Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[05-09-2005] Van Brempt steunt VAB: regionalisering van verkeersveiligheidsfonds kan verkeerseducatie verbeteren
Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt wil het verkeersveiligheidsfonds in Vlaamse handen. Hiervoor pleitte ze onder andere in de laatste Interministeriële Conferentie Mobiliteit. "Het is belangrijk dat we de inkomsten van flitspaalboetes kunnen investeren in praktijkgerichte mobiliteitseducatie," aldus de minister. Ze zei dit maandag naar aanleiding van een onderzoek van de VAB. Daaruit bleek dat er een grote nood is aan praktijkgerichte educatie.

[02-09-2005] Invoering vergoeding bij inzetten helicopter voor beloodsing
Op voorstel van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, hechtte de Vlaamse Regering vandaag enerzijds haar definitieve goedkeuring na positief advies van de Raad van State aan het ontwerp van besluit betreffende de invoering van de vergoeding voor het inzetten van een helikopter voor het beloodsen en het afhalen van een loods van vaartuigen. Anderzijds werden de aanpassingen aan het besluit betreffende de vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater goedgekeurd.

[30-08-2005] Aanpak zone 30 aan schoolomgevingen langs Vlaamse gewestwegen
Vanaf 1 september 2005 geldt in alle schoolomgevingen een maximumsnelheid van 30 km/u. Vandaag, dinsdag 30 augustus, hebben Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, toelichting gegeven bij de maatregelen die de Vlaamse overheid heeft genomen om tegemoet te komen aan de federale wetgeving die de zone 30 in schoolomgevingen invoert. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 13,2 miljoen euro en geeft hiermee gevolg aan een prioriteit uit het Vlaams regeerakkoord om de verkeersveiligheid ter hoogte van de schoolomgevingen gelegen langs gewestwegen verder te verhogen.

[12-08-2005] Vaste dodehoekspiegel geplaatst in elke Vlaamse provincie
Vaste dodehoekspiegel moet dodehoek-ongevallen vermijden

Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, wordt in elke Vlaamse provincie als proefproject een vaste dodehoekspiegel geplaatst. De gemeentes waar deze spiegels worden geplaatst, zijn Geel, Gent, Herent, Lanaken en Waregem. De bedoeling van deze spiegels is om dodehoekongevallen te vermijden en de veiligheid van de zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) te verhogen.

[25-07-2005] Oprichting permanent overlegplatform belangrijke stap in uitvoering beleidsplan waterrecreatie- en toerisme
Op initiatief van de ministers Bert Anciaux, Geert Bourgeois en Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag de oprichting van het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen goedgekeurd. Hiermee wordt een belangrijke aanzet uit het twaalfpuntenplan,dat de vertaling is van het beleidsplan waterrecreatie en – toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen, concreet gerealiseerd.

[25-07-2005] Minister Peeters legt ontwerp van decreet voor om scheepvaartverkeer op zee veiliger te laten verlopen
Ontwerp van scheepvaartsbegeleidingsdecreet principieel goedgekeurd

Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag het ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum” principieel goedgekeurd. Het ontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de MiNa-raad, SERV en de Raad van State.

[25-07-2005] Modernisering van de beloodsingsmiddelen uitgewerkt via voordelige PPS constructie
Op initiatief van de ministers Dirk Van Mechelen en Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag haar goedkeuring verleend om de modernisering van de beloodsingsvloot uit te werken via een contractuele PPS-constructie met de NV Nautinvest. De verdeling in een PPS-formule van de risico’s en verantwoordelijkheden leiden tot een operationele en financiële optimalisatie.

[22-07-2005] Masterplan Antwerpen op de rails
Vlaamse Regering bereikt akkoord over toltarieven Oosterweelverbinding en timing mobiliteitsprojecten

Op voorstel van de Vlaamse ministers Dirk Van Mechelen, Kris Peeters en Kathleen Van Brempt heeft de Vlaamse Regering vrijdag 22 juli 2005 een belangrijke beslissing genomen over de timing voor de realisatie van de verschillende projecten van het Masterplan Antwerpen, de toltarieven voor Oosterweelverbinding en de financiële inbreng van het Vlaams Gewest om het Masterplan mogelijk te maken. De uitvoering van het multimodale plan kan nu beginnen.

[15-07-2005] Estuaire vaart zorgt voor betere ontsluiting
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering vandaag de betoelaging van de binnenvaart naar de kusthavens Zeebrugge en Oostende en de estuaire vaart vanuit en naar Zeebrugge goedgekeurd. De beleidsnota van minister Peeters stelt dat het beleid inzake de hinterland-ontsluiting van de zeehavens zal versterkt worden met aandacht voor de modal shift naar binnenvaart en spoor.

