Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[23-10-2007] 15,8 miljoen euro extra voor hybride bussen
Voor de aankoop van hybride bussen is 15,8 miljoen euro extra voorzien in de begroting (2008-2010). Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt, vandaag bekendgemaakt naar aanleiding van haar bezoek aan Busworld in Kortrijk.

[09-10-2007] Theoretisch Rijbewijs in 25 scholen
2000 jongeren uit 25 Vlaamse scholen krijgen dit schooljaar de kans om hun theoretisch rijbewijs op de schoolbanken te behalen. Vandaag maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt de 25 scholen bekend die voor het proefproject 'Rijbewijs op School' geselecteerd werden. Omdat het om een proeffase gaat, koos de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) bij de selectie van de kandidaat-scholen voor een evenwichtige verdeling over de provincies, de netten en de richtingen.

[21-09-2007] Verkeershinder tijdens herstellen van KWS-verhardingen op de R23 (ring in Leuven)
Vanaf 1 oktober zullen op de ring van Leuven vernieuwingswerken worden uitgevoerd. Dit tussen de kilometerpunten 2.900 en 4.100., zowel op de binnen- als op de buitenring. De werken gaan gepaard met verkeershinder.

[21-09-2007] Liften van de Sint-Annatunnel in Antwerpen buiten dienst door werken
Vanaf maandag 1 oktober tot en met woensdag 10 oktober zullen de liften van de Sint-Annatunnel, ook gekend als de voetgangerstunnel, buiten dienst zijn wegens werken. De lift op rechteroever (Sint-Jansvliet) zal continu buiten dienst zijn, de lift op linkeroever (Frederik Van Eedenplein 1) slechts 2 dagen, hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober 2007.

[31-08-2007] 5,5 miljoen euro voor beter woon-werkverkeer. Pendelfonds ondersteunt 11 vernieuwende projecten
11 projecten krijgen van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt ondersteuning uit het Pendelfonds om het woon-werkverkeer duurzamer te doen verlopen. De 11 projecten werden vandaag, vrijdag 31 augustus, in Brussel voorgesteld. Het Pendelfonds is opgericht om bedrijven en bedrijvengroepen die duurzaam woon-werkverkeer stimuleren te subsidiëren. Kathleen Van Brempt trekt voor die 11 projecten 5,5 miljoen euro uit. Dit geld wordt vrijgemaakt volgens het principe een euro voor een euro. De projecten worden voor vier jaar ondersteund. De indieners vertegenwoordigen samen zo’n 75.500 werknemers. De projecten richten zich rechtstreeks tot zo’n 32.000 werknemers gericht. Op 15 september is er een tweede oproep voor het Pendelfonds.

[29-08-2007] Minister-president Kris Peeters investeert in Vlaamse kust
Kris Peeters, Vlaams minister-president en bevoegd voor de havens heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de Vlaamse kust. Tijdens dit werkbezoek heeft hij toelichting gegeven bij 3 belangrijke dossiers:

  1. De herinrichting van het domein Nordic te Blankenberge: in het voorjaar van 2006 heeft de Vlaamse overheid dit domein dat een zonevreemde inrichting was, aangekocht voor 100.000 euro. Voor de herinrichting van dit domein heeft het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), dat ressorteert onder minister-president Peeters, een inrichtingsplan gefinaliseerd waarbij ruim 14.000 m² als natuurgebied zal worden ingericht. De start van deze werken is voorzien in het voorjaar van 2008. Minister Peeters heeft hiervoor een bedrag van 180.000 euro voorzien.
  2. Samenwerkingsovereenkomst 2009 Beaufort: Beaufort is een 3-jaarlijkse kunstmanifestatie met als doel een opwaardering van het kustlandschap en een verhoging van de kustbeleving. Voor de editie van 2009 heeft de minister-president een bedrag van 125.000 euro voorzien.
  3. De concessieovereenkomst en investeringswerken in de jachthaven van Blankenberge: in mei 2007 heeft minister-president Peeters met de vzw Jachthaven Blankenberge een uitbatingsconcessie voor 27 jaar afgesloten. Dit impliceert dat de Vlaamse overheid verder blijft instaan voor de basis-infrastructuren zoals de kaaimuren, de hoofdsteigers en de voorzieningen voor toegang tot de wal. In totaal wordt in Blankenberge voor een bedrag van 9,7 miljoen euro geïnvesteerd. De jachtclub van haar kant staat in voor de verfijning van de dienstverlening naar de booteigenaars toe waaronder de bouw van een clubhuis.

