Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[09-11-2006] Leerlingenvervoer in de Noorderkempen: 6 nieuwe buslijnen naar scholen in Kalmthout, Essen en Wuustwezel
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en De Lijn bereikten vandaag een akkoord met de gemeenten en de secundaire scholen in de Noorderkempen over bijkomend openbaar vervoer in hun regio. Vanaf 1 september 2007 zullen er 6 nieuwe buslijnen ingelegd worden die de scholen in de gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel zullen bedienen. 5 daarvan worden betaald door De Lijn, 1 door de betrokken gemeenten en scholen. Deze nieuwe lijnen worden aangetakt op de nieuwe centrale buslijn 440 tussen Herentals en Essen die het station van Brecht zal aandoen vanaf 1 juni 2007.

[02-11-2006] Europa geeft groen licht voor estuaire vaart
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, benadrukt het belang van een snelle verbetering van de ontsluiting van de kusthavens. Daartoe werd in opdracht van de minister een betoelagingsvoorstel uitgewerkt, dat nu net door Europa is goedgekeurd. Dit betoelagingsvoorstel omvat de toekenning van een toelage door het Vlaams Gewest voor het vervoer van containers via binnenvaart en estuaire vaart van en naar de Vlaamse kusthavens Zeebrugge en Oostende. In totaal heeft minister Peeters hiervoor, gespreid over een periode van 3 jaar, een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro vrijgemaakt. Eind dit jaar verwacht hij dat de eerste contracten worden afgesloten zodat in de loop van 2007 de estuaire vaart operationeel zal zijn.

[19-10-2006] Meer mens in het verkeer
Vandaag, donderdag 19 oktober, stelde Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt twee maatregelen voor uit het veiligheidsplan van De Lijn. Er komen boetes voor inbreuken die overlast veroorzaken op het openbaar vervoer. Daarnaast lanceerde Van Brempt ook de campagne "Meer mens in het verkeer. Op bus en tram, en op de weg". Die campagne wil mensen er toe aanzetten om meer rekening te houden met anderen in het verkeer. De campagne zal zowel te zien zijn langs de wegen als op bus en tram.

[13-10-2006] Van Brempt: Geweld op openbaar vervoer moet stoppen
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt is erg verontwaardigd over de verruwing en het geweld op het openbaar vervoer. Zowel de incidenten in Vlaams-Brabant als het recente incident met jongeren in West-Vlaanderen zijn verontrustend. Het veiligheidsplan dat minister Van Brempt samen met De Lijn opstelde, wordt op dit moment uitgewerkt. Het plan bevat een ruime waaier aan maatregelen die inspelen op de verschillende veiligheidsaspecten en kost jaarlijks 20,2 miljoen euro. De belangrijkste elementen van het plan zijn de vertienvoudiging van het aantal camera’s, de inzet van 214 extra mensen en extra opleiding voor het personeel.

[11-10-2006] Start Task force 'North Sea Motorways of the Sea'
Vandaag vond in het Errerahuis te Brussel de startvergadering plaats van de North Sea Motorways of the Sea Task Force. Op uitnodiging van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters en Nederlands minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, discussieerden experts uit verschillende Noordzeelanden over de praktische implementatie van het concept Motorways of the Sea in het Noordzeegebied. Dit initiatief kreeg de uitdrukkelijke steun van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en van de Europese Commissie.

Met dit initiatief geeft minister Kris Peeters alvast uitvoering aan één van de logistieke uitdagingen die de Vlaamse Regering in juli formuleerde in haar socio-economisch actieplan ‘Vlaanderen in actie’.

[06-10-2006] Kennedytunnel: snelheidsverlaging tot 70 km/u vanaf maandagmorgen 6 uur
Naar aanleiding van de snelheidsbeperking van 70 km/u in de Kennedytunnel, met ingang van maandag 9 oktober vanaf 6u 's morgens, werden - op vraag van minister Peeters met diverse instanties, waaronder het verkeerscentrum Antwerpen - bijkomend verschillende sensibilisatiemaatregelen genomen.

[04-10-2006] Kennedytunnel: snelheidsbeperking overdag tot 70 km/u
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft beslist een snelheidsbeperking tot 70 km/u overdag door te voeren in de Kennedytunnel. Deze maatregel geldt voor alle verkeer, treedt vanaf volgende week in werking en zal permanent geëvalueerd worden. Om de effecten van deze snelheidsvermindering op onder meer de doorstroming na te gaan, wordt dan tegen 1 juli 2007 een definitieve evaluatie van deze maatregel voorzien. Daarnaast laat minister Peeters bijkomende maatregelen onderzoeken in overleg met alle betrokken diensten en instanties.

