Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[14-12-2007] Vlaamse Regering steunt Openbare Werken-plan Oostende
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid heeft het Openbare Werken-plan Oostende voorgelegd aan de Vlaamse regering. Het O.W.-plan Oostende is een geïntegreerd project voor de verhoging van de beveiliging van Oostende tegen overstroming door de zee en de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Oostendse haven. Het bestaat uit de optimalisatie van de haventoegang, gekoppeld aan het zeeweringsproject voor Oostende.

[14-12-2007] Besluit over projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven definitief goedgekeurd
Op voordracht van Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van de Havens, heeft de Vlaamse Regering vandaag het zogenaamde ‘Subsidiebesluit’ dat gebaseerd is op artikel 30 van het Havendecreet (2 maart 1999) gewijzigd en goedgekeurd.

[13-12-2007] Minister Crevits opent nieuwe op-en afrit op E313.
Eerste deel van de heraanleg van het Klaverblad Lummen is afgerond.

Met de officiële opening van de nieuwe op- en afrit voor het industriegebied Zolder-Lummen, is vandaag de eerste fase van de heraanleg van het Klaverblad Lummen afgerond. “Dit is een belangrijke eerste stap naar minder ongevallen en files op en rond het Klaverblad”, aldus minister van openbare werken Hilde Crevits. In 2008 start de tweede fase van de heraanleg waarbij de verkeerswisselaar zelf wordt omgevormd tot verkeersturbine. Tegen 2012 moet de volledige heraanleg van de nieuwe verkeerswisselaar klaar zijn. De nieuwe verkeerswisselaar zal 11.350 meter lang zijn en 40 miljoen euro kosten.

[11-12-2007] Minister Hilde Crevits lanceert www.wegenwerken.be. Nieuwe website die wegenwerken coördineert primeur voor Vlaanderen
Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, heeft vandaag www.wegenwerken.be officieel online geplaatst. De website is het centrale instrument van het Coördinatiepunt Wegenwerken om alle geplande werken langs Vlaamse wegen in kaart te brengen, conflicten weg te werken en dus beter te coördineren. Vanaf begin 2008 wordt dit coördinatie-instrument voor gewestwegen geleidelijk uitgebreid naar alle wegenwerken in Vlaanderen.

[04-12-2007] Breed maatschappelijk overleg voor Seine-Schelde Westproject
Minister Crevits wil een breed maatschappelijk overleg voor het Seine-Schelde West. Dit gebeurt door een haalbaarheidsstudie en een plan-MER. Bij de haalbaarheidsstudie is daarbij overleg voorzien via een klankbordgroep, waarin alle betrokken actoren zijn vertegenwoordigd waaronder de gemeenten, de provincies, milieuverenigingen en landbouworganisaties. Daarnaast wordt nu de plan-MER voor inspraak aan de bewoners van de betrokken gemeente voorgelegd. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat de Vlaamse Regering een onderbouwde beslissing kan nemen voor een degelijke binnenvaartontsluiting van de kusthavens.

[23-11-2007] Uitvoeringsbesluit Europese tunnelrichtlijn goedgekeurd
Op initiatief van Vlaams minister Hilde Crevits werd vandaag het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de Europese tunnelrichtlijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Momenteel vallen er drie tunnels onder de bepalingen van de deze richtlijn, namelijk de Kennedytunnel en de Craeybeckxtunnel te Antwerpen en de Vier Armentunnel te Tervuren. Deze tunnels zullen op termijn moeten voldoen aan de Europese veiligheidseisen op het vlak van organisatie en infrastructuur. Aanpassingen aan de tunnels zullen de verkeerveiligheid verhogen.

