Mobiel Vlaanderen

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[21-02-2014] A11 Brugge-Knokke-Heist : aanleg snelweg voor vlot en veilig verkeer gaat van start
Op zaterdag 22 maart wordt de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van een belangrijke schakel in het verkeersnetwerk in West-Vlaanderen: de A11. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag bekend gemaakt. Deze 12-km lange nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 in Knokke-Heist. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet naar een betere mobiliteit om en rond het polder- en het havengebied van Zeebrugge. De nieuwe snelweg biedt nieuwe ontwikkelingskansen voor de haven en voor het toerisme aan de Oostkust. De nieuwe infrastructuur wordt aangelegd met respect voor mens en omgeving. De werkzaamheden omvatten constructies, verspreid over 18 zones. Na 42 maanden, in het najaar van 2017, moet de snelweg volledig klaar zijn. De pure bouwkost van de infrastructuur wordt geraamd op 460 miljoen euro. Inclusief BTW en financieringskosten investeert de Vlaamse overheid 674 miljoen euro voor de realisatie van deze 'missing link'.

[20-02-2014] Vlaanderen in 2013 verkeersveiliger
Vlaanderen is vorig jaar opnieuw verkeersveiliger geworden, voor het tweede jaar op rij. Er zijn minder gewonden gevallen, het aantal doden is lichtjes gedaald en er zijn minder ongevallen gebeurd. De dalende trend over een langere periode wordt verder gezet. Tijdens deze legislatuur (2009-2013) is het aantal dodelijke slachtoffers ter plaatse met bijna een kwart (23 procent) op jaarbasis gedaald en ook het aantal gewonden en ongevallen nam beduidend af. Dat is hoopgevend, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, maar er is nog veel werk te verrichten om de doelstellingen van het Pact 2020 en van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen te halen.

[14-02-2014] Vlaamse regering maakt weloverwogen duurzame keuze: een gesloten Ring zorgt voor een leefbare en veilige mobiliteitsoplossing
Vandaag besliste de Vlaamse Regering in overleg met de Stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen op basis van verschillende studies over de tracékeuze voor de derde Scheldekruising. De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het havenbedrijf Antwerpen kiezen eensgezind voor het Oosterweeltracé. Deze beslissing verenigt een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio. Omwille van de leefbaarheid wordt uitdrukkelijk gekozen om de verbinding onder de stad door te laten lopen vanaf het Sportpaleis. Op basis van het Plan MER werd ook beslist om de exploitatievoorwaarden aan te passen.

[23-01-2014] Inzet Flanders Logistics-consulenten kostenbesparend en goed voor milieu
De inzet van Flanders Logistics-consulenten in bedrijven haalt veelbelovende resultaten. Ze zorgen voor een potentiële kostenbesparing van gemiddeld 8 procent op de logistieke kosten en een winst van 9 procent op de uitstoot van CO2. Dat vertaalt zich in een winst van meer dan 6 miljoen euro voor de huidige deelnemende bedrijven en een CO2-reductie van 2600 ton. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft die eerste resultaten bekend gemaakt bij Ecover in Malle. Sinds 8 maanden zijn de logistieke consulenten aan de slag. Zowat alle deelnemende bedrijven zijn lovend over het werk van de consulenten. 70 projecten zijn al afgerond. De bedrijven zetten de adviezen op korte termijn om in de praktijk.

[09-01-2014] Positieve evaluatie van het Lichtplan
Sinds juli 2011 is de huidige lichtvisie op Vlaamse autosnelwegen van kracht. Deze nieuwe manier van verlichten dooft de verlichting op snelwegen waar het kan en verlicht enkel nog waar het moet. De afgelopen maanden werden de effecten van deze nieuwe manier van verlichten op verschillende vlakken onderzocht door het Agentschap Wegen en Verkeer. Uit de bevraging blijkt dat zowel de partners als de weggebruikers tevreden zijn over de huidige manier van verlichten op autosnelwegen. De principes van de lichtvisie blijven na deze eerste effectmeting behouden. Eind 2014 worden de flankerende maatregelen zoals het aanbrengen van markeringen en de plaatsing van reflectoren afgewerkt.

[08-01-2014] Opnieuw grootschalige screening van motorrijders
In 2014 zullen opnieuw minstens 2500 motorrijders de kans krijgen om hun rijvaardigheid te laten testen en te verbeteren. Vlaanderen steunt ook dit jaar de opleidingsinitiatieven die vzw Motorcycle Action Group (MAG) organiseert. Ze maakt bijna 121.000 euro vrij voor die screenings. De motorrijders zijn een belangrijke doelgroep in het verkeersveiligheidsbeleid.