[29-09-2006] Viaduct van Gentbrugge. Snelheidsverlaging tot 90 km/u moet bijdragen tot vermindering geluidsoverlast
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd waarmee de snelheid op het viaduct van Gentbrugge (E17) wordt beperkt tot 90 km/u voor alle verkeer. Deze maatregel, die inwerking treedt vanaf 6 oktober, wordt uitgevoerd ter vermindering van de geluidsoverlast in de buurt van het viaduct en komt er na de besprekingen hierover in het Vlaams parlement eerder dit jaar.

[29-09-2006] Minister Peeters stuurt de vier nieuwe Scheldeverdragen voor ratificatie naar het Vlaams Parlement
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag haar definitieve goedkeuring gehecht aan vier nieuwe verdragen tussen Vlaanderen en Nederland over de Schelde. Hiermee staat Vlaanderen aan de vooravond van een nieuw tijdperk van samenwerking Vlaanderen-Nederland in het licht van een gemeenschappelijk beleid en beheer voor de Schelde. Deze vier nieuwe verdragen worden nu ingediend bij het Vlaams Parlement voor de formele start van de ratificatieprocedure.

[22-09-2006] Zeehavengebied Brugge-Zeebrugge: goedkeuring principes inhoud en afbakening gewestelijk RUP
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening heeft de Vlaamse Regering vandaag de principes voor inhoud en afbakening van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zeehavengebied Brugge-Zeebrugge’ principieel goedgekeurd. Het planprogramma vormt de basis voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het zeehavengebied. Het planprogramma legt uit waarom bepaalde gebieden binnen de afbakeningslijn van de zeehaven Brugge-Zeebrugge vallen en geeft een aanzet tot de inhoudelijke omschrijving, wanneer dat mogelijk is.

[18-09-2006] Minister Peeters ondersteunt gemeentelijk fietsbeleid
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur laat tegen begin 2007 een ‘Best practices brochure’ maken, die hij ter beschikking zal stellen van gemeenten en provincies. Met dit initiatief dat loopt in samenwerking met de Fietsersbond enerzijds, en dat komt bovenop het vernieuwde Fietsvademecum, de overname van de onteigeningskosten en de budgetten vanuit de Vlaamse begroting anderzijds, wil minister Peeters een versnelling nastreven naar veilige en comfortabele fietspaden in Vlaanderen, zoals vandaag door de Fietsersbond gevraagd naar aanleiding van de enquête bij gemeentebesturen en fietsers.

[15-09-2006] Mobiliteitscampagne geprojecteerd op grote gebouwen in Vlaanderen
"U bedankt voor de bus want…u bent dol op tanken?". Dat is een van de slogans die onderdeel uitmaakt van een mobiliteitscampagne van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit) om het gebruik van het openbaar vervoer te promoten. Naar aanleiding van de start van de Week van Vervoering, zullen die slogans een hele week met een grote beamer geprojecteerd worden op gebouwen in heel Vlaanderen. De projecties starten vanavond, vrijdag 15 september. Het eerste gebouw dat van 19u55 tot middernacht met slogans wordt beschenen is het Silo-gebouw aan de Noorderlaan in Antwerpen. De slogans zijn ook nog tot eind september te zien langs de kant van de weg.

[12-09-2006] Oprit Berchem: resultaten onderzoek
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft recent laten onderzoeken of de oprit Berchem op de R1 opnieuw zou kunnen geopend worden. Dit onderzoek wijst nu uit dat dit inderdaad mogelijk is, waarbij aan de voorwaarde van het behoud van de optimale doorstroming voor het openbaar vervoer op dit kruispunt kan voldaan worden. Minister Peeters zal nu verder overleg plegen met De Lijn en de stad Antwerpen om te bekijken of de oprit in Berchem kan worden open gesteld in afwachting van de definitieve herinrichting van de Singel en de Ring.

[11-09-2006] Vlaamse overheid investeert voor het eerst 3,8 miljoen euro in fietspaden op gemeentewegen

Van Brempt en provincies stimuleren gemeentebesturen in aanleg fietspaden

Dit jaar investeert Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt 3,8 miljoen euro aan fietspaden op gemeentewegen. Het is de eerste keer dat de Vlaamse overheid mee gaat betalen voor zulke fietspaden. Dit gebeurt via het nieuwe Fietsfonds, dat voor elke euro die de provincie investeert in fietspaden, een Vlaamse euro bijpast. Het gaat om fietspaden die ideaal zijn voor woon-werk- en woon-schoolverkeer, het zogenaamde bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

[05-09-2006] FAST-project (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst) nu ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur voert nu ook vanaf 1 januari 2007 het vernieuwde FAST-project in op de drukste gedeelten van het Vlaamse autosnelwegennet in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dit vernieuwde systeem is reeds operationeel in Oost-Vlaanderen sinds 1 juli 2006. FAST staat voor ‘Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst’ en heeft als doel de gevolgen door ongevallen te beperken. Door de rijbaan snel vrij te maken, wordt enerzijds bijgedragen tot een grotere veiligheid van de weggebruiker. Anderzijds draagt deze aanpak ook bij tot een efficiëntere en betere doorstroming van het verkeer.

