Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[25-01-2006] Mobiliteitscampagne tegen links rijden van start
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is afgelopen week de mobiliteitscampagne tegen links rijden langs gewest- en autosnelwegen gestart. Dit is de eerste sensibiliseringscampagne in 2006 over verantwoord en hoffelijk rijgedrag. De minister wenst daarmee het overmatig gebruik van de linkerrijstrook te temperen. In de loop van 2006 heeft minister Peeters nog twee mobiliteitscampagnes gepland over het verantwoord gebruik van de pechstrook en het verantwoord rijgedrag ter hoogte van wegenwerken. Via wegaffiches en de website www.watisuwexcuus.be worden de weggebruikers opgeroepen om mee te zoeken naar creatieve slogans voor de volgende campagnes, en hiervoor ook te stemmen. En wat blijkt? Na ruim één week zijn er reeds een kleine 1000 voorstellen van slogans binnengekomen, wat erop wijst dat het concept aanslaat.

[20-01-2006] 1ste realisatie Pendelplan: pendelbussen en -fietsen in bedrijvenzone Skaldenpark Gent
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en vzw ‘Gent, stad in werking’ stelden vandaag, vrijdag 20 januari 2006, de eerste realisatie van het Pendelplan voor. Het betreft het mobiliteitsproject ‘Max Mobiel’ dat start in de bedrijvenzone Skaldenpark in Gent, en via duurzame vervoersmiddelen de mobiliteit van werknemers wil verbeteren. Het is het eerste project dat door het Pendelfonds ondersteund wordt. Tegen 2009 zal het project een heel aantal bedrijvenzones in het Gentse bereikbaar maken.

[19-01-2006] Meer en beter openbaar vervoer in Brussel en Vlaamse Rand
“De Vlaamse Regering gaat extra inspanningen leveren voor meer en beter openbaar vervoer in Brussel en in de Vlaamse Rand.” Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zei dit vandaag, donderdag 19 januari 2006 in haar toespraak op de studiedag Rail Meets Road op het autosalon. Kathleen Van Brempt reageerde hiermee op de resultaten van het onderzoek van Cathy Macharis, professor Transport en Duurzame mobiliteit (VUB). Uit het onderzoek bleek dat de helft van alle filerijders te verleiden valt om de stap naar het openbaar vervoer te maken. Goede aansluitingen, reissnelheid en prijs zijn de meest doorslaggevende argumenten om de twijfelaars over de streep te trekken.

[18-01-2006] Minister Kris Peeters pleit voor reflectie over inpassing van Vlaamse havenactiviteiten in het eengemaakte Europa
Vandaag, 18 januari 2006, heeft het Europees Parlement zich in een stemming uitgesproken ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot de liberalisering van de havendiensten. In de stemming heeft het Parlement zich met 532 stemmen tegen, 120 voor de Richtlijn en 25 onthoudingen duidelijk tegen het voorstel van de Commissie uitgesproken.

[17-01-2006] 18 miljoen voor verbetering doorstroming openbaar vervoer
De Vlaamse Regering investeert dit jaar 18 miljoen euro in een betere doorstroming van het openbaar vervoer. Die investeringen zullen resulteren in 22 nieuwe vrije busbanen voor in totaal 25 à 30 kilometer, 130 aangepaste verkeerslichten, 13 heringerichte kruispunten en wegvakken en 12 aangepaste haltes. Dat maakten Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag, dinsdag 17 januari, bekend. Ze deden dit naar aanleiding van hun bezoek aan luchthavenuitbater BIAC in Zaventem. BIAC heeft, in samenwerking met De Lijn en Administratie Wegen en Verkeer, gewerkt aan een ‘vrije busbaan’ van 2,5 kilometer op het luchthaventerrein. Op die manier kan de bus ontsnappen aan de files en de werknemers van de luchthavenregio sneller naar en dichterbij hun werk brengen.

[13-01-2006] Minister Peeters keurt aanbesteding gevaarlijk kruispunt N31 goed
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de aanbesteding goedgekeurd voor het wegwerken van het gevaarlijke kruispunt Koningin Astridlaan op de N31 te Brugge. Dit betekent tevens de start voor de herinrichting van de N31 die van grote betekenis is zowel voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Brugge als voor de bereikbaarheid van de haven van Zeebrugge. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2007.

[13-01-2006] Minister Peeters legt ontwerp van decreet voor om scheepvaartverkeer op zee veiliger te laten verlopen
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag het ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum” goedgekeurd. Het ontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

[13-01-2006] Bomen Fort III en niet-verlenging startbaan: Vlaamse regering bekrachtigt akkoord met gemeenteraad Borsbeek
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering de overeenkomst met Borsbeek bekrachtigd. De gemeenteraad van Borsbeek had op haar zitting van 23 december ll. reeds deze overeenkomst goedgekeurd. Dit betekent dat de startbaan, zoals in het Vlaams regeerakkoord gesteld, niet zal verlengd worden maar dat de huidige lengte optimaal kan gebruikt worden.

