Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[08-06-2007] Kleine tunnel moet toekomst luchthaven Deurne veilig stellen
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering - op basis van de resultaten van het plan-MER, de kostprijs en timing - vandaag beslist om alternatief 3 verder uit te werken. Alternatief 3 bestaat uit de Krijgsbaan als halfingegraven tunnel, een gelifte startbaan en RESA.

Concreet betekent dit dat de Krijgsbaan in een eerste fase halfingegraven omgelegd wordt richting fort 3. De RESA wordt aangelegd met een beperkte helling (binnen de geldende normen). Daardoor hoeft de tunnel op de Krijgsbaan minder diep ingegraven te worden. In een tweede fase wordt de startbaan gelift en de omgeleide Krijgsbaan voorzien van een dakplaat ter hoogte van de aanbevolen RESA. De geactualiseerde kostprijs van deze variant bedraagt 10,25 miljoen euro voor fase 1 en 5,75 miljoen euro voor fase 2, dus in totaal 16 miljoen euro.

[01-06-2007] Opening fietspunt in Antwerpen-Centraal
Vanaf vandaag, vrijdag 1 juni, kunnen treinreizigers hun fiets in optimale omstandigheden stallen aan het treinstation Antwerpen- Centraal. Daar werd vandaag het eerste Vlaamse fietspunt geopend door Vlaams minister van Mobiliteit en Sociale Economie Kathleen Van Brempt, Federaal Staatssecretaris voor Sociale Economie Els Van Weert en districtsdirecteur Walter Valaert van de NMBS-Holding. De fietspunten zorgen elke werkdag voor toezicht en netheid van de fietsstallingen tussen 7 uur en 19 uur. Vanaf 1 juli zullen de fietspunten ook fietsen verhuren en zorgen voor klein herstel. Ook in Antwerpen-Berchem komt een dergelijk fietspunt. Tijdens de komende maanden openen aan verschillende grote treinstations in Vlaanderen fietspunten. De initiatiefnemers willen hiermee de combinatie tussen de fiets en het openbaar vervoer promoten en tegelijk werk creëren voor mensen uit de sociale economie. Het fietspuntenproject is het resultaat van een intense samenwerking tussen Vlaams minister voor mobiliteit en sociale economie Kathleen Van Brempt, Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet, federaal staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens, federaal staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling Els Van Weert en de NMBS-Holding.

[01-06-2007] Ontwerp Sectoraal Uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie goedgekeurd
Op voorstel van Vlaams minister Kris Peeters heeft de Vlaamse Regering vandaag het ontwerp Sectoraal Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie (SUP BRS) principieel goedgekeurd. Het SUP BRS komt tegemoet aan de dringende behoefte om op duurzame wijze om te gaan met baggeren en ruimen, om zowel nautische, hydraulische als ecologische redenen. Daarnaast komt ook de aanpak van de historische achterstand aan bod. Het plan vormt het beleidskader voor de volgende 10 jaar, en levert tevens een langetermijnvisie op 30 jaar. Minister Peeters zal nu opdracht geven om een openbare consultatieprocedure te organiseren alsook het advies inwinnen van de SERV en de Minaraad.

[29-05-2007] Proefproject aangepast vervoer kan méér mensen met een handicap vervoeren
Op 1 juni 2007 start het proefproject aangepast vervoer voor mensen met een handicap in de regio Mol-Leopoldsburg. Mensen met een handicap kunnen vanaf die datum bij de belbuscentrale van De Lijn terecht voor vervoer op maat en dit tegen het tarief van De Lijn (met supplement van 0,5 euro voor deur-aan-deurvervoer). Dit systeem geldt voor verplaatsingen binnen een straal van 10 kilometer rond de woning aangevuld met een aantal extra bestemmingen (zoals station, cultureel centrum, ziekenhuis, enzovoort).

[25-05-2007] 60 miljoen euro investeringen bij De Lijn: één ticket openbaar vervoer en boordcomputers op alle bussen en tram
Vandaag, 25 mei 2007, werd op de Vlaamse regering de goedkeuring gegeven aan het dossier van één ticket voor alle openbaar vervoermaatschappijen in België. Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt werd beslist om de geraamde 60 miljoen euro vrij te maken binnen de budgetten van de Lijn om dit één ticket te realiseren.

