Mobiel Vlaanderen

Alternatieve financiering moet missing links versneld helpen realiserenBRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Kris Peeters en Dirk Van Mechelen
DATUM : 25-11-2005
TEKST : Op initiatief van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag het voorstel inzake alternatieve financiering van openbare werken goedgekeurd. Het doel hiervan is een inhaalbeweging in het domein van openbare werken via publiek-private samenwerking (PPS) te bewerkstelligen waarbij in de eerste plaats het realiseren van een aantal zogenaamde missing links wordt beoogd.

Door het investeringsritme in openbare werken met behulp van private financiering op te drijven, kunnen een aantal missing links versneld worden weggewerkt.

Het betreft in een eerste fase:
- de noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem;
- de Noord-Zuid verbinding te Helchteren/Houthalen (Limburg);
- ontdubbeling Scheldebrug inclusief renovatie van de bestaande brug en herinrichting van de onderliggende kaaien, op de N16 te Temse;
- De Noord-Zuid verbinding Kempen;
- omvormen van de AX havenrandweg Zuid naar Zeebrugge (Westkapelle - aansluiting N49, Blauwe Toren)
- vervolledigen van de zuidelijke tak van de R4 te Merelbeke.

In de sector van de waterwegen zullen een aantal te herbouwen bruggen in aanmerking komen.

Principes bij alternatieve financiering

- Flexibiliteit: dit moet toelaten om modulair projecten toe te voegen. Dit betekent dat naast de nu genoemde projecten andere missing links of andere projecten kunnen worden opgenomen. Hierbij moet telkens onderzocht worden welke projecten het meest geschikt zijn voor alternatieve financiering. Daarnaast laat dit ook toe om zowel kleine (+20 mio Euro) als grote (+100 mio Euro) projecten te realiseren.
- ESR(Europees Stelsel der Rekeningen)-Neutraliteit: investeringen die ESR-neutraal zijn, zijn overheidsinvesteringen zonder impact op het begrotingsresultaat en de overheidsschuld van de betrokken overheid;
- Reductie van de risico’s voor de overheid: door risico’s over te dragen naar de private sector, kunnen onvoorziene uitgaven op de reguliere begroting worden vermeden;
- Geen tol ten laste van de gebruiker: voor de beoogde infrastructuurwerken wordt (reële) tolheffing vanuit beleidsstandpunt niet opportuun geacht. Een systeem van beschikbaarheidsvergoeding zal uitgewerkt worden om de dienstverlener te laten betalen. De mogelijkheid wordt open gelaten dit te koppelen voor een bepaald gedeelte aan een systeem van schaduwtol;
- Een optimale waarde-kostprijs verhouding: risico’s moeten worden verdeeld tussen overheid en private sector opdat de private sector optimaal geresponsabiliseerd wordt, de structuur moet transparant zijn, er moet voldoende concurrentie zijn voor elk van de onderdelen van het project en innovativiteit vanwege de private sector moet worden aangemoedigd.

Oprichting SPV

In samenspraak met minister Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, laat minister Peeters een speciale projectvennootschap (SPV) oprichten met de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Het is de bedoeling deze projectvennootschap uit te bouwen tot een investeringsvehikel van het Vlaams Gewest. Dit heeft tot doel om op de meest optimale wijze, via Publiek Private Samenwerking, projecten in het domein van Openbare Werken te realiseren in opdracht van de Vlaamse Regering.

De projectvennootschap zal op zijn beurt aan private partners projecten toevertrouwen. De investeerders kunnen aanspraak maken op een periodieke vergoeding, die echter pas dient betaald te worden op het moment dat de infrastructuur (of een deel ervan) in gebruik kan worden genomen. Op deze wijze wordt het constructierisico in hoofdzaak overgedragen aan de SPV.

Vergoedingsmechanisme

De SPV zal belast worden met het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van de infrastructuur.

Er worden twee vergoedingsmechanismen overwogen:
-beschikbaarheidsvergoeding of een vergoeding op basis van performantie-indicatoren
-schaduwtol

Bij het betalingsmechanisme op basis van performantie-indicatoren, beter bekend als de beschikbaarheidvergoeding, krijgt de SPV een vergoeding naargelang de kwaliteit van de door de beherende SPV geleverde diensten, met name beschikbaarheid van de weg, de verkeersveiligheid, e.a. Er worden kortingen op de vergoeding in rekening gebracht wanneer er rijstroken worden gesloten, in geval van verkeersongevallen of bij onvoldoende onderhoud.

Schaduwtol is een vorm van tolheffing waarbij de tol niet door de eindgebruiker wordt betaald maar door een derde partij, in dit geval het Vlaamse Gewest of een andere publieke partner. Het volstaat de trafiek (het aantal voertuigen die van de infrastructuur gebruik maken) te registreren, om dan de vergoeding te berekenen die de publieke partner aan de SPV moet betalen.

‘Dankzij alternatieve financiering kan er werk gemaakt worden van een aantal missing links. Een aantal van deze dossiers wachten reeds jarenlang op een beslissing. Tegelijk blijft er hierdoor ook ruimte om andere noodzakelijke werken uit te voeren binnen de bestaande investeringsbudgetten. Dit moet ons toelaten onze logistieke rol in Europa ook in de toekomst te blijven opnemen’, aldus minister Peeters.


Persinfo:

Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.00
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be

Philippe Heyvaert, woordvoerder van minister Van Mechelen – tel. 02-552.67.04
e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be