Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Vanaf 1 maart nieuwe samenwerkingsovereenkomsten mobiliteit tussen Vlaanderen en de gemeenten

Vanaf 1 maart nieuwe samenwerkingsovereenkomsten mobiliteit tussen Vlaanderen en de gemeentenBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 30-01-2013
TEKST :

Snellere realisatie van projecten door vlottere procedures en financiering.

Vanaf 1 maart worden de nieuwe regels voor de samenwerking tussen de gemeenten en het Vlaamse Gewest voor de planning en uitvoering van het lokaal mobiliteitsbeleid van kracht. Bij het aantreden van de huidige Vlaamse Regering werd afgesproken dit kader te hervormen. De voorbereiding en uitvoering van mobiliteitsprojecten wordt nu administratief vereenvoudigd, waardoor de doorlooptijd ervan wordt versneld. Tot nu toe werd dit geregeld via het convenantenbeleid. Werken op gewestwegen, nieuwe of vernieuwde fietspaden, nieuwe of aangepaste buslijnen,… gebeuren tot op heden op basis van het gemeentelijk mobiliteitsplan, het afgesloten moederconvenant en koepelmodules op basis van de bespreking in de gemeentelijke begeleidingscommissie en de PAC of OVC. Dit systeem wordt eenvoudiger waardoor projecten sneller kunnen gerealiseerd worden.


Vorig jaar werd een eerste belangrijke stap gezet in deze hervorming. Het Vlaams Parlement keurde op 10 februari 2012 een wijziging goed van het Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid. De vier basispijlers daarvan zijn directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de lokale overheid bij het Vlaamse mobiliteitsbeleid, een globale en gecoördineerde visie op de mobiliteit, een gestructureerd overlegmodel met gelijke partners en sterke aandacht voor de inhoudelijke en procesmatige kwaliteit.

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 25 januari 2013 op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het Besluit van de Vlaamse Regering met de regels voor de organisatorische omkadering, financiering en de samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid goedgekeurd. Dit besluit zal op 1 maart in werking treden.

Gemeentelijke Begeleidingscommissie krijgt sleutelrol

Het overleg binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie krijgt nu de sleutelrol in het mobiliteitsverhaal binnen de gemeenten. Deze commissie verzamelt de verschillende betrokken actoren onder het voorzitterschap van de gemeente. Ze begeleidt de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan of het infrastructuurproject. Nieuw is dat de GBC daarover in consensus aanbevelingen kan verstrekken, zodat geen herhaalde agendering en bespreking op de RMC meer nodig is. Deze nieuwe werkwijze vermijdt dubbel werk en dubbele vergaderingen.

De huidige PAC en OVC worden geïntegreerd in één Regionale Mobiliteitscommissie. Haar inbreng wordt beperkt tot die dossiers waar de GBC geen consensus bereikte. De auditor wordt in het nieuwe verhaal vervangen door een onafhankelijke kwaliteitsadviseur. Zijn of haar taak is een objectief advies te bezorgen over het voorgelegde plan of project, op basis waarvan tot de uitvoering kan gegaan worden.

De hervorming betekent ook een administratieve vereenvoudiging in de relatie tussen de gemeente en het Gewest:

 • de gemeenteraad wordt niet meer belast met de goedkeuring van moederconvenants en koepelmodules;
 • verantwoordingsstukken die reeds in het bezit zijn van het gewest, zullen niet opnieuw worden opgevraagd;
 • voor de uitvoering van infrastructuurwerken en openbaar vervoerprojecten volstaat straks één enkele samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, het Vlaams Gewest of De Lijn en eventuele andere betrokken diensten;
 • waar nu steeds een afzonderlijke start- en projectnota vereist zijn, volstaat in diverse gevallen voortaan een unieke nota.

Gemeentelijk mobiliteitsplan blijft de basis

Het gemeentelijk mobiliteitsplan blijft de basis van het lokale mobiliteitsbeleid, ook voor het Vlaams Gewest. Dat plan wordt in onderling overleg tussen de betrokken partners opgemaakt en bevat een geïntegreerde visie op de mobiliteitsontwikkeling voor de gemeente.

Intergemeentelijke samenwerking wordt sterk aangemoedigd. Daarvoor werd een kader uitgewerkt voor de oprichting van intergemeentelijke GBC's.

Subsidies

Het Vlaamse gewest voorziet veilige fietspaden en schoolomgevingen langs gewestwegen. Op vraag van de gemeenten werd er evenwel niet geraakt aan de mogelijkheid dat de gemeente ook zelf initiatief kan nemen om gewestwegen van veilige fietspaden te voorzien of schoolomgevingen te beveiligen. De Vlaamse overheid wil de gemeenten ook een extra duwtje in de rug geven door het voorzien van subsidies voor investeringen op de gemeentewegen, bijvoorbeeld om het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te vervolledigen, schoolbuurten te beveiligen of ontsluitingswegen naar bedrijventerreinen duurzaam aan te pakken.

Informatie

De inhoud en voorwaarden van deze subsidies zijn nu duidelijk omschreven in het uitvoeringsbesluit. De modaliteiten van deze subsidies werden intensief besproken met de VVSG. Het is de wens van minister Hilde Crevits dat deze uitgebreide hervorming uitvoerig gecommuniceerd en toegelicht wordt aan de lokale overheden. Daarom worden de volgende initiatieven genomen:

 1. De teksten en achtergrondinformatie worden bekend gemaakt op de website www.mobielvlaanderen.be.
 2. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert in opdracht van minister Crevits vijf provinciale infodagen. De wijzigingen worden toegelicht door de belangrijkste partners van het lokale mobiliteitsbeleid (verschillende afdelingen van de Vlaamse overheid, de provincies, De Lijn en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). De gemeenten krijgen de unieke gelegenheid om de mogelijke partners van hun lokaal mobiliteitsbeleid te ontmoeten en te bevragen.

  • donderdag 7 februari 2013: Gent - Congrescentrum Het Pand
  • dinsdag 19 februari 2013: Brugge - Site Oud Sint-Jan
  • donderdag 21 februari 2013: Hasselt - Vlaams Administratief Centrum Hendrik van Veldekegebouw
  • dinsdag 26 februari 2013: Leuven - Provinciehuis
  • donderdag 28 februari 2013: Antwerpen - Zalen van de Zoo

  Meer informatie en inschrijven kan via: www.verkeerskunde.be

 3. Tenslotte kan de gemeente met alle vragen terecht bij het Departement MOW, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid:

  Minister Hilde Crevits: "Om de aanleg van veilige fietspaden, de herinrichting van wegen of het beveiligen van schoolomgevingen door gemeenten te versnellen worden de procedures voor de samenwerking met Vlaanderen vereenvoudigd. De nieuwe regels zorgen er voor dat dubbelwerk wordt vermeden. De Vlaamse overheid wil de gemeenten ook een extra duwtje in de rug geven door het voorzien van subsidies voor investeringen. Door gerichte informatie hoop ik dat we samen het duurzame mobiliteitsbeleid in de gemeenten een sterke impuls kunnen geven tijdens deze nieuwe legislatuur."© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info