[15-11-2007] Verkeersveiligheidsplan goedgekeurd. Van Brempt wil 2/3 minder verkeersdoden tegen 2015
Tegen 2015 moet het aantal verkeersdoden worden herleid tot minder dan een derde in vergelijking met dat aantal in 1999. Dat is de doelstelling van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen dat gisteren door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Daarmee wordt de doelstelling van het Mobiliteitsplan Vlaanderen met een derde scherper gesteld. Dat betekent dat er in tegen 2015 maximaal 250 doden mogen vallen op Vlaamse wegen. Met dit geïntegreerde beleidsplan wil de Vlaamse Regering het verkeersveiligheidsbeleid in een stroomversnelling brengen. Het plan stippelt de krachtlijnen uit voor het verkeersveiligheidsbeleid van de volgende jaren. Voor de uitvoering van het plan trekt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt voor 2008 en 2009 14,3 miljoen euro extra uit. Een belangrijk deel van die middelen zal naar verkeerseducatie gaan. Ook wordt er voor 2008 5 miljoen euro extra voorzien voor flitspalen.

[10-11-2007] Springvloedtij en storm van 08-09/11/2007: voorlopige schaderapportering
Voorlopige schaderapportering m.b.t. bevoegdheden minister-president Peeters (havens, kustverdediging en maritieme dienstverlening)

Er was op 08-09/11 sprake van zeer hoge waterstanden, maar de windkracht was niet echt uitzonderlijk (max 10 beaufort). Het alarm is heden (zaterdag 10/11 om 08u00) afgeblazen. Op dit ogenblik zijn de golven nog te hoog om de normale loodsdienst terug te hervatten, de schepen worden daarom geholpen via helibeloodsing en beloodsing op afstand. Er zijn in elk geval geen wachttijden van schepen. Men verwacht dat de golven tegen de avond van vandaag zaterdag voldoende afgenomen zullen zijn om terug een normale loodsdienst te kunnen verzekeren.

[09-11-2007] Beheersovereenkomst 2008-2010 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust goedgekeurd
Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister bevoegd voor de havens, heeft de Vlaamse Regering vandaag de beheersovereenkomst 2008 – 2010 van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust goedgekeurd. In deze beheersovereenkomst wordt voor de komende drie jaar bepaald wat van het Agentschap wordt verwacht, en welke engagementen (o.a. financiële) de minister hier tegenover zet. Daarnaast worden de doelstellingen geformuleerd rond personeelsmanagement (o.a. diversiteit), maar ook rond kwaliteit en klantgerichtheid. Telkens worden hieromtrent de te behalen resultaten vooropgesteld en indicatoren vastgelegd om de vooruitgang te kunnen opvolgen. Deze overeenkomst wordt nu overgemaakt aan het Vlaams Parlement.

[06-11-2007] Rijbewijs op School van start
250 leerlingen van het SIHA (Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten) zullen als eerste hun theoretisch rijbewijs op de school kunnen halen. Na een pakket van 8 uur verkeerseducatie kunnen ze gratis het theoretisch rijexamen op de schoolbanken afleggen. Rijbewijs op School is een initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. Zij woonde samen met Antwerps schepen voor onderwijs Robert Voorhamme vandaag de allereerste les bij in de school. In totaal zullen dit schooljaar 2000 leerlingen in 25 scholen deelnemen aan Rijbewijs op School. Op termijn moeten alle leerlingen de mogelijkheid krijgen om met hun theoretisch rijbewijs op zak de middelbare school te verlaten.

[31-10-2007] 3 gevaarlijke verkeerspunten in Antwerpen worden uitgerust met flitspalen
Tegen eind februari 2008 zullen er drie gevaarlijke locaties in Antwerpen worden uitgerust met flitspalen. Daar trekken Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits 250.000 euro voor uit. Het gaat om drie bochten waar er regelmatig verkeersongevallen gebeuren. De oorzaak van de ongevallen is vooral onaangepaste snelheid. Door de plaatsing van digitale flitscamera’s willen beide ministers bestuurders aanzetten zich aan de maximaal toegelaten snelheid te houden.

