Mobiel Vlaanderen

METHODOLOGISCHE ACHTERGRONDINFORMATIE

Het onderzoek verplaatsingsgedrag is een typisch voorbeeld van sociologisch survey-onderzoek, namelijk enquêteonderzoek op basis van een steekproef. Dit betekent dat aan de resultaten geen absolute status mag gegeven worden. Hiervoor zijn 2 redenen :

 1. 'a-selecte steekproef' : Door de non-response van een aantal vaak specifieke categorieën van respondenten wordt de initieel a-selecte steekproef die uit het Rijksregister getrokken werd uiteindelijk minder representatief voor de populatie. Aan dit euvel wordt voor een belangrijk deel verholpen door het toepassen van een zgn. 'wegingsprocedure'. Niettemin lost deze procedure het probleem van de niet-representativiteit van de steekproef waarop de analyses uiteindelijk gebeuren niet helemaal op. Nochtans stelt dit probleem zich minder naarmate de responsegraad hoger is. Welnu, vanaf OVG 3, OVG 4.1 en OVG 4.2 hebben allen een responsegraad van om en bij de 75%, hetgeen zeer goed is.

 2. 'a-selecte steekproef' : Een enquête op basis van een zelfs 100% representatieve steekproef geeft enige onzekerheid alhoewel het helemaal geen wilde gok is. Indien we b.v. uit de steekproef een resultaat van 34 % hebben dan kunnen we met 95% zekerheid stellen dat de realiteit hieromtrent schommelt tussen de 32,9 en 35,1 indien we ons bijvoorbeeld baseren op de gegevens van 2.500 onderzoekseenheden.

Sociale verschijnselen zijn complex, dus ook het verplaatsingsgedrag. We trachten via de onderzoeksmethodiek een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van dit verplaatsingsgedrag. Niettemin moet men rekening houden met het feit dat geen enkele methode deze ingewikkelde werkelijkheid ècht volledig kan "vatten".


ONDERZOEKSMETHODIEK IN KORT BESTEK

 • Alle OVG-onderzoeken tot OVG Vlaanderen 3 (september 2007 - september 2008) gebeurden in grote lijnen met dezelfde methodiek, namelijk via een enquête bij een staal van minimaal 2.500 gezinnen die via een eenvoudige toevalssteekproef uit het Rijksregister werd getrokken. Voor Vlaams-Brabant bedroeg het staal 10.000 gezinnen : 2.500 gezinnen voor elk stadsgewest en 2.500 gezinnen voor het tussenliggende gebied rond Brussel.

  De contactprocedure was ofwel telefonisch ofwel postaal (indien geen telefonisch contact bereikt werd). De verzameling van de gegevens gebeurde ofwel op een gecombineerde wijze (telefonisch en postaal) ofwel uitsluitend op postale wijze.

  Vergelijkingen

  De toegepaste methodiek is evenwel niet helemaal dezelfde voor elk uitgevoerd onderzoek: sommige vragen werden bijvoorbeeld wat anders geformuleerd of sommige begrippen anders ingevuld.

  OVG Antwerpen en Hasselt-Genk kunnen onderling volledig vergeleken worden omdat die op hetzelfde ogenblik en met dezelfde methodiek werden uitgevoerd.

  OVG Gent en OVG 2 kunnen eveneens onderling volledig vergeleken worden omdat beide ook op hetzelfde ogenblik en met dezelfde methodiek werden uitgevoerd.

  Elke andere vergelijking, inz. met het eerst uitgevoerde onderzoek (OVG 1), is, naargelang het onderzoek en de specifieke vraagstelling, min of meer tot helemaal niet vergelijkbaar. Door derden geformuleerde vergelijkingen die hierop betrekking zouden hebben, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de opstellers ervan.

 • Vanaf OVG 3 (september 2007 - september 2008) werd de methodiek evenwel volledig gewijzigd. In OVG 3 wordt de enquête afgenomen bij een staal van minimaal 8.000 personen die via een gestratificeerde clustersteekproef uit het Rijksregister wordt getrokken. De contactprocedure is face-to-face ofwel postaal (indien geen face-to-face contact bereikt werd). De verzameling van de gegevens gebeurt ofwel face-to-face ofwel op postale wijze (indien geen face-to-face contact bereikt werd). OVG 4 gebeurt op dezelfde wijze als OVG 3 behoudens het feit dat de steekproef van minimaal 8.000 personen verspreid wordt over 5 achtereenvolgende onderzoeksjaren van telkens minimaal 1.600 personen.

  Vergelijkingen

  Vermits de methodiek fundamenteel gewijzigd is kunnen vanuit strikt wetenschappelijk oogpunt geen vergelijkingen gemaakt worden met het verleden (OVG1, OVG2 en de stadsgewestelijke OVG's).

  Niettemin kunnen over een aantal variabelen, rekening houdend met een aantal elementen, toch tot op een bepaald niveau uitspraken worden gedaan. Deze elementen zijn de volgende:
  1. er is een beduidend percentageverschil wat uiteraard een arbitrair criterium is;
  2. de gewijzigde methodologie van OVG 3 en OVG 4 heeft wellicht slechts een beperkte invloed gehad en,
  3. de waargenomen tendens spoort:
   1. met een duidelijk feitelijke maatschappelijke ontwikkeling die met de variabele in verband staat (al dan niet ondersteund door extern onderzoek waaronder eventueel populatieonderzoek), of
   2. spoort met een duidelijke beleidsmaatregel die met de variabele in verband staat.

 • Interne vergelijkingen tussen OVG 3 en de hiernavolgende onderzoeken zijn globaal gezien mogelijk vermits de methodologie in grote lijnen dezelfde gebleven is. Niettemin zijn hier en daar kleine wijzigingen aangebracht met eerder beperkte impact. We verwijzen hiervoor naar de appendixen met de methodologische toelichting, opgenomen in de rapportages van deze onderzoeken.

BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.