Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[23-12-2005] PPS moet toekomst Mercator veiligstellen
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister bevoegd voor erfgoed heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring verleend aan het uitwerken van een Publiek Private Samenwerking (PPS) voor het toekomstige beheer en exploitatie van het voormalige schoolschip Mercator. De Vlaamse Regering belast de Participatie Maatschappij Vlaanderen met de uitwerking van deze PPS-formule.

[23-12-2005] Europees akkoord baggerwerken tijgebonden dokken: toegankelijkheid Vlaamse zeehavens veiliggesteld
Vlaamse steun baggerwerken Deurganckdok OK voor Europa

De Europese Commissie heeft vandaag ingestemd met het voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, om de baggerwerken in de vaargeulen van de tijdokken te blijven financieren vanuit de Vlaamse overheid. Deze beslissing is enorm belangrijk om ook in de toekomst de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te kunnen garanderen.

[21-12-2005] Scheldeverdragen ondertekend
Op 21 december 2005 hebben Nederland en Vlaanderen in Middelburg vier verdragen over het Scheldegebied gesloten. Namens Nederland tekenden minister Peijs en staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en namens Vlaanderen minister Peeters van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

[19-12-2005] Geen Dienst Vreemdelingenzaken meer bij ticketcontrole op tram en bus
Vlaams minister van Mobiliteit Van Brempt kondigt aan dat bij toekomstige controleacties, waar De Lijn samenwerkt met de lokale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken niet meer zal betrokken worden. Tot hier toe gebeurde dit soms op vraag van de lokale politie. De nieuwe afspraken zullen overlegd worden met de lokale politie Antwerpen.

[14-12-2005] Werken Antwerpse Ring voorbeeldcase in het buitenland
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Leefmilieu, Energie en Natuur, heeft vandaag naar aanleiding van de KVIV- studiedag ‘Minder Hinder’ de werkzaamheden aan de Antwerpse Ring geëvalueerd. De minister is over het algemeen tevreden over het verloop van de werken. Wat de toekomstige wegenwerken in Vlaanderen betreft, wil hij zowel de succesfactoren als de punten die voor verbetering vatbaar zijn, meenemen. Binnenkort wordt het evaluatierapport gefinaliseerd.

[28-11-2005] Pendelplan: 10 % minder auto's in woon-werkverkeer tegen 2010
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt stelde vandaag, maandag 28 november 2005, het Pendelplan voor. Dit plan moet het aandeel auto's in het woon-werkverkeer terugbrengen van 70% tot 60% in 2010. De aandelen van openbaar vervoer en fiets in het pendelverkeer moeten stijgen naar minstens 20%.

[25-11-2005] 9,7 miljoen euro voor versnelde uitvoering van de 2de fase baggerwerken Kluizendok Gent
Op initiatief van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist akkoord te gaan met de openbare aanbesteding van de 2e fase van de aanlegbaggerwerken voor het Kluizendok voor een bedrag van 9,7 miljoen euro.

[25-11-2005] Alternatieve financiering moet missing links versneld helpen realiseren
Op initiatief van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag het voorstel inzake alternatieve financiering van openbare werken goedgekeurd. Het doel hiervan is een inhaalbeweging in het domein van openbare werken via publiek-private samenwerking (PPS) te bewerkstelligen waarbij in de eerste plaats het realiseren van een aantal zogenaamde missing links wordt beoogd.

[25-11-2005] Minister Peeters zet een belangrijke stap op weg naar vier nieuwe Scheldeverdragen
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring gehecht aan vier nieuwe verdragen tussen Vlaanderen en Nederland over de Schelde. Hiermee staat Vlaanderen aan de vooravond van een nieuw tijdperk van samenwerking Vlaanderen-Nederland in het licht van een gemeenschappelijk beleid en beheer voor de Schelde. Een ondertekening van deze verdragen door de Vlaamse en Nederlandse bewindslieden voor het einde van het jaar wordt nu heel realistisch.

[21-11-2005] Bourgeois roept op tot betere spoorverbindingen Vlaanderen-Noord-Frankrijk

Op het Tweede Forum voor Belgisch-Franse interregionale samenwerking in Kortrijk riep Vlaams minister van Buitenlands Beleid Geert Bourgeois, bij monde van zijn kabinetschef, op tot betere spoorverbindingen tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Doel van het Forum is de bespreking en politieke aansturing van grensoverschrijdende en interregionale samenwerking. Het forum biedt een overzicht van de lopende projecten - gaande van jeugdprojecten tot beroepsopleidingen - en benadert de interregionale samenwerking vanuit Europees perspectief.