[25-05-2007] Mobiliteitsraad opgericht
Vandaag, 25 mei 2007, werd op de Vlaamse regering de Mobiliteitsraad of MORA opgericht. De MORA is een initiatief van Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en kadert in het stelsel van de strategische adviesraden die de Vlaamse regering moeten adviseren. De MORA moet adviseren over het mobiliteitsbeleid en openbare werken in Vlaanderen. De voorzitter van de MORA wordt mobiliteitsexpert Daan Schalck.

[18-05-2007] Bouw fietsers- en voetgangersbrug Oostelijke Arm Stropafleiding van de Schelde tussen Keizerspark en Scheldekaai te Gent
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft een budget van 297.000 euro voorzien voor de bouw van een fietsers- en voetgangersbrug te Gent. Hiermee wordt een betere en veiligere verbinding voor de fietsers vanuit Gentbrugge richting de binnenstad van Gent gerealiseerd. De werken zijn op 1 mei jongstleden gestart en zullen eind dit jaar voltooid zijn.

[08-05-2007] Haven Oostende: Minister Peeters keurt bouw kaaimuur goed op hoek van havengeul en toegang tot Visserijdoksluis
Vandaag heeft Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur het belangrijke dossier voor de versnelde aanpassing van de kaaimuur op de Halve Maan site ter hoogte van de havengeul en de toegang tot de Visserijdoksluis in de haven van Oostende goedgekeurd, waardoor deze werken begin juni 2007 zullen starten. Het einde ervan is voorzien medio november 2007. Door deze werken wordt ook de start vanaf 2008 mogelijk gemaakt van de realisatie van het windturbinepark Thorntonbank.

[07-05-2007] Fietsers- en voetgangersbrug over de Leiearm van Drongen t.h.v. de toegang tot het domein Bourgoyen-Ossemeersen te Gent
De bouw van de brug voor voetgangers en fietsers over de Leiearm, ter hoogte van de toegang tot het domein Bourgoyen-Ossemeersen aan het einde van de Mahatma Gandhistraat te Gent, is beëindigd. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur had hiervoor een budget van 186.000 euro voorzien. Het project van de fietsers- en voetgangersbrug te Drongen kadert in het herwaarderen en het uitbouwen van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de waterweg. Met dergelijke projecten onderlijnt minister Peeters een geïntegreerd beleid tussen leefmilieu en openbare werken.

[05-05-2007] Excuuscampagne en Heen-en-weer-week
De Vlaamse minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt start een mobiliteitscampagne langs Vlaamse gewest- en autosnelwegen die weggebruikers moet doen nadenken over hun woon-werkverkeer. Al te vaak stappen mensen in de wagen om naar het werk te rijden -met de nodige files tot gevolg - terwijl de fiets of het openbaar vervoer vaak veel snellere, gezondere én milieuvriendelijkere alternatieven zijn.

[04-05-2007] Modernisering Van Cauwelaertsluis: eerste Masterplanproject voor binnenscheepvaart
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, kondigt aan dat maandag de renovatie van de Van Cauwelaertsluis start. Dit werk is het eerste werk binnen het Masterplanproject onder het beheer van BAM en kadert binnen het luik watergebonden werken onder de bevoegdheid van minister Peeters.

[27-04-2007] Minister Kris Peeters investeert 11 miljoen euro in 2007 in haveninfrastructuur in de haven van Oostende
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met het Havenbedrijf van Oostende de specifieke beleidsaccenten voor de komende jaren gelegd en de stand van zaken en financiering besproken van de belangrijkste gezamenlijke projecten. De volgende jaren gaat vooral aandacht naar de verbetering van de haventoegang en de kustbeveiliging van de stad Oostende.

[26-04-2007] Eerste test digitale flitscamera's in Hasselt
Vandaag, donderdag 26 april, worden voor de eerste maal in ons land digitale flitscamera’s getest. Dit gebeurt in Hasselt. De test komt er op vraag van Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt.

“Digitale flitscamera’s zijn veel gebruiksvriendelijker. Het voordeel is dat de beelden online kunnnen doorgestuurd worden en er dus niemand ter plaatse moet gaan om filmrolletjes te vervangen. Flitspalen kunnen dan ook op moeilijker bereikbare plaatsen ingezet worden,” aldus de ministers.

[26-04-2007] Kennedytunnel: veiligheidsonderzoek
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zegt in een reactie op het persbericht van Touring over het veiligheidsonderzoek dat de aangekondigde maatregelen betreffende de Kennedytunnel op schema zitten.