[08-07-2005] 'Minder hinder'-maatregelen behouden: 13 miljoen euro per jaar voor bussen en trams in Antwerpen
De succesvolle 'Minder hinder'-maatregelen van De Lijn blijven ook na de werken aan de Antwerpse Ring behouden. Dit heeft de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag beslist. Ongeveer 3/4de van het aanbod van De Lijn blijft behouden voor een kostprijs van 13 miljoen euro op jaarbasis. Dit aanbod zal de komende jaren verder gezet worden.

[06-07-2005] Livebeelden verkeerssituatie groot succes
Antwerpen - Sinds vorige week zijn er livebeelden van de verkeerssituatie rond Antwerpen en Brussel beschikbaar op de website van het Verkeerscentrum Vlaanderen. Ondertussen hebben al 75.000 bezoekers deze beelden geraadpleegd. Ook het aantal abonnees op de gepersonaliseerde e-mailservice Spitsmail steeg tot meer dan 2.500.

[28-06-2005] Live camerabeelden op website Verkeerscentrum
Het Verkeerscentrum Vlaanderen in Antwerpen monitort het verkeer onder andere via camera's langs de Vlaamse snelwegen. Een eerste selectie van die camerabeelden kunt u nu live bekijken op de website van het Verkeerscentrum.

[19-06-2005] Vrachtwagens naar maximum 80 km/uur: winst voor milieu en voor verkeersveiligheid
"Vrachtwagens boven de 3,5 ton zouden maximum 80 km/uur mogen rijden op onze wegen. Dit betekent een winst voor milieu én voor verkeersveiligheid. 4 à 5% van de Kyotodoelstelling voor Vlaanderen zou op die manier gehaald worden. Ongevallen met vrachtwagens zouden verminderen omdat de remafstand aanzienlijk verkort." Dit stelt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt voor.

[17-06-2005] Geluidshinder weldra in kaart gebracht
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering de omzetting van de Europese richtlijn omgevingslawaai in Vlaanderen goedgekeurd. Deze richtlijn maakt het mogelijk dat tegen midden 2007 de geluidsimpact van grote wegen, belangrijke spoorwegen en luchthavens en van grote stedelijke gebieden in kaart wordt gebracht.

[16-06-2005] Toolbox Mobiliteitsmanagement gelanceerd
Donderdag 16 juni, stelde Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt samen met Ingrid Lieten, directeur-generaal van De Lijn en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de Toolbox Mobiliteitsmanagement voor. De voorstelling van de Toolbox gebeurde bij Agfa-Gevaert, één van de voortrekkers van het stimuleren van duurzaam vervoer in Vlaanderen. De Toolbox is een database die bedrijven helpt bij het ontwikkelen van een eigen vervoersplan.

[16-06-2005] Antwerpse trams komen naar zee - Hermelijntrams helpen zomerpiek opvangen
In juli en augustus zet De Lijn 4 Hermelijntrams in aan de kust tussen Oostende en Westende bovenop de voorziene 10 minuten frequentie. Deze Antwerpse trams bieden elk plaats aan 250 reizigers. Technische proeven en testritten met reizigers tonen aan dat de Hermelijntram perfect inzetbaar is aan de kust.

[15-06-2005] Sociale partners De Lijn keuren CAO goed
De sociale partners van De Lijn (werkgever en vakbonden) bekrachtigden vandaag, 15 juni 2005, de CAO 2005-2006. Hierin zijn volgende zaken opgenomen: voor koopkrachtverhoging wordt er jaarlijks 4,4 miljoen euro extra voorzien (op kruissnelheid); voor kwaliteitsverbetering voor chauffeurs en reizigers wordt 9,6 miljoen euro voorzien in 2006 en 2007.

[13-06-2005] Parkeerdruk Sportpaleis ontoelaatbaar
Er is altijd een hoge parkeerdruk in de wijken rond het Sportpaleis ook wanneer er geen evenementen plaatsvinden; de parkeerdruk stijgt sterk als er evenementen plaatsvinden en er is meer openbaar vervoergebruik als er voldoende aanbod is. Dit zijn de voornaamste conclusies van de parkeerstudie Sportpaleis die het studiebureau Iris Consulting maakte op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt.

[13-06-2005] Bruggen op de Singel moeten weg, minder hinder openbaar vervoer moet blijven
"De noodbruggen op de Singel in Antwerpen moeten na het einde van de werken aan de Ring terug weg. De minder hinder maatregelen rond openbaar vervoer (extra capaciteit en snelbussen) moeten blijven." Dit zegt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt in reactie op de enquête die Unizo hield.

[10-06-2005] Principiële beslissing over Oosterweelverbinding met tolheffing
Op voorstel van de Vlaamse ministers Kris Peeters, Dirk Van Mechelen en Kathleen Van Brempt heeft de Vlaamse Regering vandaag, op basis van het plan-MER, principieel beslist dat het Masterplan Antwerpen integraal én met tolheffing op de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd.