[12-12-2013] Toestand van autosnelwegen verbetert voor zesde jaar op rij
Voor het zesde jaar op rij verbetert de toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen, zowel globaal als op het vlak van de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit de rapporten “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen die vandaag in het Vlaams Parlement zijn voorgesteld. Voor de gewestwegen is er dit jaar rapportering voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd ook het allereerste rapport over de toestand van de verschillende wegaanhorigheden (afschermende constructies, straatkolken, verlichtingspalen, geluidsschermen, seinbruggen, …) voorgesteld.

[21-11-2013] Project 'Getuigen Onderweg' helpt jongeren op weg naar meer verkeersveiligheid
Het project 'Getuigen Onderweg' mist zijn doel niet. Dat blijkt uit een evaluatie uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het project 'Getuigen Onderweg' laat slachtoffers van verkeersongevallen en nabestaanden hun verhaal brengen aan leerlingen van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Uit de evaluatie blijkt dat de getuigenissen leerlingen zowel verstandelijk als gevoelsmatig raken en dat ze na de getuigenis meer belang aan verkeersveiligheid hechten. Volgens de onderzoekers is het zinvol om na te gaan in hoeverre dit project ook kan worden aangeboden als alternatieve straf voor bepaalde groepen van verkeersovertreders. Minister Crevits lichtte de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid toe in het Vlaams Parlement naar aanleiding van het congres '5 jaar vzw Rondpunt'.

[25-10-2013] Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen vormt leidraad toekomstig mobiliteitsbeleid
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het ontwerp van het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen vastgesteld. Dat Mobiliteitsplan zet de bakens uit voor het toekomstige mobiliteitsbeleid op middellange (2030) en lange termijn (2050). Een duurzaam beleid met ambitieuze doelstellingen. Elke Vlaming kan binnenkort via het openbaar onderzoek zijn of haar mening geven en mee nadenken over een kwaliteitsvolle mobiliteit in Vlaanderen. Daarna kan er een definitief plan worden goedgekeurd.

[15-10-2013] Minister Crevits geeft startschot voor Belevingstour Logistiek
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft in het Technisch Instituut Sint-Vincentius in Torhout het startschot gegeven van de Flanders Logistics Belevingstour. De Belevingstour bestaat uit een mobiel klaslokaal dat op tournee gaat. Leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs krijgen een beeld van de boeiende wereld van de logistieke sector aan de hand van getuigenissen, interviews met professionals uit de sector, filmpjes en voorbeelden, en een interactieve quiz per iPad. De respons van de scholen is veelbelovend en onderstreept de belangstelling voor logistiek en de nood aan kennis en informatie rond logistieke activiteiten in Vlaanderen: al 5.500 leerlingen nemen deel aan het programma. Het doel is 6000 jongeren te bereiken.

[15-10-2013] Nieuwe regeling voor aangepast vervoer
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering de nieuwe regeling voor de compensatie van het aangepast vervoer voor mensen met een beperking goedgekeurd. Vlaanderen en Brussel worden voortaan in 27 vervoersgebieden ingedeeld waar kandidaat-vervoerders van aangepast vervoer kunnen intekenen om mensen met een zware beperking aangepast vervoer aan te bieden. Het aanbod wordt op die manier uitgebreid. Minister Crevits voorziet in 2014 in 3 miljoen euro voor de compensatieregeling van dat aangepast vervoer. Dat bedrag ligt ruim drie keer hoger dan in 2011 toen de subsidiëring van de Diensten Aangepast Vervoer van gelijke kansen naar mobiliteit verhuisde.

[02-10-2013] Nieuw Integraal FietsInvesteringsprogramma goed voor 516 projecten
Het tweede Integraal Fietsinvesteringsprogramma tot en met 2015 is goed voor 516 fietsprojecten in Vlaanderen. Ze betekenen een investering van minstens 300 miljoen euro door het Vlaamse Gewest. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het nieuwe meerjarenprogramma vandaag voorgesteld. De realisatie van dat programma is belangrijk om ontbrekende schakels in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk te realiseren en zo verkeersveilige en comfortabele aaneengesloten fietsnetwerken te maken. Het doel is missing links weg te werken, fietssnelwegen aan te leggen en bij elk project de fietstoets te gebruiken.

