden via het Meldpunt Wegen: www.meldpuntwegen.be. Gevaarlijke situaties die een dringende tussenkomst vragen moeten altijd aan de politie worden gemeld via het nummer 101.

3.4Veiligheidsmaatregelen

Hoe past AWV de veiligheidsmaatregelen rond Corona toe?

AWV werkt mee aan het beschermen van de algemene volksgezondheid, het ontlasten van het zorgsysteem en het beschermen van de meest kwetsbaren, door de opgelegde veiligheidsmaatregelen consequent en overal toe te passen. Zowel door de eigen medewerkers als door de aannemers die voor ons agentschap werken.

Kan er een regeling voorzien worden zodat een onderaannemer veilig kan blijven werken bij lock down?

Er kan een schrijven vanuit AWV opgemaakt worden waarin uitdrukkelijk gevraagd wordt om op te treden in onze opdracht bij eventuele calamiteiten/incidenten. Eventueel ook om lopende werven verder af te werken.

4Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

4.1Dienstverlening en werking

Wat is de impact op de dienstverlening?

MDK zet alles in het werk om het scheepvaartverkeer van en naar de havens in tijden van het Corona-virus vlot en veilig te laten verlopen.
MDK focust vooral op zijn veiligheidsdiensten en de dienstverlening aan de havens in Vlaanderen. Op die manier garandeert MDK de bevoorrading van levensmiddelen, medisch materiaal en voedsel én de veiligheid op zee.

Niet essentiëlediensten, in het kader van woon-werkverkeer, kustverdediging of in stand houden van de nautische keten naar de havens, werden voor een groot deel stilgelegd.

In de organisatie van de werking wordt maximaal ingezet op social distancing.

Wat is de impact op de werking van de verschillende afdelingen?

Vloot

 • Niet essentiële dienstverlening op schepen wordt zo veel mogelijk preventief geschrapt
 • Er werden afspraken gemaakt met het MRCC en de partners zeereddingsdiensten in het kader van Search and Rescue om te zorgen dat deze essentiële dienstverlening zo lang mogelijk gegarandeerd kan blijven. Sowieso is er al minder risico vermits alle pleziervaart en sportbeoefening op het water verboden zijn tot en met tot minstens 19 april.

Afdeling Scheepvaartbegeleiding

Hieronder vallen de verkeerscentrales (VTS) die het scheepvaartverkeer begeleiden, het Vlaams stuk van de GNA (Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit; die samen met Nederland alles in goede banen leidt op de Schelde over de landsgrenzen heen) en het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) die de noodcentrale en coördinator is bij calamiteiten op zee.

 • Er wordt op de verkeerscentrales (Vessel Trafic Services) Zandvliet en Zeebrugge met een minimum bezetting gewerkt.

Loodswezen

Loodsen worden door schepen van Vloot aan boord gebracht van de grote zeeschepen om ze naar de havens in Vlaanderen te begeleiden. De loodsen blijven operationeel.

Afdeling Kust

Deze afdeling voert alle werken uit aan de kust om ons te beschermen tegen de stijgende zeespiegel en brengt de zee- en Scheldebodem in kaart voor scheepvaartverkeer.

Op werfniveau wordt bekeken welke werven kunnen verdergezet worden mits de nodige maatregelen en welke werven stilvallen omwille van de onmogelijkheid tot social distancing of een tekort aan personeel of materialen. MDK waakt erover dat hierbij de nodige bewarende maatregelen genomen worden zodat geen gevaarlijke situatie op de werf ontstaat.
In functie van de latere heropstart van de werven zal een evaluatie van de impact gemaakt worden en de eventuele gewijzigde planning gecommuniceerd aan de stakeholders.

 • Voor de werken die lopen blijft het toezicht wel gegarandeerd.
 • Schepen ingezet voor de Vlaamse Hydrografie voor het uitvoeren van dieptemetingen worden tot een strikt minimum beperkt.

Afdeling Kust sloot het wandel- en fietspad in Zwingebied af op de Nederlandse grens.

Hoe past MDK de veiligheidsmaatregelen rond Corona toe?

MDK neemt samen met de havens zijn verantwoordelijkheid om het besmettingsrisico in te perken en de zorgsector te ontlasten. MDK neemt voorzorgsmaatregelen.