[26-10-2007] Nieuwe beheersovereenkomst Agentschap Wegen en Verkeer - Concrete doelstellingen voor een performant beleid
Op vrijdag 26 oktober is de beheersovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, goedgekeurd op de Vlaamse Regering. Deze beheersovereenkomst is een gevolg van omvorming van de voormalige administratie Wegen en Verkeer tot het intern verzelfstandigde Agentschap Wegen en Verkeer sinds 1 april 2006. Deze operatie kadert binnen het globale hervormingsproces BBB (Beter Bestuurlijk Beleid). De beheersovereenkomst met concrete doelstellingen loopt van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010.

[23-10-2007] 15,8 miljoen euro extra voor hybride bussen
Voor de aankoop van hybride bussen is 15,8 miljoen euro extra voorzien in de begroting (2008-2010). Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt, vandaag bekendgemaakt naar aanleiding van haar bezoek aan Busworld in Kortrijk.

[09-10-2007] Theoretisch Rijbewijs in 25 scholen
2000 jongeren uit 25 Vlaamse scholen krijgen dit schooljaar de kans om hun theoretisch rijbewijs op de schoolbanken te behalen. Vandaag maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt de 25 scholen bekend die voor het proefproject 'Rijbewijs op School' geselecteerd werden. Omdat het om een proeffase gaat, koos de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) bij de selectie van de kandidaat-scholen voor een evenwichtige verdeling over de provincies, de netten en de richtingen.

[21-09-2007] Verkeershinder tijdens herstellen van KWS-verhardingen op de R23 (ring in Leuven)
Vanaf 1 oktober zullen op de ring van Leuven vernieuwingswerken worden uitgevoerd. Dit tussen de kilometerpunten 2.900 en 4.100., zowel op de binnen- als op de buitenring. De werken gaan gepaard met verkeershinder.

[21-09-2007] Liften van de Sint-Annatunnel in Antwerpen buiten dienst door werken
Vanaf maandag 1 oktober tot en met woensdag 10 oktober zullen de liften van de Sint-Annatunnel, ook gekend als de voetgangerstunnel, buiten dienst zijn wegens werken. De lift op rechteroever (Sint-Jansvliet) zal continu buiten dienst zijn, de lift op linkeroever (Frederik Van Eedenplein 1) slechts 2 dagen, hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober 2007.

[31-08-2007] 5,5 miljoen euro voor beter woon-werkverkeer. Pendelfonds ondersteunt 11 vernieuwende projecten
11 projecten krijgen van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt ondersteuning uit het Pendelfonds om het woon-werkverkeer duurzamer te doen verlopen. De 11 projecten werden vandaag, vrijdag 31 augustus, in Brussel voorgesteld. Het Pendelfonds is opgericht om bedrijven en bedrijvengroepen die duurzaam woon-werkverkeer stimuleren te subsidiëren. Kathleen Van Brempt trekt voor die 11 projecten 5,5 miljoen euro uit. Dit geld wordt vrijgemaakt volgens het principe een euro voor een euro. De projecten worden voor vier jaar ondersteund. De indieners vertegenwoordigen samen zo’n 75.500 werknemers. De projecten richten zich rechtstreeks tot zo’n 32.000 werknemers gericht. Op 15 september is er een tweede oproep voor het Pendelfonds.

[29-08-2007] Minister-president Kris Peeters investeert in Vlaamse kust
Kris Peeters, Vlaams minister-president en bevoegd voor de havens heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de Vlaamse kust. Tijdens dit werkbezoek heeft hij toelichting gegeven bij 3 belangrijke dossiers:

  1. De herinrichting van het domein Nordic te Blankenberge: in het voorjaar van 2006 heeft de Vlaamse overheid dit domein dat een zonevreemde inrichting was, aangekocht voor 100.000 euro. Voor de herinrichting van dit domein heeft het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), dat ressorteert onder minister-president Peeters, een inrichtingsplan gefinaliseerd waarbij ruim 14.000 m² als natuurgebied zal worden ingericht. De start van deze werken is voorzien in het voorjaar van 2008. Minister Peeters heeft hiervoor een bedrag van 180.000 euro voorzien.
  2. Samenwerkingsovereenkomst 2009 Beaufort: Beaufort is een 3-jaarlijkse kunstmanifestatie met als doel een opwaardering van het kustlandschap en een verhoging van de kustbeleving. Voor de editie van 2009 heeft de minister-president een bedrag van 125.000 euro voorzien.
  3. De concessieovereenkomst en investeringswerken in de jachthaven van Blankenberge: in mei 2007 heeft minister-president Peeters met de vzw Jachthaven Blankenberge een uitbatingsconcessie voor 27 jaar afgesloten. Dit impliceert dat de Vlaamse overheid verder blijft instaan voor de basis-infrastructuren zoals de kaaimuren, de hoofdsteigers en de voorzieningen voor toegang tot de wal. In totaal wordt in Blankenberge voor een bedrag van 9,7 miljoen euro geïnvesteerd. De jachtclub van haar kant staat in voor de verfijning van de dienstverlening naar de booteigenaars toe waaronder de bouw van een clubhuis.

[27-08-2007] Minister-president Kris Peeters wil ochtendspits ontlasten door verschuiving vrachtvervoer naar late ochtend
Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van de Havens, wil, in samenwerking met de logistieke sector, op korte termijn een aantal pilootprojecten opstarten met als doel een spreiding van het vrachtvervoer binnen de bestaande openingstijden van zeehaventerminals enerzijds en het hinterland anderzijds te realiseren. De meest optimale oplossing bestaat niet in een verruiming van de openingstijden van de verschillende spelers, dan wel in een verschuiving van het vrachtvervoer dat nu plaatsvindt tijdens de ochtendspits (en dus af te rekenen heeft met congestiekosten) naar de late ochtend. Deze verschuiving komt niet enkel vanuit maatschappelijk oogpunt de congestieproblemen van de ochtendspits tegemoet, maar kan bovendien terugverdieneffecten opleveren bij de spelers van de logistieke ketens. Het voorstel volgt uit de conclusies van de studie ‘Optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals’. Minister Peeters heeft reeds een akkoord met Bekaert enerzijds en Volvo Logistics anderzijds om dit najaar een pilootproject op te starten.

[22-08-2007] Digitale snelheidscamera's worden operationeel in Vlaanderen
De Vlaamse overheid kan en zal vanaf nu enkel nog digitale snelheidscamera’s aankopen en installeren. Dit melden Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit en Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie Leefmilieu en Natuur.

[13-07-2007] Seine-Schelde: subsidiedossier ingediend bij Europa
Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is vandaag door de Vlaamse Regering gemachtigd om voor het Seine Schelde project een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van het Trans Europees Netwerk programma. Tegelijkertijd heeft de regering, op voorstel van de ministers Bourgeois en Crevits, ook beslist om de samenwerkingsovereenkomst met Wallonië inzake het project Seine - Schelde goed te keuren. Hierdoor is er opnieuw een belangrijke stap gezet om het project Seine – Schelde als prioritair binnenvaartproject te realiseren tegen 2016.

[10-07-2007] Beschadigde brug over Albertkanaal vanaf 12 uur terug open voor fietsers en voetgangers
Na onderzoek van de beschadigde brug over het Albertkanaal in Grobbendonk is beslist om deze terug open te stellen voor fietsers en voetgangers. Voertuigen zullen waarschijnlijk begin september terug worden toegelaten na de herstellingswerkzaamheden. De brug verbindt de Kempense gemeentes Bouwel en Grobbendonk. Daarnaast is een het belangrijke verbindingsweg tussen Zandhoven en Herentals.

[09-07-2007] Minister-president Peeters lanceert open oproep projectvoorstellen voor maritieme snelwegen (Motorways of the Sea)
Kris Peeters, minister-president en o.a. bevoegd voor de havens, lanceert vandaag een open oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor het opzetten van maritieme snelwegen in het Noordzeegebied met het oog op het verwerven van Europese co-financiering. De Europese Commissie heeft voor de programmaperiode 2007-2013 een bedrag van 310 miljoen euro gereserveerd voor de ontwikkeling van maritieme snelwegen.