[27-08-2007] Minister-president Kris Peeters wil ochtendspits ontlasten door verschuiving vrachtvervoer naar late ochtend
Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van de Havens, wil, in samenwerking met de logistieke sector, op korte termijn een aantal pilootprojecten opstarten met als doel een spreiding van het vrachtvervoer binnen de bestaande openingstijden van zeehaventerminals enerzijds en het hinterland anderzijds te realiseren. De meest optimale oplossing bestaat niet in een verruiming van de openingstijden van de verschillende spelers, dan wel in een verschuiving van het vrachtvervoer dat nu plaatsvindt tijdens de ochtendspits (en dus af te rekenen heeft met congestiekosten) naar de late ochtend. Deze verschuiving komt niet enkel vanuit maatschappelijk oogpunt de congestieproblemen van de ochtendspits tegemoet, maar kan bovendien terugverdieneffecten opleveren bij de spelers van de logistieke ketens. Het voorstel volgt uit de conclusies van de studie ‘Optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals’. Minister Peeters heeft reeds een akkoord met Bekaert enerzijds en Volvo Logistics anderzijds om dit najaar een pilootproject op te starten.

[22-08-2007] Digitale snelheidscamera's worden operationeel in Vlaanderen
De Vlaamse overheid kan en zal vanaf nu enkel nog digitale snelheidscamera’s aankopen en installeren. Dit melden Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit en Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie Leefmilieu en Natuur.

[13-07-2007] Seine-Schelde: subsidiedossier ingediend bij Europa
Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is vandaag door de Vlaamse Regering gemachtigd om voor het Seine Schelde project een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van het Trans Europees Netwerk programma. Tegelijkertijd heeft de regering, op voorstel van de ministers Bourgeois en Crevits, ook beslist om de samenwerkingsovereenkomst met Wallonië inzake het project Seine - Schelde goed te keuren. Hierdoor is er opnieuw een belangrijke stap gezet om het project Seine – Schelde als prioritair binnenvaartproject te realiseren tegen 2016.

[10-07-2007] Beschadigde brug over Albertkanaal vanaf 12 uur terug open voor fietsers en voetgangers
Na onderzoek van de beschadigde brug over het Albertkanaal in Grobbendonk is beslist om deze terug open te stellen voor fietsers en voetgangers. Voertuigen zullen waarschijnlijk begin september terug worden toegelaten na de herstellingswerkzaamheden. De brug verbindt de Kempense gemeentes Bouwel en Grobbendonk. Daarnaast is een het belangrijke verbindingsweg tussen Zandhoven en Herentals.

[09-07-2007] Minister-president Peeters lanceert open oproep projectvoorstellen voor maritieme snelwegen (Motorways of the Sea)
Kris Peeters, minister-president en o.a. bevoegd voor de havens, lanceert vandaag een open oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor het opzetten van maritieme snelwegen in het Noordzeegebied met het oog op het verwerven van Europese co-financiering. De Europese Commissie heeft voor de programmaperiode 2007-2013 een bedrag van 310 miljoen euro gereserveerd voor de ontwikkeling van maritieme snelwegen.

[06-07-2007] Maatregelen vrije tram- en busbanen Mortsel
Een verkeersveiligheidsaudit heeft aangetoond dat er een mix van maatregelen nodig is om de vrije tram- en busbaan in Mortsel veilig te maken. Donderdagavond vond er op initiatief van Minister Van Brempt overleg plaats tussen de stad Mortsel, De Lijn en het agentschap infrastructuur. Daar werd een duidelijk plan van aanpak goedgekeurd en werd er een timing afgesproken voor elke partner.

[02-07-2007] Planning van de herstelling van de beschadigde brug op de Brusselse ring
Na grondig onderzoek van de situatie vandaag werd besloten en afgesproken om de bovenbouw van de brug W10 boven de Brusselse ring niet af te breken, maar op te vijzelen en de vernielde kopbalk en kolommen te herbouwen. Tegen eind september zouden de werken moeten afgerond zijn.

[29-06-2007] Doven middenbermverlichting autosnelwegen in Vlaanderen bespaart energie en euro's
De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist dat de middenberm¬verlichting op de Vlaamse autosnelwegen vanaf 1 juli 2007 een uur langer gedoofd wordt. Momenteel dooft de middenbermverlichting van 00u30 tot 05u30. In de toekomst zal die verlichting gedoofd worden van 00u00 tot 06u00. Uit onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteit op de Vlaamse autosnelwegen tussen middernacht en 6u daalt tot een minimum. Naast een belangrijke energiebesparing van circa 2,72 miljoen kWh, levert deze maatregel in totaal jaarlijks een besparing van 340.000 euro op.

[25-06-2007] 'Aardig-op-weg-week' wordt de nieuwe naam van de Week van Vervoering
In samenwerking met minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en de Vlaamse overheid lanceert de Koepel Milieu & Mobiliteit vzw (Komimo) op 15 september opnieuw een campagne in het teken van duurzame mobiliteit. De 'Aardig-op-weg-week' is de nieuwe naam en opvolger van de Week van Vervoering. Net als de Week van de Zachte Weggebruiker die omgedoopt werd tot de Heen-en-weer-week, krijgt ook de najaarscampagne een nieuw jasje aangemeten.