[09-11-2005] Georganiseerd leerlingenvervoer in 1 basisschool op 3
In amper 36% van de basisscholen kunnen leerlingen gebruik maken van georganiseerd leerlingenvervoer. Dat blijkt uit een enquête die het departement Onderwijs heeft uitgevoerd bij alle Vlaamse basisscholen. In de provincie Antwerpen is de verhouding met 25% het laagst. De ritten worden zelden netoverschrijdend georganiseerd. Minder dan 1 rit op 10 vervoert kinderen uit verschillende netten.

[04-11-2005] Strategisch Plan voor de haven van Oostende
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag het afgewerkte Strategisch Plan voor de haven van Oostende ontvangen uit handen van Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen.

[03-11-2005] Energiezuinig rijden kan tot 10% van de brandstofkosten besparen
Kris Peeters, Vlaams minister van Leefmilieu en Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit hebben vandaag de campagne ¨Je brandstofkosten afremmen? Rij zuinig¨ voorgesteld. Want het rijgedrag aanpassen en dus energiezuinig of defensief rijden is goed voor de portemonnee, voor het milieu en voor de verkeersveiligheid.

[31-10-2005] Studie VITO: Maximum 80 km/uur voor vrachtwagens: tot 15% CO2 minder
VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, heeft wetenschappelijk onderzocht wat het effect is van een snelheidsverlaging voor vrachtwagens op brandstofverbruik en emissies. De CO2-uitstoot daalt als de maximumsnelheid afneemt. Ook werd een bevraging opgenomen van de Europese automobielconstructeurs die verklaren dat vrachtwagens het meest brandstofefficiënt zijn aan 80 à 85 km/uur.

[28-10-2005] Bomen Fort III en niet-verlenging startbaan: principiële goedkeuring overeenkomst Vlaamse Regering
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering zich vandaag principieel akkoord verklaard met het voorstel van overeenkomst, als resultaat van de onderhandelingen met de gemeente Borsbeek. Dit betekent dat de startbaan, zoals in het Vlaams regeerakkoord gesteld, niet zal verlengd worden maar dat de huidige lengte optimaal kan gebruikt worden.

[20-10-2005] Bomen Fort Borsbeek: overleg minister Peeters met gemeente Borsbeek in finale fase
Vandaag heeft Kris Peeters, Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur met het voltallige College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Borsbeek een onderhoud gehad en zijn voorstel van overeenkomst besproken. Zowel minister Peeters als het college hebben zich geëngageerd om dit voorstel te agenderen en voor akkoord voor te leggen op 28 oktober ’05 aan respectievelijk de Vlaamse regering en de gemeenteraad Borsbeek.

[06-10-2005] VIIe Olympiadekruispunt wordt versneld aangepast
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft beslist om het kruispunt "De Tank", ook gekend als het VIIe Olympiadekruispunt, te Wilrijk in 2006 versneld aan te passen, dit om de veiligheid van de fietsers maximaal te waarborgen.

[30-09-2005] FAST en de calamiteitenroutes : maatregelen voor een vlotte incidentafhandeling op hoofdwegen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de opdracht gegeven om het FAST-project ("Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst") en de calamiteitenroutes uit te breiden met als doel de gevolgen van ongevallen nog verder te beperken.

[29-09-2005] Nieuwe tramlijn in Antwerpen - Onbenut stuk premetro wordt in gebruik genomen
Vanaf 1 maart 2006 rijdt er een nieuwe tramlijn in Antwerpen. Het gaat over tramlijn 5 die Deurne via het centrum van Antwerpen met Linkeroever zal verbinden. Hiermee neemt De Lijn een onbenut stuk premetro in gebruik. Met de nieuwe tramlijn wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de reizigers naar een betere, snellere en meer betrouwbare verbinding met de stad.

[27-09-2005] Doorbraak inzake de toegankelijkheid van de Gentse haven
Vandaag is een eerste stap gezet in het opheffen van een aantal nautische toegangsbeperkingen van het kanaal Gent-Terneuzen en de Westsluis. Op deze wijze kunnen de toekomstmogelijkheden voor de haven van Gent als volwaardige zeehaven worden gevrijwaard.

[27-09-2005] Ontdubbeling Scheldebrug op de N16 te Temse/Bornem
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan Temse waar hij toelichting heeft gegeven bij de vooruitgang van het project 'Tweede Scheldebrug'.