MDK start op 25 maart in opdracht van Minister Lydia Peeters met deTaskforce Nautische Keten om de werking van alle diensten naar de havens op te volgen. De taskforce laat toe om de beschikbare informatie in elk van de havens maximaal met elkaar te delen en zal de genomen maatregelen bespreken en verder op elkaar afstemmen. Op die manier streeft de taskforce ernaar om mogelijke obstakels in kaart te brengen en weg te werken. Zij zal ook alternatieve en gedragen oplossingen uitwerken voor worst case scenario’s en hierover naar buiten treden met één stem voor duidelijke en heldere communicatie naar de samenleving en partners.

4.2Veren

Welke veerdiensten varen niet?

Welke veerdiensten varen niet?

 • veer in Nieuwpoort;
 • veer in Oostende;
 • Sint-Annaveer in Antwerpen;
 • veer Bazel-Hemiksem.


Welke veerdiensten varen nog?

Als agentschap beseffen we ook dat de veerdiensten voor heel wat gebruikers een essentiële schakel zijn in hun mobiliteit voor woon-werkverkeer. Daarom blijven we maximaal inzetten op het operationeel houden van volgende veerdiensten:

 • veer in Langerbrugge;
 • veer in Terdonk;
 • veer Kruibeke-Hoboken.


Voor de nog operationele veren geldt de verhoogde aandacht voor hygiëne en social distancing, zodat er op een veilige manier kan gewerkt worden. Zo gelden er een aantal beperkingen op de veerdiensten:

 • veer Kruibeke-Hoboken: maximaal 15 passagiers per overvaart;
 • veer in Langerbrugge: maximaal 5 voetgangers/tweewielers per overvaart, geen beperking op wagens of vrachtverkeer;
 • veer in Terdonk: maximaal 5 voetgangers/tweewielers per overvaart, geen beperking op wagens of vrachtverkeer.

Als agentschap beseffen we ook dat de veerdiensten voor heel wat gebruikers een essentiële schakel zijn in hun mobiliteit voor woon-werkverkeer. Daarom blijven we maximaal inzetten op het operationeel houden van volgende veerdiensten:


Voor de nog operationele veren geldt de verhoogde aandacht voor hygiëne en social distancing, zodat er op een veilige manier kan gewerkt worden. Zo gelden er een aantal beperkingen op de veerdiensten:


Deze beperkingen zijn geformuleerd voor een veer met maximale capaciteit aan rollend vervoer.

Enkel passagiers die het veer gebruiken voor essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Infoborden informeren de veergebruikers dat recreatief gebruik met de huidige maatregelen niet toegelaten is.

4.3Search and Rescue

Voor Search and Rescue (SAR) operaties werden afspraken gemaakt met de verschillende partners om de dienst maximaal te verzekeren.

5De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv volgt de beslissingen van de Federale en Vlaamse overheid strikt op en neemt diverse maatregelen.

De dienstverlening van De Vlaamse Waterweg is essentieel.

Het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken erkent als cruciale sectoren en essentiële diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking :

 • de taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi
 • de waterhuishouding
 • de havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan.


Bij onze dienstverlening stellen we de zorg voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van al onze medewerkers en onze stakeholders voorop én blijven een veilige en vlotte binnenvaart verzekeren.


In welke mate is de dienstverlening van De Vlaamse Waterweg nv gegarandeerd?

De Vlaamse Waterweg streeft er naar om zijn dienstverlening maximaal te vrijwaren . In het bijzonder blijven de volgende dienstverleningen operationeel :

 • scheepvaartmanagement, inclusief bediening sluizen en bruggen;
 • waterbeheersing;
 • essentiële inspectie- en toezichttaken;
 • loketten binnenvaartcommissie

Blijven de sluizen en bruggen operationeel ?

De normale bedieningstijden van sluizen en bruggen blijven gevrijwaard zolang er voldoendebinnenvaartbegeleiders beschikbaar zijn. Wanneer het aantal afwezigen toeneemt treedt een afschakelplan in werking waarbij de omvang van de dienstverleninggeleidelijk wordt afgebouwd volgens een prioriteitenlijst die focust op het economisch belang van de waterwegen.
De beschikbare binnenvaartbegeleiders worden o.a. in dat geval ingezet om afwezige collega’s op andere, nog actieve kunstwerken te vervangen.