[23-04-2007] Nood aan meer verkeerseducatie in het secundair onderwijs. Van Brempt verhoogt budget naar 1,3 miljoen euro
Er is meer nood aan permanente verkeerseducatie in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die de VAB en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt uitvoerden. Ze presenteerden de resultaten vandaag 23 april naar aanleiding van het vijfde Vlaams Congres Verkeersveiligheid, een organisatie van de VSV en het Steunpunt Verkeersveiligheid. Zo blijkt verkeerseducatie slechts in 1 op 5 secundaire scholen een permanent aandachtspunt te zijn. De helft van de scholen werkt projectmatig aan verkeerseducatie. Nochtans zijn jongeren uit het secundair onderwijs een gevoelige doelgroep. Ze zijn oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers. Van alle leeftijdsgroepen heeft de groep van 15 tot 24 jarigen veruit de grootste kans om gedood of zwaargewond te raken bij een verkeersongeval. Kathleen Van Brempt trekt daarom het totale budget voor verkeerseducatie en sensibilisatie op van 700.000 euro naar bijna 1,3 miljoen euro. Waarvan bijna 1 miljoen euro via de VSV zal besteed worden. Daar bovenop gaat Kathleen Van Brempt nog extra middelen voor verkeersveiligheid van jongeren opnemen in de begroting.

[23-04-2007] Minister Peeters richt Flanders Inland Shipping Network op
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met alle belangrijke binnenvaartactoren tijdens een Ronde Tafel van gedachten gewisseld over de toekomstige rol van de binnenvaart.
De binnenvaart wordt geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen. Als antwoord hierop heeft minister Peeters het ‘Flanders Inland Shipping Network’ opgericht dat kadert binnen zijn project “Flanders Logistics”. Het heeft als doel enerzijds 6 strategische doelstellingen te formuleren en anderzijds te komen tot acties voor het wegwerken van knelpunten die het rendement van de binnenvaart hypothekeren.
Een eerste reeks acties werd hierbij geformuleerd. Minister Peeters start alvast met het opstellen van een inventaris aangaande de lopende en nieuwe initiatieven m.b.t. het geïntensifieerde gebruik van de binnenvaart.
Verder heeft minister Peeters beslist tot het uitvoeren van een analyse bij alle betrokken actoren van de problematiek van de kleine volumes containerbinnenvaart door de beide waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart alsook het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Daarnaast werd op de ronde tafel afgesproken dat er concreet werk zal gemaakt worden van het opzetten van een communicatienetwerk voor de sector, het onderzoeken hoe de toegang tot kapitaal kan worden verruimd en praktische drempels worden verminderd, het stimuleren van samenwerking tussen opleidingcentra onderling en tussen opleidingcentra en de binnenvaartondernemers, het opzetten en evalueren van proefprojecten inzake innovatieve vervoer- en verslagoplossingen en het uitvoeren van een probleemanalyse van kleine volumes containerbinnenvaart.

[13-04-2007] Eerste contracten estuaire vaart afgesloten. Uiterlijk 1 januari 2008 estuaire vaart operationeel
Op 2 november 2006 kondigde Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zijn betoelagingsvoorstel aan voor het vervoer van containers via binnenvaart en estuaire vaart van en naar de Vlaamse kusthavens Zeebrugge en Oostende.

In totaal maakte minister Peeters hiervoor een bedrag van ongeveer 6,2 miljoen euro vrij, waardoor - vanaf het effectief inzetten van de schepen – de geselecteerde dienstverleners een betoelagingsbedrag kunnen bekomen gedurende de eerste jaren. De contracten met de geselecteerde dienstverleners zijn ondertussen afgesloten, zodat uiterlijk 1 januari 2008 de estuaire vaart operationeel kan zijn.

[02-04-2007] Forse investeringen in openbaar vervoer in regio Leuven
In 2007 worden forse investeringen gedaan in openbaar vervoer in de regio Leuven. Het gaat om de nieuwe Ringbus 600 Leuven, een herstructurering van lijn 16 Leuven – Lubbeek - Tienen en het doortrekken van lijn 630 naar de industriezone in Haasrode. Leuven en de omliggende regio krijgen daardoor meer en beter openbaar vervoer.

Dit kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt aan naar aanleiding van de start van de nieuwe Ringbus 600. Louis Tobback, burgemeester van Leuven, engageerde zich om te werken aan een goede doorstroming van het openbaar vervoer en aan betere haltes.

