Mobiel Vlaanderen

OPENBARE DIENSTVERPLICHTING - OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING

GEBIEDSDEKKEND VLAAMS AANGEPAST VERVOER

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft 27 vervoerders aangesteld die aangepast vervoer voor personen met een handicap of ernstige mobiele beperking aanbieden. Deze vervoerders worden belast met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van deze personen en worden hiervoor de volgende 5 jaar door de Vlaamse overheid gecompenseerd in ruil voor goedkopere ritten. De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks 3,5 miljoen euro voor de compensatie van deze vervoerders.

In Vlaanderen zijn er ongeveer 170.000 personen met een beperking, waarvan bijna 30.000 personen met een rolstoel. Voor de verplaatsing van minder mobiele personen is aangepast vervoer nodig. Het gaat voornamelijk om rolstoelpatiënten of mensen met een zware beperking die zich niet van halte tot halte met de bussen of de trams van De Lijn kunnen verplaatsen. Zij worden thuis opgehaald en begeleid tot de plaats van bestemming. Deze extra zorgverlening zorgt ervoor dat heel wat mensen met een mobiliteitsbeperking zich vlotter kunnen verplaatsen.

Openbare dienst

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn sinds 1 januari 2014 onderverdeeld in 27 vervoersgebieden voor het aanbod van aangepast vervoer voor mensen met een beperking (zie kaart). Dit aangepast vervoer is een openbare dienst. Als compensatie voor de gemaakte onkosten ontvangen de organisaties een vergoeding van de Vlaamse overheid.

Wie kan aanspraak maken?

Het gaat in essentie om sociaal vervoer. Zieken-, collectief leerlingen- en collectief werknemersvervoer, het vervoer dat georganiseerd wordt door de ziekenfondsen, en het vervoer dat terugbetaald wordt door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (vermeld in artikel 6 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) zijn echter uitgesloten van deze compensatieregeling.

In het 'decreet en het Besluit van de Vlaamse Regering tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstige beperkte mobiliteit' wordt de regeling omschreven die vanaf 2014 wordt toegepast in alle vervoersgebieden.

De vervoerder moet het vervoer op kwalitatief hoogstaande wijze uitvoeren tegen kostprijs. Onder meer deze vereisten gelden:

  • De voertuigen die worden ingezet, zijn minimaal voorzien van een plaats die beschikt over een specifiek verankeringssysteem voor rolstoelen en een oprijplaat, lift of enig ander systeem dat het voertuig vlot toegankelijk maakt voor rolstoelgebruikers;
  • Het vervoer wordt minimaal aangeboden op werkdagen van 7 tot 22 uur en op zaterdagen en, zon- en feestdagen van 8 tot 20 uur.
  • De centrale, die belast is met de reservatie van de ritten, is elke werkdag minstens bereikbaar tussen 9 uur 12 uur en tussen 13 uur en 16 uur.
  • De vervoerder kan aan de gebruikers een minimale reservatietermijn opleggen die moet verstrijken tussen de reservatie van de rit en de uitvoering van de rit. Die termijn kan evenwel niet meer dan twee werkdagen bedragen.

Klachtenbehandeling voor de reizigers

De vervoerders die de openbaredienstverlening verzorgen, zijn verantwoordelijk voor het behandelen van al de klachten van hun reizigers. Alleen klachten per brief of per email geadresseerd aan de vervoerder kunnen officieel door de vervoerder behandeld worden.

Enkel indien de voorgelegde klacht door de betrokken vervoerder geen of onvoldoende genoegdoening krijgt kan het dossier (klacht en behandeling) voorgelegd worden aan:

Overzicht van de vervoersgebieden voor aangepast vervoer anno 2017 : 27 vervoersgebieden en de vervoeraanbieder met compensatieregeling

Provincie Antwerpen

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Limburg

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
DOWNLOADS