[04-09-2006] Minister Peeters geeft eerste spadesteek voor kruispunt N31 met de Koningin Astridlaan. Aanvang studies Koning Albertlaan en AX belangrijk voor bereikbaarheid van Brugge
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft vandaag de eerste spadesteek voor het gevaarlijke kruispunt Koningin Astridlaan met de N31 te Brugge gegeven. Dit is een eerste belangrijke stap in de herinrichting van de N31 die van grote betekenis is zowel voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Brugge als voor de bereikbaarheid van de haven van Zeebrugge. Het einde van de werken is voorzien tegen medio 2008. Voor de herinrichting van de kruispunten aan Koningin Astridlaan en de Witte Molenstraat trekt de minister een bedrag van ruim 18 miljoen euro uit.

[23-08-2006] De Lijn onderweg naar nieuw jaarrecord
De Lijn heeft de eerste zes maanden van dit jaar 229 miljoen reizigers vervoerd. Dat is ruim acht miljoen reizigers meer dan dezelfde periode in 2005. Daarmee is De Lijn op weg naar een nieuw jaarrecord. Als de groei zich doorzet, zal De Lijn in 2006 meer dan 460 miljoen reizigers vervoeren.

[09-08-2006] Kap- en snoeiwerken vatten vandaag daadwerkelijk aan
In domein Fort III staan een aantal bomen, die dienen te worden gekapt en gesnoeid zodat ze niet langer een gevaar vormen voor landende en opstijgende vliegtuigen. Na de voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden kunnen deze kap- en snoeiwerken vandaag daadwerkelijk aanvatten. Om dit te realiseren blijkt evenwel politiebegeleiding nodig. Door het kordate en correcte optreden van de politiediensten kunnen deze werken op een veilige manier nu worden uitgevoerd.

[26-07-2006] Afsluiting E313 voor afwerking brug Lummen
Van vrijdagavond 04/08/06 om 21u00 tot zondagochtend om 05u00 zal de E313 tussen Lummen en Hasselt in beide richtingen worden afgesloten om de liggers van een nieuwe brug te plaatsen.

[20-07-2006] Project Amoras: garantie voor toekomstige onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegang van de Antwerpse haven
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur besliste de Vlaamse Regering vandaag om haar goedkeuring te verlenen aan de realisatie van het project Amoras voor de verwerking van de onderhoudsbaggerspecie uit de maritieme toegangswegen op de Antwerpse Rechterscheldeoever. Dit project bestaat uit de bouw en de exploitatie van een mechanische ontwaterings¬installatie ter plaatse van de zone "Bietenveld" en de berging van de ontwaterde specie in de aangrenzende "Zandwinningsput".

[17-07-2006] Protocol voor een versterkte samenwerking tussen politie en De Lijn
Vandaag, maandag 17 juli, ondertekenden federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt een protocol voor een versterkte samenwerking tussen politie en De Lijn. Het protocol vloeit voort uit het actieplan 'Veilig op Weg - Reizigers en personeel op één lijn' dat vorige vrijdag is voorgesteld en waarmee De Lijn maximale inspanningen wil leveren om de veiligheid van haar reizigers en personeel te verhogen. Beide ministers zijn zeer tevreden op zo’n korte termijn tot een actualisering en versterking van het bestaande protocol te komen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt rond het aanwerven van extra lijnspotters en de oprichting van een veiligheidsdienst.

[14-07-2006] De Lijn stelt actieplan 'Veilig op weg' voor: meer camera's, meer mensen, meer opleiding
Brussel – Vandaag (vrijdag 14 juli) hebben Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt en directeur-generaal van De Lijn Ingrid Lieten het actieplan 'Veilig op weg - Reizigers en personeel op één lijn' voorgesteld. Met dit geïntegreerd actieplan wil De Lijn maximale inspanningen leveren om de veiligheid van haar reizigers en personeel te verhogen. Het plan bevat een ruime waaier aan maatregelen die inspelen op de verschillende veiligheidsaspecten en kost jaarlijks 20,2 miljoen euro. De blikvangers van het plan zijn de vertienvoudiging van het aantal camera’s, de inzet van 214 extra mensen en extra opleiding voor het personeel.

[07-07-2006] Oprichting Via-Invest concretiseert alternatieve financiering openbare werken
Op initiatief van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening heeft de Vlaamse Regering vandaag het voorstel inzake de oprichting van Via-Invest goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap om de inhaalbeweging in het domein van openbare werken via publiek-private samenwerking (PPS) te bewerkstelligen waarbij in de eerste plaats het realiseren van een aantal zogenaamde missing links wordt beoogd.