[24-09-2013] Plan voor betere bewegwijzering fietssnelwegen
De fietssnelwegen in Vlaanderen zullen in de toekomst beter bewegwijzerd worden. Niet alleen de wegwijzers op de fietstrajecten worden bekeken. De bewegwijzering van en naar de fietssnelwegen is minstens even belangrijk. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, de provinciebesturen en de Fietsersbond werken samen aan het bewegwijzeringsplan. Het aantal fietssnelwegen in Vlaanderen groeit. De voorbije jaren is er ruim 21,6 miljoen euro geïnvesteerd in de fietssnelwegen. Fietssnelwegen kunnen helpen om het verplaatsingsgedrag van de Vlaming mee te veranderen. Bij de herziening van het Vademecum Fietsvoorzieningen zullen de fietssnelwegen extra aandacht krijgen.

[22-09-2013] 75.000 bezoekers op de 3de Vlaamse Havendag
75.000 mensen hebben de derde Vlaamse Havendag bezocht. Alle havenbesturen en bedrijven zijn opgetogen met de belangstelling van de vele bezoekers. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakte het resultaat bekend tijdens haar slottoespraak op de Havendag. De havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge lieten vandaag het grote publiek proeven van werken, leven en beleven in en rond de haven. Dat aanbod werd duidelijk gesmaakt. Vlaams minister Hilde Crevits apprecieert het gezamenlijk initiatief van de havens om aan deze Havendag mee te werken. Enkel door samenwerking zullen onze havens ook in de toekomst een sterke positie kunnen innemen in de concurrentiële havenwereld. Zelf bezocht ze ook alle havens vandaag.

[18-09-2013] Zevende Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen
De verplaatsingen in de grote steden Antwerpen en Gent gebeuren tot bijna de helft duurzaam. Voor hun woon-werkverplaatsingen tot 5 km neemt 41% van de Antwerpenaren de fiets. Dat blijkt uit het recentste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen ouder dan 6 jaar. Om duurzame verplaatsingen te promoten wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het mobiliteitsbudget nog breder bekend maken en blijvend investeren in fietsinfrastructuur, openbaar vervoer en sensibilisering.

[02-09-2013] Tweede spitsstrook in Vlaanderen in gebruik
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag langs de E40 de tweede spitsstrook in Vlaanderen geopend. De spitsstrook, tussen Sterrebeek en Heverlee is 7 km lang en moet voor een vlottere avondspits tussen Brussel en Leuven zorgen. Naast de spitsstrook zijn er op de E314 nieuwe weefstroken aangelegd. Die autosnelweg kreeg over een afstand van 6,5 km een structureel onderhoud. De werken hebben in totaal 25 miljoen euro gekost. Het gaat om de grootste werf op de autosnelwegen dit jaar.

[30-08-2013] Derde Vlaamse Havendag verruimt kijk op havenactiviteiten
Op zondag 22 september 2013 vindt voor de derde keer de Vlaamse Havendag plaats. Dan stellen de vier Vlaamse zeehavens hun activiteiten aan het grote publiek voor. De havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge laten bezoekers proeven van werken, leven en beleven in en rond de haven. Via de gloednieuwe website die vanaf vandaag online staat, kunnen bezoekers het uitgebreid programma ontdekken. Er is voor elk wat wils, van jong tot oud. Met de Vlaamse Havendag wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de havens een grotere bekendheid geven. De havens spelen een cruciale rol voor de Vlaamse economie en de tewerkstelling.

[01-08-2013] Hoffelijkheidscode "Ik fiets hoffelijk"
Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en Vlaams minister-president Kris Peeters ondertekenden Wielerbond Vlaanderen, Vlaamse Wielrijdersbond, Fietsersbond, de twee waterwegbeheerders nv Waterwegen en Zeekanaal en nv De Scheepvaart, BIVV, Verenigingen voor Verkeersveiligheid, VSV en VVSG een hoffelijkheidscode "Ik fiets hoffelijk".

De hoffelijkheidscode moet elke fietser en wielertoerist oproepen tot wederzijds respect en verdraagzaamheid. Er is een oproep naar lokale fiets- en wielerclubs om deze hoffelijkheidscode te ondertekenen op www.ikfietshoffelijk.be. Concordia Bornem en WIK70 Puurs hebben hun handtekening er al onder gezet. In de lente van 2014 volgt een ondersteunende sensibilisatiecampagne langs jaagpaden. Alle weggebruikers zullen ludiek aangespoord worden om het jaagpad hoffelijk met respect voor anderen te gebruiken.