[13-01-2006] Minister Peeters wil samen met de transportsector fijn stof problematiek drastisch aanpakken
Naar aanleiding van zijn actieplan fijn stof, waarbij vrachtwagens verantwoordelijk zijn voor maar liefst 45% van de totale fijn stof uitstoot ingevolge het wegverkeer, wil Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, samen met de transportsector de fijn stof problematiek op een drastische manier aanpakken. Hij start daarom overleg op met de transportsector om de fijn stof uitstoot door vrachtwagens drastisch te verminderen.

[11-01-2006] Floating Car Data: een innovatief proefproject voor de verzameling van verkeersgegevens
Sinds september 2004 liep in Antwerpen een proefproject rond Floating Car Data (FCD). FCD is een technologie die aan de hand van anonieme gegevens van actieve gsm's in voertuigen een beeld geeft van de actuele verkeerssituatie. De Vlaamse overheid, Proximus en ITIS Holdings plc (Groot-Brittannië) hebben de evaluatiefase van dat gezamenlijke proefproject nu afgerond.

[06-01-2006] Nieuw record voor De Lijn: bijna 450 miljoen reizigers in 2005
De Lijn heeft in 2005 bijna 450 miljoen reizigers vervoerd. Dat is het beste resultaat ooit. Sinds 1999 is het aantal reizigers verdubbeld. De stijging is te danken aan de verdrievoudiging van het aantal abonnees sinds 2000 en de intensieve uitbreiding van het aanbod.

[04-01-2006] Dynamisch verkeersbeheer vergroot verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid
Naar aanleiding van het voorstel van Vlaams parlementslid Flor Koninckx ‘automatisch blokrijden tijdens de spits op bepaalde delen van Vlaamse autosnelwegen’, stelt Vlaams minister Kris Peeters dat de uitbreiding van de dynamische signalisatie het instrument is om tot een optimale doorstroming op autosnelwegen te komen. Via een systeem van dynamische signalisatie op Vlaamse autosnelwegen werkt minister Peeters aan een optimale doorstroming bij drukte en bij incidenten. Tot hiertoe investeerde hij reeds 24 mio euro in desbetreffende verkeerstelematica.

[23-12-2005] PPS moet toekomst Mercator veiligstellen
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister bevoegd voor erfgoed heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring verleend aan het uitwerken van een Publiek Private Samenwerking (PPS) voor het toekomstige beheer en exploitatie van het voormalige schoolschip Mercator. De Vlaamse Regering belast de Participatie Maatschappij Vlaanderen met de uitwerking van deze PPS-formule.

[23-12-2005] Europees akkoord baggerwerken tijgebonden dokken: toegankelijkheid Vlaamse zeehavens veiliggesteld
Vlaamse steun baggerwerken Deurganckdok OK voor Europa

De Europese Commissie heeft vandaag ingestemd met het voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, om de baggerwerken in de vaargeulen van de tijdokken te blijven financieren vanuit de Vlaamse overheid. Deze beslissing is enorm belangrijk om ook in de toekomst de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te kunnen garanderen.

[21-12-2005] Scheldeverdragen ondertekend
Op 21 december 2005 hebben Nederland en Vlaanderen in Middelburg vier verdragen over het Scheldegebied gesloten. Namens Nederland tekenden minister Peijs en staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en namens Vlaanderen minister Peeters van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

[19-12-2005] Geen Dienst Vreemdelingenzaken meer bij ticketcontrole op tram en bus
Vlaams minister van Mobiliteit Van Brempt kondigt aan dat bij toekomstige controleacties, waar De Lijn samenwerkt met de lokale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken niet meer zal betrokken worden. Tot hier toe gebeurde dit soms op vraag van de lokale politie. De nieuwe afspraken zullen overlegd worden met de lokale politie Antwerpen.

[14-12-2005] Werken Antwerpse Ring voorbeeldcase in het buitenland
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Leefmilieu, Energie en Natuur, heeft vandaag naar aanleiding van de KVIV- studiedag ‘Minder Hinder’ de werkzaamheden aan de Antwerpse Ring geëvalueerd. De minister is over het algemeen tevreden over het verloop van de werken. Wat de toekomstige wegenwerken in Vlaanderen betreft, wil hij zowel de succesfactoren als de punten die voor verbetering vatbaar zijn, meenemen. Binnenkort wordt het evaluatierapport gefinaliseerd.

[28-11-2005] Pendelplan: 10 % minder auto's in woon-werkverkeer tegen 2010
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt stelde vandaag, maandag 28 november 2005, het Pendelplan voor. Dit plan moet het aandeel auto's in het woon-werkverkeer terugbrengen van 70% tot 60% in 2010. De aandelen van openbaar vervoer en fiets in het pendelverkeer moeten stijgen naar minstens 20%.

[25-11-2005] 9,7 miljoen euro voor versnelde uitvoering van de 2de fase baggerwerken Kluizendok Gent
Op initiatief van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist akkoord te gaan met de openbare aanbesteding van de 2e fase van de aanlegbaggerwerken voor het Kluizendok voor een bedrag van 9,7 miljoen euro.