De meest recente informatie omtrent de bediening van sluizen en bruggen vindt u op onze website www.devlaamsewaterweg.be.

Wat is de impact op de lopende werken?

De Vlaamse Waterweg doet er alles aan om lopende werven verder te laten gaan en vraagt aan de aannemers om, in lijn met de beslissing van de federale en Vlaamse overheid, de regels rond sociale afstand maximaal toe te passen.

Er zijn aannemers die zelf beslissen om een werf stil te leggen. De opdrachtnemer dient de leidend ambtenaar van De Vlaamse Waterwegen hiervan in kennis te stellen. Vervolgens ontvangt hij de afgesproken MOW-kennisgeving. Daarbij vraagt DVW o.a. met aandrang om de nodige beveiligingsmaatregelen voor de gesloten werf te nemen. De betrokken aannemer ontvangen

Enkele aannemers lieten al weten hun werfactiviteiten stil te leggen. Een overzicht van alle stilgelegde werken is terug te vinden op www.vlaamsewaterweg.be .

Wat is de impact op de geplande werken?

Voorlopig worden geen nieuwe werven opgestart.

Hoe is de situatie van de werven bij DVW ?

Meer en meer wordt DVW geconfronteerd met aannemers die beslissen het werk stil te leggen, in veel gevallen door afwezigheid van personeel, problemen met toelevering of omwille van besmettingsrisico's. Er werd noodgedwongen en onder druk van externe factoren, beslist te werken richting gecontroleerd stilleggen van de werven.

Blijven de veerdiensten in opdracht van De Vlaamse Waterweg operationeel?

Alle veren met uitsluitend recreatieve doeleinden zijn momenteel stilgelegd of zullen niet worden opgestart.
Het betreft volgende veren

 • Rupelmonde-Wintam (Boven-Zeeschelde)
 • Afsnee en Drongen-Baarle (Toeristische Leie)
 • Idegem (Dender)
 • Uikhoven (B) – Geulle aan de Maas (NL) / Rotem (B) – Grevenbricht (NL) / Ophoven (B) – Ohé en Laak (Nl) (fiets- en voetgangers veren over de Maas)
 • Bovenschelde : Schellebelle, Appels-Berlare, Baasrode-Moerzeke-Sint-Amands-Mariekerke, en Driegoten-Weert
 • Durme : Hamme-Tielrode
 • Rupel : Schelle-Wintam en Klein-Willebroek-Boom

Het autoveer Meeswijk (B) – Berg (NL) is op vraag van politie en in samenspraak met Rijkswaterstaat stilgelegd.

Volgende veren zijn nog operationeel :

Enkel passagiers die het veer gebruiken voor essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Infoborden informeren de veergebruikers dat recreatief gebruik met de huidige maatregelen niet toegelaten is.


Is recreatievaart en watersport op de waterwegen van De Vlaamse Waterweg nog toegelaten?

In navolging van de federale en Vlaamse Covid-19 maatregelen is elke vorm van recreatievaart (zowel in groep als individueel) verboden evenals het beoefenen van elke vorm van watersport
Enkel wandelen, lopen en fietsen is toegestaan.

Waar kan met terecht voor de maatregelen bij De Vlaamse Waterweg nv?

Alle informatie omtrent de genomen maatregelen van De Vlaamse Waterweg nv vindt u op onze website www.devlaamsewaterweg.be

6De Werkvennootschap

Vanuit De Werkvennootschap hebben we niet erg veel impact door corona omdat we vooral langtermijnprojecten behandelen die nog in studiefase zijn.

Welke werven worden stilgelegd/uitgesteld?

We hebben wel twee (eerder kleinere) werven die worden stilgelegd (fietssnelweg N260 in Grimbergen/Vilvoorde, fietssnelweg R22 in Zaventem/Kraainem) en een werf waarvan de opstart voorzien was op 30 maart, die zal worden uitgesteld (werken Sint-Annalaan voor de Ringtrambus in Vilvoorde/Grimbergen)

Voor ons project Noord-Zuid Limburg hebben de publieke raadpleging van de Alternatievenonderzoeksnota alvast verlengd. We bekijken of we nog andere stappen moeten ondernemen.

Ons studiewerk aan onze langetermijnprojecten loopt gewoon door, mits een grote switch naar telewerk van onze collega’s en studiebureaus.