[19-07-2013] Nieuwe beheersvorm voor luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge
Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits besliste de Vlaamse Regering om de concessie voor de uitbating van de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge te gunnen aan EGIS Projects NV. Daarmee wordt de lang verwachte beheershervorming van de beide regionale luchthavens een feit. De commerciële uitbating van beide luchthavens wordt vanaf begin 2014 overgenomen door deze private firma. De Vlaamse overheid blijft verantwoordelijk voor een groot deel van de luchthaveninfrastructuur. De overeenkomst wordt nu voorgelegd aan de Europese Commissie. Voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem legde de Vlaamse Regering vandaag de toekomstige opties vast.

[16-07-2013] Evaluatie ribbelstroken jaagpad Zwijnaarde-Oudenaarde
De ribbelstroken op het jaagpad langs de Boven-Schelde tussen Gent en Oudenaarde blijven behouden, maar ze worden wel korter. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits beslist na een testrit op het jaagpad en na overleg met Waterwegen en Zeekanaal NV, de Wielerbond Vlaanderen, de Fietsersbond en het BIVV. Op korte termijn komt er een sensibiliseringscampagne die moet oproepen tot wederzijds respect en verdraagzaamheid zodat alle gebruikers op een aangename en veilige manier gebruik kunnen maken van de jaagpaden.

[20-06-2013] 14.500 jongeren woonden afgelopen schooljaar getuigenis verkeersslachtoffer bij
Het voorbije schooljaar hebben 14.500 jongeren de getuigenis van een verkeersslachtoffer bijgewoond. De getuigenissen passen in het project 'Getuigen onderweg'. Vandaag hebben Prins Filip en Prinses Mathilde samen met minister Crevits een getuigenis bijgewoond in het Guldensporencollege in Harelbeke. Het prinsenpaar ontmoette in de school 15 verkeersgetuigen en 11 buddy's. Projecten als deze zijn bedoeld om het verkeersgedrag van jongeren positief te beïnvloeden met het oog op een veilig verkeer.

[17-06-2013] Pendelfonds bevordert duurzaam woon-werkverkeer
Bedrijven en overheden kunnen opnieuw hun kandidatuur voor het Pendelfonds indienen. Het Pendelfonds stimuleert projecten in het kader van duurzaam woon-werkverkeer. Het is de achtste keer dat er een oproep loopt. Tot nu hebben al 83 bedrijven steun gekregen en op die manier werden al meer dan 100.000 werknemers bereikt. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt ruim 2,4 miljoen euro vrij voor deze oproep.

[10-06-2013] Startschot voor Flanders Logistics-consulenten : advies over logistieke stromen op maat van bedrijven levert aanzienlijke besparingen op
Bedrijven kunnen flink besparen en hun efficiëntie duidelijk verhogen door hun logistieke stromen optimaler te laten verlopen. De transportkosten van bedrijven kunnen tot 15 procent verlaagd worden, de uitstoot van CO2 kan met 12 procent afnemen. Om bedrijven hierbij te helpen met goed advies en concrete tips, gaan in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits logistieke consulenten aan de slag. Unizo en Voka steunen het initiatief. Bedrijven kunnen een beroep doen op die logistieke experten. Tegelijkertijd wordt vandaag de roadmap "Groene Logistiek" voorgesteld. Dat is een gebruiksvriendelijke handleiding met concrete maatregelen die bedrijven en logistieke actoren, zoals transporteurs, verladers, expediteurs moet inspireren om hun logistieke activiteiten duurzamer te maken.

[16-05-2013] Vlaanderen in 2012 verkeersveiliger
Vlaanderen is vorig jaar verkeersveiliger geworden. Er zijn minder ongevallen gebeurd en er zijn minder doden en gewonden in het verkeer gevallen. Bij de dodelijke slachtoffers gaat het om één van de belangrijkste dalingen de afgelopen jaren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de ongevallencijfers bekend gemaakt op het jaarlijkse Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Antwerpen. Er is een opmerkelijke daling van het aantal dodelijke slachtoffers bij de motorrijders en er zijn minder verkeersslachtoffers tijdens de weekendnachten. Globaal blijven voetgangers en fietsers kwetsbaar.