[22-06-2007] Evaluatie veiligheidsplan De Lijn na één jaar
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt heeft een evaluatie gemaakt van één jaar veiligheidsplan van De Lijn. Na het dodelijke incident op een bus in Antwerpen (24 juni vorig jaar) werd een veiligheidsplan bij De Lijn opgericht. De uitvoering van dit plan is halfweg. Voor de zomer van volgend jaar moet op het terrein alles gerealiseerd zijn.

[21-06-2007] Minder lange busritten voor buitengewoon onderwijs
Sinds 2005 is het aantal schoolbusritten, waarbij de verst wonende leerling langer dan 4 uur per dag onderweg is, meer dan gehalveerd. Vanaf 1 september 2008 mag geen enkele rit nog langer duren dan 220 minuten per dag. Dat verklaarden de ministers Frank Vandenbroucke (Onderwijs) en Kathleen Van Brempt (Mobiliteit) vandaag in het Vlaams parlement in reactie op een petitie over leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Deze maand komt er ook een omzendbrief met een aantal andere verbeteringen. Bovendien bereiden de ministers een grondige hervorming van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs voor.

[08-06-2007] Noordelijke ontsluiting van de luchthaven Zaventem
Vandaag werd op initiatief van Vlaams minister Kris Peeters de protocolovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de NV Infrabel door de Vlaamse regering goedgekeurd. De goedkeuring van dit protocol maakt meteen de start van de geïntegreerde heraanleg van de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem met het diabolo-project mogelijk. Daardoor moet de hinder voor de omwonenden door deze projecten geminimaliseerd worden.

[08-06-2007] Kleine tunnel moet toekomst luchthaven Deurne veilig stellen
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering - op basis van de resultaten van het plan-MER, de kostprijs en timing - vandaag beslist om alternatief 3 verder uit te werken. Alternatief 3 bestaat uit de Krijgsbaan als halfingegraven tunnel, een gelifte startbaan en RESA.

Concreet betekent dit dat de Krijgsbaan in een eerste fase halfingegraven omgelegd wordt richting fort 3. De RESA wordt aangelegd met een beperkte helling (binnen de geldende normen). Daardoor hoeft de tunnel op de Krijgsbaan minder diep ingegraven te worden. In een tweede fase wordt de startbaan gelift en de omgeleide Krijgsbaan voorzien van een dakplaat ter hoogte van de aanbevolen RESA. De geactualiseerde kostprijs van deze variant bedraagt 10,25 miljoen euro voor fase 1 en 5,75 miljoen euro voor fase 2, dus in totaal 16 miljoen euro.

[01-06-2007] Opening fietspunt in Antwerpen-Centraal
Vanaf vandaag, vrijdag 1 juni, kunnen treinreizigers hun fiets in optimale omstandigheden stallen aan het treinstation Antwerpen- Centraal. Daar werd vandaag het eerste Vlaamse fietspunt geopend door Vlaams minister van Mobiliteit en Sociale Economie Kathleen Van Brempt, Federaal Staatssecretaris voor Sociale Economie Els Van Weert en districtsdirecteur Walter Valaert van de NMBS-Holding. De fietspunten zorgen elke werkdag voor toezicht en netheid van de fietsstallingen tussen 7 uur en 19 uur. Vanaf 1 juli zullen de fietspunten ook fietsen verhuren en zorgen voor klein herstel. Ook in Antwerpen-Berchem komt een dergelijk fietspunt. Tijdens de komende maanden openen aan verschillende grote treinstations in Vlaanderen fietspunten. De initiatiefnemers willen hiermee de combinatie tussen de fiets en het openbaar vervoer promoten en tegelijk werk creëren voor mensen uit de sociale economie. Het fietspuntenproject is het resultaat van een intense samenwerking tussen Vlaams minister voor mobiliteit en sociale economie Kathleen Van Brempt, Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet, federaal staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens, federaal staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling Els Van Weert en de NMBS-Holding.

[01-06-2007] Ontwerp Sectoraal Uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie goedgekeurd
Op voorstel van Vlaams minister Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering vandaag het ontwerp Sectoraal Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie (SUP BRS) principieel goedgekeurd. Het SUP BRS komt tegemoet aan de dringende behoefte om op duurzame wijze om te gaan met baggeren en ruimen, om zowel nautische, hydraulische als ecologische redenen. Daarnaast komt ook de aanpak van de historische achterstand aan bod. Het plan vormt het beleidskader voor de volgende 10 jaar, en levert tevens een langetermijnvisie op 30 jaar. Minister Peeters zal nu opdracht geven om een openbare consultatieprocedure te organiseren alsook het advies inwinnen van de SERV en de Minaraad.