[24-09-2005] Dag van de Klant '05 : minister Peeters over hinder bij openbare werken
Vandaag op de Dag van de Klant heeft minister Peeters bevestigd dat er tegen eind dit jaar in elke Vlaamse provincie een bereikbaarheidsadviseur wordt aangesteld. Daarnaast zullen in het voorjaar 2006 alle provinciale coördinatieorganen van start gaan.

[21-09-2005] VAB over zone 30 rond scholen - "Minister Peeters kan zich vinden in standpunt VAB"
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur kan zich vinden in de opbouwende kritiek van VAB met betrekking tot de invoering van de zones 30 in schoolomgevingen. De minister sluit zich aan bij de stelling dat zones 30 op wegen met een specifieke doorstroomfunctie in principe dynamisch dienen te zijn.

[20-09-2005] Schelde - M/S Forwairet op zandbank - Stand van Zaken
De bemanning van het vastgelopen schip M/S Fowairet, varend onder de vlag van Qatar, werd om 10u15 veiligheidshalve geëvacueerd. Het schip, vastgelopen op een zandbank vertoonde immers, door het zakken van het water, enkele barsten in de romp. Omstreeks 11u30 werd eveneens alle op-en afvaart op de Schelde gestopt omdat ook de brandstoftanks begonnen te barsten. De Nederlandse autoriteiten, bevoegd op hun grondgebied ingeval van calamiteiten, doen al het nodige om verdere complicaties te vermijden.

[19-09-2005] Bijna 50 gemeenten krijgen extra bussen in 2006
Bijna 50 gemeenten over heel Vlaanderen krijgen dit jaar en volgend jaar een project basismobiliteit. Het gaat over die gemeenten die nog het meeste nood hebben aan extra (bel)bussen. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt kondigde dit maandag 19 september aan tijdens de voorstelling van haar visienota 'Meer en beter openbaar vervoer'.

[15-09-2005] Antwerpen start met autodelen op 1 januari 2006
Op 1 januari 2006 kan autodelen starten in Antwerpen. Dit kondigden Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Antwerps schepen van Mobiliteit Ludo Van Campenhout vandaag, 15 september, aan. Ze deden naar aanleiding van de start van de Week van Vervoering. De Week van Vervoering is een initiatief van de Vlaamse overheid waarin het openbaar vervoer centraal staat. Vandaag werd een mobiliteitstocht door Antwerpen georganiseerd door de BTTB, de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers.

[08-09-2005] Donderdag 15 september gaat de Week van Vervoering van start
Donderdag 15 september gaat de Week van Vervoering van start. Tijdens de Week van Vervoering organiseert de Vlaamse Overheid samen met KOMIMO (Koepel voor Milieu en Mobiliteit) talloze acties die duurzaam vervoer promoten. Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zal aan heel wat van die activiteiten deelnemen.

[05-09-2005] Van Brempt steunt VAB: regionalisering van verkeersveiligheidsfonds kan verkeerseducatie verbeteren
Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt wil het verkeersveiligheidsfonds in Vlaamse handen. Hiervoor pleitte ze onder andere in de laatste Interministeriële Conferentie Mobiliteit. "Het is belangrijk dat we de inkomsten van flitspaalboetes kunnen investeren in praktijkgerichte mobiliteitseducatie," aldus de minister. Ze zei dit maandag naar aanleiding van een onderzoek van de VAB. Daaruit bleek dat er een grote nood is aan praktijkgerichte educatie.

[02-09-2005] Invoering vergoeding bij inzetten helicopter voor beloodsing
Op voorstel van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, hechtte de Vlaamse Regering vandaag enerzijds haar definitieve goedkeuring na positief advies van de Raad van State aan het ontwerp van besluit betreffende de invoering van de vergoeding voor het inzetten van een helikopter voor het beloodsen en het afhalen van een loods van vaartuigen. Anderzijds werden de aanpassingen aan het besluit betreffende de vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater goedgekeurd.

[30-08-2005] Aanpak zone 30 aan schoolomgevingen langs Vlaamse gewestwegen
Vanaf 1 september 2005 geldt in alle schoolomgevingen een maximumsnelheid van 30 km/u. Vandaag, dinsdag 30 augustus, hebben Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, toelichting gegeven bij de maatregelen die de Vlaamse overheid heeft genomen om tegemoet te komen aan de federale wetgeving die de zone 30 in schoolomgevingen invoert. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 13,2 miljoen euro en geeft hiermee gevolg aan een prioriteit uit het Vlaams regeerakkoord om de verkeersveiligheid ter hoogte van de schoolomgevingen gelegen langs gewestwegen verder te verhogen.