[27-03-2007] Fietshelmcampagne op jongerenzender
89% van de Vlaamse jongeren draagt nooit een fietshelm. Dat blijkt uit de resultaten van Switch On Enquête, een online bevraging bij 1000 jongeren tussen 13 en 29 jaar. “Niet cool” en “Het ziet er gek uit” geven de jongeren als voornaamste motief om geen helm te dragen. Nochtans vindt de helft van de jongeren het wel verstandig om een helm te dragen. Om iets aan het imago van de fietshelm te doen start de jongerenzender TMF een campagne in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. De campagne maakt onderdeel uit van het Mobiel4Real-project, een interactieve mobiliteitscampagne.

[23-03-2007] Vlaamse Regering keurt eerste stappen goed voor de verbindingsweg Ieper-Veurne
Vandaag nam de Vlaamse Regering, onder voorbehoud van de resultaten van de verdere MER (Milieu-Effect-Rapportering) procedure, akte van de resultaten van de studieopdracht betreffende de verbinding Ieper – Veurne. Ze keurde een principieel voorstel van programma goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de aanleg en verbetering van de wegverbinding tussen Ieper en Veurne. Het RUP geeft de ruimtelijke vertaling van de besluiten van de studieopdracht betreffende de verbinding Ieper – Veurne. Aan de minister van Openbare Werken en de minister van Ruimtelijke ordening werden respectievelijk de opdracht voor de opmaak van een RUP en de opmaak van alle nodige plannen en studies toevertrouwd. De resultaten van de studie zullen in het kader van de MER procedure in de eerste helft van april ter inzage worden gelegd worden bij de verschillende gemeentebesturen.

[21-03-2007] Voorstelling ontwerper voor Masterplan Antwerpse Scheldekaaien
De stad Antwerpen, het Vlaams Gewest en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) koesteren ambitieuze plannen om de Scheldekaaien her aan te leggen. In oktober 2005 heeft Vlaams minister Kris Peeters samen met de stad Antwerpen een intentieverklaring ondertekend om samen de herinrichting van de Scheldekaaien uit te werken. Enerzijds om de stad en haar bewoners te beschermen bij eventuele overstromingen, anderzijds is er binnen het herinrichtingsproject ook aandacht voor de relatie tussen de stad en het water. Concreet zal het stabiliseren en renoveren van de historische kaaimuur worden geïntegreerd in een globaal herinrichtingproject zodat de Scheldekaaien terug aantrekkelijk worden gemaakt.

[21-03-2007] Simulators voor milieuvriendelijk rijgedrag
5 geavanceerde rijsimulators zullen in 2007 zo'n 4000 mensen milieuvriendelijk leren rijden. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt stelde vandaag 21 maart 2007 de simulators voor in de gebouwen van het WWF in Brussel. De simulators werden ontwikkeld door Ecolife vzw met financiële steun van de Vlaamse Overheid en dienen om een zuinige, milieuvriendelijke en schone rijstijl aan te leren.

[19-03-2007] Forse investeringen in openbaar vervoer in Gent
Het openbaar vervoer in Gent krijgt de komende jaren een aanzienlijke injectie. Vanaf 2007 worden er forse investeringen gedaan. De avondritten van alle stadslijnen rijden tot 01.00u, zowel in de week als in het weekend. Het weekendnachtnet wordt verlengd tot 4.45u ‘s morgens. Aangezien de eerste stadslijnen vanaf 5 uur ’s ochtends beginnen rijden betekent dit dat er op vrijdag en zaterdag een continu aanbod openbaar vervoer is op stedelijk niveau. Er wordt jaarlijks 5,2 miljoen euro geïnvesteerd in een frequentieverhoging van alle tram- en trolleylijnen en de nieuwe avondlijnen. Doelstelling is om door dit nieuwe aanbod 3 miljoen extra reizigers op het openbaar vervoer te krijgen.

[15-03-2007] Meer aandacht voor woon-werkverkeer
Bedrijven kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor projecten rond duurzaam woon-werkverkeer. Daarvoor ontwikkelde Kathleen Van Brempt het Pendelfonds. Dankzij dat fonds kan de overheid voor het eerst rechtstreeks bedrijven en bedrijvengroepen ondersteunen die projecten ontwikkelen om het woon-werkverkeer duurzamer te laten verlopen. In mei organiseren Kathleen van Brempt en Komimo vzw (Koepel Milieu en Mobiliteit) ook een themaweek die helemaal in het teken staat van duurzaam woon-werkverkeer.

[15-03-2007] Mobiliteitscampagne wegwerkzaamheden
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is een mobiliteitscampagne gestart langs Vlaamse gewest- en autosnelwegen die moet aansporen tot verantwoord rijgedrag bij wegenwerken. Deze campagne loopt tot 8 april 2007.