[09-06-2005] Heropening Verbrande Brug te Grimbergen, zaterdag 11 juni om 11u30
Minister Kris Peeters heropent op zaterdag 11 juni officieel de Verbrande Brug te Grimbergen. Zes maanden na het incident met de brug is deze door de aangehouden inspanningen en de efficiënte aanpak van alle betrokkenen vandaag terug in gebruik voor het wegverkeer.

[03-06-2005] Strategische plannen moeten Vlaamse zeehavens meer slagkracht geven
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist over de verdere aanpak van de strategische plannen voor de Vlaamse zeehavens. Het doel is te komen tot een projectgerichte meerjarenplanning voor de zeehavens over de beleidsdomeinen heen. Voor eind 2005 zal een eerste aanzet worden gegeven door middel van een meerjarenplanning Vlaamse zeehavens voor de periode 2006-2010.

[27-05-2005] Vlaamse Regering wil correcte inning verkeersbelasting op lichte vrachtwagens
De Vlaamse Regering heeft met de federale overheid en met de andere gewesten afgesproken dat vanaf 1 januari 2006 voor de Belasting op Inverkeersstelling (BIV) en de verkeersbelasting een strengere fiscale definitie zal gelden van lichte vrachtwagen. Daarvoor moet een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten worden afgesloten.

[27-05-2005] Beslissing Vlaamse Regering over quickscan wegenvignet
De Vlaamse Regering heeft kennis genomen van de quickscan-studie over het wegenvignet. Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zullen nu het debat voeren met het betrokken middenveld over de invoering ervan.

[24-05-2005] Reactie van minister Peeters op uitspraak Arbitragehof over IJzeren Rijn
Vandaag heeft het Arbitragehof in Den Haag uitspraak gedaan over de IJzeren Rijn. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zal het Arbitrageverslag over het dossier van de IJzeren Rijn grondig doornemen. Deze uitspraak moet een einde kunnen stellen aan de schaduw die hangt op de relatie met Nederland hierover. Minister Peeters stelt alvast in het Arbitrageverslag vast dat Artikel XII van het Scheidingsverdrag van 1839 van kracht blijft en België aldus het recht behoudt om de verbinding van de spoorlijn richting Duitsland te herstellen.

[17-05-2005] Langetermijnvisie Vlaams zeehavenbeleid
Het Vlaams zeehavenbeleid mag met enige tevredenheid op de afgelopen decennia terugblikken. De vier Vlaamse zeehavens samen vormen een dynamische havenregio die tot de wereldtop behoort. De Vlaamse havens zijn centraal gelegen in Noordwest-Europa en vormen belangrijke knooppunten tussen de zee en een zeer groot hinterland. Dit schept enorme mogelijkheden voor economische ontwikkeling.

[09-05-2005] Reactie Vlaams minister Kris Peeters mbt aanleg van gesubsidieerde fietspaden
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, sluit zich aan bij de analyse dat de vastgelegde middelen voor de subsidiëring van fietspaden onvoldoende leiden tot effectieve realisaties op het terrein. Minister Peeters heeft samen met zijn collega-minister Van Brempt en in overleg met de administratie een nota laten opstellen met suggesties voor verbeteringen en verfijningen aan het instrument mobiliteitsconvenants om zo aan de geciteerde knelpunten tegemoet te komen.

[03-05-2005] Indicatief driejaren investeringsprogramma wegen: onlosmakelijk verbonden met project gevaarlijke punten
Deze vooravond is het driejaren investeringsprogramma wegen (2005-2007) overhandigd door Vlaams minister Kris Peeters aan de leden van de Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Energie.

[03-05-2005] Ontdubbeling Scheldebrug op de N 16 te Temse/Bornem
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag zijn beleidsoptie bekend gemaakt voor de aanpak van de problematiek rond de Scheldebrug te Temse/Bornem. Hij hield voorafgaand een vergadering met de rechtstreeks betrokken besturen waarop de opties en plan van aanpak werden besproken. Alle aanwezigen waren het met hem er over eens dat met het oog op een definitieve 'duurzame' remediëring van het "bottle-neck" probleem van de N 16 ter plaatse van de Scheldebrug te Temse/Bornem, de ontdubbeling van de bestaande brug de meest voor de hand liggende oplossing is. Teneinde die ontdubbeling te realiseren wordt een volledig nieuwe brug naast de bestaande gebouwd. Deze nieuwe brug zal twee rijvakken bevatten en een dubbelrichtingsfietspad. Als alles volgens schema verloopt vangen de uitvoeringswerken in 2007 aan.

[02-05-2005] Vervotte en Van Brempt richten staten-generaal voor verkeersslachtoffers op
Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte en minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt hebben het initiatief genomen tot oprichting van een staten-generaal voor opvang van verkeersslachtoffers en hun na(aast)bestaanden. Deze staten-generaal gaat voor de zomer van start.