[02-07-2006] Start mobiliteitscampagne 'verantwoord gebruik van de pechstrook'
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, lanceert de mobiliteitscampagne 'verantwoord gebruik van de pechstrook'. Deze campagne moet weggebruikers aansporen tot een meer verantwoord en correct gebruik van de pechstrook en loopt van 3 juli tot 30 juli 2006. De campagne bestaat uit twee delen: een affichecampagne langs gewest- en autosnelwegen en de verspreiding van 250.000 placemats (onderleggers) in restaurants en brasseries aan de kust en in de rest van Vlaanderen. Voor de slogans op zowel de affiches als de placemats werd, net zoals bij de vorige mobiliteitscampagne, beroep gedaan op de weggebruiker. In één maand tijd werden via de website www.watisuwexcuus.be meer dan 500 slogans ingestuurd en gekozen door de weggebruikers zelf.

[30-06-2006] Telewerken kan 3 miljard euro opleveren
"Meer dan 3 miljard euro. Dat kunnen we tegen 2016 jaarlijks besparen wanneer het aantal mensen dat aan telewerk doet, verdubbelt en als diezelfde mensen die telewerken dit 3 dagen per week doen." Dat is één van de resultaten uit het VUB-onderzoek naar telewerken dat Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt bekend maakte. Ze deed dit vandaag, vrijdag 30 juni, op het Congres Telewerken in het Vlaams Parlement. Dankzij de studie heeft Vlaanderen voor de eerste keer een zicht op wat telewerken kan betekenen voor mobiliteit.

[30-06-2006] Minister Peeters maakt werk van verdieping en verbreding 'Pas van het Zand'
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur besliste de Vlaamse Regering vandaag om in 2006 de vaarpas 'Pas van het Zand' en de gedeeltes van de haven van Zeebrugge welke toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis, te verdiepen met één meter. Dit moet bijdragen tot een veiliger maritieme toegankelijkheid voor de huidige generatie containerschepen. De kosten voor deze verdiepingsbaggerwerken ten behoeve van de haven van Zeebrugge bedragen 15 miljoen euro (verdiepingsbaggerwerken) en 6 miljoen euro (versterkte onderhoudsbaggerwerken) gespreid over de periode 2007-2009. Minister Peeters engageert zich tevens om binnen de Vlaamse Regering aansluitend ook de nodige kredieten te bespreken voor de verbreding van de toegangsgeul 'Pas van het Zand' van 300 meter naar 500 meter. Deze bijkomende verbredingswerken, voorzien voor de periode 2008-2009, worden voorlopig geraamd op 8 miljoen euro.

[28-06-2006] Van Brempt lanceert ENTER, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid
Vandaag lanceerde Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid in Hasselt. Het nieuwe expertisecentrum heet ENTER. Tijdens de plechtige opening werd ook het startschot gegeven voor de campagne "Surf & Durf. Trek er ongehinderd op uit!" die de databank www.toegankelijkvlaanderen.be meer bekendheid moet geven en personen met een handicap moet aanzetten om er op uit te trekken. Ook de 'Universal Design Toolkit' voor alle architecten en ontwerpers werd boven de doopvont gehouden.

[24-06-2006] De Lijn en voogdijminister Van Brempt veroordelen sterk het incident van deze middag 24/6
De Lijn en voogdijminister Van Brempt zijn erg gechoqueerd door de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan deze namiddag op een bus van De Lijn aan het Astridplein in Antwerpen. Een reiziger werd daar aangevallen door een groep andere reizigers. Hij overleefde het niet. De chauffeur van De Lijn heeft snel de hulpdiensten en de politie kunnen verwittigen. Het onderzoek loopt nu.

[19-06-2006] Vlaams-Nederlands overleg kanaal Gent-Terneuzen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en Karla Peijs, Nederlands minister van Verkeer en Waterstaat hebben vandaag 19 juni in Den Haag overleg gepleegd over de voortgang van een aantal dossiers omtrent het Kanaal Gent – Terneuzen.

[16-06-2006] Seine-Schelde: een belangrijk waterproject voor het volgende decennium
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring gehecht aan het project Seine-Schelde dat een prioritair binnenvaartproject vormt binnen het Trans-Europees Netwerk. Dit alles wordt gerealiseerd tegen 2016. Specifiek voor het traject Wervik-Deinze, dat deel uitmaakt van het Seine-Schelde project, wordt een luik rivierherstel gekoppeld. Intussen heeft minister Peeters zowel in 2005 als in 2006 telkens 4 miljoen euro voorzien voor het verder afwerken van de tweede sluis te Evergem. Deze tweede sluis is dan ook groter, waardoor ze ook geschikt is voor schepen klasse Vb en past perfect in het nog te realiseren project Seine - Schelde.