De slogans op de affiches werden ingezonden en gekozen door de weggebruikers zelf, via de website www.watisuwexcuus.be. De 3 slogans voor deze campagne zijn:

  • U scheurt langs werken want u vlucht voor fans?
  • U scheurt langs werken want u doet graag stof opwaaien?
  • U scheurt langs werken want u wil niet storen?

[11-03-2007] Seine-Schelde-Westproject: studieproject begeleid door breed maatschappelijk overleg
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de opdracht gegeven tot een studie die de al dan niet haalbaarheid van het Seine-Schelde-Westproject moet onderzoeken. Tegelijkertijd vindt minister Peeters het belangrijk dat deze studie gepaard gaat met een breed maatschappelijk overleg en daarom heeft hij een klankbordgroep opgericht, waarin alle betrokken actoren zijn vertegenwoordigd. Daarnaast heeft minister Peeters voor de uitwerking van dit studieproject 10 uitgangspunten bepaald. Het betreft onder meer de vertaling van de lokale bekommernissen met betrekking tot de realisatie van dit project. Het studieproject zal dus niet alleen op zijn economische merites worden beoordeeld maar zal alle mogelijke effecten van het project in kaart brengen, met name de meerwaarden op gebied van natuur, wonen, recreatie, waterbeheersing, en ruimtelijke kwaliteit. Alle bestudeerde aspecten moeten dan worden samengebracht en het beleid toelaten een onderbouwde beslissing te nemen: resultaten van de haalbaarheidsstudie worden verwacht tegen het voorjaar van 2008 en worden dan aan de Vlaamse regering voorgelegd.

[07-03-2007] Mobiliteitscongres: fietsmanager aangesteld; samenwerkingsovereenkomst fietsfonds ondertekend
Jan Pelckmans is de nieuwe fietsmanager van de Vlaamse overheid. Hij werd vandaag, woensdag 7 maart, officieel voorgesteld door Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt tijdens het Mobiliteitscongres. Ook werd de overeenkomst over het Fietsfonds ondertekend door de minister en de gedeputeerden verantwoordelijk voor Mobiliteit. Deze overeenkomst maakt het Fietsfonds, het samenleggen van Vlaamse en provinciale middelen voor de aanleg van fietspaden, concreet.

[06-03-2007] Minister Kris Peeters investeert ruim 20 miljoen euro in 2007 in haveninfrastructuur in de haven van Gent.
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag met het Havenbedrijf van Gent de specifieke beleidsaccenten voor de komende jaren gelegd en de stand van zaken en financiering besproken van de belangrijkste gezamenlijke projecten. De volgende jaren gaat vooral aandacht naar een verdere verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, de afwerking van het Kluizendok met zijn bedrijventerreinen, en de aanpak van de problematiek van de leefbaarheid van woonzones die in de nabijheid van havenactiviteiten zijn gelegen.

[06-03-2007] Brochure 'Fietspaden in Vlaanderen: Goede praktijkvoorbeelden'
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Patrick D’haese, directeur van de Fietsersbond, hebben naar aanleiding van de start in januari 2007 van de nieuwe legislatuur van de lokale besturen vandaag de brochure ‘Fietspaden in Vlaanderen – Goede praktijkvoorbeelden’ voorgesteld. Deze brochure heeft als doelstelling een ‘wegwijzer’ te worden voor alle betrokken overheidsbesturen over hoe de theorie in praktijk omgezet kan worden. De brochure is te downloaden via www.mobielvlaanderen.be en www.fietsersbond.be. De voorbeelden in deze brochure tonen hoe kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur er uit ziet. Deze ‘best practices’ zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen, dat minister Peeters sinds april 2006 heeft ter beschikking gesteld. Voor het aanleggen van fietsinfrastructuur voorziet het Vlaamse Gewest jaarlijks meer dan 60 miljoen euro.

[05-03-2007] Minister Kris Peeters promoot binnenvaart in Vlaanderen
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag op een colloquium over de binnenvaart in Vlaanderen opgeroepen om te komen tot een breed overleg met alle betrokken actoren om de rol van de binnenvaart in de toekomst nog te versterken. Op dit colloquium heeft minister Kris Peeters ook bekend gemaakt dat hij jaarlijks 350.000 euro ter beschikking zal stellen om bestaande dieselscheepsmotoren versneld te vervangen door motoren die voldoen aan de strengere emissiewaarden. Door met emissie-arme motoren te varen op de Vlaamse waterwegen kan er minstens 3,6 miljoen ton CO2 per jaar worden uitgespaard.