[25-11-2005] Alternatieve financiering moet missing links versneld helpen realiseren
Op initiatief van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag het voorstel inzake alternatieve financiering van openbare werken goedgekeurd. Het doel hiervan is een inhaalbeweging in het domein van openbare werken via publiek-private samenwerking (PPS) te bewerkstelligen waarbij in de eerste plaats het realiseren van een aantal zogenaamde missing links wordt beoogd.

[25-11-2005] Minister Peeters zet een belangrijke stap op weg naar vier nieuwe Scheldeverdragen
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring gehecht aan vier nieuwe verdragen tussen Vlaanderen en Nederland over de Schelde. Hiermee staat Vlaanderen aan de vooravond van een nieuw tijdperk van samenwerking Vlaanderen-Nederland in het licht van een gemeenschappelijk beleid en beheer voor de Schelde. Een ondertekening van deze verdragen door de Vlaamse en Nederlandse bewindslieden voor het einde van het jaar wordt nu heel realistisch.

[21-11-2005] Bourgeois roept op tot betere spoorverbindingen Vlaanderen-Noord-Frankrijk

Op het Tweede Forum voor Belgisch-Franse interregionale samenwerking in Kortrijk riep Vlaams minister van Buitenlands Beleid Geert Bourgeois, bij monde van zijn kabinetschef, op tot betere spoorverbindingen tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Doel van het Forum is de bespreking en politieke aansturing van grensoverschrijdende en interregionale samenwerking. Het forum biedt een overzicht van de lopende projecten - gaande van jeugdprojecten tot beroepsopleidingen - en benadert de interregionale samenwerking vanuit Europees perspectief.

[09-11-2005] Georganiseerd leerlingenvervoer in 1 basisschool op 3
In amper 36% van de basisscholen kunnen leerlingen gebruik maken van georganiseerd leerlingenvervoer. Dat blijkt uit een enquête die het departement Onderwijs heeft uitgevoerd bij alle Vlaamse basisscholen. In de provincie Antwerpen is de verhouding met 25% het laagst. De ritten worden zelden netoverschrijdend georganiseerd. Minder dan 1 rit op 10 vervoert kinderen uit verschillende netten.

[04-11-2005] Strategisch Plan voor de haven van Oostende
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag het afgewerkte Strategisch Plan voor de haven van Oostende ontvangen uit handen van Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen.

[03-11-2005] Energiezuinig rijden kan tot 10% van de brandstofkosten besparen
Kris Peeters, Vlaams minister van Leefmilieu en Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit hebben vandaag de campagne ¨Je brandstofkosten afremmen? Rij zuinig¨ voorgesteld. Want het rijgedrag aanpassen en dus energiezuinig of defensief rijden is goed voor de portemonnee, voor het milieu en voor de verkeersveiligheid.

[31-10-2005] Studie VITO: Maximum 80 km/uur voor vrachtwagens: tot 15% CO2 minder
VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, heeft wetenschappelijk onderzocht wat het effect is van een snelheidsverlaging voor vrachtwagens op brandstofverbruik en emissies. De CO2-uitstoot daalt als de maximumsnelheid afneemt. Ook werd een bevraging opgenomen van de Europese automobielconstructeurs die verklaren dat vrachtwagens het meest brandstofefficiënt zijn aan 80 à 85 km/uur.

[28-10-2005] Bomen Fort III en niet-verlenging startbaan: principiële goedkeuring overeenkomst Vlaamse Regering
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering zich vandaag principieel akkoord verklaard met het voorstel van overeenkomst, als resultaat van de onderhandelingen met de gemeente Borsbeek. Dit betekent dat de startbaan, zoals in het Vlaams regeerakkoord gesteld, niet zal verlengd worden maar dat de huidige lengte optimaal kan gebruikt worden.

[20-10-2005] Bomen Fort Borsbeek: overleg minister Peeters met gemeente Borsbeek in finale fase
Vandaag heeft Kris Peeters, Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur met het voltallige College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Borsbeek een onderhoud gehad en zijn voorstel van overeenkomst besproken. Zowel minister Peeters als het college hebben zich geëngageerd om dit voorstel te agenderen en voor akkoord voor te leggen op 28 oktober ’05 aan respectievelijk de Vlaamse regering en de gemeenteraad Borsbeek.

[06-10-2005] VIIe Olympiadekruispunt wordt versneld aangepast
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft beslist om het kruispunt "De Tank", ook gekend als het VIIe Olympiadekruispunt, te Wilrijk in 2006 versneld aan te passen, dit om de veiligheid van de fietsers maximaal te waarborgen.

[30-09-2005] FAST en de calamiteitenroutes : maatregelen voor een vlotte incidentafhandeling op hoofdwegen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de opdracht gegeven om het FAST-project ("Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst") en de calamiteitenroutes uit te breiden met als doel de gevolgen van ongevallen nog verder te beperken.