[06-07-2007] Maatregelen vrije tram- en busbanen Mortsel
Een verkeersveiligheidsaudit heeft aangetoond dat er een mix van maatregelen nodig is om de vrije tram- en busbaan in Mortsel veilig te maken. Donderdagavond vond er op initiatief van Minister Van Brempt overleg plaats tussen de stad Mortsel, De Lijn en het agentschap infrastructuur. Daar werd een duidelijk plan van aanpak goedgekeurd en werd er een timing afgesproken voor elke partner.

[02-07-2007] Planning van de herstelling van de beschadigde brug op de Brusselse ring
Na grondig onderzoek van de situatie vandaag werd besloten en afgesproken om de bovenbouw van de brug W10 boven de Brusselse ring niet af te breken, maar op te vijzelen en de vernielde kopbalk en kolommen te herbouwen. Tegen eind september zouden de werken moeten afgerond zijn.

[29-06-2007] Doven middenbermverlichting autosnelwegen in Vlaanderen bespaart energie en euro's
De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist dat de middenberm¬verlichting op de Vlaamse autosnelwegen vanaf 1 juli 2007 een uur langer gedoofd wordt. Momenteel dooft de middenbermverlichting van 00u30 tot 05u30. In de toekomst zal die verlichting gedoofd worden van 00u00 tot 06u00. Uit onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteit op de Vlaamse autosnelwegen tussen middernacht en 6u daalt tot een minimum. Naast een belangrijke energiebesparing van circa 2,72 miljoen kWh, levert deze maatregel in totaal jaarlijks een besparing van 340.000 euro op.

[25-06-2007] 'Aardig-op-weg-week' wordt de nieuwe naam van de Week van Vervoering
In samenwerking met minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en de Vlaamse overheid lanceert de Koepel Milieu & Mobiliteit vzw (Komimo) op 15 september opnieuw een campagne in het teken van duurzame mobiliteit. De 'Aardig-op-weg-week' is de nieuwe naam en opvolger van de Week van Vervoering. Net als de Week van de Zachte Weggebruiker die omgedoopt werd tot de Heen-en-weer-week, krijgt ook de najaarscampagne een nieuw jasje aangemeten.

[22-06-2007] Evaluatie veiligheidsplan De Lijn na één jaar
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt heeft een evaluatie gemaakt van één jaar veiligheidsplan van De Lijn. Na het dodelijke incident op een bus in Antwerpen (24 juni vorig jaar) werd een veiligheidsplan bij De Lijn opgericht. De uitvoering van dit plan is halfweg. Voor de zomer van volgend jaar moet op het terrein alles gerealiseerd zijn.

[21-06-2007] Minder lange busritten voor buitengewoon onderwijs
Sinds 2005 is het aantal schoolbusritten, waarbij de verst wonende leerling langer dan 4 uur per dag onderweg is, meer dan gehalveerd. Vanaf 1 september 2008 mag geen enkele rit nog langer duren dan 220 minuten per dag. Dat verklaarden de ministers Frank Vandenbroucke (Onderwijs) en Kathleen Van Brempt (Mobiliteit) vandaag in het Vlaams parlement in reactie op een petitie over leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Deze maand komt er ook een omzendbrief met een aantal andere verbeteringen. Bovendien bereiden de ministers een grondige hervorming van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs voor.

[08-06-2007] Noordelijke ontsluiting van de luchthaven Zaventem
Vandaag werd op initiatief van Vlaams minister Kris Peeters de protocolovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de NV Infrabel door de Vlaamse regering goedgekeurd. De goedkeuring van dit protocol maakt meteen de start van de geïntegreerde heraanleg van de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem met het diabolo-project mogelijk. Daardoor moet de hinder voor de omwonenden door deze projecten geminimaliseerd worden.