[15-05-2013] Minister Hilde Crevits geeft startsein van nieuw Europees logstiek platform in haven van Gent
Op woensdag 15 mei 2013 gaf Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits officieel de aftrap van een nieuw Europees logistiek distributieplatform aan het Kluizendok in de haven van Gent: het 'WDPort of Ghent Logistic Park'. Met de ontwikkeling van deze locatie - uniek in Vlaanderen – door logistieke vastgoedspeler WDP doet Gent een verdere stap in de uitbouw van de haven als multimodaal platform.

[02-05-2013] GIPOD : minder hinder - platform voor de coördinatie van wegen- en nutswerken en manifestaties
Vandaag lanceert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Dat gloednieuwe platform zorgt voor een betere afstemming van het gebruik van het openbaar domein door verschillende diensten. Alle infrastructuurwerken, werken van nutsbedrijven en manifestaties worden in het GIPOD verzameld.

De verschillende partners de Vlaamse overheid (zoals het Agentschap Wegen en Verkeer), de Vlaamse Raad voor Netbeheerders (VRN), Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en De Lijn kunnen gemakkelijker samenwerken. Zo kan de hinder in tijd en ruimte voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt worden door synergie- en conflictmanagement. De Lijn kan dankzij de informatie rekening houden met omleidingen en zo haar dienstverlening verbeteren. Tegen het einde van dit jaar zullen weggebruikers hun reisroute kunnen berekenen, rekening houdend met werken, manifestaties of omleidingen die op hun reisweg liggen.

[24-04-2013] Acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie tekenen samen met de bevoegde ministers een protocolakkoord
Er is een akkoord gevonden tussen de vertegenwoordigers van de verschillende kabinetten en de acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie. De inhoud van het protocolakkoord wordt nu verdedigd in de sector om binnen de 24u de algemene schorsing van de acties op het terrein te bekomen. Op 17 april had Melchior Wathelet met de steun van de drie Gewesten beloofd om de procedure “structurele marktverstoring” voor de binnenvaart op te starten bij de Europese Commissie. Er zou ook een ontwerp van koninklijk besluit neergelegd worden waarin dumpingprijzen worden tegen gegaan. Er werd in het verlengde hiervan overeengekomen om een wet op te stellen die ook de sancties moet voorzien wanneer dumpingpraktijken worden vastgesteld. Ook de concurrentiepositie van de Belgische vloot ten opzichte van de vloten van de buurlanden en de bijzonderheden van de sector dienden geëvalueerd te worden. Vertegenwoordigers van de kabinetten konden een resultaat voorleggen op elk van deze punten.

[19-04-2013] Website www.walstroomplatform.be online
Vlaanderen beschikt voortaan over een nieuwe viertalige website: www.walstroomplatform.be. De website is bedoeld voor de talrijke watergebruikers. Ze biedt een mooi overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ter bevordering van het gebruik van stroom aan wal. Bezoekers kunnen op de website terecht voor allerlei nuttige informatie. Schippers kunnen onder andere zien waar ze hun schip op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.

[18-04-2013] 30 actiepunten voor een versterkte samenwerking tussen Vlaamse havens voor een stevigere concurrentiepositie
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ondertekent samen met de vier Vlaamse havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en de Vlaamse Havenverenigingen een samenwerkingsakkoord. Aan de hand van 30 actiepunten gaan ze doelgericht samenwerken om de concurrentiepositie van de Vlaamse havens op internationaal vlak te verstevigen. Minister Crevits wil zo de rol van Vlaanderen als belangrijke logistieke topregio met maximale toegevoegde meerwaarde verder uitbouwen.

[16-04-2013] Luchthavencertificaat van onbepaalde duur voor Luchthaven Antwerpen
Het Vlaams Gewest krijgt voor de uitbating van de Luchthaven Antwerpen een nieuw certificaat voor onbepaalde duur. Een dergelijk certificaat wordt toegekend door het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) na diverse audits. Die audits tonen aan dat de luchthaven voldoet aan de voorschriften van International Civil Aviation Organization (ICAO). Deze keer gaat het om een certificaat van onbepaalde duur. De vorige certificaten waren van beperkte duur. Hiermee bevestigt het DGLV zijn vertrouwen in de inspanningen van de luchthaven om aan alle voorwaarden te voldoen. Begin volgende maand op maandag 6 mei starten de werken voor de ondertunneling van de Krijgsbaan.