[29-05-2007] Proefproject aangepast vervoer kan méér mensen met een handicap vervoeren
Op 1 juni 2007 start het proefproject aangepast vervoer voor mensen met een handicap in de regio Mol-Leopoldsburg. Mensen met een handicap kunnen vanaf die datum bij de belbuscentrale van De Lijn terecht voor vervoer op maat en dit tegen het tarief van De Lijn (met supplement van 0,5 euro voor deur-aan-deurvervoer). Dit systeem geldt voor verplaatsingen binnen een straal van 10 kilometer rond de woning aangevuld met een aantal extra bestemmingen (zoals station, cultureel centrum, ziekenhuis, enzovoort).

[25-05-2007] 60 miljoen euro investeringen bij De Lijn: één ticket openbaar vervoer en boordcomputers op alle bussen en tram
Vandaag, 25 mei 2007, werd op de Vlaamse regering de goedkeuring gegeven aan het dossier van één ticket voor alle openbaar vervoermaatschappijen in België. Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt werd beslist om de geraamde 60 miljoen euro vrij te maken binnen de budgetten van de Lijn om dit één ticket te realiseren.

[25-05-2007] Mobiliteitsraad opgericht
Vandaag, 25 mei 2007, werd op de Vlaamse regering de Mobiliteitsraad of MORA opgericht. De MORA is een initiatief van Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en kadert in het stelsel van de strategische adviesraden die de Vlaamse regering moeten adviseren. De MORA moet adviseren over het mobiliteitsbeleid en openbare werken in Vlaanderen. De voorzitter van de MORA wordt mobiliteitsexpert Daan Schalck.

[18-05-2007] Bouw fietsers- en voetgangersbrug Oostelijke Arm Stropafleiding van de Schelde tussen Keizerspark en Scheldekaai te Gent
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft een budget van 297.000 euro voorzien voor de bouw van een fietsers- en voetgangersbrug te Gent. Hiermee wordt een betere en veiligere verbinding voor de fietsers vanuit Gentbrugge richting de binnenstad van Gent gerealiseerd. De werken zijn op 1 mei jongstleden gestart en zullen eind dit jaar voltooid zijn.

[08-05-2007] Haven Oostende: Minister Peeters keurt bouw kaaimuur goed op hoek van havengeul en toegang tot Visserijdoksluis
Vandaag heeft Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur het belangrijke dossier voor de versnelde aanpassing van de kaaimuur op de Halve Maan site ter hoogte van de havengeul en de toegang tot de Visserijdoksluis in de haven van Oostende goedgekeurd, waardoor deze werken begin juni 2007 zullen starten. Het einde ervan is voorzien medio november 2007. Door deze werken wordt ook de start vanaf 2008 mogelijk gemaakt van de realisatie van het windturbinepark Thorntonbank.

[07-05-2007] Fietsers- en voetgangersbrug over de Leiearm van Drongen t.h.v. de toegang tot het domein Bourgoyen-Ossemeersen te Gent
De bouw van de brug voor voetgangers en fietsers over de Leiearm, ter hoogte van de toegang tot het domein Bourgoyen-Ossemeersen aan het einde van de Mahatma Gandhistraat te Gent, is beëindigd. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur had hiervoor een budget van 186.000 euro voorzien. Het project van de fietsers- en voetgangersbrug te Drongen kadert in het herwaarderen en het uitbouwen van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de waterweg. Met dergelijke projecten onderlijnt minister Peeters een geïntegreerd beleid tussen leefmilieu en openbare werken.

[05-05-2007] Excuuscampagne en Heen-en-weer-week
De Vlaamse minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt start een mobiliteitscampagne langs Vlaamse gewest- en autosnelwegen die weggebruikers moet doen nadenken over hun woon-werkverkeer. Al te vaak stappen mensen in de wagen om naar het werk te rijden -met de nodige files tot gevolg - terwijl de fiets of het openbaar vervoer vaak veel snellere, gezondere én milieuvriendelijkere alternatieven zijn.

[04-05-2007] Modernisering Van Cauwelaertsluis: eerste Masterplanproject voor binnenscheepvaart
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, kondigt aan dat maandag de renovatie van de Van Cauwelaertsluis start. Dit werk is het eerste werk binnen het Masterplanproject onder het beheer van BAM en kadert binnen het luik watergebonden werken onder de bevoegdheid van minister Peeters.

[27-04-2007] Minister Kris Peeters investeert 11 miljoen euro in 2007 in haveninfrastructuur in de haven van Oostende
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met het Havenbedrijf van Oostende de specifieke beleidsaccenten voor de komende jaren gelegd en de stand van zaken en financiering besproken van de belangrijkste gezamenlijke projecten. De volgende jaren gaat vooral aandacht naar de verbetering van de haventoegang en de kustbeveiliging van de stad Oostende.